Liturgie

Čím se liší?

O charakteristických prvcích tradiční liturgie mše svaté Dvoutisíciletý vývoj mešní liturgie bychom mohli přirovnat k dlouhodobě trvající stavbě vznešeného chrámu, ve kterém jeho budovatelé s největší úctou uchovávali a rozvíjeli, co Duch Svatý vnukal od počátku...

číst více

Mše katechumenů

1. Stupňové modlitby Jsou další součástí přípravy na slavení mše svaté. Kněz se modlí tyto modlitby spolu se svými přisluhujícími služebníky (v některých případech s celým shromážděním). Stojí přitom čelem k oltáři pod jeho stupni. Tuto svou modlitbu začíná znamením...

číst více

Reskript na tradiční mší

Reskript na tradiční mši: tisková zpráva Latinské mešní společnosti a FIUV Důležitá tisková zpráva k Roche-Rescriptu ( zde ), která objasňuje, co znamená (a co neznamená). Reskript byl zveřejněn na svátek Svaté tváře … přinejmenším...

číst více

Mše oběti neboli mše věřících

1. Credo Evangeliem resp. Krédem končí mše katechumenů a začíná vlastní oběť mše svaté. Zde stojí na prvním místě o větších svátcích a nedělích vyznání víry: Je to na jedné straně upevnění toho, co jsme slyšeli ve čteních a v kázání. Na druhé straně je to také...

číst více

První modlitby kánomu

„Te igitur“ Někdo by očekával, že po slavnostním zpěvu andělů a oslavě přicházejícího Spasitele bude ihned následovat svaté proměňování. Ale Církev má na srdci naléhavé záležitosti, které by chtěla předložit Bohu. Proto posvátný okamžik poněkud odsouvá. Její...

číst více

Další modlitby kánonu

Hanc igitur Druhá modlitba kánonu je prosbou o přijetí přinášené oběti. Dříve se přednášely konkrétní prosby obětujícího kněze i věřících, ale ukázalo, že je nutno se omezit na hlavní prosby: za nově pokřtěné, za mír a za spásu. Tak to stanovil sv. Řehoř Veliký kolem...

číst více

Kánon po proměňování

Unde et memores Dvojí proměňování znamená plné obnovení Pánovy oběti a objektivní památku na jeho smrt. Modlitby po proměňování to dále rozvádějí a obětují Otci jeho Tělo a Krev. První modlitba po proměňování navazuje na slova: To čiňte na mou...

číst více

Pět mýtů o liturgii

Michael Foley, profesor patristiky na Baylor univerzitě v Texasu poukázal na pět mýtů o liturgii v prvotní církvi. 1. Orientace celebranta V 30.letech se mnoho liturgických odborníků domnívalo, že kněží v prvotní církvi slavili mešní liturgii čelem k lidu. To bylo...

číst více

Příklad pro všechny biskupy

Tradiční mešní liturgie do každé farnosti Biskup Mario Oliveri se narodil 1944 v Ligurii a kněžské svěcení přijal v roce 1968. Působil nejdříve diplomatických službách Vatikánu na velkých nunciaturách. 1990 promoval z církevního práva a stal se biskupem v diecézi...

číst více

Neděle Septuagesima

Nedělí devítník vstupuje tradiční liturgický kalendář do vrcholného období církevního roku, do velikonočního cyklu. Její české jméno je odvozeno od skutečnosti, že je první z 9 neděl, které budeme prožívat v období přípravy na oslavu nejvyšší události dějin...

číst více

Zamyšlení k svátku Hromnic

Hypapante neboli  Setkání s Pánem Očišťování Panny Marie je velkým únorovým mariánským svátkem. V tradičním pojetí tímto dnem končí vánoční období. Jeho datum je vypočítané jako 40. den po Božím Narození. Podle Mojžíšova zákona v tento den měl být prvorozený syn...

číst více

Neděle Sexagesima

Liturgie první neděle po Devítníku dále rozvíjí jeho myšlenky. Jsou to vážná napomenutí k aktivní obnově duchovního života. Vedoucí myšlenkou je evangelium o rozsévači, který osévá své pole. Jsme nejen závodníky v aréně života a dělníky na vinici, ale jsme půdou, do...

číst více

Neděle Quinquagesima

Po Abrahamovi a Noemovi dnes vystupuje v římské liturgii hodin patriarcha Abrahám, o jehož postavě rozjímá sv. Ambrož jako o velikánovi, který je křesťanský před Kristem, evangelijní před evangeliem a apoštolský před apoštoly. Tento muž velké víry a velké poslušnosti...

číst více

Popeleční středa

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš Představa, že nejsme více než pouhý prach, může někomu připadat příliš přehnaná, ale to jen tehdy, pokud myslí pouze na sebe a nechává zcela stranou velikost Boha, svého Stvořitele. Vedle jeho nekonečné svatosti,...

číst více

Zjevení Panny Marie v Lurdech

Ještě dříve, než jsme do středu pozornosti 11. února sami postavili nemocného člověka, soustředili jsme se s úctou a vděčností na dobrotivou a milosrdnou Matku. Neposkvrněná Panna projevila přesvědčivě svým zjevením svoji vpravdě mateřskou a nedostižnou péči o...

číst více

První neděle postní Invocabit

Postní neděle v tradiční liturgii jsou pojmenovány podle prvního slova Introitu. Tato první se nazývá Invocabit. Je to začátek žalmu 90: Invocabit me et ego exaudiam eum. (Bude mne vzývat a já ho vyslyším) Z veršů tohoto slavného zpěvu o...

číst více

Druhá neděle postní Reminiscere

Mešní obětí 2. neděle postní nazývané Reminiscere byla původně mše svatá slavená v kvatembrové noci. Když byly tyto obřady přeneseny na sobotní ráno, byl pro nedělní bohoslužbu upraven kvatembrový formulář. Vstupní žalm 24 je pokornou prosbou o...

číst více

Třetí neděle postní Oculi

Třetí nedělí postní začínalo katechumenům období veřejných zkoušek před celou obcí věřících. Dalších šest tzv. skrutínií následovalo o zbývajících postních středách a sobotách. Těmto zkouškám předcházel slavný exorcismus neboli rozhodný rozchod s ďáblem. K...

číst více

4. neděle postní Laetare

Dnešní neděle nám svou radostnou náladou připomíná, že odměnou za naše kající úsilí bude svrchovaná radost v Bohu. Překročili jsme polovinu svatopostní doby. K této radosti nás vyzývá Introit: Vesel se, Jeruzaléme, shromážděte se všichni, kdo ho milujete,...

číst více

Neděle Smrtná

Pátá postní neděle zahajuje nejposvátnější období církevního roku, období Kristova utrpení, které vrcholí Svatým týdnem a jeho posvátným triduem. Je to Tempus passionis a stejný název má i tato neděle: Dominica I. Passionis, u nás...

číst více

Památka Sedmi bolestí Panny Marie

Pátek po páté neděli postní: Kromě tradiční férie slaví římská liturgie také Památku Sedmi bolestí Blahoslavené  Panny Marie Tuoto památku  zavedla poprvé kolínská synoda v roce 1423 „k poctě svaté a neposkvrněné Panny a Matky Boží, ku poctě její...

číst více

Sobota po neděli Smrtné

          Introit: Smiluj se nade mnou, Pane, neboť je mi úzko. Vysvoboď mě a vytrhni z rukou mých nepřátel. (Ž 30,10) Oratio: Prosíme Pane, nechť lid tobě zasvěcený prospívá ve vroucí zbožné oddanosti, aby...

číst více

Slavná velikonoční zvěst Exsultet

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!K vítězství tak mocného Králezazni polnice a zvěstuj spásu! Raduj se i ty, země,zalitá tak oslnivou zářía tonoucí v jasu věčného Krále,pohleď, jak na celém světěrychle zmizely temnoty! Raduj...

číst více

Zelený čtvrtek

Aby mohly být trvale předávány plody vykupitelské krvavé oběti, při níž náš Spasitel Ježíš Kristus Otci v obětoval za hříšné lidstvo sám sebe, ustanovil v předvečer své smrti všechno potřebné k jejímu nekrvavému, ale svým obsahem zcela totožnému trvalému...

číst více

Velký pátek

                 Den největší bolesti ze všech bolestí Liturgickými obřady Velkého pátku oslavuje římská liturgie vrcholnou událost lidských dějin, vykoupení celého světa. Prožívá úděsnou...

číst více

Bílá sobota

Jedinečná kompozice liturgie Bílé soboty je pochopitelná jen ve světle nejstarší křesťanské tradice. Patřila od počátku k nejvýznamnějším posvátným oslavám roku. Tato liturgie je nerozlučně spojena s křtem katechumenů, kteří se scházeli spolu s věřícími již odpoledne...

číst více

Hod Boží velikonoční

Abychom mohli naplno prožívat opravdovou velikonoční radost, musíme se svým úplným a upřímným obrácením zcela ztotožnit s těmi šťastnými, kteří o velikonoční noci prožili nesmírnou radost zrození k novému životu z vody a Ducha Svatého. V mešní liturgii slyšíme...

číst více

Velikonoční oktáv

Jako všechny významné církevní slavnosti trvá i největší svátek roku osm dní, které jsou v církevním kalendáři jako jeden velký slavný den. V tomto případě je oktáv navíc těsně spjat s novokřtěnci, pro které byl celý tento dlouhý den závaznou slavností. Proto také...

