Modlitby

Výzva k modlitbám¨a pokání v postní domě

Výzva k modlitbám a pokání během půstu za svobodu tradiční mše Una Voce Internazionale Mezinárodní hlas a další organizace, skupiny a jednotlivci, kterým záleží na tradiční latinské mši, chtějí vyzvat všechny katolíky dobré vůle, aby během postní doby pronášeli...

číst více

Oktáva modliteb za obrácení nekatolíků

Dnes začíná oktáva modliteb za obrácení nekatolíků, nezaměňovat se současným „Týdnem modliteb za jednotu křesťanů“ Církev dnes zahajuje Týden modliteb za jednotu křesťanů  (letošní plakát na obrázku); bohužel ne jednotu, tu pravou, kterou pouze Pán...

číst více

Svatý otče Pio, oroduj za nás

Stránka lafedecattolicacristiana.blogspot.it přináší zprávy o tom, co si svatý Pio z Pietrelciny myslel o koncilu a některých reformách souvisejících s touto událostí. Místo je převzato z Lettre aux Amis de Saint François z kláštera Morgon od Br. Jeana, OFM...

číst více

Škapulíř z Karmelu

Dnes, na svátek Nejsvětější Panny Karmelské, obnovuji všudypřítomné precedenty. Prosíme o její mateřskou přímluvu za nás, za celou církev a za celý svět, který je zmítán tolika duchovní a mravní degradací a hrozbami širší války. I ti, kteří škapulíř nepřijali, se...

číst více

Panny Marie Ustavičné pomoci.

27. června: Svátek Panny Marie Ustavičné pomoci. Panna Maria je chválena pod tolika přívlastky a může to být jen takto, protože přívlastků není nikdy dost, abychom opěvovali její velikost. Mezi mnoha krásami, kterými chtěla Prozřetelnost ozdobit Neposkvrněnou, je také...

číst více

Mezinárodní Den modliteb v Amsterdamu

Současný obraz světa ukazuje, že dnes je "více než kdy jindy nutné šířit mocnou modlitbu Paní všech národů". Prorocká modlitba, jak ukázal začátek války na Ukrajině. The Compass přináší rozhovor s otcem Gabrielem Heinzelmannem, rektorem amsterdamské kaple, kde se 28....

číst více

Modlitba k Panně Marii Růžencové v Pompejích

Modlitba k Panně Marii Růžencové v Pompejích Tato modlitba se přednáší ve 12 hodin 8. kv+tna a v prní neděli v říjnu. Ve jménu Otce, Syna, Ducha svatého Amen. Ó vznešená vítězná Královno,ó Vládkyně nebes a země,v jejímž jménu se nebesa radují a propasti se chvějí,ó...

číst více

Zásvětná modlitba Ruska a Ukrajiny

Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Vatikán zaslal biskupům dopis i text modlitby k úkonu zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který povede papež František 25. března v 17.00 hodin. Svatý otec zároveň vyzval, aby...

číst více

Patnáct přislíbení ctitelům sv. růžence

15 přislíbení daných svatému Dominikovi a blahoslavenému Alanusovi z Rupe pro ty, kdož se modlí růženec: 1. Kdo mi vytrvale slouží růžencovou modlitbou, těm se dostane nějaké zvláštní milosti. 2. Všem, kteří se modlí pobožnost růžence, slibuji svou zvláštní ochranu a...

číst více

Poselstvi C. M. Viganò

NATIVITAS DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SECUNDUM CARNEM Narození našeho Pána Ježíše Krista podle těla Octavo Kalendas Januarii, Luna undetricesima, innumeris transactis sæculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit cælum et terram, et hominem formavit ad...

číst více

Zdi Jericha se zhroutí

Více než článek je to návrh od našeho přítele Sergia Russo, kterým se budou zabývat i další weby, které ho, jak doufám, co nejvíce rozšíří mezi katolickými čtenáři s nadějí, že se rozšíří daleko za národní hranice. Je to skutečně malý (a zároveň skvělý) návrh...

číst více

Horoucí vzývání Ducha Svatého

Jako v prvním Večeřadle rodící se církve i naše srdce hoří touhu pozvednout se k vzývání Ducha Osvětitele, Učitele a Utěšitele, ať z tohoto velkolepého večeřadla stoupá hojně věrné, pokorné volání a vroucí modlitba k nebi: Veni Creator Spiritus! Ó Duchu...

číst více

Litanie ke všem svatým v oririginální podobě

Litaniæ Kýrie, eléison.Christe, eléison.Kýrie, eléison.Christe, audi nos.Christe, exáudi nos.Pater de cælis, Deus, miserére nobis.Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis.Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.Sancta María,...

číst více

Duše, duše

To je volání mého srdce, ó můj Ježíši, když se blížím k Tvému svatostánku: je to ozvěna Tvého božského Srdce, která vytrvale zaznívá v mém srdci. Mojí největší trýzní, můj Eucharistický Ježíši, můj živote, je pochopit, že Tvé božské Srdce mě žádá o duše, a já jich...

číst více

Sv. Rabano Mauro a Veni Creator Spiritus

Sv, Rabano se sv. Alcuinem a sv. Tomášem Je to velký básník Dante, který uvádí svatého Rabana Mauro v XII. zpěvu Ráje ve společnosti svatého Tomáše Akvinského, svatého Dominika a Joachima z Fiore. Sv. Rabano, vznešená mysl a srdce církve, který stále...

číst více

Matka milosrdenství

Pokud jde o ochranu, kterou požehnaná Panna nad trpícími dušemi vykonává, stačí říci, že ona sama jednoho dne svaté Brigitě prohlásila, že je královnou a matkou všech těch, kteří jsou v očistci, a že její modlitby zmírňují velké pokuty. Ve zjeveních svatých čteme, že...

číst více

Krásná čtení ze včerejšího Matutina

Lekce svatého Jeronýma, kněze Kdo a jak veliká a slavná je Panna Maria, nám vyložil Anděl jako Boží posel, když řekl: »Zdrávas milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami ( Lk 1,28) Slušelo se, aby takové dary byly zajištěny této Pannu, aby byla plná milosti...

číst více

Novéna odevzdanosti služebníka Božího Dolindy Ruotola

Novéna odevzdanosti od služebníka Božího Dolindy Ruotoly 1. DEN: Ježíš k duším: Proč ztrácíte hlavu a znepokojujete se? Přenechejte mi starosti o vaše záležitosti a všechno se uklidní. V pravdě pravím vám, každý úkon opravdové slepé odevzdanosti ke mně plodí účinek,...

číst více

Novéna před 1. listopadem

Štít proti Satanovi Maria, Ty, která napravuješ všechny věci svými zásluhami,  stala ses Matkou a Paní všeho.,Pro jedinečnou spolupráci na našem vykoupení   jsi pravou Královnou světa. Ty, která jsi důvěrně spjata s dílem lidské spásy a s plody...

číst více

Modlitby Lva XIII. po mši svaté

     Ave Maria   (3x) Salve Regina..  Oremus, Deus, refugium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respice et intercedente Beata et gloriosa semper Virgine Maria, Beato Michaeli Archangelo, Beato Josef, eiusden Virginis...

číst více

Korunka P. k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Korunka P. k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu K 52. výročí úmrtí sv. Otce Pia z Pietrelciny přijměte tuto modlitbu, kterou doporučoval svým duchovním synům. (23.9.1968) 1. Můj Ježíši, který jsi řekl: »vpravdě pravím vám, žádejte a obdržíte, hledejte a naleznete, tluče a...

