26. května

26. května

VAS INSIGNE DEVOTIONIS, ORA PRO NOBIS

To je také myšlenka serafínského doktora. Říká nám: Země je krásným symbolem Mariiným. V tomto duchu také mohl napsat prorok Izaiáš: Ať země otevře svůj klín a vydá Spasitele. Co je pokornějšího než země a co je podstatnějšího? Ona je pod nohama všech tvorů a všem jim zprostředkuje život. Stejně, ba ještě s větší pokorou to činí svatá Panna. Její pokora ji posílá na poslední místo, a zatím je to její plodnost a plnost milostí, za které jsme jí všichni dlužni. Také svatý Bernard řekl, že je třeba, abychom velmi uctívali Marii, do které Pán vložil plnost všeho dobra. Za všechno jsme dlužníky svaté Panny. Ona je opravdovým zdrojem vší naší naděje, všech milostí a spásy. Ona je tou, o které napsal Svatopisec: Pán pohlédl s láskou na zemi a naplnil ji všemi dobry.

Když sv. Jeroným hovoří o této plnosti opravdové země, jakou je Maria, říká: »Bylo vhodné, aby Maria byla naplněna všemi těmito dary, aby byla opravdu „plná milostí“, ona, která dala nebi jeho slávu a zemi jejího Boha, ona dala světu pokoj, víru a život národům. Ano, před zraky prvního člověka byla panenská země nádherným obrazem a obecným proroctvím o Panně a Matce Člověka-Boha«.

Evangelium nám říká, že strom poznáme podle ovoce. Tak je tomu i se zemí: její bohatství, její výtečnost se posuzuje podle jejích obdivuhodných plodů.

Svatá Panna je požehnanou zemí, která zplodila vynikající Plod, Božího Syna, vtělené Slovo, Ježíše Krista, našeho Pána. Nekonečná vznešenost Ježíšova je mírou velikosti a vznešenosti Mariiny. Podle vznešenosti jejího požehnaného Syna, podle plodu požehnaných útrob, posuďte, jak byla Panna Maria božsky požehnaná. Požehnal jsi své zemi, Pane, říká Žalmista a Prorok dodává: Země zplodila Pravdu. Pravda je Kristus, který o sobě říká: Já jsem Pravda a Život. Jsi tedy požehnaná, Panno Maria, vždyť Ježíš je plod tvého požehnaného lůna.

Engelport – Milostný obraz svaté Panny