číst více

Bílá neděle

Bílá neděle je doslovem velikonoční oktávy. Tento den se konala poslední slavná společná bohoslužba novokřtěnců, i když se konala již bez jejich bílých šatů (post Albas depositas). Přicházeli do chrámu ve společném průvodu, proto se tato neděle u nás nazývá...

číst více

Zvěstování Panny Marie

Dnes oslavujeme tu, v níž se Slovo stalo tělem, v níž se Boží Syn spojil navždy s naším lidstvím, aby nám dal účast na svém božství. Tajemství vtělení vyneslo Marii nekrásnější titul a slávu Matky Boží, a proto je také Matkou křesťanů, protože všichni máme účast na...

číst více

Třetí neděle po Velikonocích

Introit z žalmu 65,3 zpívá: Jásejte Bohu všechny země! Radost ze zmrtvýchvstání je skutečně nesmírná a Církev s potěšením hlásá slávu Páně. Zdůrazňuje nejen velikonoční radosti, ale také nesmírnou Pánovu moc, která tuto radost připravila a před kterou...

číst více

Čtvrtá neděle po Velikonocích

Poslední tři neděle po Velikonocích pokračují ve zpěvu chvály Kristu a v oslavě vykoupení. Tam, kde se zpívají autentické antifony Introitu a jásavého Offertoria, zazní dnes jedny z nejkrásnějších melodií gregoriánského chorálu. S blížícím se...

číst více

Pátá neděle po Velikonocích

Také o této předposlední neděli po Velikonocích všechny zpěvy pokračují, jako na začátku velikonoční doby, v duchu triumfu a radosti: Hlasem radostným zvěstujte, aby to vešlo ve známost, aleluja, zvěstujte až na kraj světa: Pán vykoupil svůj lid, aleluja,...

číst více

Neděle po Nanebevstoupení Páně

Z liturgických textů poslední povelikonoční neděle zaznívá zvláštní až teskné rozechvění. Je to nálada onoho malého stádce, které je nyní jakoby opuštěno. Církev se nevěnuje jen vzpomínkám a oslavám památek, ale vžívá se do situace prvotního společenství, jehož Pastýř...

číst více

Neděle svatodušní

Dar Ducha Svatého ohlašovala již starozákonní mesiánská proroctví. Tuto zcela novou slíbenou éru otevírá slavný den Letnic a seslání Duch Svatého na celý sbor apoštolů. Je to současně slavné založení Kristovy Církve pověřené závažným úkolem, aby obnovila tvář...

číst více

Svátek Nejsvětějšího Kristova Těla

Po slavném díkůvzdání, jakým byla slavnost Nejsvětější Trojice, kdy jsme děkovali za všechna dobrodiní, která jsme pro naši spásu od trojjediného Boha obdrželi, vracíme se co nejrychleji k díkům a chvále za největší Otcův dar, dar Eucharistie. Chceme si zopakovat...

číst více

Druhá neděle po Svatém Duchu

Tato neděle se jmenovala také neděle v oktávu Božího Těla, (ta byla při poslední úpravě tradičního Římského misálu Janem XXIII. zrušena). Spřízněnost této neděle s tématikou Božího Těla však není záměrná, protože liturgické texty této neděle jsou starší než slavnost...

číst více

Období po Duchu Svatém

Neděle v období po Duchu Svatém si uchovávají starokřesťanský charakter. Něděli slavíme jako Den zasvěcený Pánu, (Dies Dominica) který je pokračující každotýdenní oslavou zmrtvýchvstání a díla vykoupení. Neděle jsou stěžejní dny, které přerušují pravidelně náš všední...

číst více

Mešní texty k Nejsvětějšímu Srdci

Kalvinismus XVI. století a jansenismus XVII. hlásaly zkomolené křesťanství. Místo bezmezné lásky Boha, který dal svého Syna za spásu lidí, nastoupila jen úzkost a strach. Soudilo se, že velká část lidstva je neodvolatelně vyloučena ze spásy. Na toto zbloudění...

číst více

Třetí neděle po Duchu Svatém

Mešní texty této neděle opěvují Boží milosrdenství vůči lidem. Krásná podobenství z evangelia sv. Lukáše (15, 1 - 16) o zatoulané ovci a o ztracené drachmě nemohla najít lepší umístění než po slavnosti Božského Srdce Páně. Zatímco démon zůstává strašným...

číst více

Narození svatého Jana Křtitele

Giacopo Pontormo 1494-1557 Svatý Jan Křtitel je velikán na rozhraní Starého a Nového zákona. Jeho velikost se opírá o předpovědi, poslání a i o jeho osobní svatost. Jeho život líčí samo Písmo svaté ojedinělým způsobem od jeho početí, narození, vystoupení a činnosti až...

číst více

Pátá neděle po Duchu Svatém

Liturgie této neděle obrací naši pozornost v nové variantě opět k základnímu přikázání lásky, podobně jako 4. předchozí neděle. Introit začíná prosbou o Boží ochranu, která se opírá o pevnou důvěru v Boha: Pán je mé světlo a má spása, koho bych se...

číst více

Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla

Kult velkých apoštolů Petra a Pavla souvisí se samotným vznikem Církve: byli vždy jejími ochránci a vůdci. Jim vděčí Řím za svoji velikost. Boží Prozřetelnost je sem oba přivedla, aby učinili z centra pohanského císařství centrum křesťanského světa. Svatý Petr...

číst více

Šestá neděle po Duchu Svatém

Pán je silou svého lidu! Introit je velkolepý zpěv radosti a naprosté důvěry, kterým křesťanský lid opět vyjadřuje přesvědčení o své jistotě. Graduale, Aleluja i offertorium jsou ozvěnou tohoto vstupního zpěvu. Epištola a evangelium nás...

číst více

Sedmá neděle po Duchu Svatém

Jak zpívá Žalmista v Introitu (46, 2 - 3), všechny národy mají jásat a opěvovat Boha, protože je vznešený a hrozný, je to veliký Král nad celou zemí. I když se k nám snižuje, nepřestává být současně hrozným Králem, kterého neuchlácholíme tím, že mu...

číst více

Svátek Nejsvětější Krve

Svátek ustanovil pro celou církev papež Pius IX. a na slavnost 1. třídy ji pozvedl Pius XI. u příležitosti oslav 19 století od smrti Spasitele. Připomínáme si přitom scénu na Kalvárii, kdy voják kopím probodl bok Ukřižovaného. Liturgie nás vede, abychom pronikli k...

číst více

Osmá neděle po Duchu Svatém

Naučení z evangelia pro tuto neděli je lekcí o křesťanské prozíravosti a nadpřirozené horlivosti: to, co se počítá, je nebe, k němuž je nutno směřovat a využít přitom i vratkých podmínek zde na zemi k tomu, abychom se vzepjali s veškerým úsilím k pravé...

číst více

Škapulíř Panny Marie Karmelské

Dnes je málo znám smysl a význam pobožnosti škapulíře. Škapulíř byl původně částí oděvu, která sloužila benediktinům při práci jako ochranná zástěra. Dnes patří škapulíř (z latinského scapula – šat pokrývající plece) k svátostinám církví uznaným. Důvodem je...

číst více

Devátá neděle po Duchu Svatém

V textech této deváté neděle Duch Svatý důrazně varuje před lehkomyslnou a populistickou mentalitou, která se po posledním koncilu v církvi svaté pevně zabydlela. Liturgie uprostřed léta, tedy právě v období umocněné uvolněnosti, je neobyčejně vážná. Jsme...

číst více

Desátá neděle po Duchu Svatém

V dnešním formuláři se opět vynořuje příznačný dvojobraz:  pyšný faarizej a zkroušený celník. Dary, které jsme přijali od Boha, nejsou naše, ale pocházejí od Ducha Svatého. Jsou určeny k tomu, abychom s jejich pomocí sloužili církvi a bratřím, a to v duchu...

číst více

Jedenáctá neděle po Duchu Svatém

Zázraky našeho Pána jsou nejen znamením jeho moci a dobrotivosti, ale jsou také symbolem toho, co působí silou své milosti v nitru duší. „Efeta“, které uzdravilo hluchoněmého, opakuje Církev nad každým z nás při křtu svatém: „Otevři se!“. Je úkolem Církve, aby tak...

číst více

Svátek Proměnění Páně

Při oslavě Syna člověka na hoře Tábor vzplanulo mohutně božské Slunce před dočasným pohlcením tmou utrpení a smrti. Svatí Otcové pokládali toto Proměnění za jeden z největších divů potvrzující božství Ježíše Krista. V liturgii se toto proměnění během liturgického roku...

číst více

Úcta k Nejsvětější Krvi Páně

Nejsvětější Kristova Krev je Krev Beránka bez vady a bez poskvrny (1 Pet 1,19). To je jen jeden z novozákonních citátů, které vyjadřují nekonečnou cenu Kristovy Krve od samých počátků církve. Církevní Otcové a svatí spisovatelé neustále prohlubovali smysl...

číst více

Dvanáctá neděle po Duchu Svatém

Podobenství o milosrdném Samaritánu nám přináší dvojí poučení. Především nám připomíná, že naše láska se musí projevovat milosrdenstvím vůči bližnímu, ať je to kdokoliv. Současné nám však ukazuje, že to byla právě Kristova láska, která se k nám zachovala tímto...

číst více

Nanebevzetí Panny Marie

                Murillo: Maria Assunta              1. listopadu 1950 Pius XII. slavnostně definoval, že přesvědčení věřících,...