číst více

Pokorná modlitba statečné Judit

Júdit pak padla na tvář, posypala si hlavu popelem a svlékla žíněné roucho, do něhož byla oblečena. Bylo to právě ve chvíli, kdy v Jeruzalémě v domě Božím byla přinášena večerní oběť kadidla. Júdit volala hlasitě k Hospodinu: "Hospodine, Bože...

číst více

Modlitba statečné Judit

Júdit pak padla na tvář, posypala si hlavu popelem a svlékla žíněné roucho, do něhož byla oblečena. Bylo to právě ve chvíli, kdy v Jeruzalémě v domě Božím byla přinášena večerní oběť kadidla. Júdit volala hlasitě k Hospodinu:  "Hospodine,...

číst více

Modlitba sv. Maxmiliána Kolbeho

Sv. Maxmilián Kolbe: Modlitba k Eucharistickému Ježíši Ty, Bože nekonečný, věčný, mě miluješ od chvíle, kdy existuješ jako Bůh, proto jsi mě miloval a miluješ vždy! I když jsem ještě neexistoval, ty jsi mě již miloval, a právě protože jsi mě miloval, ó dobrý Bože,...

číst více

Modlitba v záloze

Minulý pátek jsme si připomínali sedmero bolestí Panny Marie. Není možno vstoupit do pašijového týdne bez doprovodu Nejsvětější Panny a v její společnosti rozjímat o utrpení našeho Pána. Mešní orace to výstižně vyjadřuje: Bože, při jehož umučení podle Simeonova...

číst více

Korunka k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe a miluji tě; prosím za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří, tobě se neklanějí, v tebe nedoufají a tebe nemilují. Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se ti klaním a obětuji Nejdrahocennější Tělo,...

číst více

Modlitba za umírající

Mnoho duší zůstává v procesu umírání v nemocnicích bez náboženské opory Modlitba za věřící v agonii O clementissime Jesu, amator animarum,obsecroTe per agoniam Cordis tui sacratissimiet per dolores Matris tuae Immaculatae, lava in sanguine tuo peccatores totius mundi...

číst více

Danielova modlitba

Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé rozhořčení od tvého...

číst více

Aktuální modlitba Benedikta XVI.

Také dnes je naše víra ohrožována omezujícími změnami, jimiž by módy tohoto světa chtěly nahradit její velikost. Pane, pomoz nám v této naší době být a zůstat katolíky. Žít a umírat ve velikosti tvé pravdy a tvého božství. Dej nám odvážné biskupy, kteří nás přivedou k...

číst více

Modlitba svatého Efréma

Denním světlem svého vědění zaplaš, Pane, noční temnoty naší mysli, aby náš duch byl tebou osvícen a v nové čistotě ti mohl sloužit. Když slunce začíná svou nebeskou pouť, začíná lidem pracovní den. Ty, Pane, připrav v naší mysli místo pro tvůj den, který nezná konce....

číst více

Vyznání víry sv. Atanáše

KDOKOLI chce být spasen, je v prvé řadě třeba, aby se držel katolické víry. Jestliže ji někdo nezachová neporušenou a ucelenou, bezpochyby zahyne navěky. Katolická víra je pak tato: Abychom uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v jednotě, abychom ani nezaměňovali...

číst více

Třetí hodina agonie na kříži

Páté slovo »Žízním!« Můj Ukřižovaný umírající, když objímám tvůj kříž, cítím oheň, který hoří v celé tvé nejsvětější osobě; srdce ti buší tak silně, že nadzvedává tvou hruď a působí ti tak strašné utrpení, že celé tvé nejsvětější lidství se proměňuje k nepoznání....

číst více

Úcta k Svaté Tváři

 6. 3. 2019  Skrze zjevení bl. Pierině Maria de Micheli, která jako první dala razit medailky jeho Svaté Tváře, náš Pán vyslovil žádost, aby úterý před Popeleční středou se slavilo jako svátek jeho Svaté Tváře. Je to úcta, kterou podporuje řada...

číst více

Pozvání pokorného Krále

Meditace k adoraci Ukřižovaný v chrámu sv. Damiána Pojďte ke mně všichni! Pokoj vám! Podívejte se na mé ruce a mé nohy. Dotkněte se a přesvědčte se (Lk 24,39). Jsem to já. Vytrpěl jsem všechno, co bylo zapotřebí, abych mohl dosáhnout své slávy a připravit vám místo....

číst více

Modlitby Římského misálu za vyprošení deště

Orace Bože, v němž žijeme, pohybujeme se a trváme, uděl nám příhodný déšt, abychom podporováni časnou pomocí s větší důvěrou toužili po věcech věčných. Sekreta Usmiř se, Pane, dary, které obětujeme, a uděl nám pomoc dostatečným deštěm. Postkomunio Dej nám, Pane,...

číst více

Symbolum Athanasianum

KDOKOLI chce být spasen, je v prvé řadě třeba, aby se držel katolické víry. Jestliže ji někdo nezachová neporušenou a ucelenou, bezpochyby zahyne navěky. Katolická víra je pak tato: Abychom uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v jednotě, abychom ani...

číst více

24. prosince

Antifona Až vzejde slunce, spatříte Krále králů, zítra bude vyhlazena nepravost země a nad námi bude panovat Spasitel světa. První čtení Probuď se, člověče! Pro tebe se Bůh stal člověkem. Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí (1 Ef 14). Pro...

číst více

23. prosince

Antifona Ó Emanueli, Králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil. Přijď a dej nám spásu, Pane, náš Bože! První čtení Proto jako znamení naší spásy dal nám sám Bůh toho, který je narozený z Panny, Emanuela, tj. „Bůh s námi“. Bůh přinesl lidem...

číst více

22. prosince

Antifona Ó Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid v jedno: přijď a spas člověka, kterého jsi vytvořil z hlíny! První čtení Bůh vzal na sebe tělo, jako mají všichni hříšní lidé, aby tak zavrhl hřích a jako už zavržený ho...

číst více

21. prosince

Antifona Ó Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kteří žijí v temnotě a stínu smrti! První čtení Bude-li člověk bez nadutosti a vychloubání za pravou slávu považovat to, co bylo stvořeno, i toho, kdo všechno stvořil, totiž ze všech...

číst více

20. prosince

Antifona Ó Klíči Davidův a žezlo Izraelcova domu, když ty otevřeš, už nikdo nezavře, když ty zavřeš, už nikdo neotevře: přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, který sedí v temnotě a stínu smrti! První čtení Slávou člověka je Bůh; Bůh pak ukazuje svou činnost a veškerou...

číst více

19. prosince

Antifona Ó Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej! První čtení Bůh dal Zákon a proroky. A když dal proroky, přiměl je mluvit vlivem Ducha Svatého, aby prodchnuti...

číst více

18. prosince

Antifona Ó Adonai, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: přijď a vysvoboď nás velikou mocí! První čtení Poněvadž měl Slovo v sobě a stvořenému světu bylo neviditelné, učinil je viditelným, když je poprvé...

číst více

17. prosince

Antifona Ó Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno: přijď a nauč nás cestě rozumnosti....

číst více

16. prosince

Antifona Hle, přijde Král, Pán země, a sejme z nás jho našeho otroctví! První čtení Je jeden Bůh, bratři, a toho nepoznáme odjinud, než ze svatých Písem. Snažme se proto zvědět všechno, co božská Písma znamenají, a poznat všechno, čemu učí. Věřme tak, abychom zrakem...

číst více

Novéna NP 7. prosince

7. prosince Vstupní modlitba Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi...

číst více

Novéna NP 6. prosince

6. prosince Vstupní modlitba Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi...

číst více

Novéna NP 5. prosince

5. prosince Vstupní modlitba Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi...

číst více

Novéna NP 4. prosince

4. prosince Vstupní modlitba Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi...

číst více

Novéna NP 3 . prosince

3. prosince Vstupní modlitba Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi...

