Patnáct přislíbení ctitelům sv. růžence

15 přislíbení daných svatému Dominikovi a blahoslavenému Alanusovi z Rupe pro ty, kdož se modlí růženec:

1. Kdo mi vytrvale slouží růžencovou modlitbou, těm se dostane nějaké zvláštní milosti.

2. Všem, kteří se modlí pobožnost růžence, slibuji svou zvláštní ochranu a velkou milost.

3. Růžencová modlitba je nejmocnější zbraní proti peklu. Zahání hříchy a hubí bludy.

4. Tato modlitba znovu nechává kvést ctnostem i svatým dílům a působí na Boží slitování tak, že pohne srdce hříšníků, aby se vzdala lásky ke světu a obrátila se k lásce k Bohu a tužbě po věčných věcech. Takovým prostředkem budou duše spaseny.

5. Duše, které se mi doporučí růžencovou modlitbou, nebudou nikdy ztracené.

6. Kdo se zbožně modlí růženec, nebude utiskován neštěstím, nepozná hněv Boží a nezemře náhlou smrtí. Kdo je nekající se hříšník, ten se obrátí; kdo je spravedlivý, setrvá v milosti a bude hoden věčného života.

7. Kdo se opravdu zbožně věnuje růžencovým modlitbám, nezemře bez svátostí.

8. Přeji si, aby všichni, kdo se modlí růženec, měli v životě i smrti plnost světla a milosti a podíleli se na odměně svatých.

9. Denně osvobozuji duše z očistce, které byly oddány mé růžencové modlitbě.

10. Skuteční synové a dcery mého růžence se těší velké slávě nebes.

11. O cokoli v růžencové modlitbě poprosíš, dostane se ti toho.

12. Všem, kdo napomáhají rozšíření mého růžence, přijdu v každé nouzi na pomoc.

13. U svého Božského Syna jsem dosáhla, aby všichni, kteří jsou zapsáni v mém růžencovém bratrstvu, měli v životě i smrti nebeské spolubratry.

14. Kdo se modlí můj růženec, jsou moji synové a dcery, a bratři a sestry Ježíše Krista, mého jednorozeného Syna.

15. Pobožnost k mému růženci je velkou známkou vyvolení.


Tyto přísliby jsou ve spisku Gebete mit Verheißung,