Úvahy

29. srpna 2013

Čím více času uplynulo od konce posledního koncilu, tím nápadnější jsou kontrasty mezi zamýšleným a očekávaným efektem a jeho skutečnými výsledky. Ale tento rozpor musel konstatovat již Pavel VI., a to nečekaně brzy přímo dramatickými slovy a neváhal označit za...

číst více

12. září 2013

Úryvky z evangelia určené pro 16. a 17. neděli po Duchu Svatém vyšly z pera dvou různých evangelistů, ale v obou z nich slyšíme shodné konstatování: Božský Mistr přivádí židovské předáky do úzkých, takže jim zbyla jediná odpověď: mlčení. Pán Ježíš se nevyhýbal jejich...

číst více

19. září 2013

Neustále za vás děkuji svému Bohu za Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť svědectví o Kristu bylo u vás dokázáno jako pravé, takže nejste pozadu v...

číst více

26. září 2013

V evangeliu o svátku našeho hlavního patrona, mučedníka sv. Václava, nám Církev znovu připomíná Pánova nelichotivá slova: „Nedomnívejte se, že jsem přinesl na zem pokoj. Nepřinesl jsem pokoj, ale meč.“ Čteme-li však v dokumentaci II. vatikánského koncilu o...

číst více

4. října 2013

K prvnímu výročí  Lumen de Lumine Komu vlastně slouží a v co věří tento podivínský papež?Ještě dříve než svým věřícím svěřuje se   se svým programem nevěřícím novinářům. Eugenio Scalfari je svobodný zednář. Zřejmě očekává, že u nich najde více pochopení pro...

číst více

10. října 2013

Zvláštní komentář, který byl věnován měsíci říjnu, zdaleka nevyčerpává jeho bohatství. Dominantou je pochopitelně poklad svatého růžence, tento geniální dar, který Matka Boží dala svým dětem. Svatý papež Pius V. jako první papež vyzvedl růženec, a také zakusil jeho...

číst více

17. října 2013

Opět máme před sebou Misijní neděli. Zamysleme se nad ní ve světle 2. desátku slavného růžence, který nás zavádí do samých začátků misijního poslání církve. Když se loučíme na delší dobu se svými dětmi, cítíme povinnost zopakovat jim to nejdůležitější, co nám nejvíce...

číst více

24. října 2013

Když čteme druhou encykliku Pia XI. Quas primas, kterou vydal na závěr Jubilejního roku 1925 a ve které ohlašuje a zdůvodňuje své rozhodnutí zavést v celé katolické církvi slavnost Ježíše Krista Krále, a hodnotíme ji nyní po 88 letech pouze lidským pohledem,...

číst více

K slavnosti Krista Krále

Obrazy Krista Krále patří k nejstarším artefaktům křesťanské ikonografie. Církev uctívala Krista Krále daleko dříve, než byl vyhlášen jeho svátek. První křesťanské chrámy ve svých klenbách zobrazovaly velkolepé obrazy Ježíše Krista Krále jakožto toho, který má...

číst více

31. října

Loučíme se růžencovým měsícem a vstupujeme do listopadu. Hned prvé jeho dva dny obracejí náš pohled a naši mysl za hranice pozemské každodennosti a znovu nám připomínají, že lidský život má širší perspektivy a vyšší určení. Toto vědomí pak dává všemu, co zde v tomto...

číst více

1. listopadu

Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. Je to skutečně obraz triumfující církve, která ve společenství s andělskými kůry zaplavuje nebe, aby spolu se svou Hlavou vzdávala chválu a slávu Otci za...

číst více

7. listopadu 2013

První dva listopadové dny opět obrátily naši pozornost k těm, kteří nás již předešli tam, kam i my nevyhnutelně míříme. Jejich věčný osud je již definitivně rozhodnut. Jedni z nich se již těší z nekonečné věčné blaženosti „v náručí Boží, odkud jsme vyšli“. Jiní rovněž...

