Menu


Úvod


  
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.

 
 
 
 
  
 
 
 
+ + +
 
 
 

Minuta se svatou Pannou

o o o

28. května: sv. Augustina

 
 

+ + +

Kardinál Arinze: Berte vážně fatimské poselství o pekle

Lidé, kteří pokládají peklo za vynález církve, aby zastrašila lidi, měli by se vážně zamyslet nad poselstvím, které nám zjevila sv. Panna ve Fatimě před sto lety.

Belgický episkopát vzorem jednoty

V Belgii mohou nezákonně sezdaní přistupovat ke svátostem podle svého subjektivního svědomí. Celý episkopát táhne s Bergogliem jako jeden muž.

 

Dlouho utajované sdělení z FSSPX

Bratrstvo se může nyní cítit jako "normální katolíci"

Džihádista nebyl schopen uřezat moji hlavu

Od té doby jsem přestal mít strach ze smrti. Je mi zcela jasné, že se to stane tehdy, až to bude chtít Bůh.

Satanova poslední a rozhodující výzva

Satan vystoupil s poslední a strašnou výzvou, aby dokázal, že je schopen zkonstruovat „proti-stvoření,“ a lidstvo bude jeho podvodem tak uchváceno, že uvěří více jemu než Bohu, který je stvořil.  (Kardinál Caffara 19. května v hotelu Columbus v Římě)

Prezident Macron a jeho věrný kmotr

Za čím vastně stojí vlivný pán, který se umí velmi dobře pohybovat v mocenských kruzích.

Když prozelytismus, tak na nejvyšší úrovni

Bergoglio rozhodl, že při setkání 24. května přesvědčí a  získá Trumpa na svou stranu, nikoliv ovšem ve věci pravé víry, ale v záležitosti agend, které zdědil po Obamovi, obsahujících inkluzivně i potratové šílenství a decimování světového obyvatelstva.

Od Fatimy k Medjugorje

99 procent „poselství“ z Medjugorje Bergoglio odmítá a  zbytek je třeba ještě prozkoumat.

Přišel do Fatimy přesně proto, aby pronesl slova, která jsou v protikladu ke všemu, co bylo dosud v této svatyni proneseno jinými papeži, kteří sem přišli jako poutníci.

Bergogliovská reinterpretace fatimského poselství

12. května v Kapli Zjevení se představil jako »bíle oděný biskup« a řekl: »Přicházím jako prorok a hlasatel, abych umyl nohy všem u stejného stolu, který nás spojuje«. Překročme všechny hráze, jděme jako poutníci po všech cestách, zbořme všechny zdi a překonejme všechny hranice, vyjděme na všechny periferie, zvěstujme Boží spravedlnost a pokoj«.

Pozvání do Svaté Poustevny

V této době velkého soužení máme jedno velké privilegium: Můžeme žít ve Svaté Poustevně, jakou je Neposkvrněné Srdce Panny Marie, obklopené vůní svatých a blahoslavených v očekávání, že očištění srdci, které Bůh dovede k naplnění, přinese světu období míru, ve kterém rozkvete Jednota Církve.

Zázrak v procesu svatořečení bl. Hyacinty a Františka

Zázrak, který je součástí procesu svatořečení fatimských dětí, se udál v roce 2013 v době, kdy Lucas Maeda de Oliveira neměl ještě šest let.

»Beze mne nezmůžete nic«

Lidé dnes chápou své zabezpečení jako samozřejmost a ani je nenapadne, jak je právě tento současný systém zásobování zranitelný. Scénáře blížící se pohromy mluví o tom, že velká kalamita začne právě v této oblasti.

Nový Borgogliův poradce

Americký jezuita James Martin je populární svým neúnavným úsilím sbratřit oheň s vodou a řeholní život s popularizací LGBT. Při tomto jeho tažení mu nic nepřipadá jako nechutné a tím méně rouhavé.

Bergolio tančí s rabínem

Bergolio přijal židovskou delegaci a pozvání k tanci.

Rozhodný odpor francouzské části FSSPX

Francouzští představení FSSPX vydali prohlášení, ve kterém rezolutně odmítají  Bergogliovy návrhy.

Sešli se, aby si potvrdili svoje nesmysly

IS naopak prohlašuje, že útoky proti křesťanům jsou podle nich legitimním aktem boje proti nevěřícím.