číst více

Třináctá neděle po Duchu Svatém

Tuto neděli nás překvapí bolestný tón, který zaznívá v introitu i graduale. Oba tyto mešní texty se opírají o žalm 73, který patří k nežalostnějším z celého žaltáře. V další části žalmu, který se dříve zpíval celý, popisuje Žalmista drastickou...

číst více

Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie má v Církvi svou historii. V XVII. století se o její šíření zasloužil svatý Jan Eudes (1601 – 1680) . Sestavil k tomuto svátku mešní texty a slavil ho ve své řeholní kongregaci. V roce 1668 dosáhl schválení...

číst více

Čtrnáctá neděle po Duchu svatém

Komentář k mešním textům Epištola (Gal 5, 16-24)  i evangelium (Mt 6,24-33) dnešní neděle nás zapřísahají, abychom  nedovolili rozdělit svůj život mezi dvě protichůdné tendence. Nemůžeme sloužit dvěma pánům: duchu i tělu, Bohu i...

číst více

Patnáctá neděle po Duchu Svatém

Neděle důvěry v Boží dobrotivost Patnáctou nedělí po Duchu Svatém začíná podzimní období církevního roku. Církev obrací svůj zrak k druhému příchodu Páně. Znenáhla se vynořuje obraz Krista, který slavně dokoná dílo spásy. Velikonoční retrospektivu a výzvy k rozvoji...

číst více

Šestnáctá neděle po Duchu Svatém

Smiluj se nade mnou Bože, neboť celý den k tobě volám, vždyť ty jsi líbezný a mírný, plný milosrdenství ke všem, kdo tě vzývají. Nakloň ke mně svůj sluch a vyslyš mě, neboť jsem zubožený a bezmocný. (Ž 85, 3, 5, 1) Tak oslovuje církev Pána tuto neděli v mešním...

číst více

Sedmnáctá neděle po Duchu Svatém

Do liturgie sedmnácté neděle po Duchu Svatém soustředila církev svatá svou starostlivost o Boží rodinu, putující po cestách z vyhnanství k Otcovu domu. Největší posilou je jí přitom pohled na oslaveného Vykupitele na trůně jeho nebeské slávy. Tento jeho výrazný obraz...

číst více

Podzimní kvatembr

Podzimní kvatembr má prastarý ráz děkovné pobožnosti za podzimní sklizeň. Vyniká v něm také charakter duchovní obnovy. Navazuje na starozákonní Slavnost Smíření. Ta začínala dnem přísného pokání. Lid děkoval za sklizeň a připomínal si Boží ochranu během...

číst více

Osmnáctá neděle po Duchu Svatém

Z textů této neděle jasně cítíme, že se blížíme k závěru naší pouti. Kdy nastane dnes příchodu Páně, nevíme, neznáme ani den své vlastní smrti. Ale blížící se konec církevního roku nám připomíná, že jsme opět blíže k hodině našeho konečného shledání s Pánem. V...

číst více

Devatenáctá neděle po Duchu Svatém

Dominantou dnešní neděle je Boží pozvání do nebeského království. Toto pozvání je adresováno všem lidem bez rozdílu. Obrazem Boží štědrosti a velkodušnosti je velkolepá svatební hostina jeho Syna. Tato hostina však má svou velkolepou anticipaci již zde na zemi v...

číst více

Svatého Václava

Náš největší národní světec je nám velmi blízký i přes to, že nás od něho dělí dlouhá doba i postavení, které mu Pán svěřil ve společnosti. Vyznačoval však se nejen ctnostmi nezbytnými pro vladaře, ale i ctnostmi všedních dnů, jaké  mají být vlastní i prostým...

číst více

Svatého Michaela archanděla

Je to výroční slavnost posvěcení chrámu sv. Michaela na Via Salaria v Římě a nejstarší oslava tohoto knížete andělských sborů. V mešní liturgii byl vzýván mnohem dříve ( v confiteor a mešním kánonu). Již ve Starém zákoně byl strážcem Božího lidu a a andělem...

číst více

Dvacátá neděle po Duchu Svatém

Před Boží tváří stojí člověk vždy jako hříšník, který si je vědom své odpovědnosti. Jakoukoliv snahu ohrazovat se je třeba vyloučit. Můžeme jen uznat svou vinu a prosit o Boží milosrdenství. Ale na toto milosrdenství máme také právo, a to právě pro své vědomí, že jsme...

číst více

Neděle dvacátá první po Duchu Svatém

Zákon lásky a milosrdenství, který připomíná dnešní evangelium, má absolutní naléhavost. Neměl ses smilovat nad svým druhem, jako já jsem se smilovat nad tebou? Odpuštění urážek a láska k bližnímu jsou součástí naší nezbytné odpovědi, jakoby odpuštění, které...

číst více

Neděle dvacátá druhá po Duchu Svatém

Pánovo rozhořčení nad farizeji, o kterém dnes uslyšíme, je pro nás důležitou lekcí: pokrytectví totiž nikdy nebylo přísněji odsouzeno. I když je vždy zavrženíhodné, platí to dvojnásob, jestliže má dokonce sloužit k tomu, aby se člověk vyhnul svým povinnostem vůči...

číst více

Slavnost Ježíše Krista Krále

Ustanovením slavnosti Ježíše Krista Krále chtěl Pius XI. slavnostně vyhlásit královskou vládu našeho Pána Ježíše Krista nad světem. Boží Syn je Králem duší a svědomí, rozumu a vůle, je také Králem rodin, měst a národů, Králem celého světa. Jak vyložil ve své...

číst více

Slavnost Všech Svatých

                1. listopadu: Slavnost Všech svatých Dnes slavíme radostný svátek, oslavujeme najednou památku všech svatých, jejichž společností se kochá nebe, jejichž pomoc a ochrana působí radost, jejichž vítězstvím je...

číst více

Všech věrných zemřelých

Martyrologium Romanum: Dnes slavíme památku všech věrných zemřelých. Když Církev jako společná a dobrotivá Matka oslavila důstojnou poctou všechny své děti, které se již v nebesích radují, chce svými mocnými přímluvami u svého Pána a Ženicha přispět všem duším, které...

číst více

Čtvrtá neděle po Zjevení Páně

 Její evangelium nám zpřítomňuje Ježíšovu božskou velebnost a moc, zatímco modlitby zdůrazňují naši lidskou slabost a nemohoucnost a vedou nás k naléhavým prosbám o pomoc a k důvěře, abychom si bezpečně zachovali svůj nadpřirozený život a získali...

číst více

Pátá neděle po Zjevení Páně

Ďábel, původce všeho zla, zasévá za tmy býlí na poli, kde hospodář  zasel dobrou pšenici. Od té je nutno plevel nakonec oddělit a hodit do ohně, ale zkušenost dobrého hospodáře nás poučuje, že je nutno vyčkat až do doby žní. Tak to také stanovila Boží...

číst více

Přebývající šestá neděle po Duchu Svatém

Psalmodické části mešních textů jsou opět z 3. neděle po Zjevení Páně Přesunem do závěru církevního roku nabývají perikopy šesté neděle po Zjevení Páně nový, širší význam. Blíží se doba konečných žní, o kterých byla řeč již minulou neděli. Církev nám tedy...

číst více

Neděle dvacátá čtvrtá po Duchu Svatém

Na závěr církevního roku nás církev zve, abychom rozjímali s evangeliem o posledním soudu: V den, který stanovil Bůh, zjeví se Boží Syn ve slávě na nebeských oblacích, shromáždí se před ním všechny národy světa a budou podrobeny konečnému a rozhodujícímu soudu. Není...

číst více

První neděle adventní

Církevní rok oslavuje základní Kristova tajemství ve dvou cyklech: cyklu vánočním a cyklu velikonočním. Vánoční cyklus má za úkol připomenout nám radikální transformaci, jaká se uskutečnila v lidském pokolení skrze vtělení Slova. Pravý Boží Syn se stal nejen jedním z...

číst více

Rorátní mše

V našich zemích se již od dob Karla IV. ustálil obyčej ve feriálních dnech doby adventní slavit votivní mši svatou ke cti Panny Marie. Je to první z pěti votivních mešních textů ke cti Panny Marie. Podle úvodních slov introitu Rorate coeli desuper, nazval lid...

číst více

Dom Prosper Guéranger. Advent

Dom Prosper Guéranger OSB, opat v Solesmes (1805–1875) Dějiny adventu Adventem se v latinské církvi nazývá období určené pro přípravu věřících na slavení vánočních svátků, výročí narození Ježíše Krista. Tajemství této slavnosti nesporně zasluhovalo, aby...

číst více

Neposkvrněné Početí Panny Marie

++++Oslavná homilie sv. Anselma o Neposkvrněné Panně Nebe, hvězdy, země, řeky, den i noc a všechno, co člověk ovládá nebo co mu slouží, to vše se raduje, Paní, že bylo skrze tebe jakoby znovuvzkříseno do ztracené krásy a obdařeno jakýmsi novým, nepopsatelným půvabem....

číst více

Třetí neděle adventní

Třetí nedělí adventní vstupujeme do druhého předvánočního období, v němž vrcholí horoucí touha po příchodu Páně. Radujte se, Pán je blízko! S blížícími se Vánocemi klade Církev důraz na radost, která má oživovat naše srdce vzhledem k tomu, co pro nás představuje...

číst více

Kvatembrové dni

Kvatembrové dni jsou římského původu; svým vznikem sahají hluboko do křesťanského dávnověku. Jsou nevšedním útvarem liturgické zbožnosti. Pokud by zůstala v platnosti jen nová liturgie Pavla VI., byly by odsouzeny k nenávratnému zapomenutí. Původně se tyto lidově...

