Duben

1. dubna

V Římě pamáka mučednické smrti svaté Theodory, sestry proslulé mučednice Herméty, která byla za císaře Hadriána umučena pod soudcem Aurelianem a pohřbena vedle svého bratra na Via Salaria nedaleko města. Ve stejný den sv. Venancia biskupa a mučedníka. V Egyptě svatých...

číst více

2. dubna

V Tours ve Francii svatého Františka z Pauly, vyznavače a zakladatele řádu minimů, proslulého ctnostmi a zázraky, pežem Lvem X. zapsán mezi svaté. V Cesareji v Palestině, svatého mučedníka Aelia, který byl před svým bratrem svatým mučedníkem Aedesiem při...

číst více

3. dubna

Ve Vannes v Malé Bretani zemřel svatý Vincent Ferréri z řádu kazatelů, zpovědník, který svými mocnými skutky a kázáním obrátil ke Kristu mnoho tisíc nevěřících. V Africe se konají pašije svatých mučedníků, kteří byli během pronásledování ariánského krále Genserika...

číst více

4. dubna

V Seville ve Španělsku byl uložen svatý Isidor, biskup, vyznavač a učitel církve, proslulý svou svatostí a učením, který svou horlivostí pro katolickou víru a dodržování církevní kázně ozdobil Španělsko. V Miláně byl uložen svatý Ambrož, biskup, vyznavač a učitel...

číst více

5. dubna

Ve Vannes, v Bretani, svatého Vincence Ferrerského z Řádu kazatelů, vyznavače, který byl mocný v díle i v slovu a získal mnoho tisíc nevěřících na Krista. V Africe umučení svatých mučedníků, kteří byli při pronásledování ariánského krále Genserika   zabiti v...

číst více

6. dubna

V Miláně sv. Petra z řádu kazatelů mučedníka zabitého od bludařů pro katolickou víru. Jeho svátek se však slaví dvacátého devátého dubna. Na Velehradě na Moravě skonání svatého Metoděje, biskupa a vyznavače, který spolu se svým bratrem biskupem svatým Cyrilem, jehož...

číst více

7. dubna

V Rouenu svatého Jana Křtitele de La Salle, kněze a vyznavače, který se vyznamenal péčí vzdělávání obzvláště chudé mládeže a který se zasloužil o náboženství i občanskou společnost tím, že založil Kongregaci bratří křesťanských škol. Papež Pius XII. ho jmenoval...

číst více

8. dubna

Památka svatých Herodióna, Asynkrita a Flegona, o nichž se sv. Pavel Apoštol zmiňuje v dopise Římanům. V Alexandrii sv. Edesia mučedníka, bratra požehnaného Affiana, který v době císaře Maximiana Galeria veřejně vyčítal bezbožnému soudci, že předal lvům panny...

číst více

9. dubna

V Judsku svaté Marie Kleofášovy, kterou sv. Jan Evangelista nazývá sestrou nejsvětější Matky Boží Marie, a říká, že byla s ní u Ježíšova kříže. V Antiochii svatého Prokora, který byl jedním z prvních sedmi jáhnů, a proslul vírou a zázraky a byl korunován mučednictvím....

číst více

10. dubna

V blízkosti Babylónu proroka Ezekiela, který byl zabit soudcem lidu Izraele, protože mu vyčítal uctívání model, Byl uložen do hrobky Sema a Arfaxada, předků Abraháma, k níž se mnozí utíkali v modlibách.. V Římě památka mnoha svatých mučedníků, které ve vězení pokřtil...

číst více

11. dubna

Svatého Lva I. papeže, známého jako Veliký, vyznavače a učitele Církve, jehož svátek se připomíná 10. listopadu. V asijském Pergamu svatého Antipy, věrného svědka, o kterém se sv. Jan zmiňuje v Apokalypse. Tento Antipas pak za císaře Domitiana podstoupil mučednictví...

číst více

12. dubna

Ve Veroně umučení biskupa sv. Zenona, který uprostřed bouří a pronásledování vládl této Církvi s obdivuhodnou pevností a v době Galliéna byl korunován mučednictvím. V Kapadocii svatého Saby Gota, který byl v době císaře Valenta, když Atanar král Gótů pronásledoval...

číst více

13. dubna

Ve španělské Seville svatý mučedník Ermenegildo, syna Leovigilda. Arianského krále Vizigótů. Byl uvbržen ve vězení za vyznání katolické víry, a když nechtěl přijímat přijímání od arianského biskupa na velikonoční slavnosti, na příkaz zrádného otce byl zasažen sekerou...

číst více

14. dubna

Svatého Justina, filozofa a mučedníka, který byl připomínán včerejšího dne. V Římě na Via Appia svatých mučedníků Tiburcia, Valeriána a Maxima za vlády císaře Alexandra a prefekta Almachia. Z nich první dva se obrátili ke Kristu při nabádání blahoslavené Cecílie, a...

číst více

15. dubna

V Římě svatých Basilisy a Anastasie, ušlechtilých žen, které byly učednicemi apoštolů velmi vytvalými ve víře, za vlády císaře Nerona, po uřezání jazyka a nohou byly usmrceny mečem a získaly korunu mučednictví . Ve stejný den byli svatí mučedníci Maron, Eutyka a...

