Modlitby o čistotu

Modlitba o čistotu přede mší svatou

Králi panen a Milovníku čistoty a neporušenosti, uhas nebeskou rosou svého požehnání v mém těle troud planoucí žádostivosti, aby ve mně trval stav čistoty těla i duše. Umrtvi v mých údech všechny tělesné vzruchy a žádostivá hnutí a dej mi pravou a opravdovou nevinnost se všemi svými dary, které se ti vpravdě líbí, abych přijal svaté přijímán s čistým tělem i nevinným srdcem. S jakou zkroušeností srdce, proudem slz, s jakou úctou a bázní a čistotou těla i duše je třeba přistupovat k této božské a nebeské svátosti, ve které požíváme tvé Tělo a tvou Krev, při níž se spojuje to nejnižší s nejvyšším, pozemské s božským při které jsou přítomni svatí andělé a kde ty sám jsi obětí i obětníkem. (sv. Ambrož)

Modlitba o čistotu po svatém přijímání

Bože, který jsi třem mládencům zmírnil v peci ohnivé plameny, dopřej nám, svým služebníkům, aby nás nestravovaly plameny neřestí.

Uděl nám, aby uhasly plameny našich vášní, jako jsi pomohl svatému Vavřinci překonat žár jeho mučidel. Amen.

Modlitba k svatému Josefu

Svatý Josefe, ochránce a otče panen, jehož věrné péčí byla svěřena sama nevinnost Kristus Ježíš a Panna panen Maria, pro tuto dvojí nejdražší záruku tě prosím a zapřísahám, abys mě uchránil  ode vší nečistoty a pomáhal mi, abych  s neporušenou myslí,nevinným  srdcem a   neposkvrněným tělem vždy v čistotě sloužit Ježíši a Marii. Amen.