12. května

12. května

MATER ADMIRABILIS, ORA PRO NOBIS

Ježíš, Syn Marie je tedy příčinou spásy andělů, ale je jí spolu se svou blaženou Matkou. S Ježíšem jim Bůh ukazuje Marii. Se Sluncem Spravedlnosti jim ukazuje Ženu oděnou sluncem. Přikazuje jim, aby se jí klaněli, aby ji uctívali, aby jí vzdávali veškerou poctu, chválu a úctu také jako jeho Nevěstě, Matce Syna a Královně nebes a země.

Velká část Cherubů a Serafů, Trůnů a Panstva a jiné andělské hierarchie se s láskou klanějí Ježíši jako pravému Bohu a spolu s Otcem a Duchem Svatým uctívají také nejsvětější Pannu; je to akt víry, klanění a lásky, dokonalé náboženství, které je také příčinou jejich blaženosti. A také od prvního okamžiku stvoření je svatá Panna oslavována nebeským dvorem jako Královna andělů.

Ale jak všichni víme, ne všichni andělé zůstali věrní. Třetina z nich (Zj 3, 4) se vzbouřila a odmítla klanět se Ježíši a uctívat Marii. A po Luciferovi, prvním ze Serafů všichni revoltující volali: Non serviam! Nebudu sloužit!

Lucifer (neboli Satan, tj. nepřítel) byl vyvržen ze slávy nebes do propasti pekla a s ním všichni zlí andělé, kteří se rouhali Kristu a současně svaté Panně. Hoří věčně v hrůze zlořečení a učí se po svém, kdo je Ježíš a Maria.

Ustavičně až do konce věků vyvíjejí různé aktivity ve světě, bourají a ničí, hanobí Ježíše Krista, který je Králem a svatou Pannu, která je Vládkyní. Jsou uprostřed stvoření jako vzpurní revolucionáři, kteří vyvíjejí všechno úsilí, aby porušovali mír v království a podněcovali tajně proti legitimnímu králi a královně všechny věřící subjekty. Budou definitivně potřeni až na konci časů, kdy se znovu vrátí Ježíš Kristus, aby soudil živé i mrtvé.

Také Panna Maria spolu s Kristem je bezprostřední příčinou milosti, spásy a blaženosti andělů. Pro anděly jako pro nás je spolu se Synem Janua coeli – Brána nebeská. Skrze ni sestupují všechny milosti a posvěcují všechno stvoření. Ona je Matkou všeho dobra, Matkou milosti a milosrdenství, Matkou Krista, který je nestvořená milost. Ona obdržela od Boha Otce původní plodnost, aby porodila ke spáse všechny vyvolené a všechny anděly: ano, všechny anděly, protože v prvním okamžiku jejich stvoření a jejich blaženého vyvolení žili před ní, zdravili ji jako Matku Boží. Blažená Panna dostala tedy od nebeského Otce královské právo prvorozené ze všeho tvorstva. Jak píše svatá Brigita ve svých Zjeveních: „Bůh jí svěřil úplnou vládu nad světem a ustanovil ji věčně za Vládkyni andělů“ (Revel kap. XX.).

Ano, svatá Panna je Královnou nebe a andělů. »Tebe mám nazývat nebe?, říká sv. Augustin. Ne, ty jsi povznesena nad nebesa. Tebe mám nazývat Vládkyní andělů? Ano, ty stojíš nad nimi všemi. Maria, plná milosti, Archanděl Michael, kníže nebeského vojska, tě poslouchá ve všem stejně jako všichni blažení duchové, služebníci Páně.

Maria je živým trůnem vtěleného Slova, jedinou Paní andělů i lidí; proto ji všichni andělé a lidé chválí, uctívají a blahořečí Pánu Ježíši podle tajemných slov Apokalypsy: Od trůnu vyšel hlas: »Chvalte našeho Boha, dobrořečte mu všichni, kdo jste svatí (sv. Petr Damián).

Svatá Panna, Matka Boží, Královna nebes je velikou záležitostí všech věků, jak řekl velkolepě sv. Bernard. Ona je s Ježíšem Kristem od počátku světa a bude po celou věčnost spásou andělů a zkázou démonů. Andělé ji proto milují více, než jsme schopni vyslovit, a démoni ji nenávidí ze všech sil. Počínejme si jako andělé.

 

Campovallo di Ossimo –  Bolestná Matka