Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

                             

 
 
 

+22 srpna:

Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 

24. srpna: sv. Bartoloměje apoštola

 Z pokladů Divinum officium

Četli jsme v Divinum officium o svátku Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Symbolický ďábel „černého papeže“ má těžké důsledky

Generální představený jezuitů Sosa vyloučil existenci ďábla jako osoby

 Amoris laetitia znamená konec pravdy

Všechno bylo naprojektováno už dlouhou dobu. Proto exhortace AL není nic nového, nýbrž je stará, dokonce velice stará. Nicméně jev plném slova smyslu revoluční , protože v ní opouští současné magisterium ontologickou cestu a vydává se cestou existencialismu.

Asistovaná sebevražda církve a společnosti

Sebevraždu mohou spáchat nejen lidé, ale také národy, civilizace a dokonce i církev, chápaná uprostřed lidstva jako lidé, ze kterých se skládá. Posledních padesát let prožívá církev svou sebevraždu, kterou Pavel VI. definoval jako autodemolice církve

Zemřela Paola Bonzi,

velká žena, která zachránila 22 tisíc dětí a matek. Nicméně „humanitární“ média a Bergoglio oslavují Bonino...

Vstříc synodě s požehnáním šamana

Celý svět oběhla fotografie amazonského šamana, který uděluje své „požehnání“ kněžím a řeholnicím v rámci přípravného fóra amazonského synodu v Bogotà.

Hříčka  přírody nebo výstraha?

Transhumanismus: k novým »digitálním diktaturám«

Mimo pozornost veřejného mínění dělá trashumanismus ve svých projektech gigantické pokroky.V Kalifornii publikovali v těchto dnech studii, v níž referují o úspěších dosažených na poli propojení mozek – počítač: aktivita neuronů se přenáší do zařízení pomocí specifických spojek dekodifikovaná na algoritmy v omezeném výběru otázek a odpovědí.

Církev rezignuje na svůj základní a největší poklad?

Je opravdu více než zarážející, že se  zatím nikdo nezhrozil ani  nepozastavil nad zprávou o katastrofální neznalosti svátosti Eucharistie. Je to jasné  svědectví o jejím duchovním bankrotu.

 Don Nicola Bux: Nástup stalinismu v církvi

Na potvrzení pluralismu a synodality byl použit vyhazov pro řádné profesory, kteří jsou z ideologických důvodů vyloučeni ze své katedry.

Výsledek průzkumu: Katolíci nevědí, co je to Eucharistie

Zpráva z Pew Research Center odhaluje, že jen každý třetí americký katolík věří, že v Eucharistii přijímá Tělo a Krev Ježíše Krista. 69% je naopak přesvědčeno, že chléb a víno jsou pouhé symboly.

Setkání vítěze Tour de France Kolumbijce Egana Bernala s dvanáctiletým bratrem a matkou bylo něco více než jen jednoduché objetí.                

Před nějakou dobou lidé přicházeli do chrámu, aby se účastnili mše svaté, klaněli se Kristu v Eucharistii, aby přijímali svátosti…Nyní naopak stále více krásné chrámy, architektonicky a figurativně hodné tohoto jména, bývají používány ke všemu možnému, co spadá do sféry materiálního života.
 

Zjevení Ježíše a Panny Marie sestře Marii Natálii Magdolné v Maďarsku osvětlují evropské dějiny i dějiny jednotlivých národů v současném zápasu mezi Dobrem a Zlem. Jako červená niť jimi procházejí výzvy: náprava, smíření, pokání spolu se žádostí o vytvoření šiku duší, které se obětují Bohu za přípravu triumfu Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

   
 
V epochální vnitrocírkevní bitvě padla jedna věž: Institut Jana Pavla II. Abychom zhodnotili tuto událost v jejím kontextu, poslouží nám článek George Weigela s příznačným titulem: Vandalové znovu... zpustošili Řím.

Konkláve 2013:  Výsledek zásahu Velké Británie?

