Modlitba sv. Cyrila

Pane, Bože, který jsi ponechal k své službě anděly netělesné,

nebesa jsi rozepjal a zemi zbudoval

a vše, co jest, z nebytí přivedls v bytí,

který vždy činíš po vůli těm,

kdo se Tě bojí a zachovávají Tvá přikázání,

vyslyš mou modlitbu a ochraň své stádo,

k němuž jsi mne, svého neschopného a nehodného sluhu, poslal.

Zbav je všeliké bezbožné a pohanské zloby

a mnohamluvného, rouhavého jazyka kacířského,

který mluví rouhavě proti Tobě.

Zahlaď trojjazyčnýblud a dej,

ať Tvá církev hojně roste,

a až je všechny shromáždíš v jednomyslnosti,

učiň je lidem vyvoleným, stejně smýšlejícím

o Tvé pravé víře a správném vyznání,

a vdechni jim do srdce slovo své nauky.

Odevzdávám Ti jakožto své ty,

kteří konají dobré skutky Tobě milé a které jsi mi svěřil.

Spravuj je silnou svou pravicí,

aby všichni slavili Tvé jméno, mocná Trojice.

(Modlitba sv. Cyrila na smrtelném loži)