4. května

4. května

MATKO KRISTOVA, ORODUJ ZA NÁS

Stvoření je vlastnictvím Ježíše Krista. Ale toto krásné království sdílí Ježíš plně se svou Matkou, která sdílí jeho suverenitu.

Jako Boží Syn je člověkem jedině skrze Pannu Marii, a z toho vyplývá, že Svatá Panna je ve velkolepém plánu věčného Otce neoddělitelně spojena s Ježíšem. Jak říká Suarez, »v Božím plánu jsou Matka a Syn neoddělitelní« (De beatissima Virgine XXVII. art 1).

Tak jako je Ježíš Božím Synem jedině skrze Boha, svého Otce, s kterým sdílí všechno jeho věčné nekonečné božství, tak je Synem člověka jedině skrze Pannu Marii, která mu darovala lidství. Nebeský Otec, Kristus a Svatá Panna jsou tři neoddělitelné ideje Božího plánu. Bůh, Ježíš a Maria jsou tři jména, díky kterým máme v lůně Církve všechny Pánovy dary.

Nikoliv proto, že by Bůh byl povinen se vtělit, ani že by byl povinen stvořit Marii a ostatní tvory. Ale protože jednou stanovil plán stvoření světa a Církve, který existuje a který poznáváme skrze víru, tedy pravdy, které nám byly zjeveny. Tak to Bůh chtěl. A tak to Bůh učinil. Je to neodvolatelná skutečnost, kterou je třeba nejen poznávat, ale také se jí klanět, milovat ji a obdivovat.

Jaká je to krása! Celé stvoření je jako nesmírná hora, jejíž vrchol tvoří Svatá Panna: Na tomto vrcholu jako piedestalu Bůh umístil svého jediného Syna, pravého Boha a pravého člověka, jako Otec a jako Duch Svatý.

Jakožto člověk a jakožto vtělené Slovo potřeboval dočasný příbytek stejně jako Maria. Všichni lidé, kteří mají být živými údy Ježíše Krista, potřebují rovněž příbytek. A to je důvod, proč Bůh stvořil svět, aby jim umožnil prožít život, než odejdou do Boží slávy.

 

Milostný obraz Matky Boží Asenovgrad