číst více

Novéna NP 2. prosince

2. prosince Vstupní modlitba Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi...

číst více

Novéna NP 1. prosince

1. prosince Vstupní modlitba Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi...

číst více

Novéna k Neposkvrněnému Početí – 30. listopadu

30. listopadu Vstupní modlitba Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi...

číst více

Novéna k svátku Neposkvrněného Početí – 29. lstopadu

29. listopadu Vstupní modlitba Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi...

číst více

Modlitba Marka z Aviána před bitvou u Vídně

Modlitba bl. Marka z Aviana před bitvou u Vídně 12. září 1683 Ó velký Bože vojsk, shlédni na nás, kteří padáme na tvář před tvým majestátem, abychom tě prosili o odpuštění našich vin. Víme velmi dobře, že jsme si zasloužili, aby se nevěřící chopili zbraní, aby nás...

číst více

Třicetidenní pobožnost k svatému Josefu

PLÁŠŤ SVATÉHO JOSEFA (Třicetidenní pobožnost k sv. Josefovi) Touto pobožností si zvláštním způsobem vyprosíme ochranu tohoto velkého světce, a zároveň mu vzdáváme úctu. Tato modlitba se modlí třicet po sobě následujících dní,na památku třiceti roků,...

číst více

Modlity k svatému Josefu při přijímání Eucharistie

 Před svatým přijímáním Šťastný muž, jemuž bylo dáno, aby Boha, kterého mnozí králové chtěli spatřit, ale nespatřili, chtěli slyšet, ale neslyšeli, nejen viděl a slyšel, ale také nosil, líbal, odíval a chránil! Oroduj za nás, svatý Josefe, abychom byli hodni...

číst více

27. února

27. února  - Desáté zjevení Panny Marie v Lurdech (1858) Maria je Matkou Krista nejen v řádu přirozeném, ale také v rovině nadpřirozené. Je Matkou jako Snoubenka Ducha Svatého. Proto jako Dcera nebeského Otce je také předobrazem Církve. Její mateřství je panenské...

číst více

26. února

26. února Rusko Zjevení Bohorodičky, Matky Milosrdenství »Meschecia« (1492) Zvolena od věčnosti za Matku Ježíše Krista byla Maria především první z vykoupených v Neposkvrněném Početí; jako plná milosti počátkem nového stvoření, nového lidstva; jako Matka nového Adama;...

číst více

25. února

25. února - Deváté zjevení Panny Marie v Lurdech  (1858) Ke svému vtělení potřeboval Boží Syn samozřejmě lidskou matku: ale Mariina funkce nebyla výlučně biologická, nýbrž lidsky i nadpřirozeně mateřská, a tím, že dávala Božímu Synu život lidský, přijala od Něho...

číst více

24. února

24. února - Osmé zjevení Panny Marie v Lurdech (1858) V Mariině lůně se uskutečnilo Vtělení, Bůh se zasnoubil s člověkem, božská přirozenost spolu s lidskou se stala jedním tělem, jednou osobou, a tou je Ježíš Kristus: Maria je pravou Archou úmluvy, v ní došlo k...

číst více

23. února

23. února – Zjevení Panny Marie, Neposkvrněné Matky Vítězství ve Wigratzbadu (1938) Maria jako Matka Kristova je celá pro Krista a Kristus je celý pro nás; proto i Maria je v Kristu celá pro nás. Jako Matka vtěleného Božího Syna a Vykupitele byla vykoupena zcela...

číst více

22. února

22. února  - Stolce svatého Petra V tomto čase svrchovaných zmatků je Maria pro nás spolehlivou vůdkyní, vzorem a cestou k bezpečné záchraně. Maria je úplným protikladem všeho toho co nám svět svůdně předkládá k obdivu. »Je třeba všechno dělat s Marií, abychom ve...

číst více

21. února

 21. února - Šesté zjevení Panny Marie v Lurdech;  * John Henry Newman (1801) Nepochopitelný Bůh se nechal dokonale pojmout obsáhnout nepatrnou Marií, aniž by cokoliv ztratil ze své nesmírnosti. Také my se máme nechat dokonale obsáhnout a vést bez jakékoliv...

číst více

20. února

20. února - bl. Hyacinta Marto (+ 1920) Maria, Matko dobroty a lásky, Matko svaté moudrosti Ty světlo pravé víry a dokonalá oběti lásky, Ty poklade nejvyšší svatosti, Maria, dokonale sjednocená s vůlí Boží, Maria, srdce plné pokoje a radosti, Nejmilejší dcero...

číst více

19. února

19. února Čtvrté zjevení Panny Marie v Lurdech (1858) Mariini synové jsou dva, Bohočlověk a pouhý člověk. Maria je Matkou jednoho tělesně a druhého duchovně (sv. Bonaventura).. Je to vůle Boha, který chtěl, abychom všechno měli skrze Marii. Máme-li tedy nějakou...

číst více

18. února

18. února - Itálie:  sv. Gertruda Camensoli (+1903) Čím více se praví apoštolové evangelia dívají na toho, kterého lidé probodli, čím více nesou ve svém srdci a ve svém těle umučení a smrt našeho Pána, tím budou platnějšími dělníky, kteří se nikdy nestydí za...

číst více

17. února

17. února - sv. Alexeje Falkoneri, zakladatele řádu Servitů Svatý Pavel píše Kolosanům: Trpím pro vás, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap. Má z toho prospěch Kristovo tělo tj....

číst více

16. února

16. února - Etiopie - Naší milé Paní Paktu Milosrdenství Zasvětit se Panně Marii znamená chtít, abychom na ní záviseli přesně tak, jak na ní záviselo její božské Dítě. Zasvěcení Marii a jejímu Neposkvrněnému srdci znamená napodobovat Ježíše, praktikovat jeho...

číst více

15. února

15. února - Zjevení Jezulátka sestře Lucii z Fatimy v Pontevedra 1926 Jediné Mariino přání je pozvednout u každého úroveň duchovního života až na práh svatosti. Podstatnou podmínkou pro každý apoštolát je odevzdat se bezvýhradně do vlastnictví Neposkvrněné. Kdo jiný...

číst více

14. února

14. února – Francie: Zjevení Panny Marie v Pellevoisin 1876 Velcí ctitelé a milovníci Neposkvrněné Panny nám dávají pochopit sladké tajemství Mariino lépe, než jakékoliv teologické pojednání. Svatý Maximilán Kolbe, kterého můžeme bez váhání nazvat L. G. z Monfortu...

číst více

13. února

13. února – Rusko: Svatá Boží Rodička z ikony Iverské Když Duch Svatý najde v duši svou nejčistší snoubenku Marii, způsobí v té duši hotové zázraky a ten největší zázrak par excelence je přetvoření duše v Ježíše Krista. Byla by to dlouhá řada světců, kteří o tom...

číst více

12. února

12. února- Sedmi zakladatelů řádu Servitů Kdo nechce být slepý, nemůže nevidět, že satanovi se podařilo proniknout tam, kam chtěl, protože již prolomil hráze zdrženlivosti, čistoty a poslušnosti. Důsledky jsou nevyhnutelné: kdo se stal služebníkem těla, stává se...

číst více

11. února

11. února - 1. den zjevení Neposkvrněné Panny Marie v Lurdech (1858) Věz, můj synu, a rozhlašuj všem, že pravděpodobným a blízkým znamením věčného zavržení je odpor, vlažnost a nedbalost při modlitbě Andělského pozdravení, které napravilo celý svět. (Panna Maria bl....

číst více

10. února

10. února  - Zasvěcení Francie Panně Marii králem Ludvíkem XIII. (1638) Bůh chce, aby v přítomné době víc než kdy jindy byla jeho svatá Matka poznávána, milována a uctívána. To se bez pochyby stane, když předurčení začnou s milostí a osvícením Ducha Svatého...

