Květen

1. května

Slavnost svatého Josefa dělníka, snoubence Panny Marie, vyznavače a patrona dělníků. V Římě památka svatého Pia V. z Řádu kazatelů, papeže a vyznavače, který statečně a zdárně usiloval o obnovení církevní kázně, vymýcení herezí a svržení nepřátel křesťanského jména....

číst více

2. května

V Alexandrii svatého Atanáše, biskupa stejného města, vyznavače a učitele církve, proslulého svatostí a naukou. Zdálo se, že se proti němu spikl téměř celý svět. Od doby Konstantina až do Valenty však udatně bránil katolickou víru proti císařům, vladařům a nesčetným...

číst více

3. května

V Jerusalémě nalezení posvátného kříže Páně v době císaře Konstantina. V Římě na Via Nomentána umučení svatých mučedníků Alexandra prvního papeže, Evenzia a Teódola kněze. S nimi byl Alexander, který za císaře Hadriána a soudce Aureliana, spoután v řetězech uvězněn po...

číst více

4. května

V Ostia Tiberina sv. Moniky vdovy, matky s. Augustina. kterou oslavuje v 6. díle svých Vyznání. V palestinských dolech Fennénsi blahoslaveného Silvana, biskupa v Gaze, který byl za pronásledování císaře Diokleciána na rozkaz Galeria Maximiana spolu s mnoha svými...

číst více

5. května

Svatého Pia V. z řádu kazatelů, papeže a vyznavače, který zesnul v Pánu prvního dne tohoto měsíce. V Římě sv Silvána mučedníka. Totéž platí o svaté Krescenciáně mučednici. V Likatě na Sicílii sv. Angela z řádu karmelitánů, kněze a mučedníka, kterého zabili kacíři...

číst více

6. května

V Římě byl sv. Jan, apoštol a evangelista na základě Domiciánova rozkazu převezen z Efezu do Říma, a na základě rozsudku Senátu před Porta Latina uvržen do kotle s vroucím olejem, ale vystoupil z něho zdravější a svěžejší než dříve. V Damašku blahoslaveného Jana...

číst více

7. května

Svatého Stanislava, krakovského biskupa a mučedníka, který následujícího dne obdržel korunu mučednictví. V Terracině v Kampánii blahoslavené Flávie Domitily, panny a mučednice, která byla dcerou sv. Plautily, sestry svatého mučedníka Flavia Klementa konzula a byla...

číst více

8. května

Na hoře Gargano Zjevení sv. Archanděla Michaela, kterého papež Pius XII. jmenoval patronem a ochráncem radiologů a radioterapeutů. V Krakově v Polsku svatého Stanislava, biskupa a mučedníka, kterého zabil zlý král Boleslav. Jeho svátek se slavil předchozí den. V...

číst více

9. května

V Nazianci v Kapadocii blahoslaveného Řehoře biskupa, vyznavače a učitele církve, pro jedinečné znalosti o božských věcech přezdívaného Teolog, který jako biskup v Konstantinopoli obnovil téměř zaniklou katolickou víru a potlačil vzpurné hereze. V Římě svatého...

číst více

10. května

V Římě pouť v bazilice Santa Maria Maggiore minor. 10. května Svatého Antonína z Řádu kazatelů, biskupa ve Florencii a vyznavače, jehož úmrtí si připomínáme 2. května. V Římě na Via Latina svatých mučedníků Gordiana a Epimaka. Prvního z nich byl pro vyznání Kristova...

číst více

11. května

 Svatých apoštolů Filipa a Jakuba. Z nich Filip poté, co získal pro Krista téměř celou Skytii, byl u Hierapole přibit na kříž, zavalen kameny a tak slavně skonal. Jakub nazývaný bratr Páně jako jeruzalémský biskup byl svržen z chámového cimbuří a s polámanými...

číst více

12. květa

Vigilie Nanebevstoupení našeho Pána Ježíše Krista. V Římě v bazilice svatého Petra Litaniae Minores. 12. května V Římě na Via Ardeatina umučení svatých bratři Nérea a Achillea, kteří nejprve s Flavií Domitillou jako eunuchové snášeli dlouhý exil pro Krista na ostrově...

číst více

13. května

Na hoře Olivetské Nanebevstoupení našeho Pána Ježíše Krista. 13. května Svatého Roberta Bellarmina z Tovaryšstva Ježíšova, kardinála a bývalého biskupa v Kapui, vyznavače a učitele církve, jehož úmrtí se připomíná sedmnáctého září. V Římě výročí zasvěcení chrámu...

číst více

14. května

V Tarsu v Cilicii, svatého Bonifáce mučedníka, který byl umučen za Diokleciána a Maximiána a poté přenesen do Říma a pohřben na Via Latina. Ve Francii sv. Poncia mučeníka, který svým kázáním a důmyslem obrátil dva vladaře z Filip k víře Kristově a byl pod Valerianem a...

číst více

15. května

Sv. Jana Křtitele de La Salle, kněze a vyznavače zakladatele Kongregace bratří křesťanských škol. Zesnul v Pánu 7. dubna. Ve Španělsku svatých Torkváta, Tesifónta, Sekundy, Indalésia, Cecilia, Hesychia a Euphrasia, kteří vysvěceni v Římě svatými apoštoly na biskupy,...

číst více

16. května

V Praze v Čechách svatého Jana Nepomuckého, kanovníka metropolitního chrámu, který byl svržen do řeky Vltavy, protože odmítl porušit svátostné tajemství, a získal palmu mučednictví. V Gubbio sv. Ubalda, biskupa a vyznavače, proslulého svými zázraky. V Auxerre umučení...