číst více

14. listopadu 2013

Za více než 600 let nepřišlo žádnému z českých panovníků ani na mysl, že by katedrála, kterou dal český král zbudovat k Boží slávě v areálu Pražského hradu, měla patřit jemu a nikoliv církvi. Ani zakladatel Československé republiky, oslavovaný T. G. Masaryk, se...

číst více

Na konci časů

Opět stojíme na konci církevního roku. Oslavili jsme v jeho průběhu všechny klíčové události dějin spásy a nyní nám církev a liturgie představuje tu podstatnou, ještě která ještě není minulostí, ale všechny nás nevyhnutelně dříve či později čeká jakožto vyvrcholení...

číst více

28. listopadu 2013

Začátek adventní doby nám neklamně připomíná: již za čtyři týdny se rozzáří vánoční světla a budeme slavit příchod našeho Pána a Spasitele na svět. Ale hned při nástupu tohoto radostného očekávání nám Pán adresuje slova, která vyznívají zcela jinak: „Bděte, protože...

číst více

Immaculata

Dokonalost člověka spočívá  v tom, do jaké míry se shoduje se svým obrazem v Bohu. Maria od svého početí neposkvrněná je dokonale čistá, svatá a Bohu v nejvyšší míře podobná, tak jak si to Bůh od věčnosti přál, když stvořil člověka. A právě jako nejdokonalejší a...

číst více

12. prosince 2013

Velcí světci se vždy těšili velké důvěře lidí, kteří u nich hledali radu ve svých životních těžkostech. Bylo tomu ta i u Předchůdce Páně, za kterým přicházeli lidé všech stavů a povolání. Otázka Co máme dělat?, se kterou přicházeli za podivínem ve velbloudí srsti...

číst více

Zpět k původu a podstatě

Současná vyspělá společnost vybudovala zvláštní průmysl, aby zvláště o vánočních svátcích zaplavila děti zbožím všeho druhu, ale není schopna pochopit, že ve skutečnosti připravila nemálo dětí o pravou vánoční radost. Rodiče, kteří se při vzpomínce na své vlastní...

číst více

24. prosince

Apoštol nám říká, že Ježíš Kristus se nám stal podobným ve všem kromě hříchu. Není tu však ještě jedna, a to nikoliv nevýznamná nepodobnost? Zatímco my se snažíme vynikat, být velicí, mimořádní, oslňující a uchvacující, Boží Syn vyniká, tak říkajíc, opačným směrem....

číst více

26. prosince: svatého Štěpána, prvomučedníka

Kariéra mladého jáhna Štěpána byla krátká, a přece neobyčejně plodná. „Kdyby se Štěpán nebyl modlil, Církev by neměla Pavla.“ To je jednoznačný názor sv. Augustina. O Štěpánově podílu na obrácení Pavla nemůže být sporu. Ale svatý Štěpán se zapojil do díla spásy nejen...

číst více

4. ledna 2014

Není takřka dne, aby nám nespadla na hlavu nějaká další Jobova zvěst. Ještě jsme se nevzpamatovali z prohlášení kardinála Ouletta, který si nemůže vynachválit rezignaci Benedikta XVI., která podle jeho názoru otevřela církvi nové možnosti. „Je to gesto vskutku...

číst více

9. ledna 2014

Podle tradičního kalendáře oslaví církev v neděli svátek Svaté Rodiny. Náš Pán Spasitel ustanovil svátost manželství a jeho zákony nikoli jako břemeno, které zatěžuje a znevýhodňuje křesťany uprostřed pohanského světa, ale jako vyvolené místo Božího požehnání, jehož...

číst více

16. ledna 2014

Dříve než se Jan a Ondřej připojili k Mesiáši hned na počátku jeho veřejného působení, patřili k učedníkům Jana Křtitele. Tohoto svého dosavadního Mistra však opustili a šli za Ježíšem. Jak se asi Jan za nimi díval? Zřejmě zcela jinak, než bychom se na odchod svých...

číst více

23. ledna 2014

Svatý Matouš měl mezi ostatními apoštoly zřejmě tu nejhlubší zkušenost, co to znamená uvěřit a obrátit se. Až do setkání s Pánem vedl život opravdu hříšný a pohoršlivý. Než vstal od svého bankovního pultu, musel se v duchu hluboce pokořit, což bylo zcela nezbytným...

