Pozvání pokorného Krále

Meditace k adoraci

Ukřižovaný v chrámu sv. Damiána

Pojďte ke mně všichni!

Pokoj vám! Podívejte se na mé ruce a mé nohy. Dotkněte se a přesvědčte se (Lk 24,39). Jsem to já. Vytrpěl jsem všechno, co bylo zapotřebí, abych mohl dosáhnout své slávy a připravit vám místo.

Znám váš hlad i vaši žízeň. Já sám jsem je do vás vložil, abyste hledali pravý pokrm a pravý nápoj.

Udělejte mi místo ve svém srdci. Nemohu vstoupit tam, kde se nahromadilo a zabydlelo tolik jiných věcí. Nemohu vyplnit srdce, které miluje cokoliv více než mne. Nebojte se, že přijdete o své malé štěstí, které si pěstujete při své potěšení. Jsou to jen bubliny, zabírají mnoho místa, ale nic v nich není. Uvolněte místo ve svém srdci a já je vyplním. Se mnou k vám vstoupí radost, která je dokonalá (Jan 17,24) a kterou jste dosud nepoznali.

Zasvětil jsem se zcela a bezvýhradně svému Otci. Nikdo nezná lepší cestu k pravé radosti, než můj Otec, protože On sám je radost a tvůrce veškeré radosti. Nechal jsem se od něho vést z nebe do Nazareta, do Betléma a až do Jeruzaléma, a přes večeřadlo a Getsemany až na Golgotu. Byla to trnitá cesta k velké radosti, která je pro všechny lidi (Lk 2,11). Je to jediná cesta ke skutečné radosti bez konce.

Zasvěťte se mi úplně, jako já jsem se zasvětil Otci. Povedu vás po cestě, kterou znám. Naučím vás radosti, které svět nerozumí a kterou vám nikdy nemůže dát. Chci mít mnoho zasvěcených duší, abych je mohl naplnit, aby svět poznal, že jste moji a já jsem ve vás (srv. Jan 17,23).

Zasvěťte mi svou vůli. Kdybych vám nedal dar svobody, nemohli byste mne milovat. Ale můj Odpůrce vás naučil zneužívat tohoto daru, a tak vám ubližuje. Zasvěťte mi svou vůli, a já vás uvedu do pravé svobody. Naučím vás být poslušní, jak já jsem byl poslušný vůli svého Otce. Naučím také vás nalézt a milovat Otcovu vůli. Naučím vás velké důvěře k Jeho záměrům a Prozřetelnosti. Kdo to pochopí, nalezne pokoj a dojde požehnání. Všechny vaše smutky a strasti pocházejí z toho, že hledáte jen svou vůli. Ale vy neznáte, co doopravdy potřebujete. Hledáte tam, kde nemůžete najít. Můj a váš Otec je dobrý a On ví, co potřebujete (Mt 6,33).

Zasvěťte mi svůj rozum. Dám vám svého svatého Ducha, a ten vás povede po cestách pravdy a skutečného poznání, které neprobouzí domýšlivost, pýchu a sebevědomí, ale pokoru a úctu. Čím déle vás povede, tím více budete ze všeho stvoření poznávat Otcovu velikost a vlastní nicotu. Odvedu vás z bludných cest, na které vás zavádějí ti, které obloudily jejich domněnky a jejichž falešné dohady je zavedly na scestí (Sír 3, 24). Naučím vás pravé moudrosti, kterou synové tohoto světa pokládají za bláznovství. Je to odlesk věčného světla, nezkalené zrcadlo Božího působení a obraz jeho nejvyšší dobrotivosti.

Zasvěťte mi svou mysl. Pomohu vám, aby ji zaplnily skutečné hodnoty místo bezduchých věcí. Chci být pánem vaší mysli, byste se povznesli od lidských výmyslů a prodlévali již nyní se mnou před trůnem mého Otce. Chci, abyste pociťovali, že jsem s vámi ustavičně, chci provázet každou vaši myšlenku, abyste nikdy ani ve své mysli nebyli sami, protože já jsem s vámi (Mt 28,20). Naučím vás, jak se obracet ke mně i uprostřed starostí, práce a těžkostí. Pozvednu vás z vaší lopoty a dám vám spočinout v bezpečí mého klínu.

Zasvěťte mi své srdce. Odejmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa (Ez 36,26). Dám vám srdce vnímavé a plné soucitu, ale současně statečné a plné šlechetnosti. Naučím vás radovat se s radujícími a plakat s plačícími, naučím vás tomu, co je jediným zdrojem mé radosti: rozdávat sám sebe.

Zasvěťte mi svého ducha. Nasytím vás vědomím, které převyšuje všechno pomyšlení. Na výšinách mé lásky poznáte, jak bláhové jsou všechny lidské pokusy povznést se a rozšířit své vědomí mimo společenství Ducha Svatého se mnou a s mým Otcem. Osvobodím vás ode všech závislostí a temných sil, které vás spoutávají a táhnou nenávratně dolů. Já jsem vás stvořil pro sebe a mimo mne nenajdete pokoj.

