23. prosince

Antifona

Ó Emanueli, Králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil. Přijď a dej nám spásu, Pane, náš Bože!

První čtení

Proto jako znamení naší spásy dal nám sám Bůh toho, který je narozený z Panny, Emanuela, tj. „Bůh s námi“. Bůh přinesl lidem spásu, poněvadž sami ze sebe možnost spásy neměli. Proto Pavel, když mluví o slabosti člověka, říká: Jsem si vědom, že v mém těle dobro nesídlí (Řím 7, 18). Tím naznačil, že dobrodiní naší spásy nepochází z nás, nýbrž z Boha. A dále říká: Já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí od těla, propadlého této smrti? Nato uvádí vysvoboditele: Milost Ježíše Krista, našeho Pána (Řím 7, 25). (sv. Ireneus, Proti bludným naukám)

Druhé čtení (Lk 1 67-79

Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Nikoli, bude se jmenovat Jan.“ Řekli jí: „Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!“ Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno. On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těchto událostech. Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: „Čím toto dítě bude?“ A ruka Hospodinova byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil: „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna; zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahámovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“

Modlitba

Obnov svou moc, a přijď, Pane, přispěj nám na pomoc velkou silou: slitování tvého milosrdenství s pomocí tvé milosti kéž urychlí naši záchranu, které brání naše hříchy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svatý růženec

Homilie

Předchůdce a Křtitel Jan je posledním prorokem, který oznamuje Krista a připravuje mu cesty. Vyzývá lidi k pokání, aby mohli přijmout skrze Krista a v Kristu spásu. Nyní vzejde slunce. Je třeba, abychom otevřeli svá srdce, aby byla oděna do světla a tepla. Kristus je slunce, které vzchází, aby osvobodilo ty, kteří vězí v temnotách a ve stínu smrti.

Požehnání

Všemohoucí a milosrdný Bůh kéž vám dá milost rozpomenout se na prvotní příchod jeho Syna, a očekávat v naději jeho slavný příchod. Nechť vás posvětí jasem své návštěvy a zahrne vás svým požehnáním. Na pouti tohoto života kéž vás Bůh učiní pevnými ve víře, radostnými v naději a činnými v lásce. Amen.