číst více

Antifony předvánočního týdne

Počínaje 17. prosincem posledních sedm dní adventní doby před svátkem Narození Páně má v liturgii vlastní texty a modlitby, které tomuto týdnu  dávají specifický ráz. V modlitbě breviáře jsou to mimo jiné takzvané "Ó - antifony" k Mariině chvalozpěvu v modlitbě...

číst více

Čtvrtá neděle adventní

Nastal čas, kdy se proroctví naplňují. Nacházíme se v padesátém roce vlády císaře Tiberia, Pontius Pilát panuje v Judsku, Herodes v Galileji, Anáš a Kaifáš jsou nejvyššími veleknězi. Velké události dějin spásy se uskutečňují v přesném datu, ale mají platnost...

číst více

Dni adventního kvatembru

Kvatembrová středa První den adventního kvatembru je oslavou zvěstování a vtělení. Připomínáme si okamžik, kdy se Slovo stalo člověkem, a uvědomujeme si, že mše svatá je tajemnou obnovou vtělení. Bohoslužebné shromáždění se konalo v Santa Maria Maggiore,...

číst více

Vigilie Narození Páně

Tato liturgie je hlubokým mysteriem vánočního očekávání. Církev nás přivádí k bráně nebe uzavřené po pádu lidstva. Dramaticky se dovolává okamžiku, kdy se tyto veřeje opět otevřou. Naděje proměněná v jistotu zaznívá ze slov introitu: Dnes poznáte, že přijde...

číst více

Hod Boží Vánoční

Vánoční období Celý advent Církev vroucně vzývala Pána, aby přišel. Nyní slaví s nevýslovnou radostí jeho narození. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Boží Syn se stal člověkem, aby nám dal účast na božském životě, jaký prožívá nekonečně v lůně...

číst více

Neděle v oktávu Narození Páně

Do vánočních myšlenek dnes vstupuje typicky nedělní motiv: ten se projevuje jako velikonoční zabarvení a vánoční idea se tím jen prohlubuje. Introit má dramatický nádech: Když bylo všechno pohrouženo do hlubokého ticha a noc ve svém běhu dospěla do poloviny...

číst více

Oktáv Narození Páně

Druhý zasvěcený svátek vánoční se slaví 1. ledna nikoliv proto, že je to první den nového občanského roku, ale protože je to osmý den po Narození Páně. Přesto svým způsobem posvěcuje vstup do občanského roku a jeho epištola poskytuje vhodné náměty k novoroční úvaze....

číst více

Nejsvětějšího Jména Ježíš

V neděli mezi Obřezáním Páně a Zjevením Páně ( pokud na toto období neděle nepřipadne, pak 2. ledna) slaví se  svátek Jména našeho Vykupitele. Je liturgickým doplňkem Obřezání Páně. Byl pro celou církev zaveden v roce 1721, již dříve však byl...

číst více

Zjevení Páně

Zjevení Páně - Epiphania Domini Tento svátek byl dříve, než byl zaveden v Římě, slaven 6. ledna na Východě a v některých ojedinělých církvích na Západě jako svátek Narození Páně. V Římě byl zaveden ve druhé polovině VI. století a byl slaven jako doplněk a koruna...

číst více

Svátek Svaté Rodiny

Tento svátek se v církvi slaví 120 let a toto období představuje také epochu systematického úsilí Božích nepřátel zbavit manželství a rodinu křesťanského základu. Katolické rodiny se od počátku proti těmto útokům bránily tím, že se sdružovaly ve spontánně vznikajících...

číst více

Oktáv jednoty s Petrovým stolcem

Oktáv jednoty s Petrovým stolcem má rok co rok stejné téma: obrácení a návrat nekatolíků do jediné pravé Církve Ježíše Krista. Podnět ke konání tohoto oktávu dal poprvé roku 1908 anglikánský měsíčník The Lamp. Oktáv následně roku 1909 schválil papež Pius X....

číst více

Druhá neděle po ZJevení Páně

Mezi vánočním cyklem, který končí 13. ledna, a cyklem velikonočním, který zahájí neděle Septuagesima neboli devítník, je krátké období několika nedělí situovaných mezi dvě největší Kristova tajemství. Datum Septuagesimy se mění podle umístění...

číst více

Třetí neděle po Zjevení Páně

Zbývající čtyři neděle po Zjevení Páně mají stejné žalmové zpěvy (introit, graduale, offertorium, communio). Tyto žalmové úryvky představují Spasitele budujícího Boží království na této zemi a vyzývají nás k vzdávání holdu a klanění. Introit (Ž 96,...

číst více

Čtvrtá neděle po ZJevení Páně

Perikopy čtvrté neděle po Zjevení Páně jsou stručné, ale velmi výmluvné. V epištole (Řím 13, 8-10) shrnuje Apoštol to, co nám uložil v předchozí třech nedělích. V pouhých sedmi verších vystihuje samu podstatu těchto naučení: Kdo miluje bližního, naplnil...

číst více

2. února: Očišťování Panny Marie neboli Hromnic

2. únor slaví tradiční liturgie Církve současně jako slavnost Představení Pána v chrámě a Očišťování nejsvětější Panny, které Zákon ukládal 40. den po porodu. Váže se tedy ještě k vánočnímu mysteriu. Je to svátek světla. To symbolizuje průvod se svícemi, který...

číst více

Přebývající

Perikopy této neděle nám zobrazují situaci, v jaké se Církev ustavičně nachází. Svatý Pavel (Kol 3, 12) nám představuje další rysy ideálního obrazu Boží rodiny a připomíná povinnosti, které nám z toho vyplývají. Musíme však také stále pamatovat, že nás ohrožují úklady...

číst více

Z dopisu sv.Bernadetty Soubirous

Jednoho dne jsem se vydala se dvěma děvčaty na břeh řeky Gávy sbírat dříví a zaslechla jsem nějaký šum. Otočila jsem se směrem k louce, ale viděla jsem, že stromy se sotva hýbou. Proto jsem pozdvihla hlavu vzhůru a podívala jsem se na jeskyni. Spatřila jsem tam Paní...

číst více

Slavnost svatého Josefa

Panna Maria je nejvznešenější ze všech tvorů, ale žádná z lidských bytostí jí není tak blízká, jako sv. Josef, který byl jejím mužem a ona jeho manželkou. Sv. Josef měl podíl na jejích právech a povinnostech ke Kristu i na osobní důstojnosti jejího mateřství. Písmo...

číst více

Třetí neděle postí Oculi

Statio u sv. Vavřince Třetí nedělí začínalo katechumenům období veřejných zkoušek před celou obcí věřících. Dalších šest tzv. skrutínií následovalo o zbývajících postních středách a sobotách. Těmto zkouškám předcházel slavný exorcismus neboli rozhodný rozchod s...

číst více

Dominica in Palmis

Liturgie Květné neděle je důstojným a dojímavým vstupem do nejdramatičtějšího týdne církevního toku. Naši předkové v tomto čase odkládali práce svého zaměstnání, aby se zcela soustředili na prožívání klíčových událostí dějin spásy. Nosným sloupem tohoto rozjímání a...

číst více

Druhá neděle po Velikonocích

Druhá nedělní ozvěna velikonoční slavnosti má zvláštní charakter. Zmrtvýchvstalý Spasitel se nám představuje v postavě Dobrého Pastýře. O Vykupiteli jako pastýři byla v liturgii řeč již ve svatém třídení. Výslovným liturgickým chvalozpěvem na Dobrého Pastýře...

číst více

Svatého Josefa Dělníka

U všech mimořádných milostí, které se dostanou kterékoli rozumné bytosti, platí obecné pravidlo: Kdykoli si Bůh ve své dobrotě vyvolí někoho k nějaké zvláštní milosti nebo k nějakému vznešenému stavu, daruje tomu člověku, jehož si vyvolil, všechna...

číst více

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení je významným vyvrcholením života Krista Vykupitele. Je jeho triumfální inaugurací a intronizací, je introitem božské oslavy jeho lidské přirozenosti. Lidská přirozenost byla znesvěcena a ponížena počínaje prvotním hříchem. Lidské Kristovo tělo, které...

číst více

Svátek Nejsvětější Trojice

Svatodušním oktávem byl uzavřen sled liturgických oslav, které nám každoročně připomínají postupně velkolepé události dějin spásy, nekonečného daru trojjediného Boha hříšnému lidskému pokolení. Tento nesmírný Boží dar je možný pouze díky jedinečné Boží podstatě, třem...

číst více

Navštívení Panny Marie

Tento svátek ustanovil papež Urban VI. 1389 na 2. července – tehdejší den oktávy Narození sv. Jan Křtitele. (Památka Navštívení Panny Marie se slavila již dříve, a to v době adventní.) U nás tuto slavnost zavedl arcibiskup Jan z Jenštejna již o čtyři roky dříve a...

číst více

5. července: Svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Životem a dílem svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje dokládá Bůh zcela jasně svou vůli, aby všichni lidé došli k poznání pravdy a mohli být spaseni. Proto posílal ke všem národům své proroky a apoštoly. Je zcela mylné spoléhat na to, že existují nějaké jiné cesty,...

číst více

Čtvrtá neděle po Duchu Svatém

Tato neděle nám opět představuje Spasitele jako dobrého Vůdce a duchovního rybáře. Jeho péči a dobrotu opěvuje žalm 26 v Introitu: Pán je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Pán je záštita mého života, před kým bych se třásl? Moji nepřátelé, kteří mě sužují,...

