Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

Nejen pro nově přícho

Z Římského martyrologia: 

4. března


 

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ REMINISCERE

 

Pokání, které nebe požaduje a svět nenávidí

Čiňte pokání

Mystický význam čísla čtyřicet

Duchovní půst

 

Nezákonně zakázovaný působ podávání Eucharistie

Nemůžeme pasivně přihlížet faktickému potlačování tisícileté liturgické praxe, která výborně odpovídá posvátnosti eucharistického tajemství a velmi upřednostňuje víru a oddanost. Musíme se modlit, ale musíme také prezentovat témata a publikace.

Úpadek liturgie a jeho důsledky

„Už to nejsou ateisté, antiklerikálové, volnomyšlenkáři, bezbožní, kteří chtějí za každou cenu zbavit věřící toho, co mají nejcennějšího; jsou to biskupové, kteří se věnují tomuto úkolu “.

Británie předešla Evropu, kteou opustila 

Jízdní řád pro likvidaci lockdownu vyhlášený britským premiérem Borisem Johnsonem vypadá při pohledu z Itálie i ČR jako sen. Realita je taková, že při vší úctě k těm, kteří předpovídali katastrofy po brexitu, přinejmenším pokud jde o řízení boje proti covidu, se Spojené království ukázalo být mnohem připravenější než EU.

Covid a homosexuálové

La Spezia ASL 5 spáchala neodpustitelný zločin, dnes nejhorší ze zločinů. Řekla pravdu. Lidé s homoerotickým chováním jsou vystaveni většímu riziku.

Ze skrytého pokladu Veroniky Giugliani

Svatokrádeže kněží z pohledu Ježíše Krista

Vedlejší účinky. Druhá tvář vakcín

Nežádoucí účinky jsou cena, kterou je třeba zaplatit za uzdravení. U každého léku existuje poměr nákladů a přínosů nebo rizik a přínosů. V posledních měsících existovalo dostatek důkazů, pokud jde o užívání určitých léků k léčbě případů Covid.

Řím bez papeže

Ačkoli je tam papež fyzicky, ve skutečnosti tam není, protože nevykonává roli papeže. Je zde , ale neplní svůj úkol jako nástupce Petra a Kristova vikáře. Je tu Jorge Mario Bergoglio, ale vůbec tu není Petr.

Vnitřní utrpení svatého Josefa

Jedním z nejcitlivějších témat, pokud jde o svatého Josefa, je vnitřní utrpení, které prožíval jako Mariin manžel, když odhalil její záhadné těhotenství. Svatý Matouš popisuje situaci stručnými výstižnými tahy (Mt 1, 18–25).

Veliký příběh malé Sáry Mariucci

Tragická smrt dcerušky ve věku pouhých tři a půl roku zraní těžce srdce celé rodiny. Příběh Sáry Mariucci a »Mammy Moreny« se však postupem času projevuje jako neuvěřitelný dar Boží lásky všem jeho dětem, počínaje matkou Annou.

Světové zednářství a jeho plány v Evropě

To, co zednář Kalergi nazýval „Duchem Evropy“, je úsilí omezit svrchovanost evropských států, při čemž pokládá  zavádění určitých politik  proti homosexualitě, gender a potratům podle   křesťanských zásad za neslučitelné s novou Evropou.

Komunistický manifest podle jesuitského receptu

Je to projekt zločinců poírajcích identitu obyvstel Evropy

Podnětná pastorační iniciativa

Bramborová kappaň německých církví

Jen zachovat klid

Jako nejzávažnější důsledek současné pandemie, více než dva miliony úmrtí na světě, se zdají být závažné formy psychologického utrpení, které postihlo miliony lidí.

Přátelé a nerpřátelé života

K této rozhodujcí otázce pro budoucnost lidstva přicházejí dobré i opačné zprávy

Všezahrnující pastorační péče

Šílený zásah univerzity v Turíně, která dokonce zakazuje náboženské symboly i při zkouškách na dálku

Francie: Separatismus – útok na náboženskou svobodu

Objevují se vážná nebezpečí pro svobodu: s výmluvou zaměřenou na islamistické skupiny chce stát uvalit omezení náboženské svobody křesťanů a Židů, přizpůsobit svobodu sdružování na dogmata LGBT a potratářů a prakticky zrušit svobodu volby rodiny pro vzdělání.

