Menu


Úvod

     

Začínejte vždy zde

Nejen pro nově přícho

Z Římského martyrologia
 

 

10. neděle po Duchu Svatém

4. srpna: Svatý Dominik Guzman

5. srpna: Posvěcení baziliky Panny Marie Sněžné

Vzdorujte tváří v tvář Bergogliovi!

Zrada na odkazu našeho Pána

    Ve škole sv. Alfonse z Liguori

Jak je to s poslušností?

Aktuální převlek Antikrista

Výstižný postřeh Fultona  J. Sheena.

Františkův dokument založený na klamných tvrzeních

Troufá si přepisovat minulost, což, jak tvrdí teologové, nemůže udělat ani Bůh.

"Traditionis custodes": nová liturgická válka

Rozhovor s mužem, který ví, kdo všechno se podílí na součsné kalamitě

Dokument slabosti a neznalostí autora

Po pečlivém a klidném přečtení nedávného motu proprio Traditionis Custodes, bez vzrušení a rozhořčení, které téměř nevyhnutelně dokument - jako je tento - vzbuzuje drakonickými a tendenčními tóny, text nevypadá jako akt síly, ale slabosti neznalosti a jako labutí píseň.

Benedik ukazuje cestu nejen Německu

Z rozhovoru emeritního papeže pro Herder Korrespondenz

Otevřený dopis Mons. Domenica Celady

liturgickým reformátorům z t. zv. 2. vatikánského koncilu.

Svatokrádeže kněží z pohledu Ježíše Krista

Obžaloba nejhorší pandemie současného kléru

Smilstvo a svatokrádeže

Zkušenosti světců, které Bergoglio nebere na vědomí

Ovoce Druhého vatikánského koncilu

Hrobaři mravnosti a cíkve

Ovoce tridenského koncilu

Oživme si v paměti, proti čemu tak zarputile bojuje z nejvyššího trůnu Lutherův patolízal a houževnatý apoštol sodomské nemravnosti.

Jeden snímek z katastrofy v Německu

Nejsou potřeba žádné komentáře, každý může vidět nebo také nevidět: Buď je to znamení nebo náhoda, poselství nebo nic. 

Tradice byla zrazena

Tradicionis custodes je Pyrhovo vítězství. Projeví se jako bumerang
Rozhovor Diane Montagny s biskupem Schneiderem

Traditionis Custodes: válka na okraji propasti

Záměrem Motu proprio Traditionis Custodes papeže Františka ze dne 16. července 2021 je potlačit jakékoli projevy věrnosti tradiční liturgii, ale výsledkem bude propuknutí války, která nevyhnutelně skončí vítězstvím církevní tradice.

Panna Maria Karmelská a osudové chvíle církve

Včera zveřejněným Motu Proprio Traditionis Custodes papež František ničí to, čeho chtěl Benedikt XVI. dosáhnout v Motu Proprio Summorum Pontificum, které uznalo legitimitu a krásu „staré“ liturgické formy. Těmi, kteří se účastní starodávné mše, se nyní opovrhuje, redukují se na ghetto, sotva je toleruje, brání jim v růstu.

Nejstručnější, nejvýstižnější a nejvíce opomíjené apoštolské napomenutí

Východní světice svatá Makrina

Svatá Makrina se narodila kolem roku330 na území dnešního Turecka a dožila se přibližně 50 let. Rodinu tvořili svatí rodiče sv. Bazil a svaá Emelie a 10 dětí, z nichž čtyři jsou v seznamu svatých

 Odpuštění neznamená popření hříchu.

Náš Pán nepopírá strašlivou realitu hříchu a právě zde se moderní svět klame a snaží se to vysvětlit: připisuje to nějaké chybě v procesu evoluce, zbytku starodávných tabu, identifikuje to v s psychologickými termíny. Jedním slovem, moderní svět popírá hřích!