číst více

30. ledna 2014

Za to, že jsme se stali Ježíšovými učedníky, nevděčíme svému vlastnímu rozhodnutí. „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás.“ Nejen Pánovo povolání, ale i náš souhlas a naše spolupráce s ním je v prvé řadě dílem jeho nezasloužené milosti. O tom se...

číst více

Bože, k jakým časům jsi nás dochoval!

„Největší dnešní hřích je ten, že lidé ztratili vědomí hříchu“, citoval papež František svého předchůdce Pia XII. To je situace více než povážlivá. Porušování a nedbání Božího řádu se totiž netýká jen samotného hříšníka. Ztratit vědomí hříchu znamená účastnit se...

číst více

13. února 2014

Dotazník k otázkám týkajícím se manželství, který vydal Vatikán, podpořil na mnoha místech situaci, kterou zažil Mojžíš, když vedl vyvolený národ do země zaslíbené a lid opakovaně proti němu vystoupil a reptal. V pokoncilních desetiletích není toto reptání nic nového....

číst více

20. února 2014

31. května letošního roku tomu bude 60 let, co Panna Maria ve svém 50. poselství v Amsterodamu slavnostně požádala, abychom se vroucně modlili za vyhlášení 5. mariánského dogmatu. Řekla Idě Peerdemanové: „Stojí před tebou Spoluvykupitelka, Prostřednice a Přímluvkyně....

číst více

27. února 2014

Je tomu několik týdnů, co skončil Rok víry. Byl vyhlášen k 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu a měl v nás upevnit jeho plody. Koncil plný optimismu oslovil svět, ujišťoval ho o své vstřícnosti a očekával společný nástup do nové epochy nového lidství. A jak...

číst více

Nová liturgie – nový Bůh

Motto: Svou Církev ustanovil Ježíš Kritus k tomu, aby nejen hlásala jeho slovo, ale také ustavičně přinášela Otci  smírnou Oběť za hříchy světa. Jestiže v tom selhává, vystavuje svět  smrtelnému nebezpečí. P. František Kunetka ve své profesorské přednášce na...

číst více

19. března

Slavnost svatého Josefa uprostřed postní doby je jedna ze dvou příležitostí, které obrací naši pozornost nakrátko od umučení Ježíše Krista k samým začátkům jeho pozemského života. Již tehdy, ještě před jeho narozením, se svatý Pěstoun dověděl od anděla, že Dítě, které...

číst více

Nejtragičtější ortel Velerady

Již před Ježíšovým narozením se svatý Pěstoun dověděl od anděla, že Dítě, které nosí jeho snoubenka pod srdcem, spasí svůj lid od jeho hříchů. To, čemu Josef tehdy uvěřil, se za třiatřicet let stalo skutkem, když jeho syna poslali na smrt přední mužové národa. Učinili...

číst více

25. března 2014

Nejnovější technika nám umožňuje pořídit dokonalé snímky lidského plodu, který se tiše a skrytě rozvíjí v mateřském lůně. To nás může naplnit opravdovým úžasem nad zázrakem života, který se s takovou obdivuhodnou silou vyvíjí z pouhých dvou rodičovských buněk podle...

číst více

3. dubna 2014

Počátkem devadesátých let uspořádala olomoucká arcidiecéze ve velké sport – aréně v Ostravě diecézní setkání rodin. Účastníci naplnili halu do posledního místa a program se nadmíru vydařil. Televize Noe ani Radio Proglas ještě nefungovaly a média nepřijala pozvání a...

číst více

10. dubna 2014

Události spojené s posledními dny Ježíšova života na této zemi jsou samy o sobě tak lidsky dramatické a realistické, že vylučují možnost pouhé legendy nebo zbožné smyšlenky. Je možno při nich použít psychologicko-náboženské a socio­logicko-politické interpretace, ale...