číst více

17. května

Ve Villa Reale ve Španělsku sv. Paskala Baylona z řádu minoritů, vyznavače, muž úžasné nevinnosti a pokání, který byl papežem Lvem XIII. prohlášen za nebeského patrona eucharistických kongresů a sdružení na počest svaté Eucharistie. V Noyonu ve Francii svatých...

číst více

18. května

V Kamerinu sv. Venanzia mučedníka, který za vlády císaře Décia a sprá vce Antiocha získal palmu vítězství v patnácti letech, když byl popraven společně s deseti dalšími. V Ravenně svatého Jana I.. papeže a mučedníka, který byl podvodně předvolán k ariánskému králi...

číst více

19. května

Vyznavače sv. Petra z Murony který byl zvolen papežem, a přijal jméno Celestin V.. Potom se však vzdal papežství a vedl nábožný život v samotě a proslul ctnostmi a zázraky. V Římě svaté Pudenciány panny, která po nesčetných zápasech, poté, co uctivě pochovala mnoho...

číst více

20. května

V Aquile v Abruzzách , sv. Bernardina ze Sieny, kněze z Řádu minoritů a vyznavače, který osvěcoval Itálii slovem i příkladem. V Římě svaté Plautilly, ženy konzula, sestry blahoslaveného mučedníka konzula Klementa Flavia a matky blahoslavené mučednice Flavie Domitilly...

číst více

21. května

Svatého biskupa Valenty zabitého spolu se třemi dětmi. V Alexandrii připomínka svatých mučedníků Sekunda Preteho a dalších, kteří byli ve svatých dnech Letnic za císaře Konstantia krutě zabiti na příkaz ariánskélho biskupa Georga. V Mauritánii v Cesariénse svatých...

číst více

22. května

Vigilie Seslání Ducha Svatého. 22. května V Římě svatých mučedníků Faustina, Timotea a Venusta. V Africe svatých mučedníků Casta a Emilio, kteří dokonali své mučednictví v plamenech ohně. Jak píše blahoslavený Cyprián, poraženi při prvním utkání, stali vítězi svého...

číst více

23. května

Den Letnic, kdy Duch svatý sestoupil na učedníky v Jeruzalémě v podobě ohnivých jazyků. 23. května Poblíž Langres ve Francii umučení biskupa sv. Desidéria, který, když viděl, že jeho lid je trýzněn armádou Vandalů, představil se jejich králi a žádal ho, aby byl k nim...

číst více

24. května

V Antióchii, svatého Manahena, vychovaného spolu s Herodem tetrarchou, lékaře a proroka Nového zákona, který zesnul ve stejném městě. Taktéž požehnané Johanny, manželky Chusy, správce Herodova, o níž se zmiňuje evangelista Lukáš. V Porto Románo, s. Vincence mučedníka....

číst více

25.května

V Salérnu uložení blahoslaveného Řehoře VII. papeže a vyznavače, který velmi důrazně prosazoval a hájil svobodu církve. V Římě, na Via Nomentàna umučení blahoslaveného Urbana I. papeže a mučedníka, pro jehož nabádání a nauku mnozí (včetně Tiburcia a Valeriána) přijali...

číst více

26. května

V Římě sv. Filipa Neri, kněze a vyznavače, zakladatele oratoří, známého svým panictvím, darem proroctví a zázraků. Taktéž v Římě svatého Eleutéria, papeže a mučedníka, který obrátil mnoho vznešených Římanů na víru Kristovu, a poslal Damiána a Fugácia do Velké...

číst více

27. května

Svatého Bedy Ctihodného, kněze, vyznavače a učitel církve, který vzlétl k nebi dvacátého pátého tohoto měsíce. Sv. Jana I. papeže a mučedníka, jehož odchod do nebe se připomíná osmnáctého tohoto měsíce, ale jeho svátek se slaví zejména v tento den, kdy bylo slavně...

číst více

28.května

Sv. Augustina, biskupa z Canterbury a vyznavače, jehož zrození pro nebe si připomínáme 26. dne tohoto měsíce. Na Sardinii byli svatých mučedníků Emilia, Felixe, Priama a Luciaao, kteří v boji za Krista slavně korunováni. V Chartres ve Francii svatý mučedník Karauno,...

číst více

29. května

Svaté Marie Magdalény de Pazzi, karmelitánky, jejíž úmrtí si připomínáme 25. tohoto měsíce. V Římě na Via Aurélia sv. Restituta mučedníka. V Ikoniu v Licaonii umučení svatého Konóna a jeho dvanáctiletého syna, kteří za císaře Aureliana po neustálém mučení na ohnivém...

číst více

30. května

Svátek Nejsvětější a nedělitelné Trojice a Oktáva Letnic. 30. května Svatého Felixe, papeže a mučedníka, jehož den úmrtí si připomínáme 30. prosince. V Porto Torres na Sardinii svatých mučedníků Gabina a Krispola. V Antióchii svatých Sika a Palatina, kteří trpěli...

číst více

31. května

Svátek Panny Marie Královny. V Římě svaté Petronily panny, dcery svatého Petra Apoštola, která pohrdla manželstvím s šlechtickou osobností Fiacco a poté, co získala tři dny na rozmyšlenou, zatím co čekala v půstu a modlitbě, třetího dne, jakmile přijala svátostného...

číst více