Modlitby kněze přede mší svatou podle sv. Ambrože

V NEDĚLI

 Nejvyšší Veleknězi, Ježíši Kriste, jenž jsi přinesl Bohu Otci na oltáři Kříže čistou a neposkvrněnou oběť za nás ubohé hříšníky a jenž jsi dal své Tělo za pokrm a svou Krev za nápoj a ustanovil jsi toto tajemství v síle Ducha svatého slovy „Kdykoliv to budete činit, čiňte to na mou památku“, prosím pro tuto Krev, velkou cenu naší spásy, prosím pro tuto obdivuhodnou a nevýslovnou lásku, jakou jsi nás ubohé a nehodné tak miloval, že jsi nás obmyl od našich hříchů svou Krví. Ty jsi mě, svého nehodného služebníka, mezi jinými dary také povolal ke kněžské službě, a to bez mých zásluh, pouze ze svého milosrdenství, nauč mě, prosím, skrze svatého Ducha vykonávat tak veliké tajemství s náležitou úctou, zbožností a bázní. Dej skrze tvou milost, ať tomuto tajemství povždy tak věřím, tak je chápu, cítím a pevně uchovávám, tak o něm mluvím a smýšlím, aby se ti to líbilo a prospívalo to mé duši. Kéž vstoupí do mého srdce tvůj dobrý Duch, aby tam zvučel beze hluku a vyslovil všechnu pravdu bez hlomozu slov. Neboť tvá pravda je příliš hluboká a přikrytá posvátným závojem. Pro svou nesmírnou šlechetnost dopřej mi, abych tuto mši mohl slavit s čistým srdcem a nevinnou myslí. Zbav mé srdce nečistých, neslušných, prázdných a škodlivých myšlenek. Vyzbroj mě zbožnou věrnou stráží a nejmocnější ochranou blažených andělů, aby nepřátelé všeho dobrého zahnáni odstoupili. Silou tak velikého tajemství a rukou svého svatého anděla zapuď ode mne a ode všech svých služebníků tvrdého ducha pýchy a svatokrádeže, nenávisti a rouhání, smilství a nečistoty, pochybnosti a nevěry. Kéž jsou zahanbeni ti, kteří nás pronásledují, a zahnáni ti, kteří nám chtějí uškodit.

V PONDĚLÍ

 Králi panen a milovníku čistoty a neporušenosti, nebeskou rosou svého požehnání uhas v mém těle žhavá ohniska žádostivosti, aby mé tělo i mou duši naplnila čistota. Umrtvi v údech mého těla všechna smyslná hnutí a dej mi pravou a trvalou čistotu spolu s ostatními svými dary, abych se ti doopravdy líbil: abych ti mohl přinést oběť chvály s čistým tělem a nevinným srdcem. Neboť s jak kajícím srdcem, s kolika slzami, s jakou úctou a bázní, s jakou neposkvrněností těla a čistotou duše je zapotřebí slavit tuto božskou a nebeskou oběť, ve které se skutečně požívá tvé Tělo a doopravdy pije tvá Krev, kde se pozemské věci spojují s tím, co je nejvyšší a božské, a to v přítomnosti svatých andělů, a kde ty sám jsi obdivuhodně ustanoven jako oběť i jako kněz!

V ÚTERÝ

Kdo by mohl důstojně slavit tuto oběť, kdybys Ty, všemohoucí Bože, sám neučinil obětníka hodným. Vím to, Pane, a vím to velmi dobře a vyznávám to tvé slitovnosti, že nejsem hoden přistoupit k takovému tajemství pro množství svých hříchů a pro své nesčetné nedbalosti. Ale vím, z celého srdce věřím a svými ústy vyznávám, že Ty mě můžeš učinit toho hodným, protože ty jediný můžeš učinit čistého z toho, kdo byl počat z nečistého pokolení, z hříšných můžeš udělat spravedlivé a svaté. Pro tuto všemohoucnost tě prosím, můj Bože, abych tuto oběť slavil s bázní a strachem, s čistotou srdce, s hojnými slzami, s duchovním potěšením a nebeskou radostí. Ať moje mysl pocítí blaženou sladkost tvé přítomnosti a stráž svatých andělů všude kolem sebe.

VE STŘEDU

 Ačkoliv jsem hříšník, Pane, pamětliv Tvého drahocenného utrpení, přistupuji k Tvému oltáři, abych Ti přinesl oběť, kterou jsi ustanovil a poručil přinášet na svoji památku a pro naši spásu. Přijmi ji, prosím, nejvyšší Bože, k prospěchu své svaté Církve a lidu, který sis vykoupil svou krví. A protože jsi chtěl, abych já hříšník byl prostředníkem mezi Tebou a tímto lidem, i když ve mně nenajdeš žádné svědectví o dobrých skutcích, neodmítej alespoň tyto modlitby za odpuštění dluhů, aby kvůli mně nehodnému nepřišla nazmar odměna spásy a vykoupení těch, pro které jsi výkupnou obětí. Předkládám Ti také, Pane (pokud na nás laskavě pohlédneš), soužení lidu, ohrožení národů, vzdechy vězňů, nouzi sirotků, potřeby pocestných, nemohoucnost postižených, beznaděj nemocných, slabost starců, povzdechy mladistvých a nářky vdov.

