2. května

2. května

Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás

Ctihodný abbé Olier, tak slavný pro svatost svého života, svou nauku a dílo, přijal v této věci mimořádné osvícení: »Bůh stvořil svět pro vtělené Slovo a jen to dává křesťanům právo, aby užívali stvořených věcí. To jsou velice hluboká a plodná slova. Kdokoliv nepatří k Ježíši Kristu, není hoden vdechovat vzduch ani spatřit světlo, není hoden, aby ho nosila tato země, aby denně patřil na krásu přírody, aby se sytil potravou, kterou mu poskytují živočichové a rostliny, není hoden obdivovat to, co Bůh stvořil pro svého Syna Ježíš Krista a pro ty, kteří patří Ježíši Kristu.

Když určil nebe a zemi za místo pobytu a království svého Syna Ježíše a svaté Matky svého Syna a všech křesťanů jako údů svého Syna, učinil je Bůh jak jen možno krásné a veliké vzhledem k onomu vznešenému poslání. Úměrně k důstojnosti osob, připravujeme jim více či méně vznešené místo k pobytu. Abychom uvedli prince či krále, rozsvěcujeme kolem nich množství světel. Na místě malých občanů se lze spokojit s malou svíčkou. Bůh stvořil slunce proto tak velkolepé, jak je vidíme, aby se jednou stalo svící pro jeho Syna. Učinil nebe tak široké a zářivé, aby se stalo střechou a klenbou jeho paláce, stvořil zemi tak krásnou, protože byla určena za podnoží jeho nohou.

Tím, že nakonec chtěl, aby svými plody sloužila k udržení života jeho Syna a byla místem jeho pobytu, naplnil ji všemi druhy květů a vynikajících plodů a tisíce tvorů bylo určeno, aby isloužili Ježíši Kristu jako svému jedinému Pánu. Velikost stvoření je znamením královské důstojnosti a nebeské vznešenosti Pána Ježíše.

Milostný obraz Panny Marie Útočiště, Ambas Californias