11. května

11. května

MATER AMABILIS, ORA PRO NOBIS

Maria je spolu s Kristem od počátku příčinou spásy andělů a zavržení démonů

Církev ve své liturgii říká o svaté Panně: Když Bůh zakládal nebesa, byla jsem tam. Nebesa znamenají totéž co anděly. Ve stejný den, kdy byli stvořeni, Maria byla u andělů přítomná spolu s Ježíšem.

Jak je to možné?

Neviditelný svět jsou duchové a viditelný svět jsou těla, a ta byla stvořena spolu na počátku časů, jak učí významný Lateránský koncil. To je obsah prvního verše Písma: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi: Nebe, to je svět duchů, země je svět těl. Jedno i druhé bylo stvořeno pro Ježíše a pro Marii. Duchové jsou známější jako andělé, v prvé řadě jako služebníci Krále a Královny tvorstva Ježíše Krista a svaté Panny. Jejich druhotné povolání jako důsledek prvního bylo oplodnit prvky, udržovat řád a konečně pomáhat lidem, svým bratrům, sloužit společně Ježíši a Marii, společným Vládcům. Učí nás tomu apoštol Pavel v obdivuhodném listu Židům, když líčí hluboké tajemství vtělení.

Což nejsou všichni andělé jen duchové určení k tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu? (Žid 1, 14). Jsou-li andělé služebníky jednoduchých subjektů, tím spíše jsou služebníky Krále a Královny.

Od počátku jim dobrý Bůh ukazuje tohoto tajemného Člověka, který se má zjevit na zemi v pravý čas, a ukládá jim, aby se mu klaněli jako Bohu a svrchovanému Pánu, jako věčnému Králi a Stvořiteli všech věcí. Sv. Pavel říká: (Bůh), až bude uvádět svého Prvorozeného na svět, řekne:

„Ať se mu klanějí všichni andělé. Při tomto zrození Boha, všechno staré tvorstvo pozná jeho lidství, a to v jeho božství. On není prvorozený syn, ale jediný syn Otce. Všimněme si apoštolových slov: „Jeho andělé“. Všichni andělé jsou Ježíšovi, patří jemu, jsou mu darováni jako paprsky slunce. Pro anděly, stejně jako pro nás je Ježíš branou věčné blaženosti. „Bez Krista, říká v prvním století Hermas, žádný anděl by nemohl být v nebeském království (Lib. III, Simil. IX.) A sv. Ignác Antiošský prohlašuje, že nikdo se nesmí mýlit, ani nebeští duchové, ani sami andělé by nebyli pozdviženi k nebeské slávě, kdyby nevěřili v Kristovu krev (Ad Smyrnaeos VI,2).

Cancellara – Maria – Vergine delle Grazie