číst více

14. září: Povýšení svatého Kříže

Církev pozvedá a oslavuje tento den Kříž strohou a sevřenou liturgií zbavenou sentimentalismu a proniknutou nadějí v budoucí slávu. Potupné dřevo se povzneslo na slavné znamení vykupitelské lásky. 14. září 335 podle svědectví poutnice Egerie o její slavné cestě do...

číst více

15. září: Sedmibolestné Panny Marie

Tento svátek zavedl pro celou církev papež Pius VII. před 200 lety 1814 na vděčnou památku svého návratu z napoleonského zajetí. Tento svátek oslavuje Pannu Marii jako „požehnanou mezi ženami“ ve spojení se svátkem Povýšení svatého Kříže. Rozjímáme v něm její...

číst více

Druhá neděle adventní

V liturgických textech této neděle je již ztlumen varovný pohled na paruzii, a tím více    proniká radostná adventní zvěst. Učí nás ocenit požehnání plynoucí z přicházejícího Božího království. Připomíná nám smutný stav nevykoupeného starozákonního lidstva,...

číst více

Neděle dvacátá třetí po Duchu Svatém

Církevní rok se chýlí ke konci a z textů této neděle zazní výrazně motiv návratu do otcovského domu. Nebeský Otec se nám představuje jako Bůh míru a pokoje, který netouží po tom, aby nás musel trestat. Jediná překážka, která nám může znemožnit blažený návrat, je...

číst více

Postní kvatembr

Postní kvatembr je v církevním roku druhý v pořadí. Připadají na týden po první neděli postní Středeční liturgie nám představuje dva svaté starozákonní vzory postu: Mojžíše (Ex 24) a Eliáše (3 Kr, 19), kteří se postili po 40 dní. V evangeliu se objevuje...

číst více

Nemůžeme slavit liturgii ve zbrani, obrnění nenávistí

Kardinál Sarah rozhodně odmítá nevraživost vůči tradiční liturgii II. vatikánský koncil nikdy nepožadoval, abychom odmítali minulost a opustili mši sv. Pia V., která zplodila mnoho světců, ani abychom odešli od latiny. Liturgie je místo setkání s Bohem tváří v tvář,...

číst více

Vzhůru srdce! Máme je u Pána?

Teolog Nicola Bux vysvětluje, proč se hlavní starostí Benedikta XVI. stal „kolaps liturgie“ a proč k obnově formy kultu směřuje diskutované motu proprio o latinské liturgii Summorum Pontificum. „Současná úroveň liturgie brání věřícím, aby znovu prožili zážitek...

číst více

Liturgie a poklady Tradice

Dom Gérard Calvet O.S.B. Víte vůbec, jakými poklady disponujete? Na konci VI. století, v době, kdy je římské impérium v hlubokém úpadku a svědectví kultury přechází na křesťanský svět, církev se stává vlastníkem nejkrásnějších skvostů svého liturgického pokladu, mezi...

číst více

Úterý Svatodušní

Církev se dnes obrací nejen k těm, kteří se o Svatodušní noci stali novými Božími dětmi, ale také k nám všem, protože všichni máme společné poslání a společný cíl. Introit je výzva k radosti, že se nám dostalo povolání do Božího ovčince. Jako adepti nejvyšší...

číst více

Svatodušní kvatembrová středa

„Letní kvatembr“  (viz) se od ostatních tří liší tím, že má liturgickou barvu nikoliv fialovou, ale červenou a má také Gloria i Credo. Je to dáno skutečností, že je součástí svatodušního oktávu. Zatímco zimní a jarní kvatembry otevíraly kající dobu adventní...

číst více

Čtvrtek Svatodušní

Čtvrtek v oktávu svatodušním má stejný mešní formulář jako Neděle Svatodušní. Výjimku tvoří jen obě čtení. Čtvrteční liturgie má tuto genezi: Před zavedením svatodušního oktávu slavil se samotný Hod Boží tři dny: v neděli, pondělí a úterý. Následující středa, pátek a...

číst více

Pátek Svatodušního kvatembru

Orace Svatodušního pátku jako velmi aktuální prosí o ochranu před nepřátelským útokem, kterou poskytuje spojení s Duchem Svatým. Epištola slovy proroka Joela (2, 23-26) opěvuje vděčnou radost, jaká provází pravé pokání a odpuštění hříchů. Kající...

číst více

Kvatembrová Sobota Svatodušní

Dnešní bohoslužbou vrcholí svatodušní  kvatembr a končí velikonoční období. Dříve  se slavila v noci a měla velmi slavnostní ráz. Připomíná to dávnou strukturu, při které se udílí nižší i vyšší a kněžská svěcení. Takřka všechny zpěvy jsou chválou a oslavou...

číst více

horor v liturgii

Oltář, který k průvodu o slavnosti Těla a Krve Páně v Püttlingenu ve štýrské diecézi postavila místní katolická mládež.                Scéna z obřadů na Bílou soboru ve stejné farnosti

číst více

Narození blahoslavené Panny Marie

Oslavou narození blahoslavené Panny Marie opěvuje církev příchod jitřenky spásy, která se zjevila, aby porodila tomuto světu Původce spásy. Církev jásá a připomíná si všechno to, co toto narození přináší. Buď pozdravena, svatá Matko, ty jsi po rodila Krále, který...

číst více

Mešní obřad jako líheň agnosticismu

To, co není ve mši, vytratí se nevyhnutelně také z křesťanského života K tomu došlo při poslední liturgické reformě. „Mezery“ v ritu se staly „mezerami“ v novém křesťanství. Chtěli bychom upozornit na jeden příklad za všechny: ztratil se pokyn secreto (šeptem), a...

číst více

Vítězná Pomocnice křesťanů

Kdo je ta, jež jako Jitřenka shlíží, krásná jako Luna, čistá jako žhnoucí Slunce, strašná jako vojsko pod prapory? (Pís 6,10) Dějiny triumfů církve jsou totožné s triumfy Panny Marie.... Pokaždé, když se zdálo, že na svět sestupuje noc, objevila se na nebi Maria jako...

číst více

11. října: Mateřství blahoslavené Panny Marie

Roku 1931, kdy celý katolický svět s jásotem oslavoval tisící pětisté výročí slavného koncilu v Efesu, který prohlásil božské mateřství blahoslavené Panny Marie, z níž se narodil Ježíš, chtěl papež Pius XI. ustanovit na věčnou památku této nejpožehnanější události...

číst více

Příběh milánského ceremoniáře

Víte, kdo to je? Je to pověstný mons. Manganini, bývalý arcikněz a ceremoniář milánského dómu, zapřísáhlý nepřítel liturgie Vetus Ordo, zarputilý a horlivý odpůrce katolické Tradice. Po celá desetiletí všemožným způsobem útočil na každého tradicionalistu (nazýval...

číst více

Památka Křtu Páně

Východní liturgie slaví Křest Ježíše Krista v Jordánu jako ústřední událost svátku Zjevení Páně. Otcův hlas z nebe a Duch Svatý ve viditelném znamení holubice spolu s Janovým svědectvím znamenají slavnostní představení osobnosti Spasitele na počátku jeho veřejného...

číst více

Mystický význam čísla 40

Když Hospodinův hněv vzplanul proti hříšnému lidstvu a on litoval, že stvořil člověka, padal déšť čtyřicet dní a čtyřicet nocí a zahubil všechny kromě jedné rodiny. Pomysleme také na 40 let, která musel izraelský národ strávit putováním na poušti jako trest za svou...

číst více

Mezi nedělí Smrtnou a Květnou

Pondělí Čtyřicetidení půst Ninivetských byl tak jako náš půst založen na naprosté důvěře v Boží milosrdenství. Zdrojem naší naděje však více než v naše ubohé pokání je spasitelné utrpení našeho Pána. Z jeho vykoupení není nikdo vyloučen, slíbil svou milost všem, kteří...

číst více

Neděle Květná

V Jeruzalémě se od čtvrtého století četlo vždy na stejném místě, kde se odehrál, Ježíšův triumfální vstup do Jeruzaléma evangelium o této události. Biskup pak na oslu sestupoval z Olivové hory obklopen zástupem, který nesl ratolesti a zpíval hymny a antifony. Církev v...

číst více

Pondělí Svatého týdne

Vydávám své tělo katům a své líce rváčům, neodvracím tvář od těch, kteří na mě plivají (Iz 50,6) Církev nám nabízí prožívat poslední dny  života Spasitele s pocity blížícího se utrpení. Prorok Izaiáš (50, 5-10) anticipuje chování Spravedlivého, který se ve...

číst více

Úterý Svatého týdne

Naší chloubou musí být kříž našeho Pána Ježíše Krista, v němž máme spásu, život a naše vzkříšení (Gal 6,14) Stále zřetelněji vystupuje do popředí kříž Vykupitele, nevinného Beránka. Úklady, které strojí nepřátelé Jeremiášovi (11, 18-20), a jeho pokorná...

číst více

Středa Svatého týdne

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí (Fil 210) Dvě dojemná čtení z proroka Izaiáše (62,11;63,1-7) a (53,1-12) se týkají výkupného poslání trpícího Mesiáše. Tato proroctví výstižně líčí Ježíšovo utrpení a ještě více...