Teroristé ISIS ohrožují Evropu

Důvěrné informace od berlínského federálního úřadu kriminální policie přímo z Polska spustily dosud nejdůležitější vyšetřování roku 2021 a zmařily možný obrovský teroristický útok v Evropě

Roberto de Mattei k nové situaci

Trump opustil scénu, Jaké budou důsledky volby Joea Bidena na život církve?

Nová éra - soumrak náboženské svobody

Komise biskupských konferencí Evropské unie: mezi členskými státy EU roste tendence „zanedbávat základní právo na náboženskou svobodu“, ačkoli je chráněno článkem 9 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 10 Listiny základních práv Unie.

Intenzivní konretizace srůstání Bergoglia s masonerií

4. února se Bergoglio setkal po jedenácté potleskem zednářů a povzbuzením k posílení konceptu bratrství, které sám definoval jako „nové hranice lidstva“.

 "Feministky", které se nedomáhají rolí

Pod inspirací svaté Kateřiny Sienské a svaté Jany z Arku nepožadujeme kněžství ani špičkové role v církevní hierarchii, protože »naše mariánské privilegium nás volá, abychom svou energii a talenty věnovaly službě efektivní komplementárnosti muže a ženy.

Tajemná síla mše svaté pro dobro lidské společnosti.

Pius XII.: Výsek z Projevu k novým kardinálům, 2. února 1946

Jak má jednat a mluvit koncil

K svátku sv. Cyrila Alexandrijského

Francouzsý episkopát proti tradiční latinské mši

„Je nutná ostražitost, aby se tradiční ritus nešířil a nedošlo k chybnému pochopení místa pro tuto formu, což by mohlo být nakonec považováno za požadavek „jediného ritu“.

Francouzský skandál Duhamel

Francie se začíná vyrovnávat se svou minulostí a „revolucí roku 68“. Uprostřed rozpaků a kritiky Jack Lang a Luc Ferry skládají na lavici obžalovaných účty za rok 1968 a jeho katastrofální důsledky

Stal se mnichem (společně se svým otcem) po krvavé bitvě, do níž byla zapojena jeho rodina, nastoupil těžký život pokání, modlitby a meditace. Ale často ho zatěžují církevními a politickými povinnostmi kvůli jeho vztahům s velkými rodinami té doby

Sv. Rabano Mauro a jeho Veni Creator Spiritus

4. února jsme si připomínali autora významného hymnu..
 
 
Ve zjeveních svatých čteme, že sobota, den zasvěcený Panně Marii, je v očistci zvláštním svátkem, protože ten den Matka milosrdenství sestupuje do toho bolestného vězení, aby navštívila a utěšila své oddané sluhy. 
 
 
»Následovat koncil - jinak nejste v církvi!«....(které?)
 

Velmi staré, ale také legendární martyrologium připomíná dva mučedníky Dorotu a Teofila.

 
a Tovaryšstvo sloužilo Bohu a ne ďáblu. „Nový Xaverský“nazývali Indové sedmnáctého století   portugalského misionáře Jana de Britto, narozeného v Lisabonu, který prolil svou krev pro víru Krista v Oriuru v Maravá (Indie). (viz Martyrologium 4. 2) O něčem takovém se Bwergolgiovi ani nesnilo.

Od mrkve k holi

Stejný papež, který neodsuzuje, ale žehná Joe Bidenovi (ačkoli ten otevřeně nesouhlasí s učením církve o základních morálních otázkách, jako jsou potraty a agenda LGBT), se stává neúprosným vůči těm, kdo zpochybňují II. Vatikánský koncil.

My katolíci a krize autority

Odpověď Mons. Carlo Maria Viganò na dopis jednoho kněze

Preláti se krčí a mlčí tváří v tvář katastrofě

Ti (nepočetní) odvážní biskupové a kardinálové by měli volat k odpovědnosti papeže a rozšířit frontu, kterou zatím drží jen Viganò a Schneider

Putující srdce sv. Františka Saleského, bojovného obránce víry

Tělo svatého Františka Saleského odpočívá a je uctíváno v Annecy, vedle těla jeho duchovní dcery svaté Jany de Chantal. Málokdo však ví, že jeho neporušené srdce je přechováváno v Itálii ve městě Treviso.

