Slavnostní prohlášení sv. Karla Boromejského k andělu strážci

                                                      4. 10. 2018

Ve jménu Nejsvětější Trojice, Otce, Syna a Ducha Svatého já … ubohý hříšník, prohlašuji v tvé přítomnosti, můj svatý Boží Anděle, můj věrný Strážce:

  • že chci zemřít jen v pravé víře, které učí Svatá katolická Církev, ve které zemřeli všichni světci a mimo které není spásy.
  • Prohlašuji dále, můj svatý Anděle, že s pomocí a podporou tvé ochrany chci opustiti tento život naplněn velkou důvěrou v Boží milosrdenství, navzdory množství a tíze mých hříchů s pevnou vírou, že jediná kapka nejdražší Krve Našeho Pána postačí, aby smazala nejen hříchy mé, ale hříchy celého světa.
  • Současně prohlašuji, blažený Anděle, že navzdory nesmírnosti mých vin mám velkou touhu mít účast na nekončených zásluhách našeho Pána Ježíše Krista, jehož něžnost a milosrdenství nikoho nikdy neodmítají. Jak bych si přál, abych svého Boha nikdy nebyl urazil! Miluji ho nade všechno a toužím milovat ho stále více. Kaji se z celého srdce a rád odpouštím všem těm, kteří mě zarmoutili, a skládám všechny své hříchy do úctyhodného Ježíšova Srdce, aby je ráčil na věky smazat.
  • Zapřísahám tě, můj věrný Strážce, abys za mne prosil Boží milosrdenství, aby mě přijalo do počtu oněch blažených, které předurčil od věčnosti a kteří jsou již v jeho slávě. Prohlašuji také, že abych obdržel od Boží dobroty tuto tak drahocennou Boží milost, jsem ochoten vytrpět nejen všechny tresty v tomto bídném životě, ale také v očistci až do dne posledního soudu.
  • Konečně prohlašuji, můj nejmilovanější a nejmoudřejší Strážce, že tě ustanovuji za vykonavatele mé poslední vůle.

Vypros mi od mého Boha tyto tři poslední milosti: první, že neodejdu z tohoto světa, aniž bych důstojně přijal svátosti Církve; druhou, že náš Pán Ježíš Kristus osladí a zmírní bolesti mé duše jednou z oněch slzí a vzdechů, které prolil na kříži; a že jeho nejsladší Matka upře na mne jeden ze svých něžných pohledů, které věnovala u paty kříže svému milovanému umírajícímu Synu, aby mě připojila do počtu těch, kteří obdrží svou odměnu v den soudu; konečně třetí, abys ty, můj věrný anděle Strážce, přispěl mi na pomoc v mé poslední hodině, kdy má duše se odloučí od těla, a že mě předáš milostivému Ježíši Kristu, mému Soudci, jehož Srdce na kříži planulo touhou spasit všechny ubohé hříšníky.

Ochraňuj tedy mou duši, která ti byla svěřena, můj nejněžnější Strážce, a až opustí vězení svého těla, odevzdej ji do rukou mého Stvořitele a Vykupitele, abych se s tebou a se všemi svatými mohl radovat z jeho přítomnosti, dokonale ho milovat a vlastnit po celou věčnost. Amen.

Corrispondenza Romana