Vychovávat vlastní děti patří mezi základní lidská práva

EU ve vzteku na maďarský "anti-LGBT+" pozastavila fond Evropy určenný pro tuto zemi

Kristus a Antikrist

Kristus a Antikrist, napsaný na počátku třetího století svatým Hyppolitem Římským, je první teologickou prací věnovanou postavě ďábla. Slavný je i dnešní popis kardinála Biffiho v komentáři ke Třem dialogům a Solovjovovu popisu Antikrista.

Rozhovor LiveSite News s arcibikupem C. M. Viganò o LGBT+ v církvi


Hodiny církve ani hodiny  historie se nemohou vrátit zpět

Již mnoho katolických médií s různými tendencemi to potvrzuje a není pochyb o tom, že stojíme pJižřed končícím pontifikátem, který umírající církvi ponechává svědectví o náhrobku, pod kterým bude definitivně pohřben experiment zahájený v 60. letech II. vatikánským koncilem. Nic jiného se od Bergoglia, kterého jsme jako Argentinci znali jako arcibiskupa z Buenos Aires, ani neočekávalo.

Čtrnáct let Summorum Pontificum: jeho tragické závady

Jak postupně roste doktrinální a morální rozklad dnešní církevní hierarchie, takřka soupeřící s tím, co je doloženo z období renesance, a stává se stále více zřejmým, zdá se téměř zázrakem, že vůbec mohlo být vydáno Summorum Pontificum - motu proprio papeže Benedikta XVI., které liberalizuje slavení latinské mše.


Satanův kouř pronikl do hierarchie, ale z tohoto důvodu Církev potřebuje ještě více pravých pastýřů, kteří jsou ochotni udělat cokoliv, aby byli svědky Pravdy.Já, seminarista v hořící Církvi, vám říkám: není lepšího času reagovat na Pánovo volání.

Útok na člověka vedený transhumanismem je útokem na Boha.

Probíhá ofenzíva proti základům všech náboženství na světě - a genetickému kódu civilizací, s cílem prolomit všechny překážky na cestě liberalismu.“ Sergej Lavrov, Putinův ministr zahraničí, vysvětluje tuto bezprecedentní větu.

Oživující Boží sláva

Z pokladů svatého Irenea

Aktuální krize a role Mons.Viganò

Před třemi lety arcibiskup odhalil bezprecedentní morální a církevní korupci v institucionální katolické církvi na nejvyšších úrovních hierarchie, včetně Jorgeho Bergoglia.

Nepřátelé Summorum Pontificum chtějí válku

 Poté, co o tom papež hovořil na italské biskupské konferenci na Svatodušní pondělí , je známo, že nový text omezí možnost diecézních kněží slavit tradiční mši.

EU vylučuje diskriminaci neočkovaných osob

Paragraf 36 Směrnice (EU) 2021/953 o „Cerfikátu Covid“! Stanoví nezbynost »vyvarovat se přímé i nepřímé diskriminace osob, které nejsou očkovány. Mezi možné důvody platí i svobodné rozhodnutí osob, které odmítají   přijmout očkování.

Tělo - svět - ďábel

Ti, kdo sedí v Římě, se obklopili nemorálními lidmi, paktují se s hnutím LGBTQ+ a někteří pokrytecky simulují náklonnost a přijatelnost nemorálnosti která prozrazuje jejich volbu oboru a jejich hříšné tendence. Už není více odvahy, už neexistuje věrnost Kristu, a narážíme na to, že tak jako Bergoglio dokázal upravit doktrínu o trestu smrti - něco neslýchaného a absolutně nemožného - určitě bude schopen učinit sodomii zákonnou, ve jménu lásky, která nemá v sobě nic katolického a která odporuje božskému zjevení.

Tomu by bylo lépe uvázat na krk mlýnský kámen...

Bergoglio zbožňuje a do nebes vynáší zvráceného jezuitského apoštola nejhlubší nemravnosti.

