Krásná čtení ze včerejšího Matutina

Lekce svatého Jeronýma, kněze

Kdo a jak veliká a slavná je Panna Maria, nám vyložil Anděl jako Boží posel, když řekl: »Zdrávas milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami ( Lk 1,28) Slušelo se, aby takové dary byly zajištěny této Pannu, aby byla plná milosti ta, která dala slávu nebi a Pána zemi, která dala zazářit pokoji, přinesla národům víru, konec neřestem a pravidla pro život a mraní kázeň. A skutečně je plná milosti, protože i když milost se nachází i u svatých Otců a Proroků, není zde nikdy v plnosti; na Marii naopak sestoupila plnost milosti, která je v Kristu, i když jiným způsobem. A proto říká: Požehnaná jsi mezi všemi jinými ženami. Takto bylo všechno prokletí, které přivolala Eva, odstraněno Mariiným požehnáním. O ní Šalomoun praví v Písni: »Pojď, holubice má, moje nevinná. Neboť zima již minula, déšť ustal a zmizel ( Pís 2,10) A pak připojuje: Přijď z Libanonu, přijď, budeš korunována ( Sir 24,5).

A nikoliv nezaslouženě je zvána s Libanonu, to znamená z Libanonu zářícího. Ona totiž září mnoha zásluhami a ctnostmi, a je zářivější než sníh, bělejší skrze dary Ducha Svatého, a přitom představovala prostotu holubice; neboť to, co se v ní uskutečnilo, je vše čistota a prostota, pravda a milost; všechno milosrdenství a spravedlnost sestoupí z nebe, neboť je neposkvrněná a zcela bez poskvrny. Ona se totiž stane matkou, jak říká Jeremiáš, ale zůstane pannou. Pán učiní na zemi novou věc, žena uzavře v sobě muže ( Jer 31,22) Novina neslýchaná, která překračuje každou jinou novotu, neboť Bůh, kterého svět nemůže pojmout (a nemůže ho nikdo spatřit, aniž by zemřel), vstoupil do Panny jako do domova, aniž by byl vězněm tohoto těla; a přece je zde Bůh obsažen celý: ten který odtud vyjde ( Ez 44,2). Proto o ní zpívá Píseň písní: »Uzavřená zahrado, zapečetěná studnice, to co vyzařuješ, je ráj ( Pís 4,12). Opravdu, zahrada rozkoší, která slučuje všechny druhy květů a vůně ctností; je tak zavřena, že žádná moc ani prohnanost nemohou násilím otevřít: Je to studnice zapečetěná pečetí celé Trojice.

– – –

Homílie sv. Germana biskupa

Buď zdráva, Maria, milostí plná, světější než světci, vznešenější než nebesa, slavnější než Cherubíni, úctyhodnější než Serafíni, holubice, která přinášíš plod olivy a oznamuješ nám toho, skrze něhož jsme byli ušetřeni duchovní potopy, a je přístavem spásy; jejíž křídla září jako stříbro jejíž záda jsou jako zář zlata a paprsků nejsvětějšího Ducha osvětitele. Buď zdráva, ty nejlíbeznější a nejmoudřejší Boží ráji, vysazený dnešního dne jeho nejdobrotivější a nejmocnější pravicí, ty, která vydáváš jeho nejlíbeznější liliovou vůni a plodíš nevadnoucí růže pro uzdravení těch. kteří pili na Západě hořkost strašné duševní smrti; ráji, v němž kvete strom života pro poznání pravdy, která daruje nesmrtelnost, jakou budeme zakoušet. Buď zdráva, nejsvětější příbytku, nejčistší paláci Boha, nejvyššího Krále, ozdobený ze všech stran vznešeností božského Krále, paláci, který otevírá svou pohostinnost a hostí tajemnými rozkošemi; v něm se nachází svatební lože, nikoliv rukou udělané, duchovního Ženicha, zářícího ve skvostném rouchu; v něm přebývá Slovo, které chce zpět přivolat bloudící lidstvo, a odělo se tělem, aby smířilo Otce v těmi, kdo se vzdálili od něho z vlastní vůle.

Buď zdráva, horo Boží nejplodnější a stinná, na které se pásl Beránek, který nesl naše hříchy a nemoci; horo, ze které se skutálel, aniž by ho nějaká ruka zastavila, onen kámen, který zboural oltáře model a stal se kamenem úhelným, podivuhodným v našich očích ( Ž 117,22) Buď zdráv, svatý Boží Trůne, dome slávy, ozdobo nesrovnatelná, poklade vyvolený, jež vlastníš celý vesmír a nebe, které vypráví o Boží slávě. Buď zdráva, nádobo z ryzího zlata, která obsahuje nejlíbeznější sladkost pro naše duše, tj. Krista, pravou manu. Ó nejčistší Panno, hodná vší slávy a úcty, posvěcený Boží chráme vynikající nade všechny tvory, půdo nedotčená, úrodné pole neorané, vinice celá rozkvetlá, fontáno, která vylévá hojnost vod, panno plodná a matko, která nepoznala muže, poklade vynikající nevinností a svatostí a kráso celá svatá: svými horoucími účinnými prosbami, mocí své mateřské autority u Pána a Boha, Stvořitele všeho, svého Syna , kterého jsi porodila bez pozemského otce, jsi hodna chopit se vlády nad řádem církve a přivést nás do pokojného přístavu.

Oděj co nejvelkolepěji kněze spravedlností a city víry ověřené, ryzí a upřímné. Pravověrná knížata, která si tě zvolila před veškerou nádherou purpuru, zlata a drahocenných perel, diadémů, plášťů a všelikých ozdob svého království, řiď a veď jejich vládu k pokoji a k prospěchu. Pokoř a podrob nevěřící národy, které se rouhají proti tobě a proti Bohu z tebe narozenému; upevni ve víře poddaný lid, aby vytrvale podle Božích přikázání žil v poslušnosti a sladké poddanosti. Ozdob poctou vítězství toto své město, které tě ctí jako věž a základ a obklop svou ochranou jeho obydlí, střez jeho chrámy a ctitele uchraň od rozporů a veškeré duchovní úzkosti, zajatým uděl svobodu, poutníkům přístřeší a ochranu, opuštěným útěchu a pomoc. Celému světu podej svou pomocnou ruku, aby slavil tvé slavnosti v radosti a jásotu, a až všechny skončí jako tato, kterou slavíme, ať ať nám přinesou nám své plody v Kristu Ježíši, Králi všeho světa a našeho pravého Boha, jemuž buď vždy sláva a moc spolu s Otcem, svatým počátkem života, a Duchem svatým, který je s nimi stejné podstaty a panuje nyní i na věky. Amen

Pramen: Divinum Officium  8. decembris