Líheň totalitarismu

RS, polský občan, „vězeň“ anglické nemocnice, zemřel. Další život potlačen novou totalitou, která netoleruje život. Je to stát, který rozhoduje o tom, kdo má právo žít a kdo musí zemřít, ale především tento stát netoleruje nezištnou lásku lidí, kteří se o druhého nestarají kvůli zájmu nebo zisku, ale jen proto, že ten druhý existuje. Je to láska, kterou chceme vykázat z technokratické společnosti, vymazat nezištnost lásky.

O úpadku kdysi a dnes

Zajímavé komentáře získané z diskusí, protože nabízejí důležité poznatky, které je třeba dále prozkoumat, o dynamice, která nám dominuje, a o jejich blízkých a vzdálených kořenech. Nezamotat se. Uvědomění je zásadní pro efektivní a vyvážené myšlení a jednání.

Kardinál Paglia dává přednost Bidenovi před Janem Pavlem II.

Pokud institut založený Janem Pavlem II. dává dnes přednost Bidenovi před Janem Pavlem II., tak zde vyvstává problém, a ne malý.

Zhoubné plody psychologického terorismu

Od premiéra dolů se nemluví o ničem jiném než o mrtvých, infikovaných a epidemiologických křivkách. Psychologický terorismus takového rozsahu tu ještě asi nikdy nebyl.

Země, kde se ničí kříže z nenávisti ke  křesťanům

Ideologická zuřivost měst spravovaných španělskou levicí vyvolává znepokojivé epizody likvidací křesťanských symbolů odůvodněnou antifrankismem. Poslední kříž byl demontován a hozen na skládku v provincii Cordoba před zraky šokovaných občanů.

Spiritismus v arzenálu kubánských komunistů

„Když lidé přestanou věřit v Boha, není pravda, že nevěří v nic, protože začnou věřit ve všechno. (Gilbert Keith Chesterton)

Vatikán proti prohlášení amerických biskupů

Dokument¨obsahuje rozhodnou kritiku notoricky známých postojů Bidena k etickým otázkám a měl podporu několika arcibiskupů a biskupů.


Josef a Maria – obraz svazku Kristus - Církev

Již v prvních stoletích spatřovali křesťané, svatí a církevní spisovatelé v panenském manželství Josefa a Marie obraz manželského svazku mezi Kristem a církví, což je historické znamení velkého tajemství, o kterém mluví svatý Pavel.

Věčný Velekněz podle řádu Melchizedechova

V krátkém, ale velkolepém a tajemném žalmu (109,4) David prorocky oznamuje, že Mesiáš v sobě sjednotí královskou a kněžskou důstojnost. Jeho kněžství je dále přesněji charakterizováno jako věčné podle řádu Melchizedecha. „Pán přísahal a nebude litovat: Jsi knězem navěky, podle řádu Melchizedechova“.

Co si máme myslet o vakcínách Covid?

Vakcíny Covid používají buněčné linie z potracených plodů. Je zákonné je používat? Předem je třeba říci, že to, co je užitečné, není vždy morálně přípustné.

Jubilejní rok komunismu

Konec sovětského režimu však neznamenal konec komunismu, ale naopak konec antikomunismu, který si namlouval, že po pádu berlínské zdi a Sovětského svazu komunismus zmizí z historie. Tak tomu nebylo


Kněží a děti na mušce ďábla

Předkládám vám tuto výzvu, kterou jsem dostal od čtenářky, podepsané pseudonymem Veronika Kyrenská. Je věnován kněžím a dětem, dvěma kategoriím (alfa a omega), které jsou podle autorky nejvíce ze všech v ďáblově zaměřovači.

Ordinariát pro ex-anglikány přináší své plody

15. ledna 2011 byl zřízen zvláštní ordinariát Panny Marie Walsinghamské, povolaný k seskupení anglikánských pastorů a věřících, kteří se rozhodli podřídit se papežské autoritě.

O pravých a falešných konspiracích

Mezi zapomenutými výročími roku 2020 je 200. výročí úmrtí otce Augustina Barruela, jednoho z prvních kontrarevolučních autorů 19. století.

Budeme jíst červy

Podle stanoviska Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA) je žlutý moučný červ bílkovinou a bezpečnou potravinou, jen varuje spotřebitele před alergenními riziky. Komercializace je nyní snažší. Výrobci potravin na bázi hmyzu se radují. A „zelená revoluce“ prosazovaná von der Leyen a společníky pokračuje.