Pandemické pandemonium a nevídaný útisk základních individuálních svobod

Pro autora Knihy moudrosti je již racionálně jasné, i když se to dnes vůbec nezdá, že výkon moci je podřízen účinnému hledání toho, co je nejen formálně "správné", ale také současně uskutečňuje právo a přímý smysl zákona. Jak argumentoval svatý Augustin: "Dej stranou zákon, a jak se potom odliší stát od velké bandy lupičů?" (De civitate Dei IV, 4, 1).

Pravý arcibiskup Carlo Maria Viganò:   Brian Mc Call a Maike Hickson

Souhrnná odpoběď profesora Briana McCalla a dokorky Maike Hicksonové, kteří se podíleli na knižních projektech spisů Mons. Carla Marii Viganò z posledních let.

Rada Ruské federace reaguje na anti-rodinnou propagandu

Margarita Pavlova demaskuje nevládní organizace a hájí opravdové hodnoty.

Odpověď arc. C. M. Viganò Robertu De Mattei

Nemohu nevyslovit úžas nad tvrzeními, která podle mého názoru musel učinit slavný katolický intelektuál, který byl oslavován jako zastánce tradice...

Virtuální zasedání Americké biskupské konferenc e velkou většinou schválilo návrh vypracování formálního prohlášení o smyslu eucharistie v životě církve¨.

Proti Bergogliovi jsou i jeho fanoušci

Co se děje v katolické církvi? Jsme v předvečer zemětřesení? Mnoho znamení nás vede k tomu, abychom si to mysleli; to, co se včera objevilo na stránkách Repubblica - podepsáno Albertem Mellonim - je skutečně senzační, protože ukazuje tvrdý rozkol určitých katoprogresistických oblastí kolem papeže Bergoglia, které ho dříve nadšeně podporovaly.


Pius XII. - Kolika Židům opravdu pomohl?

Jestliže je nyní tolik povyku o tom, zda bylo zachráněno tisíc, deset tisíc, sto tisíc, milion, dvacet milionů Židů, je to jen projev padlé lidské přirozenosti. S jistotou víme, že Pius XII. byl mužem velké víry, že se neúnavně modlil a pracoval zejména pro všechny Židy, pro ty na útěku, pro ty odsouzené k smrti i pro ty, kteří zemřeli

Luitgarda byla zvláště privilegována Nejsvětějším Srdcem, které jí dopřávalo dojemná zjevení a setkání;


 
S novou vyhláškou, která vyžaduje demokratizaci, se hnutí redukují na sdružení a charismata jsou umrtvována. Jedná se o další fázi procesu zúžení a homologace, která již ovlivnila kláštery a farnosti. Velké pohyby jsou normalizovány, žáruvzdorné jsou pod tlakem a s těmi, které vzdorují, se otevřeně bojuje. Nikdy jsem neviděl tak širokou řadu komisařů, apoštolské návštěvy, centralizaci církevní moci, obavy z odvetných opatření.
 


Mariin úřad, i když vyvolal kritiku určitého počtu teologů, kteří se obávali, že jde o tvrzení rovnosti Marie s Ježíšem. Jelikož však Kristus je Vykupitel, a nikoli spoluvykupitel; jednoduše to naznačuje roli spolupráce při vykoupení. Ve skutečnosti je celá církev spoluvykupitelkou a každý křesťan je spolukupitelem. O svém apoštolském poslání sv. Pavel neváhal říci: „Jsme Boží spolupracovníci“ (1 Kor 3,9).
.

A já, pravoslavný, vám říkám:  Zachovejte římskou liturgickou tradici!“

Rozhovor s reverendem Vasiliosem Koutsourasem, protopresbyterem pravoslavné církve v Řecku: „O hodnotě liturgické tradice Západu svědčí nespočet svatých, kteří se jí posvětili“. V roce 2007 gruzínský patriarcha Alexis II. blahopřál papeži Benediktovi XVI. k vyhlášení motu proprio, které liberalizovalo předkoncilní mši.

