5. května

5. května

MATER DIVINÆ GRATIÆ, ORA PRO NOBIS

Všechno stvoření tedy náleží Svaté Panně jako své Královně: vše, co dává Otec Ježíši, svému jedinému Synu, Syn skrze milost předává Panně Marii, od níž přijal své tělo. Pán všech věcí se tak spojil se Svatou Pannou, že ji ustanovil svrchovanou Paní všech věcí, učinil ji Paní tohoto světa, neboť tito dva tvoří jedno. Matka nemůže být odloučena od svého království ani od všemohoucnosti svého Syna. Maria a Ježíš tvoří jedno tělo a jednu duši, totiž duši lásky.

Skrze svou všemohoucí Prozřetelnost, která všechno připravila a uspořádala, říká sv. Augustin, je Otec Pánem všeho: skrze jeho lásku a jeho zásluhy, které všechno napravily, nestala se Matka Boží svrchovanou Paní všeho? Bylo nezbytné, říká sv. Jan Damascenský, aby Matka Boží byla svrchovanou Paní všeho, co vlastní Syn, a aby pro její roli Boží Matky všechno tvorstvo bez výjimky jí prokazovalo úctu a podřízenost. Celý vesmír patří tedy svaté Panně, její jsou všichni andělé a také všichni lidé tím, že jí sloužíme, že ji milujeme, vzdáváme jí úctu, která jí náleží. Vzduch, který dýcháme, je Ježíše a Marie, země, která nás nosí, je její, slunce a obloha je její, jí náleží světlo, oceány, oblaka, rostliny, květy, živočichové, jedním slovem všechno stvoření náleží nezcizitelně této nejvznešenější mezi všemi tvory, jediné Matce jejich Stvořitele. »Ó svrchovaná Paní, volá sv. Efrém, ó šťastná Královno, ty Paní všech Pánů! Utíkáme se pod tvou ochranu, přikryj nás svým stínem, ochraňuj nás mateřskými křídly své lásky«.

Jaká je to radost pro mé srdce, Svatá Panno Maria, jaká je to radost pomyslet, že jsem celý tvůj. Že jsem tvé vlastnictví a v každém okamžiku mého života jsi mou opravdovou Matkou! Ctihodný Olier dodává, že i země je určena, aby sloužila jako příbytek svaté Panny a všech údů Ježíše Krista, tzn. Církve, která se zde má usídlit a všude šířit Boží království.

»Bůh stvořil svět pro Ježíše a pro Marii; jako pro prince, který chce důstojně uctít svou snoubenku, tento jediný Syn a celý dvůr připravují skvělý palác a zdobí ho k potěšení jeho hostů.«

Milostná ikona THeotokos Backovo