Listopad

1. listopadu

Svátek Všech svatých, který ke cti blahoslavené Panny Marie a svatých mučedníků nařídil papež Bonifác IV. aby se každoročně slavil v Římě slavnostně a všeobecně poté, co 13. května posvětil chrám Panteonu. Pak ale Řehoř IV. nařídil, aby tento svátek, který se již v...

číst více

2. listopadu

V rakouském Pettau svatého Viktorína, biskupa tohoto města, který byl po vydání mnoha spisů (jak dosvědčuje sv. Jeroným) korunován mučednickou smrtí za Diokleciánova pronásledování. V Terstu umučení blahoslaveného Justa, který byl umučen za stejného pronásledování pod...

číst více

3. listopadu

V Miláně svatého Karla Boromejského, kardinála, milánského biskupa a vyznavače, který se proslavil svou svatostí a zázraky a byl papežem Pavlem V. zapsán mezi svaté. Jeho svátek se však slaví následující den. Ve stejný den také svatého Kvarta, žáka apoštolů. Ve...

číst více

4. listopadu

Svatého Karla Boromejského kardinála,  milánského biskupa a vyznavače, který zesnul v Pánu předchozího dne. V Bologni svatých mučedníků Vitala a Agrikoly, z nichž první byl nejdříve služebníkem druhého, pak jeho druhem v mučednictví. Pronásledovatelé použili...

číst více

5. listopadu

Svatého Zachariáše, kněze a proroka, otec svatého Jana Křtitele, Pánova předchůdce. Stejně tak svaté Alžběty, matky téhož svatého Předchůdce. V Terracině v Kampánii svatých mučedníků Felixe kněze a Eusébia mnicha. Z nich Eusébius, který pohřbil svaté mučedníky Juliána...

číst více

6. listopadu

V Barceloně (Španělsko) svatého Severa, biskupa a mučedníka, kterému pro katolickou víru byl vražen hřeb do hlavy a tak  byl korunován mučednickou smrtí. V Tunisu v Africe svatého mučedníka Felixe, který, když se přiznal ke křesťanství a byl odsouzen k...

číst více

7. listopadu

V Padově byl uložen svatý Prosdocim, první biskup tohoto města. Vysvěcen na biskupa blahoslaveným apoštolem Petrem, byl poslán do zmíněného města, aby tam hlásal božské slovo, a tam, zářící mnoha ctnostmi a zázraky, požehnaně skonal. V Perugii, svatého Herculanea,...

číst více

8. listopadu

Oktáv Všech svatých. V Římě, na Via Labicana, tři míle od města, se odehrávalo umučení svatých mučedníků Claudia, Nikostrata, Sympatia, Castoria a Simplicia, kteří byli nejprve uvězněni, pak krutě mučeni štíry a nakonec vytrvalí ve víře v Krista, byli na rozkaz...

číst více

9. listopadu

Římě, v Lateránu, posvěcení baziliky Nejsvětějšího Spasitele, která je matkou a hlavou všech chámů v Římě a na světě. V Amase v Pontu, svatého Teodora, vojáka, který byl v době císaře Maximiana krutě bit a vězněn za své vyznání křesťanské víry; když se mu pak zjevil...

číst více

10. listopadu

V Neapoli v Kampánii svatého Ondřeje z Avellína, řádového klerika a vyznavače, vynikajícího svou svatostí a horlivostí při zajišťování zdraví svých bližních, prosluléhp svými zázraky, který byl zapsán do seznamu svatých papežem Klementem XI. Ve stejný den také svatých...

číst více

11. listopadu

V Tours ve Francii blahoslaveného Martina, biskupa a vyznavače, jehož život byl slavný velkými zázraky: zasloužil o vzkříšení tří mrtvých. V Cotiéo ve Frýgii památné umučení svatého Menny, egyptského vojáka, který za Diokleciánova pronásledování se zřekl vojenské...

číst více

12. listopadu

Sv. Martina I.´papeže a mučedníka, jehož narozeniny si připomínáme 16. září. Ve Vitepsku v Polsku umučení svatého Josafata z řádu svatého Basila, biskupa v Plocku a mučedníka, který byl krutě zabit schizmatiky z nenávisti ke katolické jednotě a pravdě a papež Pius IX....

číst více

13. listopadu

Svatého Diéga z řádu menších bratří, vyznavače, jehož úmrtí si připomínáme v předcházející den. V Ravénně svatých mučedníků Valentýn, Solutora a Viktora, kteří trpěli za císaře Diokleciána. V Aix, v provincii Narbona, blahoslaveného Mitria vznešeného mučedníka. V...

číst více

14. listopadu

Svatého Josafata z řádu svatého Basila, biskupa v Polocku a mučedníka, jehož narozeniny pro nebe si připomínáme 12. tohoto měsíce. V Gangrii, v Paflagónii sv. Hypatia biskupa, který při návratu z velkého koncilu v Niké, byl ukamenován na cestě heretickými novaciány a...

číst více

15. listopadu

V Kolíně svatého Alberta, biskupa a vyznavače z řádu kazatelů, známého jako Veliký, proslulého svou svatostí a učením, kterého papež Pius XI. prohlásil za učitele církve a Pius XII. ho jmenoval nebeským patronem milovníků přírodních věd. Ve stejný den sv. Evžena,...

