10. května

10. května

MATER INTEMERATA, ORA PRO NOBIS

Maria je skutečnou Nevěstou Otce, pravou Matkou Syna a svatyní Ducha Svatého, a s Ježíšem je pravou Vládkyní světa

Sv. Bernadin Sienský dodává, že Maria je skutečnou Nevěstou Boha Otce, neboť on sám a nikdo jiný zplodil svého Syna v Duchu a v lůně Mariině. Božským žárem svého Ducha Svatého ji tak naplnil, že mohl v jejím těle vytvořit tělo svého Syna.

Svatá Panna je Boží velkolepost a podle sv. Jana Damascenského je hlubinou všech zázraků a jevištěm všech Pánových divů.

Ona nám říká ústy jednoho z nejslavnějších učitelů středověku: »Před zrozením byla jsem přítomná v Bohu, dříve než jsem existovala, mě zcela poznal. Vyvolil si mě před založením světa, aby byl přítomen v mé svaté a neposkvrněné lásce.«

A proto volá P. Olier: Kdo po tom všem pochopí, může-li, nejvyšší důstojnost Nevěsty nebeského Otce!

Velikost Matky Boží je neproniknutelné tajemství. Je to hlubina všech milostí. Lůno, ve kterém nese v sobě celé Boží dílo, skrze něž se vtělí ten, skrze něhož všechno povstalo, všechno to, co povstalo.

Z nejsvětější Panny, říká sv. Bonaventura, z její moci a její milosti prýští život všeho tvorstva, od ní pochází každý z nás, jak praví Duch Svatý:

Ve mně sídlí všechna milost k životu pravdy, ve mně je všechna naděje na život v ctnosti (Sir, 24).

Ó Maria, sladká Panovnice, Matko milosrdenství, vznešená Nevěsto Otce milosrdenství a Boha veškeré útěchy, která kraluješ z vrcholu slávy, ochraňuj mě, svého ubohého služebníka, a dopřej mi té milosti, abych na tebe jednou patřil na věčnosti.

Milostný obraz Maria dei Monti v Combasso