Srpen

1. srpna

V Římě, na Eskvilínu posvěcení chrámu sv. Apoštola Petra v Okovech. V Antiochii sedmi svatých bratří Makabejských mučedníků, kteří se svou matkou trpěli za krále Antiocha Epifana. Jejich ostatky, převezené do Říma, byly uloženy v chrámě Svatého Petra v Okovech. Ve...

číst více

2. srpna

Svatého Alfonse Maria z Liguori, zakladatele kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, biskupa u Sant'Agata de Goti, vyznavače a učitele církve, který předchozího dne zesnul v Pánu. V Římě na hřbitově sv. Kalista svatého Štěpána I. papeže a mučedníka, který za...

číst více

3. srpna

V Jeruzalémě nalezení nejblaženějšího Štěpána prvomučedníka a světců Gamaliéla, Nikodéma a Abibóne, jak to Bůh zjevil knězi Lucianovi v době knížete Honoria. Ve Filipách v Makedonii svaté Lydie, prodavačky purpuru, která po kázání svatého apoštola Pavla uvěřila v...

číst více

4. srpna

Svatého Dominika vyznavače, zakladatele Řádu kazatelů, který zesnul v Pánu 6. srpna. Ve vesnici Ars, v diecézi Belley ve Francii sv. Jana Křtitele Marii Vianney, kněze a vyznavače, který se vyznamenal způsobem, jakým vykonával službu faráře. Papež Pius XI. jej zahrnul...

číst více

5. srpna

V Římě na Eskvilíně zasvěcení baziliky Panny Marie Sněžné V Chalons, ve Francii, svatého Mémmia, římského občana, kterého apoštol svatý Petr vysvětil na biskupa toho města a který obrátil svěřený lid na pravdu evangelia. V Římě umučení třiadvaceti svatých mučedníků,...

číst více

6. srpna

Na hoře Tábor Proměnění našeho Pána Ježíše Krista. V Římě, na Via Appia, na hřbitově sv. Kallista blahoslaveného Sixta II. Papeže a mučedníka, který za pronásledování Valeriána byl usmrcen mečem a obdrželi korunu mučednictví. Stejně tak v Římě svatých mučedníků...

číst více

7. srpna

V Neapoli v Kampánii sv. Kajetána Thiéne vyznavače zakladatele řádu kleriků, který díky své jedinečné důvěře v Boha předal svým následovníkům starobylou formu apoštolského života a proslul zázraky; papež Klement X. jej zapsal mezi svaté. V Arézzu v Toskánsku sv....

číst více

8. srpna

Svatých mučedníků jáhna Cyriaka, Larga a Smaragda, kteří společně s dvaceti dalšími společníky podstoupilii 16. března mučednickou smrt. Jejich těla, pohřbená knězem Janem na Via Salaria, dal papež Marcel v tento den přenést na Via Ostiènse do Říma a uložit v diakonii...

číst více

9. srpna

Vigilie mučedníka svatého Vavřince. Svatého Jana Křtitele Marii Vianney, kněze a vyznavače, nebeského patrona všech farářů, jehož úmrtí se připomíná čtvrtého dne tohoto měsíce. V Římě vojáka a mučedníka sv. Romana, který po konverzi žádal blahoslaveného Vavřince, aby...

číst více

10. srpna

V Římě na Via Tiburtina blahoslaveného Vavřince Arcijáhna, kterého za pronásledování Valeriána po mnoha mukách, věznění, různých bičováních klacky, olověnými důtkami, hořícími pochodněmi nakonec opékali na železném roštu; jeho tělo pohřbil požehnaný Hypolit a kněz...

číst více

11. srpna

V Římě svatého Tiburcia mučedníka který pod soudcem Fabianem za Diokleciánova pronásledování, procházel bosýma nohama přes hořící uhlí a vyznával Krista s největší stálostí, byl zaveden až tři míle mimo Řím a tam zabit mečem. Stejně tak v Římě, svaté Zuzany, panny ze...

číst více

12. srpna

Svaté Kláry panny, první ratolesti Chudých žen řádu menších bratří, která odešla předchozí den na věčnou svatbu s božským Beránkem. Téhož dne svatých mučedníků Porkario, opata kláštera Lerinése a pěti set mnichů jeho společníků, kteří pro katolickou víru byi zabití...

číst více

13. srpna

V Římě blahoslaveného Hippolyta mučedníka, který za císaře Valeriána pro slavné vyznání víry po mnoha  mukách, připoután za nohy ke koňskému spřežení byl krutě smýkán po drsných a trnitých místech, až jeho tělo celé rozdrásané skonalo. Téhož dne trpěla také...

číst více

14. srpna

Vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. V Římě blahoslaveného Eusebia, kněze a vyznavače, kterého dal od ariánský císař Konstantin za to, že bránil katolickou víru, zavřít v místnosti svého domu, tam po sedm měsíců neustálé modlitby odpočinul v pokoji. Jeho tělo...

číst více

15.srpna

Nanebevzetí Panny Marie, Matky Boží. V Krakov, v Polsku, svatého Hyacinta, z řádu kazatelů, vyznavače, kterého papež Klermernt VIII. zařadil do počtu svatých. Jeho svátek se slaví 17. tohoto měsíce. V Alba Reale, v Maďarsku svatého Štěpána, maďarského krále a...

číst více

16. srpna

Svatého Jáchyma, otce Neposkvrněné Panny Marie Matky Boží, vyznavače: jehož úmrtí se připomíná 20. března. V Římě svatého Tita jáhna, který po dobytí Říma Góty a při rozdělování peněz chudým byl zabit barbarským tribunem. V Nicéi v Bithynii, svatého Dioméda lékaře,...

