13. května

13. května

MATER BONI COSILII, ORA PRO NOBIS

Stvoření se uskutečnilo podle obrazu Svaté Panny

Svatá Panna je ryzí tvor, stejně jako andělé a lidé. Ježíš není tvor (čl. De fide), a kdo by to tvrdil, je heretikem. Ježíš je člověk, ale není člověk; nemá lidskou přirozenost, má božskou přirozenost Božího Syna.

Ježíš je vtělené věčné Slovo, a jako takový má stvořené tělo a stvořenou duši, ale to z něho nečiní tvora. Jeho božská osoba se spojuje s touto duší a tímto tělem, ale zůstává tím, čím je: druhou božskou Osobou, Božím Synem s Otcem a Duchem Svatým. Ježíš je Bůh, Stvořitel Marie a světa.

Svatá Panna je jeho prvním tvorem, jeho chef-d´œvre, obraz, podle kterého stvořil všechno ostatní. »S pohledem na Marii stvořil všechny věci«, řekl sv. Bernard. Přiřkl jí prvenství milosti a slávy, svatosti a současně také svrchovanost. Svatá Panna je tvor tvorů. Kristus a blahoslavená Panna jsou konečnou příčinou všehomíra, řekl Cornelius, protože Ona je pro vše typ, idea, forma a příklad. Svatá Panna byla příčinou, proč Bůh stvořil světlo, hvězdy, moře, řeky a zbytek světa. Řád přírody byl stvořen a stanoven podle řádu milosti, který je celý obsažen v Ježíši a Marii. Blahoslavená Panna, Kristova Matka a kanál všech milostí, je ze stejného důvodu vzorem všeho tvorstva.

Ježíš, Člověk-Bůh stvořil Marii podle svého obrazu a podoby. Kým je Ježíš Kristus? Božská jednota těla a duše. To, co má Ježíš ze své přirozenosti, to dává Marii skrze milost. Co tedy spatřujeme v nejsvětější Panně? Duši a tělo absolutně neposkvrněné, spojené skrze milost se samotným Bohem. Není to jednota hypostatická, je to jednota skrze intimní milost, ta nejvznešenější, na jakou je možno pomyslet, mimo jednotu hypostatickou. Bůh přebývá v Marii a sděluje jí svůj život, svou svatost, svou plodnost, svou všemohoucnost a toto vše jí sděluje v dokonalosti.

Bůh Otec, nebeský Ženich, věčný a nekonečný, se spojuje se svou Nevěstou a předává jí božskou plodnost, skrze kterou zplodí věčné Slovo. Bůh Syn, Ježíš Kristus, je v ní přítomen jako v nejtajuplnější Matce, jaká je přítomná uprostřed tvorstva. Bůh Duch Svatý jako živá svatyně ji naplňuje všemi svými dary, všemi svými milostmi, veškerou svatostí Ježíše Krista a majestátem nebeského Otce. Tak Ježíš, Člověk-Bůh, činí Marii svým obrazem; jedinečným a nesrovnatelným tvorem, protože on sám není tvor, ale Stvořitel. Tu, která se mu klaní jako Bohu, poslouchá jako její Syn; ta, která od něho přijala milost božského života, mu dává život lidský; skrze tu, pro kterou je věčným Králem nebes, stává se viditelným Králem země.

 Fatima: Neposkvrněné Srdce