František Pio - čtyřleté dítě jako Boží posel

Ve světě, který zahazuje vše, co není efektivní, který nenávidí všechny formy utrpení a vidí smrt jako počátek nicoty, nás nutí přemýšlet o tom, že Bůh si vybírá děti, stále menší a často vážně nemocné, aby projevil svou přítomnost ve světě a sděloval veškerou svou Lásku, která je věčnou spásou pro každého člověka.


Varování otcům, matkám a prarodičům

Smyčka se utahuje

Kdo předsedá církvi, je loutkou v rukou loutkáře“

Projev arcibiskupa C. M. Viganò u příležitosti prvního festivalu na památku mons. Antonia Livi v Benátkách. Mocná freska reality, jejíž politické a církevní aspekty jsou přísně propojeny, která hovoří o svobodném a odvážném svědomí, aby shromáždila kolem slova pravdy všechny lidi, kteří se nehodlají poddat šíření nepravosti, která již každého obklopuje poté, co hluboce pronikla do vůdců Církve

Modlitba na odčinění za zabíjení a vykořisťování nenarozených dětí

Laici musí mít jasné povědomí nejen o příslušnosti k církvi, ale také o tom, čím jsou církví.“ Laici jsou povoláni na základě biřmování, aby sdíleli apoštolát církve, vydávali svědectví o Kristu před těmi, kdo ho neznají, být proroky a učiteli v nevěřícím světě a společně s duchovenstvem nabízet svá těla jako duchovní oběť nebeskému Otci

Odkud se bere Bergogliova nenávist k autentické liturgii?

Bergoglio nastoupil jako horlivý absolvent po dvě staletí organizované přípravy na funkci pseudopapeže, podle podvratného projektu Alta Vendita. Běda tomu člověku, skrze něhož bude zmařena třeba jen jediná tradiční mše svatá

 
Zarputilý odpor k autentické Kalvarské oběti je přímým plodem ďáblovy setby. Copak není  Luther Bergogliova stěžejní modla?


Více než článek je to návrh od našeho přítele Sergia Russo, kterým se budou zabývat i další weby, které ho, jak doufám, co nejvíce rozšíří mezi katolickými čtenáři s nadějí, že se rozšíří daleko za národní hranice. Je to skutečně malý (a zároveň skvělý) návrh modlitby, zrozený ze srdce svatého kněze, spolu s dalšími přesvědčenými věřícími, ke kterým se také můžeme připojit, sjednoceni horlivou synovskou důvěrou ve Velkou Matku Boží .

Homilie Jeho Svatosti Pia XII. 14. května 1942 o 15. výročí jeho biskupského svěcení

Zasvěcení Duchu Svatému

 Z pokladnice bl. Conchity Armidy
 
Deset pravidel sociální kontroly Noama Chomského

Noam Chomsky, jeden z nejvýznamnějších intelektuálů současnosti, sestavil seznam 10 strategií manipulace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Nepovažujeme za těžké je rozpoznat, protože je každý den servírována zdravotní diktaturou, která se může konsolidovat, pokud nedojde k účinným reakcím.

Stop vakcinám z plodů

»Hlas žen v obraně nenarozených dětí a v opozici vůči očkování potratem« je název mimořádné výzvy k probuzení ochromeného svědomí v těchto dlouhých měsících pandemické a jednostranné propagace vakcín.

O neplatných rezignacích se hovořilo od roku 2013, ale teprve loni v Libero, jsme zveřejnili teze mnicha Alexisse Bugnoly, který jako první upozornil na latinské chyby obsažené v PROHLÁŠENÍ o „odstoupení“.