Ministerstvo zahraničí Velké Británie mohlo mít údajně důležitý podíl na volbě papeže Františka. To je názor Kateřiny Pepinsterové na základě četných interview s klíčovými osobnostmi jako je kardinál Corma Murphy O¨Connor a nynější britský velvyslanec u Sv. Stolce Nigel Baker, který tvrdí, že Anglie sehrála rozhodující roli při volbě argentinského papeže, určeného ke zničení katolické církve.

Chystá se synod amazonský nebo masonský?

Nedávno vyšla najevo role skupiny koncilních otců pod titulem „Chudá církev“ která podepsala tajný dokument „Pakt z katakomb“, který dosáhl svého planetárního uskutečnění s nástupem Jorge Bergoglia na papežský stolec.

Tragické výročí novodobých dějin
 
 
Na vrcholu církve propukla revoluce, která potřebuje zkonsolidovat svou moc, a proto označuje každého, kdo má nějaké námitky, za „nepřítele papeže“. Případ Papežského institutu Jana Pavla II. je typickým příkladem, a to nikoliv ojedinělým.
 

Avvenire šíří další jed proti vypovězeným docentům institutu Jana Pavla II.. Luciano Moia je obviňuje z útoků proti papeži (čím zasluhují, aby byli postiženi), neboť interpretovali Amoris Laetitia ve světle bývalého magisteria a papežský dokument, který nepřipouští diskuze, obviňují z revolučního ducha.

Když je hudba oslavou Boha

Slavíme 425. výročí smrti jednoho z velkých hudebníků renezance, Giovanni Pierluigiho da Palestrina, který měl velký vliv na školu západní římské sakrální hudby. Jeho génius dal zazářit katolickému náboženství a svým dílem pomáhal Božímu lidu vstupovat do Božích tajemství.

A propòs »migranti«

Už několik let vyzývají afričtí biskupové mladé lidi, aby neopouštěli svou zemi kvůli vidině zázraku, ale aby se s trpělivostí a odhodláním zapojili do rozvoje ve své zemi. Černý kontinent ztrácí celou jednu generaci, tu, na které závisí jeho současnost a budoucnost.

Člověk a pravda

Odpadlý katolík říká: „Já nemohu věřit ve svátost pokání“. Měl by ve skutečnosti přiznat „Vedu hříšný život a odmítám odložit své špatné návyky a smířit se s Bohem“.....

Instrumentum laboris k pan-amazonské synodě je heretické a vyzývá k apostazi

Jednoznačná odsouzení přípravného materiálu pro říjnovou synodu, která publikovali kardinál Gerhard Müller a kardinál Walter Brandmüller, se v katolické veřejnosti setkává zatím s hrobovým mlčením. Jak dlouho ještě? Zdrcjící skutečnost přibližuje José Antonio Ureta.

Slovutným vrahům naší svaté liturgie.

Otevřený dopis, který demaskoval sabotéry katolické mše svaté. Před padesáti lety předpovídal to, co se skutečně stalo: nastal hluboký úpadek liturgie a víry.

V zajetí okouzlených ctitelů

Biskupové nacvičují indiánskou mystiku

Setkání biskupů amazonské oblasti skončilo obřadem „indiánské mystiky“; prohloubili tak závažné problémy přijímání panteismu a pohanství, které je v naprostém rozporu s naukou církve.

Významný prelát, který mluví i nemluví

Kardinál Sarah, který mnohokrát promluvil silným hlasem, i on mluví i nemluví. I on by mohl být zařazen mezi ty, kteří tvoří hráz proti novému bergogliánskému kursu. Říká o sobě:»Jsem klidný, protože jsem velmi věrný papeži. Nikdo nemůže citovat slovo nebo větu, kterou se obracím proti papeži«.

Kardinál okouzlený objevem nového zjevení

Z lekcí amazonských Indiánů by měly vycházet podněty pro hlubokou reformu církve. Musíme rozhodně zahájit reformu církve. Buď teď, nebo nikdy!