Na cestě k další degradaci Kristovy oběti

Oficiální zavedení žen do oblasti eucharistické liturgie tedy není poctou ženskému pohlaví (jak se někteří mohou domnívat ), ale důrazem na čistě laicizovanou funkci pronikající do eucharistické oblasti, která by představovala v rovině kléru jedině charakter výjimky, a s tím další oficiálnídiminutio (pokles) kněžské důstojnosti.

Bergogliovo motu proprio Spiritus Domini o úpravě kánonu 230 otevírá také ženám funkci lektorátu a akolyty. Takové služby v průběhu staletí vždy vykonávali pouze muži, protože stejně jako ostatní starověké funkce služeb kněžím v menším řádu vycházejí z diakonátu. Takže přerušením spojení s touto tradicí i diakonát může být „napaden“.


V bratrství se Satanem

"Bratrství“ Církve s Organizací spojených národů představuje novou etapu ve vývoji globalistické koncepce náboženství. V souladu s koncilem, který zasel toto semeno, už papež František nechápe katolické náboženství jinak, než jako jakési Hnutí za duchovní animaci univerzální demokracie.

Pokud jde o vzájemné důkazy lásky, svatosti a morálky, projevy zbožnosti v rodinném společenství a obvyklé vztahy těch, kteří žijí pod jednou střechou, nelze nepochybně najít žádnou ctnost, která by nezářila v nejvyšší míře v této Svaté rodině předurčené stát se vzorem pro všechny ostatní.

Bergogliova „teologie“ není nic jiného než nová forma „univerzálního bratrstva“ nového synkretistického náboženství globalismu. Z apoštolátu modlitby je škola hereze

To nejhorší a nejlepší z roku 2020
 
Nejhorší je příchod Bidena, který se pokusí učinit z potratu lidské právo, následuje Guterres, který v OSN využil mimořádnou situaci k jeho propagaci jako základní kategorie v reakci na Covid-19. Totéž učinil Evropský parlament s pomocí Gatesa a Sorose. Několik zemí, od Trumpových USA, Brazílie, k Maďarsku a Polsku reagovalo opačným směrem.

Ve světle Fatimy

Referát dr. Roberto de Mattei

K podstatě problému

Kde jsme se to ocitli?

Katastrofální zemětřesení v Chorvatsku 

Nejen sedm obětí a tisíce vysídlených osob. Otřesy o síle 6,4 stupně Richterovy stupnice „úplně zničily šest kostelů a vážně poškodily dalších třicet“, řekla agentuře Compass Kristina Radic z Charity.

Z Oficia k svátku Jména Ježíš

Z promluvy sv. Bernarda opata

Savojská dynastie a cvírkev

Roberto de Mattei věnoval svůj článek knize Cristiny Siccardi: Savojská dynastie a církev. Velké tisíciletí evropské historie

Stalo se při zemětřesení v Chorvatsku

Mons. Galantino nový prezident APSA

Papež František jmenoval pro vatikánské finanční reformy loajálního, ale do značné míry neočekávaného spojence, aby převzal hlavní finanční mocenské centrum Vatikánu.

Mediran - Zrada

Z Eleison komentářů biskupa Williamsona: Jean Madiran, viz precedenty zde - zde .

Roberto De Mattei: V životě jde o volbu  správné strany

Důstojná připomínka velkého svědka naší doby a také zajímavý a podrobný exkurz k bolestivé a trapné otázce liturgické volby starověkého římského obřadu podle misálu z roku 1962.

Poslední Vánoce křesťanské éry

A co potom? Jsme v rozhodující bitvě proti silám Zla. Vznikne nový svět, ale ne ten, který by chtěli Universal Masters. Bude ze sutin nový začátek?

Dva dokumenty z Vatikánu

Vatikánská komise Covid 19 z Papežské akademie pro život zveřejnila nový dokument o používání vakcín, jen týden po dokumentu Kongregace pro nauku víry. Není to však jen duplikát, ale také říká velmi odlišné věci o etice očkování… 

Jsme svědky generální zkoušky na nástup království Antikrista

Rozhovor dr. Maike Hickson v LiveSiteNews  s arcibidkupem Viganò

Rozhodnutí Vatikánu ohrožuje identitu katolických škol

Jezuitské gymnázium Brebeuf Jesuit Preparatory School ve státě Indianopolis se dovědělo, že jeho profesor matematiky Layton Payne-Elliot uzavřel civilní sňatek s profesorem Joshua Payne-Elliot, který vyučuje na diecézní vysoké katedrální škole.

