27. května

27. května

ROSA MYSTICA, ORA PRO NOBIS

Izák, obraz nebeského Otce, požehnal Jakuba, předobraz Krista, kterého mu představila Rebelka, jeho matka jako obraz Marie. Řekl svému synovi: To je vůně mého syna jako vůně úrodných polí, kterým požehnal Hospodin. Pole, říká serafínský učitel, je Panna Maria, ve které nacházíme poklad andělů, ba co více poklad Boha Otce. Blahoslavený, kdo prodá vše, co má. a koupí to pole. Vůně úrodného pole to je plnost, velikost a vznešenost Mariina… Nebeský Otce může proto říct: Zde je vůně mého Syna a vznešenost mého Syna je vznešeností jeho Matky. Dodejme se s. Jeronýmem., že velikost Panny a Matky je velikost Toho, který se z ní narodil. (65)

Ale uvažme také vznešenost všech ostatních plodů, které přináší ve své mateřské milosti: mám tí na mysli Církev se všemi Cheruby a Serafy, všemi anděly, všemi Patriarchy a všemi Proroky; se všemi Apoštoly, mučedníky a všemi svatými od počátku až do konce světa. Maria je zemí svatých; všichni mají své kořeny v jejím tajemném božském mateřství, tak jako všechny stromy a všechny květy mají své kořeny v zemi, i oni všichni jsou v ní, všichni jsou v Ježíšově Matce; tak jako všechny drahé kameny jsou v zemi a náleží zemi. Ona nese všechny živé, tak jako země nese všechny živočichy. Všechno své bohatství nese země pro člověka, tak jako Maria nám je nese a nemá je od nikoho jiného než od Ježíše. I my jsme tedy slávou Marie; svatost všeobecné církve je svatost Královny a Matky Církve .

Ještě dnes i navzdory nepořádkům a hříchům, které ji zahalují jako smutný závoj, představuje země svatou Pannu, které nese nás, nese Církev, nese Eucharistii, jako Maria nese Ježíše a Církev a všechny děti Církve. Hříšníci jsou poskvrnou, která rmoutí svatou Pannu, jako naopak všichni věrní a všechno, co je svaté, je její ozdobou a radostí, předmětem mateřského zalíbení. Buďme pro naši zemi, pro Marii, krásnými vonnými květy, výbornými plody, drahocennými perlami, zlatem, stříbrem, aby svatá Panna nemusela snášet ty, kteří vzdorují jejímu neposkvrněnému Srdci! S jakou ctí nese Maria horlivé křesťany, čisté děti, nevinné pokolení, dobré kněze, misionáře, opravdové řeholníky, Pánu zasvěcené panny i obrácené hříšníky. S jakou radostí nese pastýře lidu, biskupy a především Náměstka svého Syna, Papeže, Správce církve! S jakou hrůzou musí snášet špatné křesťany, nehodné kněze, heretiky, rouhače, nečisté, nepřátele Ježíše a Církve. 

Filipiny – Madonna di Peňafrancia