8. února

8. února – Polsko: Naše milá Paní Kazimirská (1411)

Bůh však položil také mnohá nepřátelství, odpor a skrytou nenávist mezi Mariiny děti a otroly ďáblovy. Ti se navzájem vůbec nemají rádi. Děti Beliálovy tj. otroci satanovi neboli přátelé světa dosud vždy pronásledovali a budou více než kdykoliv jindy pronásledovat ty, kteří náleží Panně Marii, jako Kain pronásledoval svého bratra Ábela a Ezau svého bratra Jakuba. Ti jsou předobrazy zavržených a předurčených. Ale pokorná Maria bude stále vítězit nad tím pyšným satanem, a to tak velkolepě, že rozdrtí jeho hlavu, sídlo zpupnosti. Maria vždy odhalí jeho hadí zlomyslnost a odkryje jeho pekelné úklady. Zmaří jeho ďábelské plány a až do konce bude chránit své věrné služebníky před jeho krutými spáry.

L. M. Grignion z Monfortu, O pravé mariánské úctě (54)

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.