Prosinec

1. prosince

Svatého Nahuma, proroka, který odpočívá v Bégabaru. V Římě si slávu mučednictví zasloužili svatí mučedníci Diodor kněz a Marianus jáhen s mnoha dalšími, kteří za vlády knížete Numeriana, když slavili mučedníky v katakombách, pronásledovatelé zavřeli dveře krypty a...

číst více

2. prosince

V Římě umučení svaté Bibiány, panny a mučednice, která byla za svatokrádežného císaře Juliána bita pro Krista olověnými biči, dokud nevydala svého ducha. V Imole v regionu Emilia, svatého Petra, biskupa z Ravenny, vyznavače a učitele církve, přezdívaného Kristolog,...

číst více

3. prosince

Svatého Františka Xaverského, kněze Tovaryšstva Ježíšova a Vyznavače, apoštola Indie, nebeského patrona Kongregace a díla šíření víry a všech misií, který zesnul v pokoji předchozího dne. V Judsku svatého proroka Sofoniáše. V Římě svatých mučedníků Kláudia, tribuna,...

číst více

4. prosince

Svatého Petra Chryoologa biskupa z Ravenny, vyznavače a učitele církve, jehož památku si připomínáme 2. tohoto měsíce. V Nikomédii  svaté Barbory, panny a mučednice, která za Maximinova pronásledování po strašných mukách ve vězení, po pálení pochodněmi, odřezání...

číst více

5. prosince

V Judsku svatého opata Sáby, ,který se narodil v Mutale, městě v Kappadocii, zářil obdivuhodným příkladem svatosti a usilovně pracoval pro katolickou víru proti odpůrcům svatého chalcedonského koncilu a nakonec spočinul v pokoji v jeruzalémské diecézi v té lauře,...

číst více

6. prosince

V Miře metropoli Lycie svátek svatého Mikuláše, biskupa a vyznavače, o němž se mezi mnoha slavnými zázraky vypráví i tato pamětihodná skutečnost, že z dálky ve vidění přiměl císaře Konstantina napomenutím a hrozbami, aby se smiloval nad některými odsouzenci na smrt,...

číst více

7. prosince

Vigilie Neposkvrněného početí Panny Marie. Svatého Ambrože, biskupa, vyznavače a učitele církve, který spočinul v Pánu 4. dubna, ale slaví se zejména v tento den, kdy se ujal vlády nad milánskou církví. V Římě byl mučednickou smrtí korunován blahoslavený papež...

číst více

8. prosince

Neposkvrněného početí slavné Panny Marie, Matky Boží, o níž nejvyšší papež Pius IX. právě v tento den slavnostně prohlásil, že byla díky zvláštnímu Božímu privilegiu uchráněna jakékoli poskvrny prvotní viny. V Trevíru je svatého Euchaia, žáka blahoslaveného apoštola...

číst více

9. prosince

V Kartágu sv Restituda, biskupa a mučedníka, o jehož svátku svatý Augustin o něm promluvil k lidu. V Africe svatých mučedníků Petra, Sukcesa, Bassiána, Primitiva a dvaceti dalších. V Toledu ve Španělsku svaté Leokadie, panny a mučednice, která byla za pronásledování...

číst více

10. prosince

Svatého Melchiada, papeže a mučedníka, jehož narozeniny pro nebe si připomínáme 11. ledna. V Římě, na Via Ostiense se každoročně 18. listopadu připomíná posvěcení baziliky svatého Pavla apoštola, které se slaví společně se posvěcením baziliky svatého Petra, knížete...

číst více

11. prosince

V Římě svatého Damase I.. Papeže a vyznavače, který odsoudil heretika Apollináře a vrátil Petra, alexandrijského biskupa na jeho stolec, odkud byl vyhnán. Našel také mnoho těl umučených světců a jejich hroby vyzdobil verši. V Římě svatého Trasona, který podporoval ze...

číst více

12. prosince

V Alexandrii skonalii svatí mučedníci Epimachus a Alexandra, kteří byli za císaře Decia dlouho vězněni a když po různých mučeních vytrvali ve víře, nakonec   byli stráveni v ohni. Svatý Epimachus se spolu se svatým mučedníkem Gordianem slaví 10. května. V Římě...

číst více

13. prosince

V Syrakusách, svaté Lucie, panny a mučednice,v době Diokleciánova pronásledování. Touto vznešenou pannou, když ji chtěli odvléci k ohavným mužům, jimž byla na rozkaz Pascala Consulla vydána, aby lid hanobil její cudnost, nemohli nijak pohnout ani přidanými kouzly, ani...

číst více

14. prosince

Ve Španělsku sv. Jana od Kříže, kněze a vyznavače, společníka svaté Terezie při reformě karmelitánů. Papež Benedikt X. ho zapsal mezi svaté a papež Pius XI. ho prohlásil učitelem všeobecné církve. Jeho svátek se slaví 24. listopadu. V Remeši ve Francii umučení svatého...

číst více

15. prosince

V Římě svatíých mučedníků Irenea, Antonína, Teodora Saturnina, Viktora a sedmnácti dalších, kteří trpěli pro Krista za Valeriánova pronásledování. V Africe umučení svatých Faustina, Lucia, Kandida, Celiana, Marka, Januára a Fortunáta. Na stejném místě svatého biskupa...

