Modlitba sv. Tomáše Akvinského přede mší svatou

Všemohoucí věčný Bože, přistupuji k svátosti tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Přistupuji jako nemocný k lékaři života, jako nečistý k prameni milosrdenství, jako slepý k světlu věčné jasnosti, jako chudý a nuzný k Pánu nebe a země. Jako nesmírně bohatého a štědrého tě prosím, uzdrav mne nemocného, obmyj mne nečistého, osvět mne slepého, obdaruj mńe chudého a oděj mne nahého, abych přijal Chléb andělů, Krále králů a Pána pánů s takovou úctou a pokorou, s takovou zkroušeností a zbožností, s takovou čistotou a vírou, s takovým předsevzetím a úmyslem, jak to vyžaduje spása mé duše. Dej, ať svátost těla a krve tvého Syna nejen slavím jako obřad, ale skutečně přijmu se všemi svátostnými plody. Dej, ať tělo tvého jednorozeného Syna, které přijal z lůna Marie Panny, přijmu tak, abych se stal jeho živým údem. Dej mi, abych na tvého milovaného Syna, kterého nyní přijímám zahaleného, mohl jednou věčně patřit tváří v tvář. Amen.