číst více

9. února

9. února - bl. Anna Kateřina Emmerichová (+1824) Mariina moc nade všemi ďábly se zaskví zvláště v posledních dobách. Tehdy satan nastrojí úklady její patě, to znamená jejím pokorným nevolníků a chudým dětem, které Maria povzbudí, aby mu vypověděli válku. V očích světa...

číst více

8. února

8. února - Polsko: Naše milá Paní Kazimirská (1411) Bůh však položil také mnohá nepřátelství, odpor a skrytou nenávist mezi Mariiny děti a otroly ďáblovy. Ti se navzájem vůbec nemají rádi. Děti Beliálovy tj. otroci satanovi neboli přátelé světa dosud vždy...

číst více

7. února

7. února - bl. Pius IX.  + 1878, papež  dogmatu  o Neposkvrněném Početí Panny Marie Bůh učinil a vytvořil pouze jediné nepřátelství, a to nesmiřitelné, které potrvá, ba poroste až do konce. Je to nepřátelství mezi Marií, jeho důstojnou Matkou, a ďáblem,...

číst více

6. února

6. února -  Svaté Doroty, panny mučednice: »Jak nevlídná a pustá  je tato země. Blaze mi, že jdu do lepšího kraje!«               Skrze Marii spása světa začala a skrze Marii má být...

číst více

5. února

5. února - svaté Agáty, panny a mučednice Božské mateřství odělo svatou Pannu takovou velikostí, že nenajdeme nic jí rovného ani na zemi ani na nebi. Stojí nade vším, co není Bůh. Božské mateřství jí poskytuje podíl na Boží moci a můžeme říci, že se na nebi ani na...

číst více

4. února

4. února - sv. Jany z Valois, zakladatelky řádu, + 1505 - První pátek v měsíci »Nikdy jsme neměli v úmyslu oddělovat dvě věci, které Bůh tak těsně spojil: nejvznešenější Srdce Božího Syna a Srdce jeho blažené Matky: naopak naším záměrem bylo od počátku rozjímat a...

číst více

3. února

3. února: sv. Blažeje, biskupa a mučedníka »Maria nesmírně touží po tom, aby v každém knězi viděla Mne, a to nejen při vznešeném dění mše svaté, ale vždy, a jestliže ji kněží milují, musí se jí odvděčit tím, že v sobě zobrazují to, co tato Matka tak nesrovnatelně...

číst více

2. února

2 února: Očíšťování Panny Marie v chrámě Bylo to v den Očišťování Panny Marie. Byla jsme ve Foligno v kostele spolubratří. Promluvil ke mně hlas: »Nyní je hodina, kdy Maria Panna a Královna přichází se svým Synem do chrámu«. Moje duše naslouchala s velkou láskou,...

číst více

1. února

1. února - Bolívie, Naší milé Paní v Copacabana Svatá Brigita viděla Matku Boží a Královnu nebes s korunou nekonečné ceny na hlavě. Její vlasy měly obdivuhodný lesk a nesmírnou krásu a padaly volně přes její ramena. Měla na na sobě vzácný zlatý šat a plášť modrý jako...

číst více

31. ledna

31. ledna - Svatého Jana Bosca, zakladatele řádů Jeníčku, oblékl jsi kleriku a jistě tušíš blahou radost, jakou mám z tvé obláčky. Ale pamatuj si, nikoliv klerika nýbrž praktický ctnostný život bude ctí tvého duchovního stavu. Kdybys, nedej Pán Bůh, pochyboval o svém...

číst více

30. ledna

30. ledna - Svatého Jana Chryzostoma ve východní církvi »V duchovním životě v lidských duších nikdy není moje Matka ode mne oddělena: to znamená, že napodobování našich životů musí být na zemi současné. Mariin život byl utvářen podle mého života. Tak jako já jsem byl...

číst více

29. ledna

29. ledna, Itálie - Panny Maria, Patronky sester kapucínek (1630) Neříkej mi, obdivuhodná Matko, že nemůžeš, protože tvůj nejmilovanější Syn ti dal všechnu moc na nebi i na zemi. Neříkej mi, že to nemusíš udělat, protože ty jsi Matka všech lidí, a zvláště moje Matka....

číst více

28. ledna

28.ledna - Itálie: Záchrana obrazu Madonna del Popolo ve Florencii při velkém požáru 1771 Maria, Matko krásného milování, bázně Boží, poznání a svaté naděje, jelikož jsi obdržela víc než všichni ostatní svatí zář nebeského světla, prosím tě pokorně, abys mi pro svou...

číst více

27. ledna

27. ledna:  Svatého Jana Zlatoústého ( Chryzostoma) NOVÉ STVOŘENÍ SE ZRODILO ZE SVATÉ PANNY Když se tě bude Žid ptát, jak mohla panna porodit dítě, odpověz mu: Jak mohla panenská půda dát vzrůst rostlinám?  Hebrejské slovo Eden znamená ve skutečnosti...

číst více

26. ledna

26. ledna - Francie: Naše milá "Paní Života" I přesto, že jsem tak maličká, i já vlastním Všemohoucího tak jako ty. Netřesu se, když vidím svou slabost: Poklad Matky patří i dítěti, a já jsem tvoje dítě, moje milovaná Matko, tvoje ctnosti, tvoje láska nepatří také...

číst více

25. ledna

25. ledna - Indie: Naše Milá Paní »Dobré cesty « (1599) Otázka jednoty je otázka mariánská. Ona je Matkou, která smiřuje děti. Otázka jednoty je otázka mariánská. Ona je Matkou, která smiřuje děti.Není snad Marino přání, používat svou dobrotu a prozřetelnost, aby...

číst více

24.ledna

24. ledna - Měsíční připomínka Panny Marie Pomocnice křesťanů Nejsvětější Panno, Maria, vznešená Matko Boží a věrná prostřednice všech milostí, které nám chce tvůj Syn udělit, vypros mi od svého Snoubence Ducha Svatého nebeské osvícení a dobrou radu, abych poznal, jak...

číst více

23. ledna

23. ledna sv. Emerenciany, panny a mučednice ukamenované na hrobě sv. Anežky v Římě 304...

číst více

22. ledna

22. ledna - Francie - Naše Milá Paní ze Ceignacu (1652) Někdy závidím těm, kteří mají to štěstí, že studují teologii. Ale nepřevyšuje modlitba a duchovní rozjímání nekonečně i to nejvyšší studium v poznání, lásce a síle? Zkušenost je hlubší, plodnější a více...

číst více

20. ledna

20. ledna - V Římě obrácení Alfonse Ratisbonneho skrze zázračnou medailku (1842) (viz) PORODILA JSI MILOST A SLÁVU Všechny národy tě velebí, nejsvětější Panno Maria, protože jsi porodila život, milost a slávu. Život pro mrtvé, milost pro hříšné a slávu pro nešťastné....

číst více

31. května

31. května REGINA PACIS, ORA PRO NOBIS Pane Ježíši, můj Bože, který ses chtěl stát mým bratrem, klaním s tomto v tvém krásném ráji, jakým je lůno tvého nebeského Otce a pak neposkvrněné lůno tvé Matky. Klaním se ti v pozemském ráji tvé Církve, kde přebýváš v...

číst více

30. května

30. května DOMUS AUREA, ORA PRO NOBIS Leč abychom současně viděli, že tato jednota není totožnost, ale že Svatá Panna při vší svrchovanosti, jaké požívá, existuje jen skrze Ježíše Krista a přejímá od něho všechno to, čím je, a všechno to, co má: k tomu nám samo...