číst více

16. prosince

Svatého Eusebia, biskupa ve Vercelli a mučedníka, jehož svátek si připomínáme prvního srpna a jeho svatořečení patnáctého dne tohoto měsíce. V tento den byly pohřbeny v jeskyni poblíž Babylonu tři svatí mládenci, totiž Ananiáš, Azariáš a Misael. V Ravenně svatého...

číst více

17. prosince

V Římě svatého Jana z Mathy, kněze a vyznavače, zakladatele řádu Nejsvětější Trojice pro vykoupování otroků. Podle nařízení papeže Inocence XI. se však jeho svátek slaví 8. února. V Marseille ve Francii blahoslaveného biskupa Lazara, bratra svatých Marie Magdalény a...

číst více

18. prosince

Ve Filipách v Makedonii svatých mučedníků Rufa a Zosima, kteří patřili mezi učedníky, kteří založili prvotní církev mezi Židy a Řeky. O jejich šťastném boji píše svatý Polykarp ve svém dopise Filipanům. V Laodiceji v Sýrii umučení svatých Theoptima a Basila. V Africe...

číst více

19. prosince

V Mauretánii svatého Timotea jáhna, který byl pro víru v Krista po strašlivém věznění vhozen do ohně, a tak dovršil své mučednictví. V Alexandrii blahoslaveného mučedníka Nemesia, který byl nejprve před soudcem pomluven jako zloděj a prohlášen za nevinného v tomto...

číst více

20. prosince

V Římě svatého Zefyrina, papeže a mučedníka. Jeho svátek se slaví 26. srpna. Na tomtéž místě svatého Ignáce, biskupa a mučedníka, který byl po blahoslaveném apoštolu Petrovi třetí osobou, která řídila antiošskou církev. Za Trajánova pronásledování byl odsouzen k smrti...

číst více

21. prosince

V Kalamuji blahoslaveného apoštola Tomáše, který hlásal evangelium Parthům, Médům, Peršanům a Hirčanům a poté pronikl do Indie, kde byl na rozkaz krále probodnut kopím a zemřel, když tyto národy poučil o křesťanském náboženství.¨Jeho ostatky byly nejprve převezeny do...

číst více

22. prosince

V Římě, na Via Labikana třiceti svatých mučedníků, kteří byli všichni korunováni mučednickou smrtí ve stejný den za Diokleciánova pronásledování. V Římě svatého Flaviána, dříve prefekta, manžela blahoslavené mučednice Dafrózy a otec blahoslavených panen a mučednic...

číst více

23. prosince

V Římě svaté Viktorie, panny a mučednice, která byla za pronásledování císaře Dacia zasnoubena s pohanem Eugeniem, ale nechtěla se vdát ani obětovat modlám; po vykonání mnoha zázraků, jimiž získala Bohu mnoho panen, byla na žádost svého manžela katem probodena mečem...

číst více

24.prosince

Předvečer Narození našeho Pána Ježíše Krista. V Krakově v Polsku se narodil pro nebe svatý Jan Kentský, kněz a vyznavač, který se proslavil svým učením, horlivostí v šíření víry, ctnostmi a zázraky a byl zapsán do seznamu svatých papežem Klemèntem XIII. Jeho svátek se...

číst více

25. prosince

V roce pět tisíc 200    od stvoření světa, kdy Bůh na počátku stvořil nebe a zemi; od potopy v roce dva tisíce devět set padesát sedm; od narození Abraháma v roce dva tisíce sestnáct; vyvedením izraelského lidu Mojžíšem z Egypta v roce tisíc pět set...

číst více

26. prosince

V Jeruzalémě je svatého Štěpána prvomučedníka, který byl nedlouho po Nanebevstoupení Páně ukamenován Židy. V Římě svatého Marina, muž senátorského řádu, který byl za císaře Numeriána a prefekta Marciána zajat pro křesťanské náboženství, mučen na skřipci a háky jako...

číst více

27. prosince

Nedaleko Efezu svatého Jana, apoštola a evangelisty, který po sepsání evangelia, vyhnání do vyhnanství a po božské apokalypse, žil až do doby císaře Trajána; založil a řídil církve v celé Asii a nakonec, vyčerpán stářím, zemřel v roce šedesát osm po umučení Páně a byl...

číst více

28. prosince

Betlémě v Judsku, svatých neviňáte mučedníků, které pro Krista zabil král Herodes. V Lyonu ve Francii svatého Františka Saleského, ženevský biskupa a vyznavače, který se proslavil svým učením a horlivostí při obracení kacířů. Papež Alexandr VII. ho zapsal do seznamu...

číst více

29. prosince

V anglickém Canterbury svatého Tomáše, biskupa a mučedniíka, který byl za obranu spravedlnosti a imunity ve své bazilice zabit mečem skupinou bezbožníků. Jako mučedník odešel k Pánu. V Jeruzalémě svatého Davida  krále a proroka V Arles, ve Francii, svatého...

číst více

30. prosince

V Římě svatého Felixe I. papeže a mučedníka, který řídil církev v době císaře Aureliána. Jeho svátek se slaví 30. května. Ve Spoletu svatých mučedníků Savina, biskupa z Assisi, jáhnů Esuperance a Marcela a Venustiàno, správce školy s jeho ženou a dětmi; za císaře...

číst více

31. prosince

V Římě svatého Silvestra I. papeže a vyznavače, který pokřtil císaře Konstantina Velikého, potvrdil nicejský koncil a po mnoha dalších svatých skutcích spočinul v pokoji. Rovněž v Římě, na Via Salaria, na hřbitově sv Priscilly, svatých mučednic Donaty, Pavlíny,...

číst více