Od „politické korektnosti“ k „ideologické zvrácenosti"

Současné kultuře dominuje nová forma ideologické diktatury, které je vše přizpůsobeno a obětováno: „Politicky korektní“.Podporovaní masovou mediální propagandou a některými kulturními a politickými kruhy se nyní radikální ekologové snaží regulovat každodenní život nejen národů, ale i rodin a jednotlivců. Dovedně si podmanili i církev

Křesťanofobie: rudý poplach, který dělá EU a OSN?

Situace je skutečně tragická a to už delší dobu, nemluvě o neslýchaném mlčení Západu: 80% útoků a projevů diskriminace z náboženských důvodů mají za svou oběť právě křesťany, v některých oblastech má vyhlazování křesťanů charakter genocidy: Irák, Nigérie, Indonésie, Čína, Srí Lanka, Pákistán a Sýrie jsou jen některé příklady. Ale ve výčtu neschází ani Evropa.

 Medjugorje:  Zákaz přijímání hostie na ruku

Papežský legát pro Medjugorje mons. Henryk Hoser nařídil, že svaté přijímání se může v Medjugorje podávat jen do úst. Podávání na ruku zakázal.

Modlitba za změnu papeže

Žádat od Boha, aby ukončil tento pontifikát a dal církvi nového papeže, není projevem nerozumnosti, pýchy ani lehkomyslnosti. Kdo je pozorný čtenář, ví, že se jedná o obětování modliteb a pokání »na úmysly Neposkvrněného Srdce Panny Marie, mezi které jistě patří reforma a očištění církve.

Schneider versus Kräutler

To, co podporuje biskup Kräutler a mnoho jeho druhů jako cestu kléru, jsou spíše karikatury kněží, kteří mají svůj vzor v humanitárních pracovnících OSN. To však není misie Ježíše Krista, vtěleného Boha,¨který obětoval svůj život na kříži, aby vykoupil lidstvo

Venezuelská církev žádá změnu režimu

Prohlásili to venezuelští biskupové jednohlasně ve své poslední pastorační exhortaci. Jako podstatné podmínky změny požadují opravdu svobodné volby pod dohledem obnovené Národní Volební Rady a mezinárodních pozorovatelů.

List amerického katolíka apoštolu LGBT Jamesi Martinovi

Milý otče Martine, hle, proč je nutno označit partnertví se stejným pohlavím jako „skrz naskrz nezřízené".

Co říci o velké čistotě duše, s jakou se svatí chystali přijmout Chléb andělů? Víme, že měli v tom smyslu citlivost opravdu andělskou. Přestože si byli vědomi vlastní ubohosti, snažili se předstoupit před Ježíše jako „čistí a neposkvrnění“ (Ef 1,4) a opakovali s celníkem: „Bože, smiluj se nade mnou hříšným“ (Lk 18,9) a přistupovali s velkou naléhavostí k lázni svaté zpovědi.

Kánon sv. Vincence, hráz proti herezím

Vincenc je autorem Commoritoria - manuálu pravověrné křesťanské nauky. Proslavil se především v teologických kruzích jedním úryvkem z tohoto kánonu: V církvi je třeba věnovat největší péči zachování toho, co se věřilo všude, vždy a co věřili všichni.


Nejsou bílé, ani bohaté, ani Němky, ale černé, chudé a Nigerijky. Jsou to sestry Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, které procházejí diecézí křížem krážem, aby vysvětlily populaci, jaká rizika jsou spojena s ilegální emigrací. Je to poněkud neznámá tvář církve a její dobrovolné aktivity,
 

Nejnovější sexuální skandál USA se netýká církve, ale politických špiček. Jmenuje Jeffrey Epstein, miliardář obviněný ze sexuálního obtěžování a zneužívání mladistvých. Ministr práce, se kterým si dohodl lehký trest, podal demisi. S Epsteinem se přátelil Trump a Clinton. Ale tehdy obvinění z obtěžování nebudilo strach. Nyní je to mocná zbraň.