číst více

29. května

29. května TURRIS EBURNEA, ORA PRO NOBIS Když dobrý Bůh formoval a tvořil Adama, formoval také svou svatou Nevěstu, Matku svého Syna. Aby stvořil Adama, vzal Bůh panenskou půdu, uhnětl ji a dal jí formu budoucího Krista, který je již nyní pro něho přítomný, jak...

číst více

28. května

28. května TURRIS DAVIDICA, ORA PRO NOBIS Ať už rozjímáme o zemi v její původní blaženosti nebo v době po jejím bolestného úpadku, země se nám jeví jako velký symbol Panny Marie. V určitém smyslu je také symbolem Církve. A opakuji, že jsou to obrazy, které jsou...

číst více

27. května

27. května ROSA MYSTICA, ORA PRO NOBIS Izák, obraz nebeského Otce, požehnal Jakuba, předobraz Krista, kterého mu představila Rebelka, jeho matka jako obraz Marie. Řekl svému synovi: To je vůně mého syna jako vůně úrodných polí, kterým požehnal...

číst více

26. května

26. května VAS INSIGNE DEVOTIONIS, ORA PRO NOBIS To je také myšlenka serafínského doktora. Říká nám: Země je krásným symbolem Mariiným. V tomto duchu také mohl napsat prorok Izaiáš: Ať země otevře svůj klín a vydá Spasitele. Co je pokornějšího než země...

číst více

25. května

25. května VAS HONORABILE, ORA PRO NOBIS Země jako krásný symbol Nejsvětější Panny  V knize Sírachovcově čteme: Kdo kdy změřil výšku nebe, rozlohu země a hloubku moře?Viděli jsme: Nebe je Maria, která čistotou předčí nebeská světla a která je vznešeným...

číst více

24. května

24. května VAS SPIRITUALE, ORA PRO NOBIS Konečně spolu se sluncem a s lunou objevují se ve čtvrtém dnu všechny hvězdy oblohy. Touto oblohou je všeobecná Kristova církev jak na nebi, tak na zemi. Církev je celá pro nebe, pro věčnost; je stejná také zde dole, je...

číst více

23. května

23. května CAUSA NOSTRÆ LETITIÆ , ORA PRO NOBIS Luna je prorockým symbolem svaté Panny a Církve. Veškerá tradice je v tom zajedno. Právě o Marii říká Píseň písní: „Kdo je ta, jež jak Jitřenka shlíží, krásná jako Luna, čistá jako žhoucí Slunce, strašná jako vojsko...

číst více

22. května

22. května SEDES SAPIENTIÆ , ORA PRO NOBIS Bylo to čtvrtý den, kdy Pán naplnil nebe zářivými hvězdami, které mají ozařovat a oživovat zemi. Je to čtvrtý den lidstva, čtyři tisíce let po stvoření člověka, kdy se uprostřed světa zjevilo Slunce věčné spravedlnosti,...

číst více

21. května

21. května SPECULUM JUSTITIÆ , ORA PRO NOBIS Jak nám hvězdy ustavičně hlásají nebeská tajemství Ježíše a Marie Kromě všeho ostatního dílo čtvrtého dne stvoření je určeno, aby symbolizovalo a hlásalo lidem tajemství Krista, Panny a Církve. Můžeme říci, že nás...

číst více

20. května

20. května VIRGO FIDELIS, ORA PRO NOBIS Maria je oceán duchovního světa. Blažený Albert Veliký, bezprostřední žák sv. Dominika a učitel sv. Tomáše Akvinského říká, že souhrn všech milostí se nazývá Moře, Maria. Svatý Antonín Florentský říká, že Bůh rozděluje...

číst více

19. května

19. května VIRGO POTENS, ORA PRO NOBIS Svatý Bernard po mnoha jiných učitelích aplikuje na svatou Pannu pasáž z knihy Moudrosti: Přebývám v plnosti Svatých. »To je správné, že přebýváš v plnosti svatých, protože ti nechybí nic z víry patriarchů, z ducha...

číst více

18. května

18. května VIRGO PREDICANDA, ORA PRO NOBIS Dílo třetího dne nám představuje Marii ještě výraznějším způsobem. Bůh shromažďuje na jedno místo všechny vody, které jsou pod nebem. Nazývá je Moře, latinsky Maria, sjednocení vod. V Písmu svatém žádné slovo není...

číst více

17. května

17. května VIRGO VENERANDA, ORA PRO NOBIS Druhého dne Pán stvořil vody a rozdělil je, jako to udělal prvního dne se světlem a temnotami: oddělil vody, které jsou nahoře, od vod dole. To je opět tajemství vyvolení a zavržení. Písmo říká: Učinil oblohu a...

číst více

16. května

16. května VIRGO PRUDENTISSIMA, ORA PRO NOBIS Dílo prvních tří dnů stvoření jako proroctví o svaté Panně Svatí Otcové osvícení nadpřirozeným světlem, které povzneslo k obdivuhodné schopnosti přirozená světla jejich géniů, otevřeli se škole samotného Ducha Svatého...

číst více

15. května

15. května MATER SALVATORIS, ORA PRO NOBIS Je pravda, že staří Otcové, mezi jinými Hermas a Klement Alexandrijský učili, že Církev byla stvořena dříve než svět a svět byl stvořen pro církev. Hlásali, že Církev jako nevěsta Kristova je zcela jedinečná a byla...

číst více

14. května

14. května MATER CREATORIS, ORA PRO NOBIS Podle tohoto dokonalého vzoru a z důvodu svého zalíbení v ní, tvoří náš Pán Ježíš Kristus všechno tvorstvo. Tvoří je nejdříve obecně jako svět duchovní a svět hmotný, nebe a zemi, a obojí je zahrnuto určitým druhem...

číst více

13. května

13. května MATER BONI COSILII, ORA PRO NOBIS Stvoření se uskutečnilo podle obrazu Svaté Panny Svatá Panna je ryzí tvor, stejně jako andělé a lidé. Ježíš není tvor (čl. De fide), a kdo by to tvrdil, je heretikem. Ježíš je člověk, ale není člověk; nemá lidskou...

číst více

12. května

12. května MATER ADMIRABILIS, ORA PRO NOBIS Ježíš, Syn Marie je tedy příčinou spásy andělů, ale je jí spolu se svou blaženou Matkou. S Ježíšem jim Bůh ukazuje Marii. Se Sluncem Spravedlnosti jim ukazuje Ženu oděnou sluncem. Přikazuje jim, aby se jí...

číst více

11. května

11. května MATER AMABILIS, ORA PRO NOBIS Maria je spolu s Kristem od počátku příčinou spásy andělů a zavržení démonů Církev ve své liturgii říká o svaté Panně: Když Bůh zakládal nebesa, byla jsem tam. Nebesa znamenají totéž co anděly. Ve stejný den, kdy byli...

číst více

10. května

10. května MATER INTEMERATA, ORA PRO NOBIS Maria je skutečnou Nevěstou Otce, pravou Matkou Syna a svatyní Ducha Svatého, a s Ježíšem je pravou Vládkyní světa Sv. Bernadin Sienský dodává, že Maria je skutečnou Nevěstou Boha Otce, neboť on sám a nikdo jiný zplodil...

číst více

9. května

9. května MATER INVIOLATA, ORA PRO NOBIS V plánu stvoření a církve je Panna Maria důvěrně spojena se Svatou Trojicí. Skrze vztah k Otci je možno ji pokládat za jeho dceru a nevěstu. Jako jeho dceru chápeme Marii jako tvora, jako Nevěstu ve vztahu k Ježíši Kristu,...

