Modlitba Marka z Aviána před bitvou u Vídně

Modlitba bl. Marka z Aviana před bitvou u Vídně 12. září 1683

Ó velký Bože vojsk, shlédni na nás, kteří padáme na tvář před tvým majestátem, abychom tě prosili o odpuštění našich vin. Víme velmi dobře, že jsme si zasloužili, aby se nevěřící chopili zbraní, aby nás utiskovali, protože nepravosti, kterých se dopouštíme každý den proti tvé dobrotě, spravedlivě probudily tvůj hněv. Ó velký Bože, žádáme tě z hloubi svého srdce o odpuštění; ošklivíme si hřích, protože ty ho nenávidíš; jsme zarmouceni, protože příliš často jsme přiměli ke hněvu tvou nejvyšší dobrotu. Pro lásku k tobě, volíme raději tisíckrát zemřít, než se dopustit nejmenšího skutku, který se ti nelíbí. Přispěj nám svou milostí a nedovol, aby tvoji služebníci zrušili smlouvu, kterou uzavřeli jen s tebou.

Měj tedy slitování s námi, měj slitování se svou církví, kterou se již chystá utiskovat zuřivost a síla nevěřících. I když je to naše vina, že vtrhli do našich krásných křesťanských oblastí, a i když všechno toto zlo, které nás postihlo, není nic jiného než následek naší zloby, buď tak milosrdný, dobrý Bože a nepohrdej dílem svých rukou. Rozpomeň se, žes prolil všechnu svou drahocennou krev, abys nás vytrhl z otroctví satana. Dovolíš snad, aby byla pošlapána nohama těch psů? Dovolíš snad, aby víra, tato krásná perla, kterou jsi hledal s takovou horlivostí a vykoupil s tak velkou bolestí, byla hozena k nohám těchto vepřů? Nezapomínej, Pane, že kdybys dovolil, aby tito nevěřící zavládli nad námi, oni budou proklínat tvé svaté jméno a budou se vysmívat tvé moci a tisíckrát opakovat: „Kde je jejich Bůh, ten jejich Bůh, který je mohl vysvobodit z našich rukou?“ Nedovol, Pane, aby se ti vyčítalo, že jsi dopustil zuřivost vlků, právě když jsme tě vzývali ve své neblahé úzkosti.

Přijď nám na pomoc, velký Bože bitev. Jestliže jsi na naší straně, vojska nevěřících nám nebudou moci uškodit. Rozpraš ten národ, který chtěl tuto válku! Pokud jde o nás, nemilujeme nic jiného, než abychom byli v míru s tebou, sami se sebou a s naším bližním. Posilni svou milostí tvého služebníka našeho císaře Leopolda, posilni ducha polského krále, knížete z Lotrinska, knížata z Bavorska a Saska, a také toto krásné křesťanské vojsko, které se chystá bojovat za čest tvého jména, na obranu a šíření tvé svaté víry. Dopřej knížatům a velitelům vojsk věrnost Jozueho, úmysl Davida, štěstí Jefteho, vytrvalost Joaba, moc Šalomouna, dopřej tvým vojákům, aby povzbuzeni tvou přízní a posilněni tvým Duchem byli neporazitelní skrze moc tvé paže, porazili a zničili obecné nepřátele křesťanského jména a ukázali celému světu, že přijali od tebe moc, jakou jsi kdysi udělil velkým bojovníkům. Učiň tedy, Pane, aby vše přispělo k tvé větší slávě a cti a také ke spáse našich duší.

Žádám tě o to, Pane, ve jménu tvých vojáků. Uvaž jejich víru, oni v tebe věří, v tebe doufají a upřímně tě milují z celého srdce. Žádám tě také, aby se svatým požehnáním, které jim udělím za tebe, v naději a pro zásluhy tvé předrahé krve, do které vkládám všechnu svou důvěru, že vyslyšíš moji prosbu. Jestliže moje smrtby moha být užitečná a spásná, abych pro ně obdržel tvou přízeň, přináším ti ji, Bože, jako milou oběť. Mám-li tedy umřít, budu tím šťasten. Vysvoboď tedy křesťanské vojsko od zla, které mu hrozí. Stáhni ruku svého hněvu, který visí nad námi, a dej pochopit našim nepřátelům, že není jiného Boha mimo tebe a že jen ty máš moc udělit, nebo odepřít vítězství a triumf, kdy se ti zlíbí. Jako Mojžíš vztahuji své ruce, abych požehnal tvým vojákům; podpoř je a ochraň svou mocí pro zkázu tvých i našich nepřátel, pro slávu tvého Jména. Amen!