»Politický papež«

2. května vyšla  v USA kniha, která je  kritickou analýzou prvních čtyř let pontifikátu papeže Bergoglia, o tom, jak se papež František kochá v liberální levici a opouští konzervativce.

Deklarace lidských povinností

Po  oslavách Božího Milosrdenství a  Dobrého pastýře, plných radostné důvěry, následují tři neděle, které mají obrátit naši pozornost také k  závažnosti poslání a  úkolů, které pro nás z  celé velikonoční události vyplývají.

Protestantské doznání

Protestanští teologové dospěli po 500 letech k uznání, že katolickou církev založil Ježíš Kristus.

A Ježíš? Nikde ani zmínka

Právě jsem shlédl vaše měsíční video pro světovou síť modlitby. Bylo věnována mladým. Nikde ani jedna zmínka jména Ježíš. Nikdy, ani omylem, ani jako příklad velkého člověka.

 Překvapení: Biskup Huonder potvrzen ve své funkci

Nepočítali ani jeho nejbližší spolupracovníci v biskupství Chur. Mons. Huonder je od roku 2007 nejstarším švýcarským biskupem a dovršil 21. dubna svých 75 let. Tentýž den nabídl svou demisi. A přišlo překvapení.

Egyptský moderátor šokovaný křesťanskou vdovou

Muslimský moderátor Amr Adeeb v egyptské televizi byl šokován postojem křesťanské vdovy, jejíhož muže zavraždili teroristé.

Dikasterium pro aplikaci Bergogliovy faktické víry

27. dubna se objevily nové internetové stránky, které spravuje jediné oddělení, pracující pod osobním Bergogliovým vedením, aby aplikoval svou skutečnou „víru“.

Nad novou knihou kardinála Roberta Saraha „Síla mlčení“

Africký kardinál umlčený pro svou nepohodlnost umí i svým mlčením jasně promlouvat:„Člověk se bojí dát odpověď na obtíže, utrpení, na hrůzy, které postihují lidstvo. Je tomu tak již od časů Jobových. Ale zapomínáme, že naše zla mají počátek v iluzi, že jsme něco více než prach.

»Vezměte to jako fakt: papežství v tuto chvíli nefunguje«

Podstané části z vystoupení Anny Silvas na jednání v hotelu Columbus

Nový Velmistr Maltézského řádu

56 voličů Velké rady zvolilo v dnešním konkláve novým velmistrem Maltézského řádu bratra Giacomo Dalla Tore. Volba se konala ve Villa Magistrale, která je exteritoriálním prostorem suverénního řádu.

Před volbou velmistra  MŘ

V sobotu se sejde kapitula řádu Maltézských rytířů

Nové poslání katolické církve

Je třeba pomáhat muslimům, aby se stali dobrými muslimy.

Zakalené červánky

Když eroduje pojetí svátostí a z víry ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii zbude jen přátelská hostina, pak roste tlak, abychom k přijímání připustili kohokoliv.  (2012)


Pastorační počin Bergogliova kardinála

Arcibiskup  Tobin, kterého Bergoglio nedávno jmenoval kardinálem, svolal na 21. května do své katedrály v Newark   pouť LGBT. Po mši bude prohlídka katedrály a pak večeře v portugalské restauraci. Pozvání je adresováno „členům katolické LGBT a jejich rodinným příslušníkům“.

Důrazný apel na papeže u bran Vatikánu

Šest významných referentů z rozličných zemí světa, adresovalo papeži výzvu, aby učinil konec zmatkům. Papež se nejen vyhýbá odpovědi na pět otázek, ale vyhýbá se i setkání s jejich čtyřmi autory a staví se tak sám proti vlastnímu leitmotivu, kterým učinil dialog.

Na prahu historického měsíce máje

Kdo má oči k vidění, nemůže popřít, že se schyluje k rozhodujícímu střetu mezi syny Božími a syny Zlého. Ke komu se chtějí uchýlit naši protestantští bratři, u koho chtějí v této zběsilé bouři zakotvit lodičky svých církví a církviček, když nemají ani sloup Eucharistie, ani sloup Pomocnice křesťanů?


Běda tomu, skrze koho přichází pohoršení

Roberto de Mattei k současné situaci: Po promulgaci apoštolské exhortace Amoris laetitia se to, co církev vždy prohlašovala za pohoršení, pokládá za přijatelné jednání, které je prý třeba provázet s pochopením a milosrdenstvím.