číst více

8. května

8. května MATER CASTISSIMA, ORA PRO NOBIS P. Giry při výkladu jiné pasáže z Knihy Moudrosti: Vyšla jsem z úst Nejvyššího prvorozená přede vším stvořením, říká, že totéž je třeba chápat také o svaté Panně a současně o jejím božském Synu Ježíši.A také to,...

číst více

7. května

7. května MATER PURISSIMA, ORA PRO NOBIS Ježíš se stal svrchovaným Pánem všeho stvoření jedině jako Člověk – Bůh a tohoto Člověka – Boha mohl učinit Bůh Otec jedině skrze svatou Pannu a se svatou Pannou. Ježíš Kristus je Člověk - Bůh jen skrze Marii a v Marii. Proto...

číst více

6. května

6. května MATER PURISSIMA, ORA PRO NOBIS Moudrý Kornelius a Lapide, ozvěna tradice celých staletí, nám potvrzuje tutéž věc: »Bůh stvořil svět pro blaženou Pannu a pro Krista. Maria je tisíckrát vznešenější a krásnější než všechno stvoření, a co více, ona sama je jeho...

číst více

5. května

5. května MATER DIVINÆ GRATIÆ, ORA PRO NOBIS Všechno stvoření tedy náleží Svaté Panně jako své Královně: vše, co dává Otec Ježíši, svému jedinému Synu, Syn skrze milost předává Panně Marii, od níž přijal své tělo. Pán všech věcí se tak spojil se Svatou Pannou, že ji...

číst více

4. května

4. května MATKO KRISTOVA, ORODUJ ZA NÁS Stvoření je vlastnictvím Ježíše Krista. Ale toto krásné království sdílí Ježíš plně se svou Matkou, která sdílí jeho suverenitu. Jako Boží Syn je člověkem jedině skrze Pannu Marii, a z toho vyplývá, že Svatá Panna je ve...

číst více

3. května

3. května SVATÁ PANNO PANEN, ORODUJ ZA NÁS Panno Maria, Matko mého Stvořitele, mého Pána a mého Učitele, dej mi pochopit důvěrně tento velký zákon, který platí pro moji existenci: jestliže existuji, je to pro Ježíše, tvého Syna. Moje duše pochází od něho jako jeho...

číst více

2. května

2. května Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás Ctihodný abbé Olier, tak slavný pro svatost svého života, svou nauku a dílo, přijal v této věci mimořádné osvícení: »Bůh stvořil svět pro vtělené Slovo a jen to dává křesťanům právo, aby užívali stvořených věcí. To jsou...

číst více

1. května

1. května SVATÁ MARIA, ORODUJ ZA NÁS Svět existuje jen skrze našeho Pána Ježíše Krista. Jedině víra dává smysl všem věcem. Bez víry je svět nerozluštitelnou záhadou. S ní se jeví jako zářné dílo; a i když nechápeme všechno, můžeme alespoň pochopit velkolepou harmonii,...

číst více

Svatý Jan Bosko k Pomocnici křesťanů

Maria, mocná Panno, slavná ochránkyně Církve; zázračná pomocnice křesťanů; strašná jako vojsko seřazené k bitvě; ty která jsi sama zmařila všechny hereze na celém světě, chraň nás před nepřítelem v našich úzkostech, v našich zápasech, v našich souženích a v hodině...

číst více

27. listopadu: Modlitba k Panně Marii ze zázračné medailky

Určena k modlitbě zvláště v 17 hodin 27. listopadu, svátku Zázračné medailky, každého 27. v měsíci a v každé naléhavé potřebě. (viz) Panno Neposkvrněná, víme, že jsi vždy a všude připravena vyslyšet prosby, které ti přednášejí tvoji vyhnaní synové v tomto slzavém...

číst více

Modlitba Giovanni di Fécamp

Přijď, Duchu Svatý, blažený ten, kdo bude hoden, abys byl jeho hostem: s Tebou si učiní u něho příbytek i Otec a Syn. Přijď, Těšiteli, plný dobroty, přijď k duši, která trpí bez pomoci, ve zkoušce jako v prosperitě. Přijď, a očisti poskvrny a zahoj rány. Přijď, sílo...

číst více

Modlitba Dona Elii

Ó Maria, svatá Panno, Matko Boží a Matko Církve, Královno nebes a všech národů, Ty, která ses stala všemohoucí v milosti, přijmi prosby, které vkládáme do Tvého neposkvrněného Srdce, aby dospěly neomylně k nejsvětějšímu Srdci Ježíše, Tvého Syna. Vypros svaté Církvi...

číst více

Modlitba k Panně Marii sv. Ludvíka Grigniona

Zdrávas Maria, nejmilejší Dcero věčného Otce! Zdrávas Maria, podivuhodná Matko Syna! Zdrávas Maria, Choti svatého Ducha! Zdrávas Maria, má drahá milovaná Matko, milovaná Paní a mocná Královno! Zdrávas moje radosti, moje slávo, mé srdce a má duše! Ty mi patříš...

číst více

Horoucí modlitba za apoštoly posledních časů

K Otci Rozpomeň se, Pane, rozpomeň se na své Shromáždění, které jsi choval od počátku (Ž 74,2), když jsi na ně myslel od věčnosti. Rozpomeň se na své Shromáždění, které jsi držel ve své všemohoucí ruce, když jsi jedním Slovem vyvedl vesmír z nicoty. Rozpomeň se...

číst více

Modlitba sv. Tomáše Akvinského přede mší svatou

Všemohoucí věčný Bože, přistupuji k svátosti tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Přistupuji jako nemocný k lékaři života, jako nečistý k prameni milosrdenství, jako slepý k světlu věčné jasnosti, jako chudý a nuzný k Pánu nebe a země. Jako nesmírně...

číst více

Křížová cesta sv. Leonarda z Porto Maurizio

Přípravná modlitba: Nejdobrotivější Ježíši, protože jsi nekonečně dobrý a milosrdný, miluji tě nade všechno a z celého srdce. Obětuji ti tuto pobožnost ke cti nejbolestnější cesty, kterou jsi podstoupil pro mne, nehodného hříšníka. Mám v úmyslu získat svaté odpustky a...

číst více

Více než aktuální modlitba sv. Petra Kanisia

Ut inimícos sanctæ Ecclésiæ humiliáre dignéris, te rogámus, audi nos, Domine. Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris, te rogamus, audi nos, Domine. (*) Vyznávám před Tebou svou víru, Otče a...

číst více

K svatému Rafaelu, archandělu

Slavný Archanděli, svatý Rafaeli, který jsi starostlivě chránil Tobiášova syna na jeho obtížné cestě a vrátil ho jeho rodičům bez úhony spojeného s jeho důstojnou snoubenkou, buď věrným vůdcem také pro nás, uzdravuj naše neduhy, abychom překonali bouře a nástrahy...

číst více

Modlitba Pia XII. k svaté Kateřině Sienské

Svatá Kateřino, lilie panenství a růže lásky, ty jsi ozdobila dominikánskou zahradu, hrdinko křesťanské horlivosti, přicházíme k tobě s důvěrou a prosíme o tvou mocnou ochranu pro nás a pro celou církev Krista, tvého milovaného, v jehož srdci jsi pila z...

číst více

Zásvětná modlitba Pia XII. Srdci Panny Marie

Královno posvátného růžence, Pomocnice křesťanů, Útočiště lidstva, Vítězkyně ve všech bitvách Božích! Snažně prosíme, vrháme se před tvůj trůn. Přicházíme plni důvěry, že dosáhneme milosrdenství, milosti a pravé pomoci ve svých tísních. Nespoléháme na své zásluhy, ale...

číst více

Modlitby sv. Pia X.

