29. května

29. května

TURRIS EBURNEA, ORA PRO NOBIS

Když dobrý Bůh formoval a tvořil Adama, formoval také svou svatou Nevěstu, Matku svého Syna. Aby stvořil Adama, vzal Bůh panenskou půdu, uhnětl ji a dal jí formu budoucího Krista, který je již nyní pro něho přítomný, jak říká Tertulián. Oživuje ho svým dechem dává mu tím duši rozumného člověka a Duch Svatý z něho činí Božího syna viditelného na tomto světě.

Svatý Ondřej Krétský říká: První Adam byl vytvořen z panenské a neposkvrněné země, tak jako Kristus byl formován v neposkvrněné Panně Marii. Svatý Augustin dodává: První člověk pochází ze země a z nebe, druhý z nebe a země. Ten který pochází z nebe a země, Ježíš, je z Boha a Marie. Ten, který pochází ze země a z nebe, Adam, je ze země a z Ducha Svatého. Jeden i druhý mají panenskou matku: Adam je ze země bez kalu, Kristus z Panny bez hříchu.

Jediný Boží Syn soupodstatný s Otcem, přijal svou podstatu z této Panny, z této absolutně čisté půdy, aby odtud zformoval své lidství.

Ale když nám víra udává, že Ježíš se narodil z Panny Marie, zjevuje nám současně, že Maria za všechno vděčí Ježíši, který je jejím Pánem a Stvořitelem. Toto dvojí tajemství vytvořila Boží prozřetelnost nejdříve formováním prvního člověka, pak formováním první ženy, která byla vzata ze samé podstaty Adama. Jeden malý pětiletý Číňan, který přijal křest, odpověděl na otázku jednoho biskupa misionáře, který se ho ptal na tajemství vtělení: »Pán nebes učinil Pannu Marii a ta se pa stala Matkou Pána nebes«.

Abychom pochopili zcela mimořádnou jednotu, která existuje mezi Mužem par excellence a mezi Ženou par excellence, mezi Ježíšem a Marií, dobrý Bůh nám říká v knize Geneze tato slova jakoby zdánlivě cizí, ale plná mystické zkušenosti: Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobenství, jako muže a ženu je učinil (Gen 1 ,7). Bezprostřední smysl tohoto sdělení se týká Adama a Evy, nerozlučně spojených podle svaté Boží vůle; ale stejně bezprostředně se týká skutečného Adama skutečné Evy. V rozjímání o velkém tajemství víry, kým je Ježíš Kristus, není možno pominout syna a matku: Člověka – Boha a Pannu, Matku Boha. Nikdy není možno oddělovat Ježíše a Marii. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

Genazzano – Matka Dobré rady