 
Kardninál Cupich, který se dostal na stolec v Chicagu díky kardinálu Maradiagovi, a to na radu ex-kardinála McCarricka, je nyní objektem zájmu americké justice.
 

Mezi četnými svědectvími, která přicházejí ze seminářů o formaci kněží, zásadní prioritu mají ta, která se týkají Eucharistie. To, co převládá ve vyprávění, je vize více protestantská než katolická: je zpochybňována ústřední katolická pravda týkající se reálné přítomnosti Ježíše Krista v eucharistické svátosti.

Amazonská synoda je záminkou pro změnu církve

Kardinál Müller, někdejší perfekt Kongregace pro nauku víry, odmítá bez pardonu Instrumentum laboris pro amazonskou synodu: »Rodí se nová ideologická vize, která nemá nic společného s katolicismem«.

Pošlapává církev princip zákonnosti?

Pokud by papeže Františka obvinil v kterékoliv části světa některý soudce ze zločinu, musel by se vzdát papežského úřadu a podrobit se soudu. Toto je logický a nutný důsledek nehorázného rozhodnutí Svatého stolce, který zbavil mons. Luigi Venturu diplomatické imunity.

 
 Po amazonském zemětřesení se ocitneme v neznámé džungli, která je nám zcela cizí.
 
 
»Moje moc je modlitba, mým vládcem je Boží vůle, kterou se nechávám vést za ruku. Mojí jistotou na hrbolaté cestě je nebeská Matka Maria!« Tato slova plná důvěry odměnil Bůh ze své strany velkou důvěrností, s jakou hovořil s duší   pokorného kněze jménem Dolindo Ruotolo

Bergoglio posedlý migranty se už stává nesnesitelným

V nedělním Angelus žádal Bergoglio „modlitbu za ubohé bezbranné oběti zabité nebo zraněné při leteckém útoku, který zasáhl centrum zadržených libyjských migrantů: „Mezinárodní společenství už nemůže snášet taková fakta. Modlím se za oběti: Bůh míru ať přijme zemřelé k sobě a chrání zraněné. Žádám o vytvoření humanitárních koridorů pro nejpotřebnější migranty“

Spoluvykupitelka proti revolucionářům

Jedno z kázání ctih. Fultona Sheena

Opět Bergogliův komisař v akci

Papež František nasadil dalšího komisaře, aby rozprášil kněžské bratrstvo tradičního ritu. Důvod pro tento zásah nebyl nikde uveden. Kněžské bratrstvo Rodina Kristova je první italské bratrstvo pod patronátem Ecclesia Dei.

 

Mons. Viganò zveřejňuje zatím neuvedené části svého interview ve Washington Post, které staví postavu číslo 3 vatikánské kurie do  podivného světla  
                                                                                                  

Po přečtení chvalozpěvu na amazonský Eden nechápeme, proč by jeho obyvatelé potřebovali křesťanskou víru. Naopak, vynořuje se zde skutečnost, že církev by se měla nechat obrátit od těchto domorodců

 

Pokud jde o tvář církve, měla by představovat tvář Ježíše Krista tak, jak je zjevena v evangeliích. V tomto smyslu tvrdím, že neexistuje žádná církev „s amazonskou tváří“. A není vůbec myslitelné, aby určitá oblast světa určovala tvář univerzální církve.


Výstižný komentáž panamazonské stráže k zásahu z německé oblasti tentokrát pozitivnímu
 

27. června zveřejnil kardinál Brandmüller ostrou kritiku Instrumentum laboris k synodě o Amazonii v říjnu letošního roku ( dále IL). IL protiřečí základní a závazné nauce církve v rozhodujících bodech, a proto je třeba kvalifikovat tento dokument jako heretický.

Teologická formace nebo deformace?

Jeden mladý kněz rekapituluje své zážitky ze semináře.

