30. května

30. května

DOMUS AUREA, ORA PRO NOBIS

Leč abychom současně viděli, že tato jednota není totožnost, ale že Svatá Panna při vší svrchovanosti, jaké požívá, existuje jen skrze Ježíše Krista a přejímá od něho všechno to, čím je, a všechno to, co má: k tomu nám samo Písmo dodává bezprostředně, že žena byla vytvořena zázračně z podstaty samotného prvního člověka Adama, krále pozemského ráje a celé země. Učiňme Adamovi pomocnici, která je mu podobná (Gen 1, 18) A Pán vyjímá Adamovo žebro a tvoří z něho ženu.

Adam zde představoval prorocký obraz a podobu Krista, pravého člověka, pravého Božího Syna, pravého Krále všeho tvorstva. A Eva, snoubenka – čistá panna mezi všemi tvory, matka živých a společnice muže, nesla sobě prorockou podobu Marie, neoddělitelné společnice Ježíše ve velkém tajemství vtělení, vykoupení a milosti. Maria je Ježíšova pomocnice, jemu nikoliv rovná, ale podobná; ona je společnicí v království země i nebe, ale ona je jako společnice láskou přidružena k veškeré jeho velikosti, i když na ni nemá žádné právo. Adama a Eva jsou nevinní v pozemském ráji. Ježíš je uprostřed ráje své církve, jako zcela nevinný a Maria je celá neposkvrněná.

Stvoření prvního muže a první ženy, otce a matky celého lidstva nám má dát pochopit velké tajemství univerzální prvorozenectví Krista a svaté Panny. V pozemském řádu Adam je první, Eva je první po něm; v nebeském řádu, kde všechny časy jsou přítomny v Pánu, kde první není jako dřívější, ale je nejvýše povznesen v milosti nad všemi ostatními. Jak jsme již řekli, Prvorozený ze všeho tvorstva je Ježíš, vtělená Moudrost. Ježíš se zjevil jako bezprostřední po Bohu Stvořiteli; bezprostředně po Ježíši se zjevila neposkvrněná Panna, Ježíšova Matka: po Vtělené Moudrosti, Matka stolice božské moudrosti; nebo lépe řečeno, oba se zjevují se ve stejnéma čase jako Ježíš se zjevuje i Maria, protože jsou neoddělitelní: dva v jednom těle, tělo Kristovo je plod a prodloužení těla neposkvrněné Panny Marie, které není leč kořenem a požehnaným zárodkem klanění hodného těla Ježíšova.

Maria Gail -Madona ochranného pláště