Ty jsi Petr: opravdová úcta Petrovu stolci - Roberto De Mattei

Čelíme jednomu z nejkritičtějších okamžiků, které církev ve své historii poznala, ale jsem přesvědčen, že skutečná oddanost nástupci svatého Petra nám může nabídnout zbraně, abychom z této krize vyšli vítězně.Svatá Kateřina Sienská, mocná patronka Evropy

Jedním z charakteristických znaků totalitarismu je přizpůsobení mas oficiálnímu psychopatickému příběhu: přinejmenším ne souvislý příběh, jako je například „studená válka“ nebo „válka proti teroru“, ale klamná ideologie, která má malou nebo žádnou souvislost s realitou a která je v rozporu s fakty.

 Bergoglio a jeho »světové náboženství«

Řekněte čtenáři: „Na fotografii vidíte „Palác míru a usmíření“, známý také jako „Pyramida míru a dohody“ .

Víra musí být veřejná a  infikovat život

Podívejme se na krátký výňatek z pastýřského listu 2021–2022, který biskup z Maceraty, monsignor Nazzareno Marconi, napsal své diecézi s významným názvem: „Za živou církev, která se nepřežila“.

Média, a nejen konzervativní katolíci, ale i laici, již několik měsíců varují před bezprostředností možností německého rozkolu po synodě, kterou v této zemi církev provádí. Uvidíme, co se stane, ale situace se jeví jako nezvratná.

Poslední proroctví BXVI o humanismu Antikrista

Zlý duch tedy pracuje na plné obrátky, aby ničil a znepokojoval lidi; a to tím, že se skrývá za »všeobecnou diktaturu zdánlivě humanistických ideologií, a činí to tak, že vylučuje základní soluhlas společnosti«

Bergoglio jako světapán

Bergoglio píše MMF a Světovíé bance: Potřebujeme velký reset pravidel pro novou správu věcí veřejných¨. Navíc, soukromé blastnictví není právo

Ve Fatimě, od května do října 1917, Svatá Panna se zjevovala třem dětem na dubu. Zjevení byla uznána Církví jako pravdivá. Ve zjevení 13. července 1917, poté co ukázala peklo, Panna Maria odevzdala Lucii, Giacintě a Františkovi proslulé „třetí tajemství“. Od toho data až k dnešním dnům, toto tajemství charakterizuje dějiny, které my prožíváme v Církvi. S tímto tajemstvím, pravděpodobně z důvodu jeho mimořádného obsahu  církevní hierarchie špatně nakládala.

Století vzdoru proti Božímu milosrdenství

Ve škole malé Terezičky, velké učitelky církve

Otec Camel nám představuje malou Terezii jak dar církvi pro naši dobu odpadlictví.

Tisíce úmrtí na oltáři vakcíny

Výzkum provedený Institutem Mario Negri, o kterém dnes referujeme  nejen definitivně ukazuje úspěšnost a nezbytnost domácích terapií pro boj s Covid-19 ale také usvědčuje ze špatného postupu politiky (vlády především) - zaměřit se výhradně na vakcínu.

Světový episkopát a německé odpadlictví
 
Je třeba připomenout německým biskupům „víru, která byla jednou provždy předána věřícím“ (Juda 1: 3). Tato odpovědnost však se netýká jenom samotného papeže.


Nevole proti dokumentu k "homosňatkům"

Messainlatino.it  píše o „velmi silných stížnostech“ proti zveřejnění, pocházejících z vatikánského dikastéria pro laiky, rodinu a život (v čele s kardinálem Kevinem Farrellem) „i od mnoha, bohužel, zahraničních biskupů“.

Bl. Conchita Armida před svatostánkem

Jedna ze 100 modliteb mexické matky kněží

Léčíme Covid doma a úmrtnost je téměř nulová

„Síť lékařů, kteří léčí koronaviry doma, podnítil jednoho z nás, který se divil, proč bylo v Africe dosaženo tak skvělých výsledků. Řešení spočívalo v lécích a raných terapiích, takže naše podnikání začalo: reagujeme na žádosti zaslané e-mailem: překročili jsme 6000 ošetřených případů. Úmrtnost je prakticky nulová“.