Kulminuje agrese proti západní křesťanské civilizaci

Profesor Plinio Corrêa de Oliveira upozornil v roce 1977 na vznik nových kmenových proudů uvnitř katolické církve zaměřených na přetvoření pevné a vznešené církevní struktury, jak ji náš Pán Ježíš Kristus ustanovil a ta po dvacet století modelovala podobu církve.

Panamazonští konspirátoři

V jednom klášteře nedaleko Říma se sešla skupina prelátů a teologů, převážně z německé oblasti, aby upřesnili svou strategii pro nastávající říjnovou synodu.

Není Beroglio naprogramovaný jako Greta?

Byl to papež, ktewrý před několika dny zdravil miliardáře z tuctu multinacionálních kšeftařů s ropou, které si shromáždil ve Vatikáně k jednání za zavřenými dveřmi.

Několik desítek vědců se obrátilo na prezidenty států, senáty, poslanecké sněmovny, rady ministrů a všechny odpovědné politiky s naléhavou výzvou,aby nenaléhali na nekritickou, politicky vymáhanou redukci kysličníku uhličitého v atmosféře na základě iluzorního přesvědčení, že tím mohou ovlivnit klima.

Kněz, který s Ježíšem svátostným přemohl svět

Ruce mladého kněze pozvednuté k nebi při úkonu proměnění svaté Hostie. To je podstata snímku, který se stal na internetu hitem a získal na sociální síti tisíce zobrazení.

Kořeny katastrofálního  dokumentu

Znepokojující dokument Instrumentum laboris pro synodu o Amazonii je možno pochopit jedině jako výsledek soustavného růstu ekologického proudu v církvi, který má svůj oficiální začátek v encyklice Laudato Sí (2015). Jeho přijetí znamená zařazení obsahu do nauky víry.

Biskupové, zahoďte to!

Instrumentum laboris pro amazonskou synodu je heretický gnostický text, který zásadně protiřečí katolické víře.

 

Papež varoval ve shromážděním nunciů před kritikou své osoby

Výslovně varoval před sledováním  blogu Corrispondenza Romana, který založil prof. Roberto De Mattei, jeden z čelných kritiků současného pontifikátu.

Z protestantského pastora katolíkem

Luis Miguel Boullón podává svědectví, jak se stal katolíkem. Opustila ho rodina a přátelé. Díky vstřícnosti katolického kněze našel cestu ke Kristu a jeho církvi.

Je zde naléhavý úkol vrátit se ke Katechismu Pia X.

Přečtěte si v  něm s uctivou  bázní Boží, co se zde říká o 1. přikázání


Vatikánské dílo ničení řeholního života neúprosně pokračuje. Nyní jsou na řadě Malé sestry Panny Marie, Matky Vykupitele. Řád vznikl ve Francii a má v současnosti 120 sester


Nástup falešné církve do služeb  satanských globálních ideologií
 

 
Široká náruč ekumenismu umožní duchovní obohacení  podzimního synodu?
 
 
Trpělivě připravovaný rozvrat zevnitř  zapojil do akce špičkové vedení církve.

 
 
Mladý student teologie, který zvažuje možnost kněžského povolání, se diví: »Je to skandál chápat akademický život odděleně od Krista. Co by na to řekl sv. Ignác?«
 
 
"Četl jsem ta obvinění se smyslem pro humor, řekl bych také s něžností, něžností otcovskou".

Pro ty, kteří si s překvapením uvědomují alarmující nesoulad v pontifikátu papeže Františka, uvádí Stephanie Sarkisovázávažné důkazy o tom, že všichni katolíci jsou vystaveni nebezpečnému psychologickému zneužívání ze strany Vatikánu.


 
Roberto de Mattei na Rome Life Forum 2019

V obšírném rozhovoru Dianou Montagna zdůvodňuje prof. Claudio Pierantoni   své rozhodnutí podepsat Otevřený dopis biskupům, který připisuje papeži Františkovi obvinění z hereze.