Vzpomínko sladká, Ježíši

Hymnus sv. Bernarda

Vzpomínko sladká, Ježíši,
slast srdcím skýtáš nejvyšší,
med však a všecko převýší,
když dlíš v nás, Lásko nejčistší.

Nic vroucnějšího nelze pět,
nic milejšího uslyšet,
nic vřelejšího pomyslet,
než Ježíš, onen Božství květ.

Všech kajících jsi nadějí,
dobrý k všem, kdo tě vzývají,
vlídný k těm, kdo tě hledají.
Čím však těm, kdo tě získají?

Ret nepoví to, ač by rád,
to nevystihne písma znak,
jen zkušený to tuší snad,
co Ježíše je milovat.

Když v naše srdce zavítáš,
hned naplní je pravdy zář,
pomíjí kouzlo klamných krás
a jen tvá láska hoří v nás.

Ježíši, Králi přejasný,
vítěziteli věhlasný,
sladkosti nade všechny sny,
ve všem a vždy jsi úžasný.

Ježíši, srdcí sladkosti,
tys pravda, duše světlo jsi,
tys nade všechny radosti,
nad vroucí sny všech bytostí.

Ježíše všichni uznejte,
jeho si lásky žádejte,
Ježíše vroucně hledejte
a tím své srdce rozněťte.

Ať náš hlas, Kriste, zní ti jen,
a náš mrav tebou září všem,
ať všichni z nás tě v srdci svém
na věčné věky milujem.

Tys, Pane, andělů skvost všech
tys uchu sladké písně dech,
med lahodný jsi na retech,
srdcím jsi nektar v hořkostech.

Kdo okusí tě, lačnějí,
kdo pijí, žízní mocněji,
milovat nic už nechtějí,
než Ježíše, svou naději.

Ježíši, slasti horoucí,
naděje duše prahnoucí,
tě hledá slza kanoucí,
a z nitra vzdech se deroucí.

Buď s námi, Pane, v úzkosti,
nás naplň světlem milosti,
všechny tmy z nitra vyhosti
a naplň svět svou mírností.

Výkvěte Panny nejčistší,
všech sladká lásko, Ježíši,
buď tobě chvála nejvyšší
a vláda v rajské praříši. Amen.