Modlitba rodin za rodinu

Conchita Armida

Proč se modlit za rodinu

Někdo řekl, že všude tam, kde se víra bere vážně, vyjadřuje se modlitbou. Věřit znamená objevit, že Bůh je středem života, proto žít znamená orientovat se na něho v touze činit jeho vůli a líbit se mu: Zapřísahám vás, bratři, pro Boží milosrdenství, přinášejte sami sebe Bohu v oběť svatou a Bohu milou (Řím 12,1–2).

Ale nikdo nemůže přicházet k Bohu a zůstat tam sám. V něm jsou vtisknuty tváře mnoha lidí, protože Bůh je Otcem všech a pro všechny poslal svého Syna. V tomto Synu byla lidská rodina navždy uvedena do srdce samotného Boha.

Modlit se tedy znamená odhalovat bratrství, rozšiřovat horizont. Bůh už neexistuje bez nás. V Ježíši Kristu nám zjevil, že jeho velkou vášní je život lidí, my sami.

Proto mnohem krásnější je modlit se společně: Amen, pravím vám, jestliže se na zemi spojí dva z vás, za cokoliv budou prosit mého Otce, který je v nebesích, dá vám to. Protože kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.

Ježíšova slova nám dávají jistotu, že spojit své síly v modlitbě je Bohu obzvláště milé. Není ani nutné, aby přítomnost dvou nebo tří byla současná a na jednom místě, stačí, aby se shodli v tom, že prosí o jednu věc.

Je naším přáním, aby se mnoho rodin spojilo v modlitbě za všechny rodiny světa. Povzbuzují nás k tomu myšlenky z Duchovního deníku Conchity, mystičky, matky a vdovy.

Conchitě Armidě Ježíš dokořán otevřel své Srdce a svěřil jí mnoho svých nejintimnějších tajemství. Mezi nimi je také Ježíšovo přání modlit se za rodiny, přání, které se rodí z jeho lásky a z jeho bolesti: z lásky, jakou chová k rodině, a z bolesti kvůli zlu, které ji postihuje. Jeho slova a starosti jsou aktuální i v dnešní době. Odpovědět na jeho přání a vytvořit sílu modlitby ve prospěch rodin je velkou útěchou pro Ježíšovo Srdce a je to zdrojem milostí, které každá rodina potřebuje. Ježíš slíbil svou zvláštní přítomnost, jestliže se lidé spojí k modlitbě v jeho jménu.

Manželé, kteří se společně modlí, mohou si být jisti zvláštní přítomností Ježíše a nejsvětější Panny Marie a vytvářejí již modlitební skupinu, která se navíc rozšiřuje slibnou přítomností dětí.

Jde tedy o modlitbu rodin za všechny rodiny světa.

Ježíš si přeje modlitby za rodiny

Ježíš ke mně promlouval a vybízel mě, abych mu naslouchala a odpověděla…

Tato jednota v modlitbě bude mít mé zvláštní požehnání a získá mnoho užitku pro rodiny. (CC 2. 11. 1935).

(…) Dnes 8. listopadu je výročí mého sňatku.

Ó můj Ježíši! Když něco žádáš, zajisti také prostředky na uskutečnění. Toto dílo Ti velice leží na srdci. Slíbil jsi, že mu dáš své požehnání. Vlož je do svého Srdce, obětuj je jako vonné kadidlo nebeskému Otci, aby byly smazány hříchy, aby se svět obrátil, aby všechny rodinné krby byly tvé a poskytovaly Ti útěchu a slávu tvému Otci spolu s Marií a Duchem Svatým.(CC 8. 11. 1935).

Zjev nám pravdu o věcech

Dej nám, Pane, svého Ducha! Ať osvítí naši mysl, učiní nás pozornými vůči tvému slovu, učenlivými k tvé tiché přítomnosti v našich srdcích.

Tvoje přítomnost ať nám zjeví pravdu o věcech: co je pomíjivé a co je věčné, co je pomyslné a co je trvalé, co je významné, co je podstatné.

Přetvoř nás pro život ve společenství, zbav nás tvrdosti a nesná-šenlivosti, zbav nás malichernosti a strachu.

Dej nám, Pane Ježíši, svého Svatého Ducha, ať v něm najde naše neklidné a pobouřené srdce trvalý pokoj.

Dej nám radost čistého a pokojného srdce, které je v míru se vším stvořeným.

Oživ, Duchu Svatý, svou Církev!

Ať je krásnější než všechny sny.

(Giovanni Vannucci)

Prvním cílem bude oslava Boha nezištnou čistou a osobní láskou(CC 2. 11. 1935)

Řeči víry se učíme u rodinného krbu, kde víra roste a sílí modlitbou a křesťanským životem.

V 5. knize Mojžíšověčteme stále znovu o modlitbě za vyvolený národ a Ježíš naslouchal této modlitbě a pronášel ji v Nazaretě. Připomíná to během svého veřejného působení (srov. Mk 12,29). Taková je také víra Církve, která vychází z Boží lásky projevující se ve vašich rodinách. Žít podle této víry je velikým darem. Ale v okamžicích, kdy se zdá, jako by se Boží tvář skrývala, může víra vyžadovat velké úsilí.