číst více

16. listopadu

Svaté Gertrudy panny, jejíž narození pro nebe se připomíná následující dne. V Edinburgu ve Skotsku svaté Markéty vdovy, skotské královny, proslulé svou dobročinností vůči chudým a dobrovolnou chudobou. Její svátek se slaví 10. června. V Africe svatých mučedníků...

číst více

17. listopadu

V Neocesareji v Pontu svatého Řehoře, biskupa a vyznavače, proslulého svým učením a svatostí, který byl nazýván Divotvůrce pro zázraky a divy, které konal k velké slávě církve. V Helftě v Sasku zesnula svatá Gertruda, panna řádu svatého Benedikta, která proslula darem...

číst více

18. listopadu

V Římě se koná slavnost zasvěcení bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla. První z nich, přestavěnou do majestátnější podoby, posvětil téhož dne papež Urban VIII. Druhou, téměř zcela zničenou nešťastným požárem a znovu vystavěnou s větší nádherou, slavnostně vysvětil...

číst více

19. listopadu

V Marpurgu v Německu svaté Alžběty vdovy, dcery uherského krále Ondřeje, z třetího řádu svatého Františka, která se vytrvale věnovala skutkům zbožnosti, byla proslulá i zázraky, které předala Pánu skrze svatého Pontiána, papeže a mučedníka, jehož den narození pro nebe...

číst více

20. listopadu

Svatého Felixe z Valois, kněze a vyznavače, zakladatele řádu Nejsvětější Trojice pro vykupování otroků. Čtvrtého dne tohoto měsíce usnul v Pánu. V Pérsii umučení svatého biskupa Nersa a jeho společníků. V Messině na Sicílii svatých mučedníků Ampélia a Cai. V Turíně...

číst více

21. listopadu

V Jeruzalémě se koná slavnost Obětování Panny Marie v chrámě. Ve stejný den se narodil pro nebe blahoslavený Rufus, o němž píše svatý Pavel apoštol Římanům. V Římě umučení svatých Celsia a Klementa. V Remeši ve Francii svatého Alberta, biskupa z Liége a mučedníka,...

číst více

22. listopadu

Svaté Cecílie, panny a mučednice, která zkropena svou vlastní krví, odešla k nebeskému Snoubencii šestnáctého září. V Kolosech ve Frygii svatých Filemona a Hazie, učedníků svatého Pavla, kteří byli za císaře Neróna napadeni pohany na svátek Diany a zatímco ostatní...

číst více

23. listopadu

Svatého Klementa I.. papeže a mučedníka, který byl třetím papežem po blahoslaveném apoštolu Petrovi a během Trajánova pronásledování byl odeslán do Chersonesu, vhozen do moře s kotvou uvázanou kolem krku a podstoupil tak mučednickou smrt. V době papeže Hadriána II....

číst více

24. listopadu

Svatého Jana od Kříže kněze, vyznavač a učitele církve, společníka svaté Terezie při reformě karmelitánů; jeho narozeniny pro nebe se připomínají 14. prosince. Ve stejný den sv, Chrysokona, který poté, co dlouho trpěl v řetězech a vězení za své stálé vyznávání Krista,...

číst více

25. listopadu

Svaté Kateřiny, panny a mučednice, která byla za císaře Maximina uvězněna pro své vyznání křesťanské víry, pak dlouho mučena štíry a nakonec sťata a umučena. Její tělo, které andělé zázračně přenesli na horu Sinaj, kde je nábožně uctíváno velkým počtem křesťanů. V...

číst více

26. listopadu

Poblíž Fabriana v oblasti Picenum blahoslaveného opata Silvestra, zakladatele kongregace silvestriánů. V Alexandrii svatého Petra, biskupa tohoto města a mučedníka, který zde byl na příkaz Galeria Maximiana sťat, protože byl ozdoben všemi ctnostmi. Při stejném...

číst více

27. listopadu

V Antiochii svatých mučedníků Basila biskupa, Auxilia a Saturnina. V Sevastu v Arménii svatých mučedníků Irenarka, kněze Akacia a sedmi žen. Díky jejich vytrvalosti se do jatý Irenark obrátil ke Kristu a za císaře Diokleciána a ředitele Maxima byli spolu s Akaciem...

číst více

28. listopadu

Nedaleko Korintu svatého Sostena, jednoho z žáků blahoslaveného apoštola Pavla, o němž se sám apoštol zmiňuje v listu Korinťanům. Tentýž Sóstene byl správce synagogy, který se obrátil k víře v Krist a v přítomnosti prokonzula Galliona byl zuřivě bit, a tak posvětil...

číst více

29. listopadu

Převečer sv. Ondřeje apoštola. V Římě, na Via Salaria svatých mučedníků Saturnina staršího a Sisinia jáhna za vlády Maximiana, kteří byli po dlouhém mučení ve vězení na příkaz městského prefekta zavěšeni a napínáni na skřipeci, biti klacky a týráni škorpiony, poté...

číst více

30. listopadu

V Patrasu v Akacii, svatého apoštola Ondřeje, který hlásal svaté Kristovo evangelium v Thrákii a Skythii. Zatčen prokonzulem Aegeou byl nejprve uvězněn, pak velmi krutě zbičován a nakonec pověšen na kříž, na němž přežil dva dny a poučoval lid. Když se modlil k Pánu,...

číst více