Svět nemůže být evangelizován mší ze šedesátých let

Jeden z nejvýznamnějších předpokladů  k uchopení status questionis jsou rozdíly mezi dvěma obřady, které vyjadřují dvě různé teologie: starodávná christocentrická a antropocentrický novus.

Stockholmský syndrom ve Vatikáně

Závažný rozhovor Radio Spada s Mons. C. M. Viganò o uálostech v roce 2013
 

Viganò nechť nám pomůže odhalit záhady kolen abdikace BXVI.


Odpovědnost katolíků tváří v tvář generální zkoušce diktatury

Protihráč papeže Františka v situaci, kdy síly temnoty sahají po neomezené moci

Reakce na Viganò: Vakcíny: mnoho problémů, žádost o zastavení

Mediální teroristická kampaň kolem pandemie covid-19, která zdaleka neposkytuje správné informace, zneužívá náš instinkt pro přežití, který nás vede vyhýbat se rizikům jestliže existuje nebezpečí.

Svatý Josef, modernismus a senus fidei Božího lidu

Vynález feministické preference způsobil tragické narušení toho, čím je matka, čím je otec, což podkopává koncept rodiny v její přirozené podstatě. I církev byla podkopána feministickou revolucí, která jako každá revoluce přináší destrukci a sutiny. Jsme společnost často osiřelá po otcích.

Z galérie Satanových služebníků

Degradovaný katolický kněz se zodpovídal před federálním soudem jako jako zločinec, jehož oběti - nyní dospělí muži - stejně jako někteří z jejich rodičů - popisovali svůj dlouholetý zármutek a hořkost nad jeho zradou.

Úpadek liturgie a jeho důsledky

„Už to nejsou ateisté, antiklerikálové, volnomyšlenkáři, bezbožní, kteří chtějí za každou cenu zbavit věřící toho, co mají nejcennějšího; jsou to biskupové, kteří se věnují tomuto úkolu “.

Covid a homosexuálové

La Spezia ASL 5 spáchala neodpustitelný zločin, dnes nejhorší ze zločinů. Řekla pravdu. Lidé s homoerotickým chováním jsou vystaveni většímu riziku.

Ze skrytého pokladu Veroniky Giugliani

Svatokrádeže kněží z pohledu Ježíše Krista.

Veliký příběh malé Sáry Mariucci

Tragická smrt dcerušky ve věku pouhých tři a půl roku zraní těžce srdce celé rodiny. Příběh Sáry Mariucci a »Mammy Moreny« se však postupem času projevuje jako neuvěřitelný dar Boží lásky všem jeho dětem, počínaje matkou Annou.

Světové zednářství a jeho plány v Evropě

To, co zednář Kalergi nazýval „Duchem Evropy“, je úsilí omezit svrchovanost evropských států, při čemž pokládá  zavádění určitých politik  proti homosexualitě, gender a potratům podle   křesťanských zásad za neslučitelné s novou Evropou.

Přátelé a nerpřátelé života

K této rozhodujcí otázce pro budoucnost lidstva přicházejí dobré i opačné zprávy

Všezahrnující pastorační péče


Tajemná síla mše svaté pro dobro lidské společnosti.

Pius XII.: Výsek z Projevu k novým kardinálům, 2. února 1946

Nepokojný poustevník

Stal se mnichem (společně se svým otcem) po krvavé bitvě, do níž byla zapojena jeho rodina, nastoupil těžký život pokání, modlitby a meditace. Ale často ho zatěžují církevními a politickými povinnostmi kvůli jeho vztahům s velkými rodinami té do

 
Ve zjeveních svatých čteme, že sobota, den zasvěcený Panně Marii, je v očistci zvláštním svátkem, protože ten den Matka milosrdenství sestupuje do toho bolestného vězení, aby navštívila a utěšila své oddané sluhy. 
 
 

Pokud institut založený Janem Pavlem II. dává dnes přednost Bidenovi před Janem Pavlem II., tak zde vyvstává problém, a ne malý.