Prosba Mardochea o záchranu Božího lidu

Hospodine, Pane, Králi všemohoucí, v tvé moci jsou všechny věci a není, kdo by mohl odolat tvé vůli, jestliže rozhodneš, aby byl Izrael osvobozen. Ty jsi stvořil nebe i zemi a cokoliv je v oblasti nebes. Jsi Pánem všech věcí a není nikoho, kdo by mohl odolat tvé velebnosti. Nyní tedy, Pane, Králi, Bože Abrahámův, smiluj se nad svým lidem, neboť nepřátelé nás chtějí zahubit a zahladit tvůj dědičný majetek. Nepohrdej svým údělem, který sis vykoupil z Egypta. Vyslyš moji prosbu a buď milostiv osudu svého dědictví, obrať naši žalost v radost, abychom celý život chválili tvé jméno, Hospodine. Nezavírej ústa těch, kteří tě chválí, Pane Bože náš.!

                                                                                    (Kniha Ester 13, 8-11;15-17)