Modlitby P. Pia k Jezulátku

Modlitby svatého P. Pia k Jezulátku

Ó, božský Duchu

Ó božský Duchu,

dej mému srdci podnět,

aby se klanělo a milovalo;

dej mému rozumu světlo, aby rozjímal

o vznešenosti tajemství lásky

Boha, který se stal dítětem;

dej oheň mé vůli,

aby s ním dokázala zahřát

toho, který se pro mne

třese na slámě.

(Epist. IV 867–868)

Ó Maria v betlémské jeskyni

Moje Matko Maria,

zaveď mě s sebou do betlémské jeskyně

a dej ponořit se do rozjímání

o tom, co je velké a vznešené,

abych se otevřel v mlčení tomu,

co je největšího v nejkrásnější noci,

jakou svět zažil.

(Epist. IV 868)

Betlémští andělé

Blíží se ta hodina!

A vy sestupujete,

nebeští obyvatelé nebe,

abyste přijali na zemi toho,

který vás oblažuje v nebi.

Přicházíte, abyste se mu vzdávali pocty,

jakými ho uctíváte v nebi;

přicházíte, abyste obveselili zemi

svými andělskými zpěvy;

přicházíte, abyste ozářili svým světlem

temnoty této blažené noci;

přicházíte ukázat našim duším

lásku vtěleného Boha;

přicházíte, nebeský dvore,

abyste uctili svého Krále,

skrytého v pokorných lidských plenách.

A ty, země, rozvesel se,

i když ho tvoji obyvatelé odmítnou,

On přesto přijde.

(Epist. IV 870)

Z lásky

Ó Boží moudrosti a moci,

cítíme, že musíme zvolat,

povzbuzeni tvým Apoštolem,

jak nepochopitelné jsou tvé soudy

a nevyzpytatelné tvé cesty!

Chudoba, pokora opovržení,

pohrdání obklopují vtělené Slovo;

ale my z temnoty, ve které je skryto

toto vtělené Slovo,

chápeme jednu věc,

slyšíme jeden hlas, poznáváme jednu vznešenou pravdu:

toto všechno se stalo z lásky,

jen o lásce k nám mluvíš,

dáváš nám jen důkazy lásky.

(Epist. IV 866–867)

Nebeské Dítě

Jakou vděčnost

bychom ti neměli projevovat?

Jakou láskou k tobě

by nemělo hořet naše srdce!

Jakým plamenem lásky

bychom měli zahřát

tyto něžné chvějící se údy…

Tvoje něžnosti uchvacují mé srdce,

jsem unesen tvou láskou,

nebeské Dítě.

Dej, ať ve styku s tvým žárem

moje duše roztaje láskou

a tvůj oheň mě stráví,

spálí mě,

zpopelní mě u tvých nohou,

a rozpuštěn tvou láskou

budu velebit tvou dobrotu

a tvou lásku.

(Epist. IV 871–872)

Ty nás hledáš

Opouštíš své nebeské království,

aby ses vydal hledat ztracenou ovečku.

Zjevuješ se jí

a podněty své milosti

ji ustavičně voláš,

aby tě zblízka poznávala,

milovala a klaněla se ti.

Copak ji potřebuješ,

abys byl plně šťasten ve svém Ráji?

Ne, je to jen tvoje dobrota,

která tě pudí za ní,

je to tvoje láska, která miluje vydat se,

aby ji našla a učinila šťastnou

stejným štěstí,

jakého jsi plný,

ó Ježíši.

Jsme jen špinavé nic, a ty hledáš právě to:

abys nám dal své božské bytí

skrze působení

a sdílení své milosti.

Ó Ježíši,

kdo by ti mohl odporovat?

Dej, aby ubožák jako já,

tě prosil o všechno,

co potřebuje,

aby se ti líbil,

aby byl jako ty,

podle tvé chuti.

Dej mi a uchovej onu živou víru,

která mě naučí věřit

a pracovat jen z lásky k tobě.

To je první dar,

který ti předkládám spolu se svatými mudrci,

v prostraci u tvých nohou

vyznávám bez všech lidských ohledů

před celým světem, že jsi náš pravý a jediný Bůh.

(Epist. IV 884)