Zásvětná modlitba Pia XII. Srdci Panny Marie

Královno posvátného růžence, Pomocnice křesťanů, Útočiště lidstva, Vítězkyně ve všech bitvách Božích! Snažně prosíme, vrháme se před tvůj trůn. Přicházíme plni důvěry, že dosáhneme milosrdenství, milosti a pravé pomoci ve svých tísních. Nespoléháme na své zásluhy, ale jedině na nekonečnou dobrotu tvého mateřského Srdce.

Svěřujeme se a zasvěcujeme se tobě, tvému neposkvrněnému Srdci, v této osudové hodině lidských dějin. Při tom se spojujeme se svatou Církví,   mystickým   tělem tvého božského Syna, které tolik trpí a krvácí a je tolik postiženo. Spojujeme se také s celým světem, který je obětí svého vlastního hříchu, rozerván strašnou nesvorností a hoří plameny nenávisti. Tebe, ó Matko, prosí tolikeré trosky světa a duší, tolik bolestí, tolik úzkosti otců a matek, manželů, sourozenců a nevinných dětí. Tebe prosí tolik v květu mládí zlomených lidských životů, tolik mučených a umírajících lidí, tolik duší, které jsou v nebezpečí, že navždy zahynou. Ty, ó Matko milosrdenství, vypros nám u Boha mír. Vypros nám především těch milostí, které mohou v okamžiku duše obrátiti! Vypros nám těch milostí, které mír připravují, přivádějí a zajišťují! Královno míru, pros za nás a dej světu ve zbraních mír, po kterém národové touží, mír v pravdě, spravedlnosti a lásce Kristově! Dej světu mír zbraní a duší, aby se rozrůstalo v pořádku a pokoji království Boží!

Dopřej své ochrany nevěřícím a těm, kteří ještě stojí ve stínu smrti! Dej, ať pro ně vyjde slunce pravdy! Dej, ať s námi volají k jedinému Spasiteli slova: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

Prosíme za ty národy, jež omylem a nesvorností byly rozdvojeny, obzvláště za ty, které tě zbožně uctívají. Dej jim mír, veď je zpět k ovčinci Kristovu pod jediným a pravým pastýřem!

Vyprošuj mír a plnou svobodu svaté Církvi Boží! Zadrž rostoucí příval nového pohanství! Rozmnož ve věřících lásku k čistotě, k svědomitému zachovávání náboženských povinností a apoštolskou horlivost! Dej svornost těm, kteří Bohu slouží, ať se jejich zásluhy a počet množí!

Srdci tvého božského Syna, Ježíše Krista, byla zasvěcena Církev a všechno lidstvo. Kéž v něj složí všichni své naděje! On bude pro ně znamením a zárukou míru a záchrany. Tak se zasvěcujeme navždy také tobě, tvému neposkvrněnému Srdci, ó Matko a Královno světa! Tvá láska a ochrana kéž urychlí vítězství království Božího! Kéž tě uctívají všechny národy v míru mezi sebou a s Bohem! Kéž zazní s tebou s jedno ho konce světa na druhý to slavné a věčné Magnificat slávy, lásky a vděčnosti k Srdci Ježíšovu: Jen v něm můžete nalézti pravdu, život a pokoj. Amen.

(Svatý Otec udělil věřícím, kteří se tuto modlitbu zbožně pomodlí, odpustky tří let. Kdo se ji pomodlí každý den, obdrží za obvyklých podmínek plnomocné odpustky, jež možno získati jednou za měsíc.)