16. prosince

Antifona

Hle, přijde Král, Pán země, a sejme z nás jho našeho otroctví!

První čtení

Je jeden Bůh, bratři, a toho nepoznáme odjinud, než ze svatých Písem. Snažme se proto zvědět všechno, co božská Písma znamenají, a poznat všechno, čemu učí. Věřme tak, abychom zrakem své víry viděli Otce takovým způsobem, jakým on chce být viděn; jakým způsobem chce, aby byl jeho Syn oslavován, takovým jej oslavujme; a jakým způsobem chce, aby byl dáván Duch Svatý, takovým jej přijměme. Při poznávání toho, co nám Bůh dává, neprosazujme svou vlastní vůli ani svůj vlastní názor, ani s tím nezacházejme s násilím, ale chápejme to tak, jak on sám nás chtěl poučit skrze svatá Písma. ( sv. Hypolit, proti bludaři Noetovi)

Druhé čtení (Genesis. 1,26.27; 36,14.15)

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Had řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Proto žes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.

Modlitba

Obnov svou moc, a přijď, Pane, přispěj nám na pomoc velkou silou: slitování tvého milosrdenství s pomocí tvé milosti kéž urychlí naši záchranu, které brání naše hříchy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Svatý růženec

Homilie.

Bůh stvořil lidi pro lásku a chtěl, aby svobodně přilnuli k lásce. Naši prarodiče lásku odmítli. Ve své otcovské dobrotě nás Bůh neopustil, ale dal zazářit spolu se spravedlivým trestem paprsku naděje. Plod ženy, který definitivně zvítězil nad Zlým, je Ježíš, náš Spasitel. Ježíš se tak stal očekáváním národů, aby byly skrze něho spaseny a vykoupeny.

Požehnání

Všemohoucí a milosrdný Bůh kéž vám dá milost rozpomenout se na prvotní příchod jeho Syna, a očekávat v naději jeho slavný příchod. Nechť vás posvětí jasem své návštěvy a zahrne vás svým požehnáním. Na pouti tohoto života kéž vás Bůh učiní pevnými ve víře, radostnými v naději a činnými v lásce. Amen.