číst více

17. srpna

Svatého Hyacinta z řádu Kazatelů, vyznavače, který 15. dne tohoto měsíce spočinul v Pánu. V Kartágu svatých mučedníků Liberáta opata, Bonifáce jáhna, Serva a Rustika podjáhnů, Rogáta a Septima mnichů a Maxima dítěte, které při pronásledování Vandalů za vlády krále...

číst více

18. srpna

V Palestríně umučení svatého Agapita, který ve věku patnácti let a hořel láskou ke Kristu a na příkaz císaře Aureliána byl nejprve velmi dlouho bičován žilami a poté pod prefektem Antiochem dáke mučen a na příkaz císaře uvržen mezi lvy. Když zůstal nezraněn, kat ho...

číst více

19. srpna

V Caen ve Francii svatého Jana Eudese, vyznavače aapoštolského misionáře, zakladatele Kongregace kněží Ježíše a Marie a řádu sester Dobrého Pastýř a propagátora liturgického úcty Nejsvětějších srdcí Ježíše a jeho Matky. Pius XI. ho zařadil do katalogu svatých V Římě...

číst více

20. srpna

Na území Langres uložení svatého Bernarda, prvního opata v Clairvaux, slavného svým životem, naukou a zázraky. Papež Pius VIII. ho prohlásil za učitele univerzální církve. V Monte Senário v Toskánsku svatého vyznavače Manetta, jednoho ze sedmi zakladatelů Řádu...

číst více

21. srpna

Sv. Jany Františky Frémiot di Chantal, vdovy, zakladatelky řádu sester Navštívení Panny Marie, jejíž den úmrtí se připomíná 13. prosince. V Římě, v Campo Verano, sv Kyriaky, vdovy a mučednice, která při pronásledování Valeriána obětovala sebe a všechen svůj majetek...

číst více

22. srpna

Oktáva Nanebevzetí Panny Marie. Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V Římě na Via Ostiense svatého Timotea mučedníka, kterého zajal Tarquinio, prefekt města a mučil dlouhým vězněním, a protože se nechtěl obětovat modlám, třikrát byl bičován a sužován krutě až...

číst více

23. srpna

Předvečer  svatého apoštola  Bartoloměje. Sv. Filipa Benísia vyznavače, propagátora Řádu služebnic Panny Marie, který předchozího dne odešel k Pánu. Blízko Ostie svatých mučedníků Kviriaka biskupa, Maxima kněze, Archelaa jáhna a druhů, kteří trpěli za...

číst více

24. srpna

Svatého Bartoloměje apoštola, který kázal Kristovo evangelium v Indii; Poté odešel do Velké Arménie, kdem mnoho lidí získal pro víru, ale barbaři mu zaživa stáhli kůži a na příkaz krále Astiága byl usmrcen sťětím. Jeho posvátné tělo bylo nejprve přeneseno na ostrov...

číst více

25. srpna

V Kartágu, sv. Ludvíka IX. krále franků a vyznavače, proslulého svatostí života a slávou zázraků. Jeho kosti byly poté převezeny do Paříže. V Římě svatého Josefa Kalasanského kněze a vyznavače, proslulého nevinností života a zázraky, který, aby poučil mladé lidi o...

číst více

26. srpna

Sv. Zefirína, papeže a mučedníka, jehož úmrtí se připomíná 20. prosince. Ve španělské Cardóně úmrtí svatého Raimonda Nonnáta, kardinála a vyznavače z řádu blahoslavené Marie della Mercéde na vykupování otroků, proslulého svatostí života a zázraky. Jeho svátek se slaví...

číst více

27. srpna

Svatého Josefa Kalasanského, kněze a vyzvače, zakladatele řádu řádných kleriků Matky Boží zbožných škol pro chudé, který usnul v Pánu 25. tohoto měsíce. V Potenze,v Lukanii umučení svatých Arónzia, Onoráta, Fortunáta a Sabiniána, , synů světců sv. Bonifáce a Tekly,...

číst více

28. srpna

V Hippo v Africe svatého Augustina, vyznavače a významného učitele Církve, který konvertoval ke katolické víře a pokřtěn díky blahoslavenému biskupovi Ambroži, tvrdě bránil víru proti Manichejcům a dalším kacířům. Poté co vykonal mnoho dalších děl pro Církev Boží,...

číst více

29. srpna

Stětí sv. Jana Křtitele, kterého dal Herodes o svátku Velikonoc popravit. Jeho památka je slavena v tento den, kdy byla podruhé nalezena jeho úctyhodná hlava, která později přinesena do Říma s nejvyšší úctou lidu je přechovávána v kostele San Silvestra v Campo Marzio....

číst více

30. srpna

Svaté Růženy od Matky Boží z třetího řádu svatého Dominika, Panny, jejíž úmrtí si připomínáme dvacátého čtvrtého tohoto měsíce. V Římě na Via Ostiensis umučení požehnaného Felixe kněze za císařů Diokleciána a Maximiána, který po mučení na skřipcei a odsouzený k smrti,...

číst více

31. srpna

Svatého Rajmunda Nonnato z Řádu blahoslavené Marie della Mercede na vykoupení otroků, kardinála a vyznavače. Jeho zrození pro nebe se připomíná dvacátého šestého tohoto měsíce. V Monte Senario v Toskánsku svatého Bonagiunty vyznavače, jednoho ze sedmi zakladatelů Řádu...

číst více