VE ČTVRTEK

 Pane, ty se smilováváš nade vším a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil. Rozpomeň se, jaká je naše přirozenost; protože jsi náš Otec a protože jsi náš Bůh, nehněvej se příliš a nevztahuj na nás množství svých hrozeb. Předkládáme své prosby před tvou tváří nikoliv pro svou spravedlnost, nýbrž pro množství tvého slitování. Zbav nás našich nepravostí a zapal v nás milostivě oheň Ducha svatého. Odejmi z našeho těla srdce z kamene a dej nám srdce z masa, aby tě vroucně milovalo, těšilo, následovalo a kochalo se v tobě. Prosíme, Bože, tvou slitovnost, abys shlédl s jasnou tváří na svou rodinu, která bude přinášet posvátnou oběť tvému jménu; a aby žádná tužba nebyla marná, žádná žádost nevyzněla naprázdno, vnukni nám ty sám prosby, které pak milostivě uslyšíš a vyslyšíš.

V PÁTEK

 Prosíme tě, Pane, svatý Otče, za duše věrných zemřelých, ať je pro ně tato veliká oběť nábožnosti spásou, zdravím, radost í a odpočinkem. Pane, můj Bože, ať je pro ně dnes velkou a dokonalou hostinou s tebou, chlebe živý, který jsi sestoupil z nebe a dáváš život světu, s tvým tělem svatým a požehnaným, totiž tělem neposkvrněného Beránka, který snímá hříchy světa, které bylo vzato ze slavného a svatého lůna blahoslavené Panny Marie, kde bylo počato z Ducha svatého ; a z toho pramene slitování, který vytekl z tvého boku otevřeného kopím vojáka: aby občerstveni, nasyceni, osvěženi a potěšeni mohli se radovat v tvé chvále a slávě. Prosím tvou šlechetnost, Pane, ať sestoupí na tento chléb, který ti má být obětován, plnost tvého požehnání a posvěcen í tvého božství. Ať sestoupí, Pane, také onen neviditelný a nepostižitelný majestát tvého svatého Ducha, jako kdysi sestupoval na oběť praotců. On, jenž působí, aby se naše obětní dary staly tvým tělem a tvou krví, ať mne nehodného naučí zacházet s tak velkým tajemstvím s čistotou srdce, se slzami úcty, s bázní a chvěním, abys přijal milostivě se zalíbením oběť z mých rukou ke spáse všech živých i zemřelých.

V SOBOTU

 Prosím tě také, Pane, pro ono posvátné tajemství tvého Těla a tvé Krve, které každodenně v Církvi požíváme a pijeme, jsme jimi obmyti a posvěceni a stáváme se tak účastníky jediného nejvyššího božství. Dej mi své svaté ctnosti, abych jimi naplněn mohl přistoupit k oltáři s dobrým svědomím, aby se pro mě tyto nebeské svátosti staly spásou a životem. Ty jsi přece řekl svými svatými ústy: Chléb, který já dám, je mé Tělo pro spásu světa. Já jsem Chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst z tohoto pokrmu, bude žít navěky. Nejsladší Chlebe, uzdrav chuť mého srdce, abych cítil líbeznost tvé lásky. Nejčistší Chlebe, v němž je všechna rozkoš a všechna chuť, ty, který nás ustavičně nasycuješ a nikdy tě neubývá, kéž se tebou nasytí mé srdce a útroby mé duše se naplní tvou líbeznou lahodností. Anděl tě požívá plnými ústy: kéž tě požívá poutník podle své míry, aby posilněn takovým viatikem cestou neklesl. Chlebe svatý, Chlebe živý, Chlebe čistý, který jsi sestoupil z nebe a dáváš život světu, přijď do mého srdce, očisti mě od všech nepravostí těla i ducha. Vstup do mé duše, uzdrav a očisti mě uvnitř i zvenčí. Buď ochranou a trvalou spásou mé duše i mého těla. Zapuď ode mne nepřátele, kteří mi strojí nástrahy: ať daleko ustoupí silou tvé moci, abych tebou vyzbrojen zevně i uvnitř přímou cestou kráčel k tvému království, kde už se spolu nebudeme stýkat v tajemstvích jako v tomto čase, ale uvidíme tě tváří v tvář, jak odevzdáváš království Bohu a Otci a budeš Bohem, který je pro všechny vším. Tehdy mě nasytíš obdivuhodnou sytostí, takže navěky nebudu ani hladovět ani žíznit: jenž s týmž Bohem Otce a Duchem svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

                                                                                                        Missale Romanum