Nejúčinnější modlitba

Zdrávas Maria“ je velmi účinná modlitba z těchto důvodů:

1. Pro vzpomínky, které vyvolává: připomíná nám andělovo zvěstování a návštěvu Panny Marie u sv. Alžběty.

2. Protože její první část je ryzí a zcela nezištná modlitba plná lásky, je to díkůvzdání Matce našeho Vykupitele.

3. Protože její druhá část je pokorná prosba, ve které se s přednášením Zdrávasu spojujeme s univerzálním sborem, který ji opakuje.

4. Protože je to pozdrav, který diktoval sám Duch Svatý archandělu Gabrielovi a sv. Alžbětě. V této modlitbě cítíme dech Boží Prozřetelnosti.

5. Protože je to nový a jedinečný pozdrav, který nebude opakován nikomu z lidstva. Je to doklad a připomínka všech Božích zázraků, které vykonal v nejsvětější Panně Marii: milostiplná, Pán je s tebou, jsi požehnaná mezi ženami a požehnaný je plod tvého života , svatá Maria, Matko Boží!.

Svatý Ambrož říká, že když Duch Svatý slyší tato slova, poznává v nich své vlastní dílo.

Svatý Beda dodává, že sv. Gabriel hovořil jménem nebe, sv. Alžběta jménem země a my sbíráme tyto pozdravy ze země a pozvedáme je k nebi.

Když slyšíme zvuk křídel pekelného proradného zrádce, který chce na nás zaútočit, a vyslovíme Zdrávas Maria, tento nebeský pozdrav vzdaluje zlé duchy a přináší požehnání shůry. (Anno Mariano, P. Eliécer Sàlesman, str. 145-146) .

Správná modlitba Zdrávas přináší obrácení

Dr. Laemer byl  protestant a přijal od přítele tuto radu: Modli se každý den andělský pozdrav, kterým oslovil anděl Pannu Marii… Skutečně to provedl a za měsíc požádal o výuku v katolické víře a vstoupil do pravé církve. Zdrávas Maria zařídilo jeho obrácení.

První Ave Maria, které archanděl řekl naší Matce v den Zvěstování, způsobilo největší zázrak v dějinách, vtělení Božího Syna a bylo počátkem naší spásy. Proto katolíci neustávají nikdy v modlitbě Zdrávas Maria.

Blahoslavený Simòn Rojas, velký misionář, říkával: Zatím nebylo ani jediné milosti, kterou bych obdržel bez vroucí prosby Zdrávas Maria.

S jakým zápalem se tuto modlitbu modlíme? Myslíme na to, co říkáme?

www.fsspx.org.