21. prosince

Antifona

Ó Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kteří žijí v temnotě a stínu smrti!

První čtení

Bude-li člověk bez nadutosti a vychloubání za pravou slávu považovat to, co bylo stvořeno, i toho, kdo všechno stvořil, totiž ze všech nejmocnějšího Boha, jenž všem daroval to, že jsou, a setrvá-li v jeho lásce, poddanosti a ve vzdávání díků, obdrží od Boha ještě větší slávu a jeho sláva stále poroste, až se stane podobným tomu, který za něj zemřel. ( Sv. Ireneus, Proti bludným naukám)

Druhé čtení ( Lk 1, 26-38)

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou“.Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce“.Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného‘.“ Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.

Modlitba

Obnov svou moc a přijď Pane, přispěj nám na pomoc velkou silou: slitování tvého milosrdenství s pomocí tvé milosti kéž urychlí naši záchranu, které brání naše hříchy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svatý růženec

Homilie

V plnosti času očekávaný Mesiáš otevírá svůj příbytek mezi lidmi. Bůh chce, aby i lidé se podíleli na jeho díle spásy. Žádá proto od jednoho ze svých tvorů o dar lidské přirozenosti pro svého Syna. Maria svobodně a velkodušně odpovídá Ano. V tom okamžiku počala ve svém lůně Ježíše Spasitele a mezi Matkou a Synem se vytváří hluboká intimní jednota díla Vykoupení, která potrvá až do konce časů.

Požehnání

Všemohoucí a milosrdný Bůh kéž vám dá milost rozpomenout se na prvotní příchod jeho Syna, a očekávat v naději jeho slavný příchod. Nechť vás posvětí jasem své návštěvy a zahrne vás svým požehnáním. Na pouti tohoto života kéž vás Bůh učiní pevnými ve víře, radostnými v naději a činnými v lásce. Amen.