Zdi Jericha se zhroutí

Více než článek je to návrh od našeho přítele Sergia Russo, kterým se budou zabývat i další weby, které ho, jak doufám, co nejvíce rozšíří mezi katolickými čtenáři s nadějí, že se rozšíří daleko za národní hranice. Je to skutečně malý (a zároveň skvělý) návrh modlitby, zrozený ze srdce svatého kněze, spolu s dalšími přesvědčenými věřícími, ke kterým se také můžeme připojit, sjednoceni horlivou synovskou důvěrou ve Velkou Matku Boží .


… Zdi Jericha se zhroutí!


Pán řekl Jouzuovi: «Hle , dávám ti Jericho a jeho krále.
Všichni odvážní válečníci, všichni způsobilí pro válku, obejdete město
jednou kolem dokola. To budete dělat šest dní …
sedmý den pak obejdete město sedmkrát …
pak se městské hradby zhroutí
a lidé vstoupí dovnitř, každý tam, kde právě bude. 

(Jozue 6: 1–5)

V tomto květnovém měsíci nám Nejsvětější Panna umožňuje pochopit velmi důležitý koncept týkající se velké bitvy probíhající v naší době, zejména pokud jde o situaci církve a světa obecně.

A tento koncept lze velmi dobře shrnout slovy Žalmu 74: 7-8: „Ne z východu, ani ze západu, ani z pouště, ani z hor, ale z Boha vychází soud: on je ten, kdo svrhne jednoho a zvedne druhého. “

Chtít vyřešit situaci sami by tedy bylo jako chtít zastavit tsunami holýma rukama.

A proto i ve „slepé uličce“, jako je tato, do které jsme byli vtlačeni, je jediná cesta ven: vzhůru: „ pozvedněte svá srdce! 

Tuto válku duchů nemůžeme vyhrát s našimi lidskými silami, ale pouze Boží silou! „Bojovníci budou bojovat, ale Bůh dá vítězství,“ řekla Svatá Jana z Arku. Pak my jen vykřikneme a vstoupíme do otevřeného prostoru (jedině, že by někoho požádal sám Pán prostřednictvím prorockého gesta), udělat to nejprve sami by se ukázalo jako zbytečné: nic víc než osobní válka a nakonec by možná byla hra nepřítele…

Pokud jde o nás, pak: „musíme vykonat 7 kol a sedmého dne v tichosti, následovat naši Archu úmluvy “ – nejsladší Marii, naši Nejvyšší Vojevůdkyni , Ženu oděnou Sluncem – kolem nepřátelského Jericha a pak. .. ano, jeho zdi se zhroutí! Mezitím však – i když se naše srdce chvěje znechucením a netrpělivostí pro tolik věcí – musíme opanovat sami sebe a neobjevit se zraku nepřítele, který by nás okamžitě pobil (pomocí těch, kteří mají nějakou autoritu v Církvi nebo ve světě).

Nebudou to tedy Babylóňané, kteří odejdou z Církve (ve skutečnosti je to, jako by převzali její „svátostný druh“), ale budeme to my, kdo vyjdeme z toho, co se stalo Babylonem, aby nás neznečistily jeho hříchy a nepodíleli jsme se na jeho trestech ( Zjevení 18,4), a tak vyjít na volný prostor

Pak dojde k oddělení dobré pšenice od plevele, ale nejdříve ji musíme úplně oddělit sami v sobě …

Cestu nám dá sám Bůh fakty, která každého donutí k otevřené volbě pole: buď s Pravdou, nebo s vlastním „já“.

A pamatujme znovu, že „Bůh rozumí malým“ a že Pán používá to, co se v očích lidí nepočítá: malý anonymní kámen v Davidově brašně [ viz ], opírající se o důvěru v Něho a o Jeho horlivost. … kámen oddělený od hory, ale ne lidskou rukou, který zasáhne nohy oné pyšné sochy a rozbije ji! (Daniel 2,34).

