Leden

1. ledna

Obřezání našeho Pána Ježíše Krista a oktáv jeho Vánoc. V Římě umučení svaté Martiny, panny a mučednice, která byla za císaře Alexandra mučena různými druhy muk a nakonec, zabita mečem . Její svátek se slaví třicátého dne tohoto měsíce. V Cařihradě v Kappadokii...

číst více

2. ledna

Oktáv svatého Štěpána prvomučedníka V Říměpamátka mnoha svatých mučedníků, kteří pohrdli ediktem, jímž císař Dioklecián nařídil odevzdat svaté knihy, a raději chtěli dát svá těla katům, než svaté věci psům. V Antiochii umučení blahoslaveného biskupa Isidora., V Tomi v...

číst více

3. ledna

Ve Vienne ve Francii svatého Florenze biskupa který byl v době císaře Gallienna poslán do vyhnanství a tam umučen. Poblíž města Aulána v Palestině svatého Petra který byl umučen na kříži. V Helespontu svatých mučedníků Cyrina, Prima a Teogenese. V Cézareji v...

číst více

4. ledna

Na Krétě svatého Tita, který, vysvěcen apoštolem Pavlem na biskupa Kréťanů, poté, co věrně plnil službu kázání, zakončil svůj život svatým způsobem a byl pohřben v témže kostele, kde ho blahoslavený apoštol ustanovil důstojným služebníkem. Jeho svátek se nicméně slaví...

číst více

5. ledna

Vigílie Zjevení Páně. V Římě svatého Telesfora, papeže a mučedníka, který za Antonína Pia po mnoha námahách podstoupil slavnou mučednickou smrt pro vyznání Krista. V Anglii svatého Eduarda, anglického krále a vyznavače, který se vyznačoval ctností čistoty a darem...

číst více

6. ledna

Slavnost Zjevení Páně. Ve Florencii svatého Onřeje Korsiniho, florentského občana, člen řádu karmelitánů, florentséhoý biskupa avyznavačee, kterého papež Urban VIII. zapsal do seznamu svatých. Jeho svátek se slaví 4. února. Ve španělské Barceloně svatého Rajmunda z...

číst více

7. ledna

  Návrat malého Ježíše z Egypta. V Nikomédii blahoslaveného Luciána, kněze antiochijské církve a mučedníka, který se velmi proslavil svým učením a výmluvností. Trpěl pro vyznání Krista za pronásledování Galeria Maximiana a byl pohřben v Elenópolisu v Bithýnii....

číst více

8. ledna

V Benátkách uložení svatého Vavřínce Justinianiho, prvního patriarchy téhož města a vyznavače, který byl hojně naplněn učením a vynikajícími dary božské moudrosti a byl zapsán papežem Alexandrem VIII. do počtu svatých. Jeho svátek se slaví zejména 5. září, v den, kdy...

číst více

9. ledna

V Antiochii se za Diokleciána a Maximiána narodili pro nebe svatý Julius mučedník, panna Basilissa, a jeho choťJulia, která s manželem zachovávala panenství až do konce života. Viděl , jak bylo zaživa upáleno množství kněží a služebníků Kristovy církve, kteří se k nim...

číst více

11. ledna

V Římě svatého Hyginq, papeže a mučedníka, který slavně podstoupil mučednickou smrt za Antonínova pronásledování. V Římě svatého Melchiada papeže a mučedníka, který za Maximiánova pronásledování mnoho vytrpěl, a když obnovil mír v církvi, spočinul v Pánu. Jeho svátek...

číst více

10. ledna

V Tebaidě blahoslaveného Pavla, prvního poustevníka a vyznavače, který žil sám v poustevně od svých šestnácti do sto třinácti let. Svatý Antonín viděl jeho duši, jak ji andělé nesou do nebe mezi sbory apoštolů a proroků. Jeho svátek se slaví patnáctého dne tohoto...

číst více

12. ledna

V Římě svaté mučednice Taciány, která byla za císaře Alexandra trýzněna háky a hřebeny, vystavena zvěři a vhozena do ohně, aniž by utrpěla nějakou újmu, a nakonec, zabita mečem, odešla do nebe. V Konstantinopoli podstoupili mučednickou smrt svatí kněz Tigrius a lektor...

číst více

13. ledna

V Poitiers, ve Francii svatého Hilaria, biskupa a vyznavače, který byl za to, že usilovně hájil katolickou víru, na čtyři roky odsunut do Frygie a kromě jiných zázraků tam vzkřísil mrtvého člověka. Papež Pius IX. ho prohlásil a potvrdil za učitele církve. Jeho svátek...

číst více

14. ledna

Sv. Hilaria, biskupa z Poitiers, vyznavače a ujčitele církve, který zemřel předchozího dne. V Nole v Kampánii svatého kněze Felixe, který (jak píše svatý biskup Pavlín ), když byl po mukách svými pronásledovateli vsazen do vězení a ležel přivázaný na a střepinách, byl...

číst více

15. ledna

Sv. Pavla, prvního poustevníka, vyznavače, který byl desátého dne tohoto měsíce přenesen mezi blahoslavené. Na území Angers blahoslaveného opata Maura, žáka svatého Benedikta. V Benediktově škole byl vyučován od dětství a o jeho pozoruhodných pokrocích svědčí zázraky,...