Nevšední kniha nevšedního autora

Tichon Ševkunov, původně student kinematografie, je dnes nejen opatem nejpřednějšího moskevského kláštera a pravá ruka moskevského patriarchy, ale média o něm hovoří jako o poradci a zpovědníku Vladimíra Putina.


Bergogliova fixní idea

Mantra Vatikánu, především pak Bergoglia zní nadále: „Islám je náboženství míru“. Je přísně zakázáno mluvit o „náboženské válce“ nebo o „islámském terorismu.

Opravdové zmrtvýchvstání

Jak to popsal sám Pán své dceři Luise Piccarretové.

Za kritiku papeže suspendován

Indický kněz působící v Itálii kritizoval současného papeže a se zlou se potázal

Koptický ministrant - mučedník

Na Květnou neděli při bombových atentátech ve dvou chámech zahynulo 44 křesťanů

Požadovat diakonát pro ženy je heretické

Prezentace knihy Tajemství lépe střežené ve Fatimě

Grafoložka trvá na své expertíze: První a Třetí tajemství psala tatáž ruka.

Něco, co přesahuje všechny meze

Mnoho je těch, kteří se dnes v církvi chytají za hlavu, protože se zde děje něco, co nikdy neexistovalo. Za dva tisíce let se vystřídalo mnoho papežů různých typů, ale zatím se nevyskytl papež, který by ve mši v homilii pronášel věty, jaké by z úst kohokoliv jiného byly považovány za rouhání.

Biskupství Holandska a arcibiskupství v San Francisco v USA vykonají k stému výročí fatimských zjevení zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Obdivuhodně prorocký konvertita

Slova kardinála Newmana  o náboženství dneška pronesená takřka před 200 lety.

Proti diskreditaci Tovaryšstva Ježíšova

Nejen pohlavní choroby, i hepatitida

Homosexuální Europride v Amsterodamu přivodila epidemii hepatitidy typu A

Dojmy z papežovy adorace

Soukromá Františkova pobožnost v kryptě milánského dómu

Jediná cesta k jediné Církvi. 

Pouhé kamarádství s odpadlíky není láska: nejspíše  podvádí bližního a uráží Boha. Trvale platný  příklad velkého světce k výročí tragického rozkolu.

Chmurné vyhlídky ateismu

P. Pio trvá na  prozelytismu

Stigmatizovaný světec zasáhl  do náboženských poměrů rumunské pravoslavné farnosti.

I kvetoucí seminář zrušen

Protikatolická etika a politika

Třetí tajemství v nové podobě

Dnes vychází ve Španělsku kniha José Marii Zavaly s titulem Tajemství lépe střežené ve Fatimě. Kniha má 330 stran. Rekapituluje zjevení ve Fatimě 1917 a Třetí tajemství. Autor je konvertita, ctitel P. Pia a ve Španělsku velmi známý novinář, autor třiceti děl o dějinách náboženství.

Svatý Josef - patron Církve a rodiny

Dnes více než kdy jindy je třeba vzývat jeho přímluvu jak pro jednu tak pro druhou skutečnost.

Čtvrté výročí volby papeže Františka

Don Elia: Něco jako Lutherova apologie

Že by virus napadl i mne? Doufám, že ne. Je však třeba zkompletovat obraz s důrazem na situaci církve v době protestantské revoluce.

Vítězství života a mateřské péče

Dítě při narození nemělo paže a nožičky byly velmi krátké. Lékaři jí dávali málo naděje na přežití. Její biologická matka ji po porodu odmítla.

Zbloudilé kroky zaslepené církve

Hrozivé plody dlouho pěstovaného svůdného falešného ekumenismu

Papež František - Anti-Trump

New York Times počítá v Begolgliem v řadách Tumpovy opozice

Proslulá kariéra Bergogliova vyvolence

Jak arcibiskup Paglia zvěčnil sebe i své zcela nové pojetí posledníno soudu

Papa - Pop

 

Masonský plán zničení církve

Pod mocí pekelných bran 

Jezuitsko - marxistický přínos k destrukci církve

Není reformátor jako reformátor
 
Reformátor, který plně pochopil ducha obnovy a pod vedením Ducha Svatého dal všechny své síly do služeb obnovy církevního života.
 

Rozhořčený protest proti oficiální nehoráznosti vatikánského preláta

Požadujeme demisi Mons. Vincenza Paglii z postu Prezidenta Papežské akademie pro život a Kancléře Institutu Jana Pavla II. pro rodinu.