číst více

Nesmírná hodnota mše svaté očima světců

I ta nejprostší liturgie mše svaté, kterou slaví osamělý kněz s jediným ministrantem, v případě nouze i bez něho, má ve své duchovní realitě a podstatě stejně slavnostní a velebný kosmický charakter jako papežská pontifikální ceremonie. Je to skutečné zpřítomnění...

číst více

Panny Marie Královny

Jacoppo Torriti Incoronazione Křesťanský lid spolehlivou intuicí vždy uznával královskou důstojnost Matky Krále králů a Pána pánů. Církevní Otcové, učitelé i papežové byli po celá staletí autorizovanými interprety této skutečnosti a podávali triumfální svědectví o...

číst více

Měsíc Nejsvětějšího Srdce Ježíčova

Eucharistická adorace Úcta k Ježíšovu Srdci Zaslíbení Svatá Markéta Marie Alacoque Apoštol Nejsvětějších Srdcí Maria a Ježíšovo Srdce Svaté přijímání a čistota srdce Napomenutí živého Srdce Posel Ježíšova Srdce Svatá Gertruda z Helfty Srdce Ježíšovo, pomoz...

číst více

Opětovná výzva všem kněžím

6. 7. 2016 Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátostný řád, opakoval svoji výzvu ke všem kněžím, aby opět slavili mši svatou tváří směrem k východu, nikoliv k lidu, jak tomu bylo až do 2.VK. Při konferenci Sacra Liturgia UK 2016 v...

číst více

Svatá Maria Magdalena, kajícnice, podle liturgie

Římské martyrologium o ní říká: Svaté Marie Magdalény, ze které Pán vyhnal sedm zlých duchů a která si zasloužila být první, kdo ho spatřil po jeho zmrtvýchvstání. Z homilie sv. Řehoře Velkého Římský breviář uvádí: Maria Magdalena, která byla ve městě...

číst více

Svatý Jáchym, otec blahoslavené Panny Marie

O rodičích Panny Marie se evangelia nezmiňují. Křesťanská tradice čerpá tyto informace z nekanonického textu zvaného Protoevangelium svatého Jakuba. Je napsáno v řeckém jazyku a vzniklo pravděpodobně v letech 140 – 170. Je to jedno z apokryfních evangelií, která...

číst více

Zhumanizovali mši

Bůh je realita: závaznost Mše svaté     10. 10. 2016                                             Zhumanizovali Mši a ze zhumanizované se stala...

číst více

Katedry sv. Petra

Z celého světa je vybrán jediný Petr, aby stál v čele povolaných ze všech národů, v čele všech apoštolů a všech otců církve. Takže ačkoli je v Božím lidu mnoho kněží a mnoho pastýřů, řídí všechny vlastně Petr, i když svrchovanou vládu nad nimi má...

číst více

Památka Panny Marie Pomocnice křestanů

Úcta k Panně Marii Pomocnici křesťanů je projevem naší důvěry v mateřskou přítomnost Panny Maria v osudech lidstva, Církve a každého z nás. Maria je Matkou, která nikdy neopouští své děti, stále je sleduje a pomáhá jim svou přímluvou. Titul Marie Pomocnice křesťanů je...

číst více

Svatodušní oktáva

Svatodušní oktáva je obsahově podobná oktávě velikonoční jakožto druhá velká křestní slavnost, kde se však ke křtu připojuje také biřmování. Ta jakožto svátost Ducha Svatého poskytuje další dary a vlité ctnosti, posilu a nezrušitelné znamení a zařazuje nás do řad...

číst více

»Ale proč se ti tolik líbí „Missa latina“«?

»Ale proč se ti tolik líbí „Missa latina“«? Za 31 let mého kněžství mi mnohokrát položili tuto otázku, a dívali se na mě buďto škaredě (biskupové a spolubratři), nebo zvídavě, či kroutili hlavou jako ti z areopagu (pokud jde o latinskou mši, poslechneme si tě jindy) a...

číst více

Představení Panny Marie v chrámě

Tři z mariánských svátků, a to Narození Panny Marie, Jména Panny Marie a Představení v chrámě, jsou v mariánském cyklu jako ozvěna prvního cyklu christologického: Narození, Jména a Představení Páně v chrámě. Svátek Představení Panny Marie se slavil na Východě od VI....

číst více

Přijímání na ruku

Časopis Info Vaticana zveřejnil informaci o experimentu, který provedl jeden seminarista. Při experimentu, který byl prováděn s neproměněnou hostií, položil „celebrant“ partikuli nikoliv na holou dlaň, ale na ruku v černé netextilní rukavici. Po „konsumaci“ hostie...

číst více

Jedna z nejsmutnějších kapitol církevních dějin

Drazí bratři, poté, co jsem v posledních 16 letech strávil každý den hodinu před svatostánkem a rozjímal a studoval církevní dokumenty a spisy světců, papežů a různých biskupů, před svým svědomím a před Bohem nemohu podat Nejsvětější svátost věřícímu na ruku, ale...

číst více

Krása v tradiční liturgii

Julian Kwaśniewski s opatem Folsomem OSB: O kráse římského ritu JK: Kde jste začal svůj mnišský život? OF: Studovalna univerzitě v Indianě a St. Meinrad byl jen dvě hodiny odtud. Byli tam dva mniši, kteří také studovali na univerzitě. To byl můj první kontakt s...

číst více

Tradiční mše svatá pro 80 seminaristů

80 seminaristů pařížské arcidiecéze se 2. února 2018 účastnilo tradiční mše svaté, kterou celebroval v kostele Saint-Louis-en-l’Île opat Louis-Marie de Geyer d’Orth. Den předtím účastnili se seminaristé formačního dne v kostele Saint-Eugène-Sainte-Cécile, kterou vedli...

číst více

Přijímání v bikiny

Z původní výjimky podávání sv. přijímání ve stoje a na ruku se v některých oblastech stal všeobecný a řádný způsob  posluhování Eucharistií. K tomuto způsobu přibyla další zcela nová forma, kterou bychom mohli nazvat „plovoucí bikipřijímání“. Na svátek Narození...

číst více

Další liturgický horor

Ve farnosti San Giuseppe di Santa Marinella byl aplikován protestantský pojem „poslední večeře“ doslova tak, že při první svaté přijímání bylo prvokomunikantům servírováno Tělo našeho Pána a Boha na talíři. Kostel se proměnil na restauraci. První setkání s naším Pánem...

číst více

Druhá osobní farnost pro tradiční ritus v Itálii

19.7.2018 Don Gianluca Pretti Od roku 2008 existuje v Římě osobní farnost pro tradiční ritus. Je to farnost S. Trinità di Pellegrini, kterou spravuje Bratrstvo sv. Petra. Nyní zřídil arcibiskup v Cagliari, primas pro Sardinii a Korsiku Mons. Arrigo Miglio v hlavním...

číst více

Svátek archanděla Rafaela

Tobiáš zavolal k sobě svého syna a řekl: „Co můžeme dát tomuto svatému muži, který přišel s tebou?“ Tobiáš odpověděl a řekl svému otci: Otče, jakou odměnu mu dám? Jaká věc může být přiměřená jeho dobrodiní? On mě vedl a přivedl zdravého, on sám přijal peníze od...

číst více

Nejsvětší zázrak naší doby

Kontrast (…) se jevil jako propast, která odděluje víru světců od modernismu, který se příliš rychle zabydlel (...) Největším zázrakem naší doby je skutečnost, že katolická víra přežila liturgickou reformu (...) nový pohřební obřad nám nabízí zážitek oloupený o...

číst více

Vigilie Nanebevstoupení Páně

Liturgická oslava Vigilie Nanebevstoupení Páně byla zavedena teprve v VIII. až IX. století. Mešní formulář je převzat z předchozí neděle, ale do tohoto rámce jsou vložena překrásná biblická čtení. První obraz v epištole nám představuje návrat Vykupitele a Vítěze do...

číst více

Bergogliovo pohotové opatření

BUENOS AIRES Biskup Padro Daniel Martinez Perea vydal 29. října dekret, který zapovídá používat dívky jako ministrantky. 1994 připustil Jan Pavel II. jako výjimečnou tuto praxi, která se vytvořila v německém prostoru. Benediktovi XVI. který se snažil tuto praxi...

číst více

Vigílie Seslání Ducha Svatého

Svatvečer Hodu Božího svatodušního patří svým významem k nejpamátnějším vigíliím církevního roku. Připomíná památná tajemství díla naší spásy. Dříve se slavil jako celonoční pobožnost ze soboty na neděli. Na rozdíl od jiných vigílií má charakter radostný podobně jako...

číst více

Přijď, Duchu Svatý, skrze Marii

V   chrámě Santa Maria Novella ve Florencii zobrazil Andrea di Boaniuto v Cappellone degli Spagnoli sérii fresek o prvních krocích církve. Mezi ně patří obraz Pemtecoste: Maria jako první přijímá Ducha Svatého, apoštolové se vydávají na cestu a lid je následuje....

číst více

Kardinální omyl papeže Wojtyly

Velikonoce a Letnice spolu s obdobím 50 dnů, které dělí, jsou pokládány za základní složky jediného svátku [pozn: „Pentekostes“ je řecký výraz, který znamená řecky 50 dnů. V tomto rozsáhlém  svátku se nejdříve oslavuje Kristův triumf, pak jeho vstup do slávy a...

číst více

K padesátému výročí „Nové Mše“

Stačí účastnit se obřadu nové Mše, aby člověk viděl, slyšel, konstatoval a takřka ohmatal její nesmírnou odlišnost od tradiční římské Mše a apoštolské Tradice (1). A) Konkrétní změny v liturgické architektuře 1. Systematické bourání balustrád, mřížek vymezujících...