Zasvěťte mi své smysly. Ochráním vás před záplavou dojmů, které vám překrývají obraz skutečného poznání. Otevřu vaše smysly pro vnímání té krásy, která vychází z rukou mého nebeského Otce. Učiním vás vnímavými pro skrytou bolest, slabost a smutek bližních, naučím vás usebranosti, která vás bude pozvedat i uprostřed hluku a zmatku do bezpečí a míru mého božského Srdce.

Zasvěťte se mi zcela. Naučím vás pravé chudobě ducha i uprostřed majetku a bohatství. Vyvedu vás z chamtivé touhy, abyste byli nikoliv majiteli, ale moudrými správci svého jmění, které vám bylo svěřeno ke službě potřebným a nuzným. Zasvěťte se mi a já vás naučím čistotě života, čistotě vašich manželských svazků. Posvětím vaši lásku, aby se stala obrazem věčného milování, které mě spojuje s mým nebeským Otcem.

Zasvěťte se mi bezvýhradně a naučím vás poslušnosti, ze které vzejde vaše vzájemná úcta a vaši touhu po panování proměním ve vzájemnou službu lásky a oddanosti. Chci, abyste takto zasvěceni žili uprostřed světa jako záruka budoucích požehnaných pokolení mně zasvěcených srdcí. Z duší mně zasvěcených učiním sůl a světlo pro tuto zemi.

Zasvěťte mi děti, které se v teple a bezpečí mateřského lůna chystají vstoupit na tento svět. Chci je již nyní zahrnout bezpečím a láskou, jakou mě po devět měsíců zahrnovala moje nejčistší Matka.

Zasvěťte mi své novorozené. Nic není pro mne krásnějšího nad jejich čisté duše, ve kterých přebývám s obzvláštním zalíbením. Budu je chránit, aby zůstávaly stále nevinné, prosté a krásné.

Zasvěťte mi své mládí. Chci, abyste je prožívali s hlubokou Boží láskou a radostí z lásky k bližním dříve, než jiná láska zaplaví vaše srdce, abyste poznali, že láska je sebedarování a aby vaše milování vás ještě více přibližovalo ke mně a mému Srdci.

Zasvěťte mi svou činnost a své povolání. Naučím vaše srdce svědomitosti, šlechetnosti a obětavosti,aby veškerá vaše práce se stala službou lásky, kterou budete prokazovat mně ve svých bratřích a sestrách.

Zasvěťte mi své radosti. Naučím vás rozlišovat ty, které jsou darem mého Otce, od těch, které vám nabízí nepřítel. Naučím vás přijímat pravé radosti a s ochotou je obětovat Bohu, aby On byl jedinou vaší radostí.

Zasvěťte mi své starosti, utrpení a nemoci. Spojím vaše trápení a slzy s mými. Postarám se, abyste mé břímě unesli a mé jho vás netížilo více, než můžete snést. Vím dobře, co znamená kříž, ponesu ten váš s vámi a budu vaše utrpení spolu se svým předkládat nebeskému Otci jako součást výkupného za spásu světa.

Zasvěťte mi své stáří. Naučím vás trpělivosti, modlitbě a odevzdanosti, učiním z vás své pomocníky, kteří svými obětmi podpírají paže mých kněží, aby neumdlévali v modlitbě a práci. Dám vám pocítit, jak jste potřební i ve své zdánlivé bezmocnosti a opuštěnosti, neboť i já jsem byl bezmocný a opuštěný.

Zasvěťte se mi, i když jste hříšní a zlí. Jděte k mé Matce Marii a udělejte, cokoliv vám řekne (srov. Jan 2,5). Ona vás přijme a dovede vás ke mně: Koho mi moje Matka představí, toho uzavřu do svého božského Srdce. Hledám u všech místo, kde bych mohl přebývat. Otec mi řekl: V mých vyvolených zapustím kořeny (Sír 24,8). Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás (Jan 15,16). Blaze člověku, který mě poslouchá a bdí u mých dveří (Př 8,35). Pojďte ke mně, kdo po mně toužíte, a nasyťte se z mých plodů. Už pomyšlení na mne je sladší než med. Kdo mě jedí, budou ještě po mně lačnět, a kdo mě pijí, budou po mně žíznit. Kdo mě poslouchá, nebude zahanben (Sir 24, 20-22).

Oheň jsem přišel vrhnout na svět, a co jiného chci, než aby se vznítil! (Lk 12,49). Já miluji ty, kdo milují mne (Př, 7,11).

Volám vás k sobě, protože nejste ze světa. Kdo miluje mne, toho bude milovat i Otec, a já mu zjevím sám sebe (Jan 14,21). Pak se teprve bude vaše srdce radovat a vaši radost vám nikdo neodejme (srov. Jan 15,23).

Pojďte ke mně všichni!

                                                                                                                        -vu-