Tady tedy chceme zahájit malou iniciativu modlitby, a to s předpokladem, že ji budeme moci rozšířit na celosvětové úrovni (kdokoli si to ve skutečnosti uvědomí, ten ji kolem sebe rozšíří), malý velký návrh se obrací na všechny lidi dobré vůle – i když tento termín zkreslila falešná církev – používat nás jako virtuální „střechy“ ze všech těch katolických blogů, které chtějí působit jako „megafon“, pro to, co jsme tajně slyšeli, sluhem víry. “

Každý proto – kdo chce a může – učiní minimální závazek (kdykoli, na jakémkoli místě nebo za jakýchkoliv kolností, na tom nezáleží): učiní nejdříve Znamení kříže, velké, slavnostní, oddané … a pak denně bude recitovat tuto modlitbu, kterou již mnozí znají:

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix; nostras deprecationes ne despicias in neceditatibus, sed a periculis cunctis Libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.Pod tvou ochranou se utíkáme, svatá Boží; Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždy, slavná a požehnaná Panno.


Zásadní způsob, jak obejít nepřátelské Jericho, spočívá v tom že se v našich rukou protočí svatý růženec, ukončený tímto konkrétním vyvoláním:

»Ó Maria, Matko Ježíšova, ve všech našich potřebách, Matko, postarej se o nás Ty!«

Chtěli bychom proto navrhnout tento projekt, počínaje dnem, kdy je Panna Maria oslovována jako mocná a zásadní „ Pomoc křesťanů “, přičemž si tím buďme ABSOLUTNĚ JISTI: Ona, která nikdy nikoho neodmítla, kdo se na Ni obrátil s prosbou o její ochranu, nebo prosil o Její pomoc, nebo dokonce požádal o Její záštitu “, nikdy na světě nikdo nebyl zklamán!

A „zdi Jericha“ se brzy zhroutí, jistě, jen když si budeme dokonale vědomi, že k dalším velkým eschatologickým událostem musí nevyhnutelně dojít později („ Musí se to všechno stát, ale ještě to není konec. “ srov. Mt 24, 6): velké varování, velký zázrak, velké soužení, vláda antikrista, tři dny temnoty, po nich bez nejmenší pochyby… „nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí! 

Při šesti kolech (každý den jsme udělali jedno kolo) kolem „hradeb Jericha“ dojde k tomu, že se zhroutí, jako ubohý domeček z karet:

  • drtivá většina z „falešných a prolhaných“ hromadných sdělovacích prostředků, nyní podřízených jednomu dominantnímu myšlení;
  • režim sanitárního terorismu, který včera zneužíval „ covid “, dnes používá takzvanou „ vakcínu “ a zítra bude využívat více a neznámých „variant “;
  • tyto vlády , společně se svými vládci, domluvené a represivní, které – jak před časem odhalil Jan Pavel II. – jsou výrazem „nové formy totality, která však nosí roucho demokracie“;
  • falešná věda, která každodenně se představovala, že je jediným pravým světovým náboženstvím se svými kněžími a kleriky – vědeckými a výzkumnými pracovníky – z nichž všichni jsou zavázáni udělovat jedinou zvláštní „svátost “, vakcínu, která by měla naléhat na nový idol : fyzické tělesné zdraví;
  • falešná církev, na jejímž vrcholu operuje falešný prorok, který se nyní stal v očích Páně – (ale také mnoha věřících!) – sůl, která nedává chuť, světlo, které již nesvítí ;
  • globalistické elity s jejich pestrou armádou, které právě v těchto časech budou naplňovat (ostatně aniž by toho byly vědomy), evangelijní proroctví Pána Ježíše: « Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a vy jste mě nepřijali; ale pokud jiný přijde pod svým vlastním jménem, toho přijímáte. “

A až sedmý den bude dokončeno posledních sedm kol, povstane naše vznešená Velitelka: zvítězí Neposkvrněné Srdce Ženy oděné sluncem, která jako „strašlivá armáda seřazená k bitvě“ prostřednictvím této jednoduché a pokorné modlitby, ale přesto jako nadpřirozený „kamínek“ rozrazí současnou sochu člověka „který se činí bohem“, sochu vyrobenou ze zlata , která je jiskrou jeho moudrosti ; ze stříbra , jiskrou jeho činů ; z bronzu , nadbytečnosti jeho výbojů; ze železa, závažnosti jeho tvrdosti ; z hlíny křehkosti jeho rozporů. Naléhavě potřebujeme pochopit, že „nyní andělé troubí“, proto„ vstaňme a zvedněte hlavy, protože naše osvobození je blízko! “(Lk 21:28).

Někteří věřící Malého Zbytku

na svátek Marie Pomocnice křesťanů, 24. května 2021