číst více

Atanášské vyznání víry QUICUMQUE

KDOKOLI chce být spasen, je v prvé řadě třeba, aby se držel katolické víry. Jestliže ji někdo nezachová neporušenou a ucelenou, bezpochyby zahyne navěky. Katolická víra je pak tato: Abychom uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v jednotě, abychom ani...

číst více

Přijímání na ruku – legitimní neposlušnost

    1.8.2020 O přijímání na ruku na koncilu a v liturgické reformě nebyla vůbec řeč. Tato praxe se opírá o odbojné diecéze ze severní Evropy. Pavel VI. ji připustil pouze jako výjimku pro diecéze, které již přistoupily na tento nešvar. Ale při prvním...

číst více

Definitivní konec Ecclesia Dei

Jaké budou důsledky pro tradiční ritus a Summorum Pontificum? Úvod Zatímco ještě stále krvácí rána způsobená Mystickému Tělu zničením Františkánů Neposkvrněné, rýsují se rizika, jaká hrozí institutům, které na základě výše jmenovaného dokumentu dosud podřízené...

číst více

Z Oficia k svátku Jména Ježíš

Divinum Officium 4. - 6. čtení Ne nadarmo přirovnávaná Duch Svatý jméno Ženicha k oleji. Olej osvěcuje, živí a maže. Živí plamen, sytí tělo, mírní bolest: je světlem, pokrmem a lékem. Pozoruj nyní totéž ve jménu Ženicha: Osvěcuje, když se o něm káže, sytí, když o něm...

číst více

Z pokladnice Svátku Svaté Rodiny

Z apoštolského listu Nessuno ignora z 14. června 1892 Lva XIII. Když nastal čas stanovený jeho plány pro uskutečnění velkého díla vykoupení lidstva, které dlouhá staletí očekávalo, Bůh milosrdenství uspořádal řád a hmotné podmínky tak, že „nabídl světu...

číst více

Pius Xii. o nekonečné hodnotě oběti mše svaté

 TAJEMNÁ SÍLA MŠE SVATÉ PRO DOBRO LIDSKÉ SPOLEČNOSTI Pius XII. Výsek z Projevu k novým kardinálům, 2. února 1946 Pouze církev může přivést člověka zpět z temnoty ke světlu; může ho upozornit na činorodou minulost, prožívanou současnost, jistotu budoucnosti. Jako...

číst více

Úpadek litgurgie

Úpadek liturgie   V těchto dnech mě zarazil dopise napsaný řeholníkem. Autor, dominikán, zabývající se převládající liturgickou degradací, mimo jiné píše: „Už to nejsou ateisté, antiklerikálové, volnomyšlenkáři, bezbožní, kteří chtějí za každou cenu zbavit věřící...

číst více

Závažnost postní doby

Meditace k postní době „Čas Septuagesima [předpostní neděle] nám připomíná potřebu spojit se ¨v duchu pokání s vykupitelským dílem Mesiáše. Quadragesima – vlastní postní doba s praktikami půstu a pokání - nám dává příležitost se s ním ještě více spojit. Naše duše,...

číst více

S novou mší nejde hlásat evngelium

20. 3. 2021 "Svět nemůže být evangelizován mší ze šedesátých let." Upřímná analýza Jeden z nejvýznamnějších předpokladů [ vizz k uchopení status questionis jsou rozdíly mezi dvěma obřady, které vyjadřují dvě různé teologie: starodávná...

číst více

Svatý archanděl Gabriel

fra Angelico: sv. Gabriel Gabriel je jeden ze sedmi archandělů, kteří ustavičně stojí před Boží tváří (Lk 1,19) zjevuje Danielovi Boží plány (Dn 8,16; 9,21-22) , ohlašuje Zachariášovi Janovo narození a Panně Marii početí a zrození Božího syna. ( Lk 1,26) Je poslem té...

číst více

Z liturgie ke svátku sv. Justina mučedníka

3. čtení Matutina  k oslavě dnešního  světce Sv. Justina syna Priska původem z řeckého národa, který se narodil ve Flavianopolisu v Sýrii v Palestině, zaujala taková láska k filozofii, že pro dosažení pravdy, se seznámil se všemi existujícími sektami...

číst více

Velký svátek Ježíše Krista Velekněze

Ze spisů svaté Markéty Marie Alacoque Nejdůležitější procesí roku Teologie Kříže a Eucharistie Jan Maria Vianney a Eucharistie Eucharistie" není  předmět, ale osobně přítomný Bůh Kněz žijíjí Eucharistií Kristus Král ke svým kněžím Vraťte nám mši svatou Posel...

číst více

Jsou detaily zamedbatelné?

Otázka pro "esencialistické" liturgisty: nechali by se operovat chirurgem, který by nedbal na detaily? Aldo Maria Valli Víme, že ti, kdo předstírají, že hájí Novus Ordo Missae, tedy nový mešní ritus, a přitom ignorují významné a v některých ohledech závažné...

číst více

Ke svěcení jáhnů a podjáhnů ve Florencii

Z L'Homme nouveau uvádíme nedávný rozhovor s Msgr. Gilles Wachem z Institutu Krista Krále O zrušení nižších svěcení Pavlem VI. a jejich zvláštnosti pro oltářní službu viz . A zde také - zde . V úterý 14. září, na svátek Povýšení...

číst více

Liturgie Lutherovy mše

Při Poslední večeři Pán nejenže ustanovil kněžství, ale učinil tak s ohledem na svou vlastní oběť, neboť ta je zdrojem všech zásluh, všech milostí a veškerého bohatství církve. Kněžství tedy nelze chápat bez Oběti, protože kněžství je stvořeno pro Oběť. V tom chtěl...

číst více

Původ protestantské liturgie

Při Poslední večeři Pán nejenže ustanovil kněžství, ale učinil tak s ohledem na svou vlastní oběť, neboť ta je zdrojem všech zásluh, všech milostí a veškerého bohatství církve. Kněžství tedy nelze chápat bez Oběti, protože kněžství je stvořeno pro Oběť. V tom chtěl...

číst více

Abychom byli v obraze

Mateo Crawloy o mši svaté  Nemírná hodnota mše svaté Ze skrytého pokladu Veroniky Giugliani Autor Novus ordo bez příkras Liturgie Lutherovy mše

číst více

Mše svatá všech časů: opora ortodoxie

Motu proprio Traditionis custodes z 16. července 2021 a odpovědi na nedávná dubia (nevíme kým vznesená) z 18. prosince loňského roku vzbudily vážný odpor zejména z právního hlediska, protože obě opatření představují kanonické anomálie, které zdaleka nejsou...

číst více

Takto slavili první křesťané

Mgr Stefan Heid: "Takto slavili první křesťané".  Přebírám z MiL několik úryvků z velmi zajímavého rozhovoru s Msgre Stefanem Heidem, abych vyvrátil mnohá klišé, která vznikla z falešné pokoncilní liturgické archeologie. Někteří se to snaží popřít, ale...

číst více

Svatá liturgie a její služebníci

Motu proprio Spiritus Domini upravuje kodex kanonického práva institucionalizací praxe, která sahá až k Pavlu VI. Mluvili jsme o tom zde s poznámkami pod čarou o „menších řádech“ a o liturgickém aspektu. Úprava jde proti stálé tradici Církve....

číst více

Znovuustavní mešních řádů

Uzdravení roztržky:pro všeobecné znovuustavení menších řádů podleperennis sensus lex orandi církve Papež Benedikt XVI. zopakoval následující zásadu, trvale platnou v životě církve od apoštolských dob: „V dějinách liturgie je růst a pokrok, ale žádná trhlina“...

číst více

Konference Petra Kwasniewského o vývoji liturgie

Text konference dr. Peter Kwasniewski ( viz ), v překladu Carla Scheny, konaném ve farnosti Drahocenné krve Ježíšovy v Pittsburghu o liturgických změnách zavedených ve dvacátém století již za pontifikátu Pia XII. a Jana XXIII., nějakým způsobem předběžných k...

číst více

Rigationi – prosebné dni

23. května 2022 – pondělí prosebných dnů (níže uvedené výzvy) Bývaly doby, kdy křesťanství nebylo jen náboženství, ale skutečný modus vivendi , který řídil život světa. Všechno tomu odpovídalo, každý malý čin, každý způsob každodenního provádění. Nemůžeme-li...

číst více

Odstranění svatostánků a desakralizace mše

Peter Kwasniewski Odstranění svatostánků adesakralizace mše Proč byl svatostánek v posledních padesáti letech odstraňován z hlavního oltáře nebo držen stranou od středu v tolika chámech Existuje mnoho důvodů, které lze uvést pro tuto decentralizaci našeho Pána Ježíše...

číst více

Návrat k náležité úctě k Eucharistii

Italská biskupská konference 1. dubna zrušila povinnost podávat eucharistii na ruce, ale v mnoha kontextech je věřícím stále zakázáno přijímat na jazyk, což je zvyk obhajovaný staletími Magisteria. Tato situace s sebou nese přinejmenším čtyři škody, z nichž první...

číst více

Sekularizovaný průvod?

Je možné, že i u příležitosti Corpus Domini by měli být leitmotivem chudí a životní prostředí [ zde ]? Není to svátek oné Svátosti, která jediná může zahnat hlad po Bohu, který je radikální chudobou člověka? A přesto to...