číst více

16. ledna

V Římě, na Via Salária svatého Marcella I., papeže a mučedníka, který byl pro vyznání katolické víry na příkaz tyrana Maxentia nejprve bit holemi, poté poslán do obsluhy zvířat pod přísným dohledem, kde zemřel, když sloužil oblečený v žínici. V Maroku v Africe umučení...

číst více

17. ledna

Svatého Antonína opata, otec mnoha mnichů, proslulého svým životem a zázraky. Jeho skutky popsal svatý Atanáš ve slavném díle. Jeho svaté tělo bylo za císaře Justiniána z Božího zjevení nalezeno, převezeno do Alexandrie a pohřbeno v kostele svatého Jana Křtitele. V...

číst více

18. ledna

Stolce svatého apoštola Petra, na kterém poprvé usedl v Římě. Na stejném místě svaté Prisky, panny a mučednice, která byla za císaře Klaudia po mnoha mukách korunována mučednickou smrtí. V Pontu svatých mučedníků Mojžíše a Ammonia, kteří byli jako vojáci nejprve...

číst více

19. ledna

V Římě na Via Kornélia, svatých mučedníků Mária a Marty, manželů, a jejich synů Audiface a Abacuma, perských šlechticů, kteří se přišli do Říma modlit v době vlády knížete Klaudia. Z nich Marta byla po bičování, skřipci, ohni, železných hácích a useknutých rukou...

číst více

20. ledna

V Římě se slaví narozeniny pro nebe svatého Fabiána, papeže a mučedníka, který v době Diokleciána podstoupil mučednickou smrt a byl pohřben na hřbitově sv Kalista. Rovněž v Římě v katakombách svatého mučedníka Šebestiána, který byl za císaře Diokleciána velitelem...

číst více

21. ledna

V Římě umučení svaté Anežky, panny a mučednice, která byla za prefekta města Sympronia vhozena do ohně, a když ho svými modlitbami uhasila, byla ubita mečem. Blahoslavený Jeroným o ní napsal: "Ve spisech a v jazycích všech národů, zvláště v církvích, byl chválen život...

číst více

22. ledna

Ve Valenzii v Tarragonu ve Španělsku svatého Vincence, levity a mučedníka, který pod bezbožným Baciánem, poté, co vytrpěl vězení, hlad, skřipec, zkroucení údů, hořící desky, rozpálenou železnou mříž a další druhy mučení, vzlétl do nebe, aby přijal cenu mučednictví....

číst více

23. ledna Svatého Raymonda z Peňafortu, vyznavače z řádu kazatelů, jehož svátek se slaví šestého dne tohoto měsíce. V Římě svatá Emerenciány, panny a mučednice, která byla ještě jako katechumenka ukamenována pohany, když se modlila u hrobu svaté Anežky, s níž byla...

číst více

24. ledna

Nedaleko Efezu svatého Timotea, žáka blahoslaveného apoštola Pavla, který ho vysvětil na efezského biskupa. Tam byl po mnoha bojích pro Krista, když káral ty, kdo obětovali Dianě, ubit kameny a krátce nato usnul v Pánu. V Antiochii svatého biskupa Babila, který během...

číst více

25.ledna

Blízko Efezu, památka sv. Timotea, učedníka blahoslaveného Pavla apoštola, který ho vysvětil na biskupa v Efezu. Tam, po dlouhém boji za Krista, byl napaden od těch, kteří obětovali Dianě, zavalen kameny a krátce nato zesnul v Pánu. V Antiochii zemřel svatý Babila,...

číst více

26. ledna

Sv. Polykarp, biskup ze Smyrny a mučedník, který obdržel korunu mučednictví dvacátého třetího února. V Hypo v Africe svatí Teógen, biskup, a třicet šest dalších křesťanů, kteří při pronásledování Valeriána, pohrdli časným životem, získali korunu života věčného . V...

číst více

27. ledna

Svatého Jana Zlatoústého konstantinopolského biskupa, zpovědníka a učitele církve, nebeského patrona posvátných oratorií, který čtrnáctého září zesnul v Pánu. Jeho posvátné tělo, přenesené v tento den do Konstantinopole za vlády Theodosia mladšího a odtud do Říma,...

číst více

28. ledna

Svatého vyznavače Petra Nolasko, zakladatele řádu blahoslavené Panny Marie de Mercéde na vykupování otroků. Zesnul v Pánu 25. prosince. V Římě druhá vzpomínka na svatou Anežku, Pannu a mučednici. V Alessandrii rodišti sv. Cyrila, biskupa stejného města, Vyznavače a...

číst více

29. ledna

Svatého Františka Saleského, biskupa v Ženevě, vyznavače a učitele církve, zvláštní patrona u Boha všech katolických spisovatelů, kteří vydáváním novin a dalších spisů ilustrují, propagují a obhajují křesťanskou moudrost; který odešel do nebe 28. prosince, ale je...

číst více

30. ledna

Svaté Martiny, panny a mučednice, jejíž narození si připomínáme prvního dne měsíce ledna. V Edéssě v Sýrii sv. Barsimea, biskupa, který poté, co obrátil mnoho pohanů na víru a poslal je před sebou, aby přijali své koruny, následoval je s palmou mučednictví pod císařem...

číst více

31. ledna

Turínského světce sv. Jan Bosco, vyznavače, zakladatele Salesiánské kongregace a Kongregace Dcer Marie Pomocnice křesťanů, proslulého horlivostí pro duše a šíření víry, kterého papež Pius XI. zapsal do seznamu svatých. V Římě na Via Portuense svatých mučedníků Cyroa a...

číst více