Modlitba Dona Elii

Ó Maria, svatá Panno, Matko Boží a Matko Církve, Královno nebes a všech národů, Ty, která ses stala všemohoucí v milosti, přijmi prosby, které vkládáme do Tvého neposkvrněného Srdce, aby dospěly neomylně k nejsvětějšímu Srdci Ježíše, Tvého Syna. Vypros svaté Církvi nejvyššího Pastýře, který je Mu věrný a poslušný, který nás opět přivede na cesty nezměnitelné pravdy, která vede ke spáse a brání před vlky tohoto zaslepeného a zvráceného světa.

Potři moc bezbožných, kteří nás nelegitimně vedou, a vzbuď pro nás skrze pokání za hříchy naše i druhých vládce podřízené blahodárnému věčnému božskému Zákonu. Uchraň nás od pohromy války, kterou Bůh hodlá ztrestat nevěřící svět, a pokud je tato válka nevyhnutelná, dopřej vítězství svým vyvoleným, jak jsi to již vícekrát učinila v hrdinských bitvách křesťanských vojsk, které jsi sama zachránila neporazitelnou zbraní svatého růžence.

Přiveď k dokonalému obrácení národ, jehož zasvěcení jsi požadovala, a přitáhni k plnému společenství s Petrovým stolcem jeho hlavu civilní i hlavu duchovní; učiň ho vítězen nad nepřátelskou mocí, jak již odrazil agresory a odpůrce Boha. Osvoboď od útlaku materialistického ateismu obrovský národ Dálného Východu, který je ochoten přijmout evangelium Tvého Syna a přivést k rozkvětu své ctnosti v Kristu, a zplodit šiky evangelizátorů pro svůj lid i pro celý svět.

Daruj nám pevnost a vytrvalost v jediné pravé víře a v Boží milosti skrze modlitbu, svátosti a zachovávání přikázání, abychom mohli být uchráněni přede vším zlým, co se má stát. Matko vtělené Moudrosti a Paní jeho Domu, chraň nás před komplotem bohovrahů při konečném útoku na živý chrám, který tvoříme, a proveď nás bez pohromy velkou zkouškou, která nás čeká v tomto životě, dříve než nastane triumf Tvého neposkvrněného Srdce a příchod království Ježíše Krista. Přiveď nás ke spáse a povolej všechny k obrácení, aby v nás všech žil a kraloval s Otcem i Duchem Svatým po všechny věky.

Amen.

Staň se staň!

Nejsvětější Matko Boží zachraň nás!

                                                               Don Elia