číst více

V Německu ještě existuje autentický bisku

Pasovský biskup Oster zdůraznil, že Poslední večeře je "nejdůležitějším úkonem", který Ježíš vykonal, "protože jen  tak je bezprostředně spojen se  svou smrtí na kříži, takže v jistém smyslu nelze Večeři Páně a jeho sebeobětování a odevzdání na kříži od sebe...

číst více

Sacrosanctum Concilium: Největší trojský kůň

Peter Kwasniewski Bunini a Montini V minulosti jsem si myslel, že konstituce 2. vatikánského koncilu o posvátné liturgii, Sacrosanctum Concilium , je „přijatelná“, je-li brána doslovně, a že problémy nastávají, když ji lidé ignorují nebo si ji vykládají...

číst více

Novus ordo v nové formě

 Liturgie se topí v moři Crotone Stefano Chiappalone Mše sloužená ve vodě, s celebrantem v plavkách a s malou matrací jako oltářem, je vyvrcholením desítek let experimentů, při nichž se každý cítí být otcem- pánem bohoslužby, s nímž lze libovolně manipulovat za...

číst více

Liturgie v moři Crotone

Kněz farnosti San Luigi di Milano, otec Bernasconi, je vyšetřován prokuraturou v Crotone kvůli "urážce náboženského vyznání" po mši sloužené na moři. Ale o tom co je všem zřejmé, že jde o svatokrádeřž , dotyční biskupové ignorují, mlčí k závažnému provinění vůči...

číst více

Humor Pia XII.

Protikatolický novinář prý po účasti na papežské audienci papeže Pia XII. provokativně požádal Svatého otce o jeho požehnání.  Papež bez váhání použil toto požehnání: „ Ab illo benedicaris + in cuius honore cremaberis. Amen “. Požehnání je tradičně...

číst více

Otevřený dopis Mons. Rocheovi

V našem překladu z Corpus Christi Whatershed  Otevřený dopis Monsignoru Roche • „ 12 úvah “ od Jeffa Ostrowskiho • 26. července 2022. Zvu vás, abyste si přečetli mou...

číst více

Nastupuje situace „Kdo z koho!“

Od 1. srpna se v Chicagu zavírá Institut Krista Krále, ale ne na prázdniny. Skromné oznámení o pozastavení veřejných mší tak zřejmě potvrzuje zvěsti o vůli kardinála Blaise Cupicha, která je v souladu s deklarovaným záměrem již několik měsíců po promulgaci Traditionis...

číst více

Nezbytnost kontemplativní mše

Kontemplativní mše Afirmace by mohla být formulována i obráceně: ti, kdo nechápou a nevykonávají kontemplativní život, jsou titíž, kdo bojují se starodávnou mší, zjevným vyjádřením, zdrojem a vrcholem, kontemplativního života i správné víry. Precedensy o...

číst více

Je smrtelný hřch překážkou k přijetí Eucharistie

(Dublin) Bazilika Panny Marie Královny Irska, známá spíše jako svatyně Knock, je národní svatyní a nejvýznamnějším mariánským poutním místem na Smaragdovém ostrově. Kázání, které tam včera pronesl biskup Kevin Doran z Elphinu, vyvolalo značný rozruch. U příležitosti...

číst více

Pouť Summorum Pontificum 2022

XI. mezinárodní pouť Populus Summorum Pontificum Řím, 28. - 30. října Blíží se dny XI. mezinárodní pouti Populus Summorum Pontificum (Řím, 28. - 30. října), při které se do Říma scházejí coetus fideliums z celého světa, aby svědčili o lásce k...

číst více

Svědectví o setkání s tridentskou mší

    Uloženo v: Blog by Aldo Maria Valli Nejdražší Aldo Maria Valli! Své svědectví o tridentské mši bych mohla nazvat takto: "Přijďte a uvidíte... od koho to nejméně čekáte". Se svou rodinou žiji ve městě v provincii Pisa. Můj příběh s Ježíšem začal v...

číst více

Rozhovor Paix Liturgique s Mons. Viganò

U příležitosti konference « Agere sequitur esse »: « teologická » vize Velkého resetu - pořádané Mons. Viganò pro letošní ročník Civitas Summer University [ zde ] vedl Paix Liturgique rozhovor s arcibiskupem, který...

číst více

Přijímání na jazyk

Po dvou letech, kdy jsem kvůli povinnosti přijímat na ruku a následnému odmítání, protože jsem se považoval za nehodného dotýkat se Těla našeho Pána neposvěcenýma rukama, jednu neděli koncem srpna jsem se s touhou přijmout svaté přijímání na jazyk vydal do výše...

číst více

Dojmy muslimské konvertitky

Dojmy bývalé muslimky na tradiční mši Derya Little * Když se Adam a Eva rozhodli kousnout do zakázaného ovoce, postavili se nad Boha a vnesli do stvořeného řádu nepořádek. Hřích pýchy, výsledek této lehkomyslnosti, se od té doby stal opěrným bodem lidského boje....

číst více

Podzim 2022: seminaristé volí tradiční mši

V minulém roce provedly tři římské dokumenty sbližující se a doplňující se útoky proti svobodě slavit tradiční římskou mši. Citujeme: 16. července 2021 motu proprio papeže Františka Traditionis custodes . Odpověď ze 4. srpna Msgr. Roche, prefekta Kongregace...

číst více

300 žadatelů o obnovu mší

V sobotu šla skupina 300 katolíků pět mil od katedrály svatého Tomáše Morea v Arlingtonu, VA (hlavní katedrála diecéze Arlington) a katedrály sv. Matouše apoštola ve Washingtonu, DC (hlavní katedrála z arcidiecéze Washington, DC). Nesli jsme krásné katolické prapory,...

číst více

Proč liturgie?

Na tomto blogu se s určitou frekvencí objevují komentáře, které nám poněkud nesouhlasným způsobem radí, abychom přestali řešit liturgické otázky - Novus Ordo ne, tradiční mše ano - stejně jako jsme svědky toho, že velká část církve směřuje k propasti. Téma...

číst více

Tradiční pouť do Říma

Řím) Ve dnech 28. až 30. října se uskuteční XI. ročník Peregrinatio ad Petri sedem. Touto mezinárodní poutí za tradicí chtějí komunity a věřící, kteří se věnují tradičnímu obřadu, vyjádřit svou náklonnost k Římu - ale také dát Římu najevo, že se nenechají připravit o...

číst více

„Proslulým vrahům naší svaté liturgie“

Mons. Dominic Celada: „Proslulým vrahům naší svaté liturgie“ Profesor. Kwasniewski nedávno v New Liturgical Movement znovu uvedl otevřený dopis, který napsal muzikolog Monsignor Domenico Celada v prvních letech montinské liturgické revoluce (1969) adresovaný...

číst více

Proč chodit na mši v latině

  Latina spojuje diecéze po celém světě s římskou církví a Petrovým stolcem Repetita iuvant zvláště v této chaotické době. Následující článek se zabývá katolickou mší a jejím jediným římským obřadem: tradiční neboli tridentský nebo sv. Pius V. nebo prostě...

číst více

Co s ověřenými zázraky v rámci Novus Ordo?

Nejsvětější Srdce Ježíšovo chce duše spasit. Z bahna vyvádí zatoulného poutníka.  V posledních čtyřech číslech těchto „Komentářů“ byly zaujaty postoje k mnoha ožehavým otázkám souvisejícím se současnou krizí v katolické církvi, s nimiž někteří čtenáři nemusí...

číst více

Primát Panny Marie

Neposkvrněné početí nám připomíná, že tajemství Dobra předchází tajemství zla", a vyzývá nás, abychom žili ve věrnosti Bohu, abychom s ním vítězili. V moderních zjeveních nám Panna Maria vysvětluje, že "existuje velký satanův plán" proti lidstvu, ale že připravuje...

číst více

Další rizika pro liturgické dědictví

 Další rizika pro liturgické dědictví autentického římského obřadu Jak mnozí z vás nyní ví, kolují zvěsti o novém, drsnějším dokumentu, který ještě přísněji omezí liturgické dědictví římského ritu známého jako „ usus antiquior “. Jsou to stále fámy, ale...

číst více

Může biskup omezovat „soukromou mši“?

V našem překladu z Nového liturgického hnutí článek prof. Petera Kwasniewského o svévolných omezeních staré mše. Jdeme do detailů, protože s atmosférou na dosah ruky se každá příležitost ke zvýšení ad libitních omezení zdá být dobrá . K tomuto...

číst více

Ohlédnutí za Hromnicemi

Lumen ad revelationemHomilie arcibiskupa Carla Maria Viganòna svátek Očištění Panny Marie Nejsvětější Tu es qui restitues hæreditatem meam mihi . Ps 15, 5 MOJE OČI viděly tvou spásu, kterou jsi připravil přede všemi národy. Těmito slovy starý Simeon chválí...

číst více

Římský ritus

Vysvětlení římského ritu od jeho počátků až po dnešek Nová světla ve starověkém římském ritu. Pěkná recenze, v našem překladu z německého webu Motu-proprio: Summorum-Pontificum.de , nové monografie Uwe Michaela Langa z Cambridge University Press, „ The...

číst více

Reskript na tradiční mší

Důležitá tisková zpráva k Roche-Rescriptu ( zde ), která objasňuje, co znamená (a co neznamená). Reskript byl zveřejněn na svátek Svaté tváře … přinejmenším urážlivý. Naší odpovědí však musí být Modlitba obsažená v Novéně ke Svaté...

číst více