Modlitba papeže Klementa XI.

Univerzální modlitba papeže Klementa XI.

Pane, věřím, ale ať věřím pevněji, doufám, ať doufám jistěji, miluji, ale ať miluji vroucněji, lituji, ale ať lituji účinněji.

Klaním se ti jako prvnímu principu, toužím po tobě jako po konečném cíli, vzývám tě jako laskavého ochránce.

Ať mě vede tvá moudrost, zachovává tvá spravedlnost, těší tvá laskavost, chrání tvá moc.

Obětuji ti své myšlenky, ať směřují k tobě, svá slova, ať jsou o tobě, své skutky, ať jsou podle tebe, vše co mám snášet, ať je to pro tebe.

Chci vše, co chceš ty, protože to chceš ty, tak jak chceš ty, tak dlouho, jak chceš ty.

Prosím, Pane, osviť| můj rozum, zapal moji vůli, očisti mé srdce, posvěť mou duši.

Ať oplakávám minulé nepravosti, zaháním budoucí pokušení, napravuji hříšné sklony, rozvíjím vhodné ctnosti.

Uděl mi, dobrý Bože, lásku k tobě, nenávist k sobě, horlivost pro bližní a pohrdání světem.

Ať se snažím poslouchat nadřízené, pomáhat podřízeným, radit přátelům a odpouštět nepřátelům.

Ať přemáhám nezřízenost přísností, lakotu štědrostí, hněv mírností a vlažnost horlivostí.

Učiň mě rozvážným v radách, vytrvalým v nebezpečích, trpělivým v nesnázích, pokorným v úspěších.

Učiň mě, Pane usebraným v modlitbě, střídmým v jídle, pilným v práci, pevným v předsevzetích.

Ať pečuji o vnitřní nevinnost, vnější skromnost, příkladné rozhovory, a spořádaný život.

Ať stále přemáhám přirozenost, rozvíjím milost a usiluji o spásu.

Ať se naučím, jak vratké je to, co je pozemské, jak velké to, co je božské, jak krátké je všechno časné, jak trvalé všechno věčné.

Dej, ať jsem připraven na smrt, obávám se soudu, vyhnu se peklu a získám nebe. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Je to jedna z  děkovných modliteb kněze po mši svaté podle  tradičního misálu