Druhým cílem je vyprosit jednotu pro manželství

Hleď, chci tuto jednotu modlitby za posvěcení rodin, aby skončilo zlo a utrpení, které přinášejí rodinám rozvody… Jen já znám všechno zlo a všechnu bolest, jaké přináší rozpad rodin, a potřebu nápravy a milostí, které je mohou zmírnit. (CC 2. 11. 1935).

Otec a matka si slíbili před Bohem naprosté „ano“, které tvoří základ svátosti, jež sjednocuje. Stejným způsobem je nutné, má-li být vnitřní vztah v rodině úplný, aby řekli také své ano k přijetí zplozených nebo adoptovaných dětí, které mají svou vlastní osobnost a vlastní charakter.

Tak porostou děti v klimatu přijetí a lásky a lze předpokládat, že až samy dostatečně dozrají, i ony řeknou své „ano“ k těm, kterým darují život.

Třetím cílem je manželská čistota

Kolik hříchů cizoložství zraňuje mé nejčistší Srdce! Obětuj se vskrytu za tyto hříchy, které urážejí nejčistší zrak mého Otce, a vyprošuj čistotu, které se vzdaluje, od světa poskvrněného tolika hříchy proti této nebeské ctnosti.

Ježíš mi říkal s velkým smutkem: Vyprošuj čistotu! A já jsem nevěděla, čím bych ho potěšila.(CC 2. 11. 1935).

Kéž děti více prožívají okamžiky harmonie a lásky mezi rodiči než nesvornost a lhostejnost, protože láska mezi otcem a matkou nabízí dětem velkou jistotu a učí je kráse věrné a trvalé lásky (Benedikt XVI., Valencia 2006).

Čtvrtým cílem je spása otců a matek tolika rodin

Chci duše, které se modlí za spásu matek a otců, kteří se dopouštějí zločinů, jejichž zlobu znám jen já. Chci duše, které by napravovaly tyto skryté hříchy, které ani neznáš. Chci rozšířit své spásné působení na všechny tyto nešťastné skrze duše, které odčiňují tyto nepravosti skrze mou čistotu, své oběti, modlitby a slzy(CC 2. 11. 1935).

Dítě počaté a porozené je třeba vychovávat ve víře tím, že je milováno a chráněno. Spolu s právem narodit se mají děti i právo být vychovávány ve víře, mít domov, který má za vzor dům v Nazaretě, a být uchráněny všech nástrah a hrozeb (Benedikt XVI., Valencia 2006).

Pátým cílem je modlit se za rodiče, aby si byli vědomi své odpovědnosti při výchově dětí

Jsou otcové a matky chladní, lhostejní, neznalí svých povinností vůči dětem, kteří svou apatií, špatným příkladem, hříchy a světáctvím zrazují duše svých dětí a nechávají je, aby se obrátily k marnosti, frivolním dobrodružstvím a dezorientují jejich svědomí. Je toho mnoho, za co je třeba se modlit a obětovat ve spojení se mnou…(CC 2. 11. 1935).

Jestliže děti vidí své rodiče a dospělé kolem sebe, jak žijí v radosti a v nadšení, a to i při všech těžkostech, i v nich poroste ona hluboká radost, která jim pomůže úspěšně překonávat překážky a protivenství, která přináší lidský život.

Jestliže se rodina neuzavírá do sebe, děti se učí, že každá lidská osoba si zaslouží lásku a že existuje základní všeobecné bratrství mezi všemi lidskými bytostmi. (Benedikt XVI., Valencia 2006).

Modlitba Conchity za rodiny

Otče svatý, v jednotě s Marií ti obětujeme tvého Syna Ježíše Krista Velekněze a Oběť, abychom obdrželi milosti potřebné pro rodiny. Uděl jim víru, lásku, čistotu, odpuštění, pokoj, jednotu, věrnost, práci a zdraví.

Vedeni Duchem Svatým obětujeme se Ti jako ustavičná oběť ve spojení s Ježíšem ve všech okolnostech našeho života a vyprošujeme milost milosrdenství pro Církev, pro kněze, pro naši rodinu a pro všechny rodiny světa (CC 17, 572–577).

Aby žádná rodina

Aby žádná rodina nezačala náhodou, aby žádná rodina neskončila pro nedostatek lásky, aby manželé byli jeden pro druhého tělem i duší, aby je nic na světě nerozloučilo.

Aby se nikdo nevloudil do jejich života a do jejich rodinného krbu, aby je nikdo nepřinutil žít bez horizontů.

Aby manžel nesl na svých bedrech milost být otcem, aby manželka byla nebem něžnosti, přijetím a tepla, aby děti poznávaly, jaká síla se rodí z lásky.

Aby manžel i manželka měli sílu milovat bez mezí, aby neuléhali, aniž si všechno odpustili, aby děti v jejich náruči poznávaly smysl života.

Aby manželé nezrazovali sebe a své děti, aby žárlivost nezabíjela, aby jistota lásky byla pevnou hvězdou na jejich nebi nyní i vždycky.

                                             Podle La familia nel Cuore di Dio, Editrice Ancilla 2008