22. prosince

Antifona

Ó Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid v jedno: přijď a spas člověka, kterého jsi vytvořil z hlíny!

První čtení

Bůh vzal na sebe tělo, jako mají všichni hříšní lidé, aby tak zavrhl hřích a jako už zavržený ho odstranil z těla. Pobízel člověka, by se mu připodobnil, učinil ho napodobitelem Boha, svěřil mu Otcovy zásady vedoucí k patření na Boha a obdařil ho schopností důvěrně poznávat Otce. On, Boží Slovo, přebýval v člověku a stal se Synem člověka, aby podle Otcova přání navykl člověka přijímat Boha a Boha přebývat v člověku.


Druhé čtení (Lk 1,39-45)

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“

Modlitba

Obnov svou moc a přijď, Pane, přispěj nám na pomoc velkou silou: slitování tvého milosrdenství s pomocí tvé milosti kéž urychlí naši záchranu, které brání naše hříchy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svatý růženec

Homilie

Jediným prostředníkem milosti a přátelství s Bohem je Ježíš Kristus. Maria jako „pokorná služebnice Páně“ zcela závislá na Bohu a Kristu, našem prostředníku a Vykupiteli, účastní se bezprostředně Božího záměru na díle spásy lidského rodu. Při jejím setkání s Alžbětou Kristus přímo posvěcuje Jana, předchůdce, ještě dříve, než se narodil, a Maria jako Spoluvykupitelka přináší Bohočlověka a daruje ho lidstvu. Bůh „potřeboval“ Marii pro uskutečnění naší spásy.

Požehnání

Všemohoucí a milosrdný Bůh kéž vám dá milost rozpomenout se na prvotní příchod jeho Syna, a očekávat v naději jeho slavný příchod. Nechť vás posvětí jasem své návštěvy a zahrne vás svým požehnáním. Na pouti tohoto života kéž vás Bůh učiní pevnými ve víře, radostnými v naději a činnými v lásce. Amen.