Další Bergogliovská degradace

Skutečnost narození v jeskyni a uložení v jeslích má podle Bergoglia symbolizovat, že Ježíš se chtěl narodit bez okázalosti, aby nás pozval k pokoře a nehledal aklamace od světa.

Největší ránu, kterou utrpěla závažná procedura pro oficiální ověření opravdové svatosti, bylo populistické zrušení tzv. „advocatus diaboli“.

Hlavní oltář baziliky Svatého Petra, papežský oltář  umístěný na Petrově hrobu, je již mnoho měsíců nepoužívaný.

Praví a falešní světci naší doby
 
Deformace s těžkými následky, na které budeme dlouho doplácet.
 
 
Vychází jeho nový životopis od Petera Seewalda

S odvoláním na pandemii vládní úřady zcela znemožnily poutníkům přístup do Guadalupe.

Cirkev zaprodaná na všech  frontách

„Rok sv. Josefa“ je podobný trik, jako svého času Jubilejní rok milosrdenství: podvodník v kroji velkého dobrodince.

Vatikán spojencem globalistických superpotentátů

Papež, který vždy odsuzoval kapitalismus, se hlásí k jeho nejtemnější stránce. Ostatní komentáře jsou zbytečné.

Prorocký pohled Lva XIII. v encyklice Humanum genus
 

Dvě slova, která probouzejí strach před dramatickou budoucností nejen pro křesťanskou Evropu spolu s Římem, sídlem papežství a světovým centrem katolicismu - ale také kvůli válce na Středním Východě a Palestině, kde se před dvěma tisíciletími zrodila křesťanská civilizace, jediná pravá, počínaje zrozením Ježíše v Nazaretě, dělícího dějiny na dvě části: před, a po Kristu.

 
Zní jako nevinná  epizoda , ale stojí za ní těžký zločin svůdce
 

Soukromý akt (ne)úcty z důvodu sanitární nouze

 Z lekcionáře včerejšího Officia

 
Úvaha mons. Viganò
 

K nevítanému článku prof. De Mattei

Svatokrádeže kněží z pohledu Ježíše Krista

Luisa Piccaretta je snad jedinou osobou, lterá mám přibližuje odpornou hrůzu masových svatokrádeží u katolického kléru všech stupňů

Veliké tajemství

Rodina a nauka círke před koncilem.

Rozhodl jsem se pro boj

Je třeba pamatovat na rozdíl mezi pastýřem a námezdníkem (Jan 10, 12) - protože právě podle rozdílnosti tohoto chování člověk rozlišuje a definuje toho, komu na stádu záleží a naopak toho, kdo uteče, když přijde vlk.


Na římském filmovém festivalu se má promítat dokumentární film Francesco režiséra Evgeny Afineevsy. Ve filmu jsou zachyceny některé jeho výroky o homosexualitě.

Máme dva Ratzingery

A liší se k nepoznání.

Ideologický aparát vysloveně totalitní, který pracuje na základě sanitárního teroru všeho druhu a ve jménu „náboženství zdraví“, šíří den co den cifry, které nemají vůbec žádný vědecký základ. »Jak je vůbec možné, že celá země, aniž by si toho byla vědoma, se eticky a politicky i prakticky zhroutila tváří v tvář chorobě?

Korunka P. k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

K 52. výročí úmrtí sv. Otce Pia z Pietrelciny přijměte tuto modlitbu, kterou doporučoval svým duchovním synům. (23. 9. 1968)

Poslušný až k smrti

Vše, co existuje mimo Boha, povstalo z jeho vůle a je tedy podřízeno řádu, který nejmoudřejší Tvůrce stanovil. Pokud jsou těmito tvory svobodné a rozumného bytosti a podrobují se Božímu řádu na základě svého svobodného uvážení a rozhodnutí, označujeme tuto podřízenost zpravidla termínem „poslušnost“.

Co zmůže modlitba a oběti čistého srdce

Aktuální vzpomínka na mystickou řeholnici.