Můj Bože a mé Všechno! Můj Bože, dej, abych Tě miloval, a jedinou odměnou za moji lásku nechť je, abych Tě miloval stále více! Můj Bože, mé jediné dobro, jsi pro mne vším; dej, abych žil zcela pro Tebe! Můj Bože, děkuji Ti  za to, co mi dáváš, i za to, co mi...

číst více

Modlitba rodin za rodinu

Conchita Armida Proč se modlit za rodinu Někdo řekl, že všude tam, kde se víra bere vážně, vyjadřuje se modlitbou. Věřit znamená objevit, že Bůh je středem života, proto žít znamená orientovat se na něho v touze činit jeho vůli a líbit se mu: Zapřísahám vás,...

číst více

Exorcismus Lva XIII.

13. října 1884 měl papež Lev XIII. v době, kdy celebroval mši svatou, zvláštní vidění. Když papež popisoval hrůzu tohoto vidění, které se týkalo budoucnosti církve v období asi jednoho století kdy moc Satana dosáhne z Božího dopuštění svého vrcholu, byl bledý jako...

číst více

Denní modlitba

Duchu Svatý, povzbuď mě. Boží Lásko, pohlť mě. Po správné cestě veď mě. Maria, Matko má, shlédni na mě. S Ježíšem žehnej mi. Od všeho zla, od všeho klamu a nebezpečí uchovej mě. Sestra Marie od Ukřižovaného Ježíše ( Malá Arabka...

číst více

Modlitba sv. Aloise

Svatá Panno, moje Vůdkyně a Paní, vrhám se do hlubin tvého milosrdenství a odevzdávám od tohoto okamžiku navždy pod tvůj štít a pod tvou zvláštní ochranu svou duši a své tělo. Svěřuji do tvých rukou všechnu svou naději a útěchu, všechno své utrpení a bídu i průběh a...

číst více

Modlitba k Marii Královně

Z Homilie arcibiskupa Jana  z Jenštejna Táhni nás za sebou, Královno milosrdenství, ke svému trůnu Maria jediná vskutku stojí nade všemi, zůstávajíc v plnosti slávy nezměnitelná, neboť její přebývání bylo vždycky v nebesích a vždycky byla plná Krista, toho, jejž...

číst více

Modlidba svaté matky za své děti

V očích Conchity Armidy byly děti vždy v prvním plánu jejího života. Jednoho dne napsala svému duchovnímu vůdci P. Bernardovi (mons. M. Ruízovi) toto základní vysvětlení: »Je zde jeden bod, o kterém, abych tak řekla, ve svém Duchovním deníku nehovořím, totiž o svých...

číst více

Nejúčinnější modlitba

„Zdrávas Maria“ je velmi účinná modlitba z těchto důvodů: 1. Pro vzpomínky, které vyvolává: připomíná nám andělovo zvěstování a návštěvu Panny Marie u sv. Alžběty. 2. Protože její první část je ryzí a zcela nezištná modlitba plná lásky, je to díkůvzdání Matce...

číst více

Modlitba sv. Kazimíra

Svatý Kazimír byl kralevic, velký mariánská ctitel, který svým přísným umrtvováním získal četné ctnosti. Zemřel 4. března 1484 na tuberkulózu. Když byl jeho hrob otevřen v roce 1604, aby bylo jeho tělo přeneseno do chrámu, který k jeho cti postavil Zikmund III., bylo...

číst více

Úvodní prosba k zástupné modlitbě

ÚVODNÍ PROSBA K ZÁSTUPNÉ MODLITBĚ ZA KNĚZE PŘEDE MŠÍ SVATOU Všemohoucí a milosrdný Bože, jménem kněze, který se připravuje slavit Tvou nejsvětější Oběť, přednáším Ti slova modliteb,která jsi vnukl svým svatým, a prosím Tě z celého srdce, abys na přímluvu Matky Boží...

číst více

Modlitba za Ukrajinu

Modlime sa za našich bratov na Ukrajine! Bože, Ty jediný si svätý, Ty jediný si prameň všetkého dobra; pomáhaj nám na príhovor svätého Vladimíra, aby sme svoj život usporiadali podľa Tvojej vôle, zjavovanej prostredníctvom Evanjelia, aby sme sa nepripravili o účasť na...

číst více

Modlitby kněze přede mší svatou podle sv. Ambrože

V NEDĚLI  Nejvyšší Veleknězi, Ježíši Kriste, jenž jsi přinesl Bohu Otci na oltáři Kříže čistou a neposkvrněnou oběť za nás ubohé hříšníky a jenž jsi dal své Tělo za pokrm a svou Krev za nápoj a ustanovil jsi toto tajemství v síle Ducha svatého slovy "Kdykoliv to...

číst více

Vzpomínko sladká, Ježíši

Hymnus sv. Bernarda Vzpomínko sladká, Ježíši,slast srdcím skýtáš nejvyšší,med však a všecko převýší,když dlíš v nás, Lásko nejčistší. Nic vroucnějšího nelze pět,nic milejšího uslyšet,nic vřelejšího pomyslet,než Ježíš, onen Božství květ. Všech kajících jsi...

číst více

Jesu dulcis memoria

BERNARDUS CLARAVALLENSIS (1091-1153) Jesu dulcis memoria, Dans vera cordi gaudia, Sed super mel et omnia Ejus dulcis praesentia. Nil canitur suavius, Nil auditur jucundius, Nil cogitatur dulcius Quam Jesus Dei filius. Jesu spes poenitentibus, Quam pius es petentibus,...

číst více

Zachovej mi srdce dítěte

Svatá Maria, Matko Boží,zachovej mi srdce dítěte, čisté, průzračné jako pramen. Dopomoz mi k srdci prostému, které nepodléhá smutku, k srdci velkodušnému, které se daruje plné něžného soucitu k srdci věrnému a šlechetnému, které nezapomíná na dobro a nesnáší zlo....

číst více

Prosba Mardochea o záchranu Božího lidu

Hospodine, Pane, Králi všemohoucí, v tvé moci jsou všechny věci a není, kdo by mohl odolat tvé vůli, jestliže rozhodneš, aby byl Izrael osvobozen. Ty jsi stvořil nebe i zemi a cokoliv je v oblasti nebes. Jsi Pánem všech věcí a není nikoho, kdo by mohl odolat tvé...

číst více

Zasvěcení rodiny

Naše nadpřirozené zbraně Panna Maria Fatimská ve všech zjeveních v roce 1917 doporučovala modlitbu svatého růžence. „Válka brzy skončí. Ale jestliže nepřestanou lidé urážet Boha, začne za pontifikátu Pia XI. nová strašnější války. Aby se tomu předešlo, přicházím žádat...

číst více

Eucharistická adorace

Ježíš mluví k duši: K tomu, aby ses mi líbil, nepotřebuješ mnoho vědět. Mluv tedy se mnou prostě, jak bys rozmlouval s nejbližším přítelem. Nepotřebuješ mě o něco pro někoho prosit? Pověz mi jeho jméno a řekni mi, co bys chtěl, abych pro něho udělal. Pros o mnoho!...

číst více

Modlitba papeže Klementa XI.

Univerzální modlitba papeže Klementa XI. Pane, věřím, ale ať věřím pevněji, doufám, ať doufám jistěji, miluji, ale ať miluji vroucněji, lituji, ale ať lituji účinněji. Klaním se ti jako prvnímu principu, toužím po tobě jako po konečném cíli, vzývám tě jako laskavého...

číst více

K Markétě Marii Alacoque

Modlitba k sv. Markétě Marii Alacoque Svatá Markéto Marie Alacoque, Bůh si tě vyvolil, aby zjevil světu božskou krásu Ježíšova Srdce, jeho nekonečnou dobrotu, jeho milosrdenství bez mezí, jeho zářící světlo. Učiň, abychom i my mohli vložit svůj život do jeho Srdce....