číst více

16. dubna

V Korintě zrození pro nebe svatých mučedníků Kalista a Karisia sedmi dalších, kteří všichni, po mnohém utrpení byli vhozeni do moře. Podobně ve španělské Zaragoze, osmnácti svatých mučedníků, jmenovitě Ottaty, Lupertka, Sukcesa, Marciala, Urbana, Julia, Kvintiliána,...

číst více

17. dubna

V Římě získal palmu mučednictví svatý Anicet, papež a mučedník za pronásledování Marka Aurélia Antonina a Lucio Vera. Ve španělské Cordově svatých mučedníků Elii kněze, Pavla a Isidora mnichů, zabitých kvůli vyznání křesťanské víry při pronásledování od Arabů. V...

číst více

18. dubna

V Monte Senario v Toskánsku,   vynavače sv. Amedéa, jednoho ze sedmi zakladatelů Řádu služebníků Panny Marie, proslulého svou horlivou láskou k Bohu. Jeho svátek se slaví 12. února. V Římě blaženého Apolónia senátora, který byl za vladaře Komoda a prefekta...

číst více

19. dubna

V Korintu svatého Timóna, jednoho z prvních sedmi jáhnů. Nejprv kázal v Beréji, a poté šel do Korintu, tam ho Židé a Řekové (jak je známo) uvrhli do plamenů, ale nakonec vyšel bez úhony a byl přibit na kříž. V Canterbury v Anglii, svatého Eifega, biskupa a mučedníka....

číst více

20. dubna

V Římě svatých mučedníků Sulpicia a Serviliána, kteří konvertovali k víře Kristově pro napomenutí a zázraky požehnané Domitill Vergineové, kteří nechtěli obětovat modlám a za pronásledování Trajana a prefekta Aniana, prefektem byli sťati mečem. V Nicomédii svatých...

číst více

21. dubna

V anglickém Canterbury svatého Anselma, biskupa, vyznavače a učitele církve, proslulého svou svatostí a naukou. V Persii svatého Simeona, biskupa ze Seléucie a Tesifónte, který na příkaz perského krále Sapora byl spoután řetězy, představen ničemným soudcům a nechtěl...

číst více

22. dubna

V Římě na Via Appia, památka svatého Sotera, papeže a mučedníka. Taktéž v Římě svatého Kája, papeže korunovaného mučednictvím za císaře Diokleciána Ve Smyrně svatých Apella a Lucia, kteří byli mezi prvními Kristovými učedníky. V Persii mnoha svatých mučedníků, kteří...

číst více

23. dubna

Památka svatého Jiří mučedníka, jehož slavné mučednictví církev tradičně uctívá. Ve vesnici Tenkitten poblíž pruského zálivu Kdaňsk si připomínáme narození pro nebe svatého Vojtěcha, pražského biskupa a mučedníka, který kázal evangelium také Polákům a Maďarům. Ve...

číst více

24. dubna

V Seevisu ve Švýcarsku sv. Fidéla ze Sigmaringy kněze z řádu kapucínů, kterého zabili heretici, když byl vyslán, aby zde hájil katolickou víru. Papež Benedikt XIV. ho zapsal do seznamu svatých mučedníků. V Římě sv. Sáby, vojenského velitele, který byl obviněn, že...

číst více

25. dubna

V Římě litanie a prosebný průvod z hlavní baziliky svatého Petra. V Alexandrii svatého Marka Evangelisty. Tento učedník a tlumočník apoštola Petra, který se modlil v Římě se svými bratry, napsal evangelium, s nímž odešel do Egypta, a nejprve hlásal Krista v...

číst více

26. dubna

sv. Klétus 26. dubna V Římě památka blahoslaveného Kléta, papeže a mučedníka, který druhý po apoštolu Petrovi vedl Církev a za pronásledování Domitiana byl korunován mučednictvím. Ve stejný den svatého Marcelina, papeže a mučedníka, jehož svátek si připomínáme 25....

číst více

27. dubna

Svatého Petra Kanisia, kněze Tovaryšstva Ježíšova, vyznavače a učitele církve, který 21. prosince odešel k Pánu. V Nikomédi svatého Antima, biskupa a mučedníka, který za Diokleciánova pronásledování pro vyznání Krista byl sťat a získal slávu mučedníka. Následovalo ho...

číst více

28. dubna

Svatého Pavla od Kříže, kněze a vyznavače, zakladatele kongregace Kříž a umučení našeho Pána Ježíše Krista známé jako pasionisté, který zesnul v Pánu 18. října. V Ravenně svatého Vítale Marty, manžela sv. Valérie a otce sv. Gerváze a Protáze, který poté, co s...

číst více

29. dubna

Sv. Petra z řádu kazatelů, mučedníka, který 6. dubna podstoupil mučednickou smrt pro katolickou víru. V Římě svaté Kateřiny ze Sieny, panny z třetího řádu svatého Dominika, proslulé svatým životem a zázraky, kterou papež Pius druhý připsal do počtu svatých panen. Její...

číst více

30. dubna

Svaté Kateřina ze Siény, panny, z třetího řádu svatého Dominika, která předešlý den odešla za nebeským manželem. V Saintes ve Francii blahoslaveného Eutropia, biskupa a mučedníka, kterého posvětil za biskupa papež svatý Klement a poslal jej do Francie hlásat...

číst více