číst více

Tři modlitby svaté Terezičky

Oběť dnešního dne Můj Bože, obětuji ti všechny skutky, které dnes vykonám s úmyslem: pro slávu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; chci posvětit každý úder mého srdce, všechny mé myšlenky a činy, i ty nejprostší a spojuji je s tvými nekonečnými zásluhami, abych napravila...

číst více

Modlitba k andělu strážci

Můj svatý anděli! Ty jsi od mého narození mým ochráncem. Tobě svěřuji dnes své srdce, předej je mému Spasiteli jemuž jedinému má náležet. Ty jsi ochráncem mého života. Buď také mou útěchou ve smrti. Posiluj mou víru, upevňuj mou naději, zapaluj ve mně božskou lásku!...

číst více

Modlitby sv. Jana Eudese

Modlitby Ježíši! Můj drahý Ježíši! Dobrý Ježíši, buď se mnou! Ježíši, zcela seTi odevzdávám! Dobrý Ježíši, dávám Ti celé své srdce! Naplň je láskou! Ježíši, jsi celý můj. Kdy já budu celý tvůj? Můj Ježíši, buď mým vším, aby vše ostatní pro měneznamenalo nic! (Sv. Jan...

číst více

Modlitba velkého Papeže k Nanebevzaté

Když Pius XII. vyhlašoval 1. listopadu 1950 při slavnostní bohoslužbě na náměstí Svatého Petra čtvrté mariánské dogma, prohlásil: „Je to Bohem zjevená pravda, že neposkvrněná Bohorodička, po všechny časy Panna Maria, když skončila běh svého pozemského života,...

číst více

Modlitba sv. Cyrila

Pane, Bože, který jsi ponechal k své službě anděly netělesné, nebesa jsi rozepjal a zemi zbudoval a vše, co jest, z nebytí přivedls v bytí, který vždy činíš po vůli těm, kdo se Tě bojí a zachovávají Tvá přikázání, vyslyš mou modlitbu a ochraň své stádo, k němuž jsi...

číst více

Modlitba svaté Brigity

Pozdvižení mysli ke Kristu Spasiteli Buď veleben, můj Pane Ježíši Kriste: Tys předpověděl svou smrt a při Poslední večeři podivuhodně proměnil chléb ve své drahocenné tělo a dal jsi ho z lásky apoštolům na památku svého svatého umučení; a tím, že jsi jim svýma drahýma...

číst více

K Nejdrahocennější Krvi

Nejdrahocennější Krvi Ježíše Krista, nekonečná výkupná ceno vesmíru, nápoji a koupeli našich duší, ty, jež hájíš lidstvo před trůnem nejvyššího milosrdenství, hluboce se ti klaníme. Chtěli bychom, jak je to jen možné, odčinit naše nevděčnosti a urážky, kterých se ti...

číst více

Modlitba Lva XIII

Ježíši, Živote naší duše Ježíši v Nejsvětější svátosti, Ty jsi tak sám, tak pokořený, tak opuštěný, tak zapomenutý, tak opovržený. Ty jsi od lidí tak zhrzený, tak přehlížený. Miluješ naše srdce a usiluješ o naši lásku. Čekáš trpělivě na nás a chceš...

číst více

Modlitba k svatému Vojtěchu

                   Vzývá tě zkroušené srdce, vzývá tě bezvýchodné bloudění našich časů. Volá k tobě, přešťastný mučedníku, nesmírný nářek našich běd. Ty, jenž se raduješ před...

číst více

Sedmero modliteb přede mší svatou

Dobrotivý Bože, nakloň svůj sluch k našim prosbám a osvět milostí Ducha Svatého naše srdce, abychom si zasloužili důstojně slavit tvá tajemství a milovat tě věčnou láskou. Bože, jemuž je každé srdce zjevné, k němuž promlouvá veškerá vůle a není mu skryté žádné...

číst více

Modlitby ke mši svaté

Před koncilem visely nad klekátkem v každé sakrisii      MODLITBA SVATÉHO AMBROŽE PŘEDE MŠÍ SVATOU Pane Ježíši Kriste, s úctou a bázní přistupuji k oltáři tvé svaté hostiny jako hříšný člověk, který nespoléhá na své zásluhy, ale důvěřuje ve...

číst více

Modlitba za záchranu

Něžný Otče, nenech dopadnout Svůj hněv na tuto generaci, aby zcela nezanikla. Neponech Své stádo napospas strachu a úzkosti, když vody vyschnou a příroda zpustne, vše zhyne ve Tvém hněvu a zmizí beze stopy. Žár Tvého Dechu sežehne zemi a obrátí ji v pustinu! Na obzoru...

číst více

Před Matkou milostí

Úvahy před sochou Panny Marie Matky milostí v zahradě sídla sdružení TFP (1) Přicházím z nebe a mohu všechno, protože ve mně spočívá dokonalý odlesk nestvořené a absolutní Dobroty. To, co chci dávat, protože jsem dobrá, to, co chci dávat, protože jsem Matka, to,...

číst více

Modlitby u lůžka umírajícího

Křesťanská duše, odejdi z tohoto světa ve jménu všemohoucího Boha Otce, který tě stvořil; ve jménu Ježíše Krista, Syna živého Boha, který pro tebe trpěl; ve jménu Ducha Svatého, který byl do tebe vlit; ve jménu slavné a svaté Matky Boží Panny Marie; ve jménu andělů a...

číst více

Modlitba z Akity

Modlitba z Akity Nejsvětější Srdce Ježíšovo skutečně přítomné v Nejsvětější Svátosti, zasvěcuji Ti své tělo a duši, aby byly úplně spojené s Tvým Srdcem, obětovaným v každém okamžiku na všech oltářích světa a vzdávajícím chválu Otci a prosícím o příchod Jeho...

číst více

Modlitby P. Pia k Jezulátku

Modlitby svatého P. Pia k Jezulátku Ó, božský Duchu Ó božský Duchu, dej mému srdci podnět, aby se klanělo a milovalo; dej mému rozumu světlo, aby rozjímal o vznešenosti tajemství lásky Boha, který se stal dítětem; dej oheň mé vůli, aby s ním dokázala zahřát toho,...

číst více

Mé poslední Letnice

Modlitba k Duchu Svatému V mystickém klimatu několik měsíců před deportací do Osvětimi zrodila se jedna z nejkrásnějších modliteb Edith Steinové: vnitřní zasnoubení duše s Duchem Svatým: Kdo jsi ty, sladké světlo, které naplňuje a prosvěcuje temnoty mého srdce? Vedeš...

číst více

Modlitba bl. Johna Henry Newmana

Ježíši, pomáhej tomuto tvému synu šířit všude tvou vůni, kamkoliv přijde. Zavlaž jeho duši svým Duchem a svým životem. Pronikni ho zcela a učiň ho učitelem celým jeho životem, aby jeho život vyvěral z tvého života. Osvěcuj ho a posluž si jím, přisvoj si jeho duši do...

číst více

Modlitby o čistotu

Modlitba o čistotu přede mší svatou Králi panen a Milovníku čistoty a neporušenosti, uhas nebeskou rosou svého požehnání v mém těle troud planoucí žádostivosti, aby ve mně trval stav čistoty těla i duše. Umrtvi v mých údech všechny tělesné vzruchy a žádostivá hnutí a...

číst více

Smírná modlitba svaté Anny Schäfferové

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, daruj mi právo zachránit mnoho duší, zvláště ty, které si ze zoufalství vůbec nemohou pomoci, zvláště ty, které jsou blízko propasti, a nejvíce potřebují milost. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, rozmnož moje utrpení a daruj mi za to duše, které...

číst více