číst více

Zelený čtvrtek 17. dubna 2014

Je to opravdu neuvěřitelné, že právě v souvislosti se zprávou o jednom z nejslavnějších okamžiků lidských dějin, ustanovení nekrvavé mešní oběti, slyšíme také slova o největší tragédii, o zradě, které se na svém Pánu a Mistru dopustil jeho vlastní učedník. Svatý Jan...

číst více

24. dubna 2014

Oblast, kterou pokoncilní mentalita obzvláště poznamenala, je liturgie zádušní mše a pohřbu zemřelých. Více než kdekoliv jinde se zde projevila tendence vyjít lidem co nejvíce vstříc, nezatěžovat je a nezarmucovat a pokud možno vyloučit oprávněný strach z konečného...

číst více

1. května 2014

Nejzaváženější problém, který vyvolala poslední kanonizace, je skutečnost že se netýkala jen dvou význačných postav, ale ve skutečnosti šlo o „svatořečení II. vatikánského koncilu“ a jeho tragických důsledků. Nedělní událost ve Vatikáně budou jednou dějiny...

číst více

8. května 2014

Nedělní Den matek nás v současné době musí podnítit k mnohem hlubšímu zamyšlení, které překračuje oblast osobních a rodinných vztahů. Není to něco paradoxního slavit Den matek v době, kdy přibývá zemí, které se rozhodly vymazat pojem“matka“ z úředních dokumentů, a tím...

číst více

15. května 2014

Latinská Amerika byla dlouho územím, které hrálo tu nejvýznamnější roli pro mapu a statistiku katolické církve. Takřka monolitní a slibně vyhlížející náboženství tohoto kontinentu však od počátku trpělo závažným vnitřním neduhem, kterému věnovala...

číst více

22. května 2014

Když se Pán Ježíš setkával s učedníky po svém zmrtvýchvstání, opakovaně jim vyčítal jejich neochotu uvěřit tomu, co jim bylo jasně a nedvojznačně řečeno a předpovězeno. Toto napomenutí slyšeli apoštolové v onu slavnou neděli večer, platilo dvěma učedníkům,...

číst více

5. června 2014

„Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském…, a vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili… Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali.“ Několikatisícové shromáždění, které...

číst více

12. června 2014

Svátek Nejsvětější Trojice je dnem nejvyššího náboženského úžasu. Záhada, že Bůh je jeden, a přece je ve třech osobách, je pro naše lidské poznání neproniknutelná, a přece nám Bůh dal ve své lásce do ní natolik nahlédnout, abychom pochopili, že jeho božský způsob...

číst více

19. června 2014

Mezi první závazky, s nimiž je seznámen adept kterékoliv zednářské lóže, je povinnost přísného utajení. Ať už jsou uváděny jakékoliv důvody pro toto tajnůstkářství, rozhodně mezi ně patří tento, třeba oficiálně neuváděný: uchovat tajemné zednářské obřady a...

číst více

26. června 2014

Zpráva čtyř lékařských odborníků o stopách a důsledcích nelidského zacházení s odsouzencem zaznamenaných nevysvětlitelným způsobem v tkanině pohřebního Turínského plátna, jsou holá vědecká konstatování, která se náboženství zdánlivě týkají pouhým konstatováním, že...

číst více

3. července 2014

„Když děláš hostinu, nezvi své přátele a bohaté sousedy, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé.“ Známe někoho, kdo tuto radu Pána Ježíše bere vážně? Nejjednodušší omluva může znít: „To bylo řečeno v jiné době a kdo ví, jak to vůbec bylo míněno.“ Zatím se nenašel...

číst více

10. července 2014

Ať už List Židům napsal kdokoliv, zaznamenal v něm větu, která nás naplňuje velkým úžasem. Ačkoliv byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Tato věta připomíná a ještě více prohlubuje ona známá slova z Pavlova hymnu: Kristus se stal pro nás...

číst více

17. července 2014

Na skutečnost, že každý rok ubudou katolické církvi tisíce věřících, si už rakouští církevní předáci v posledním půl století zvykli. Stupňující se odliv věřících připisovali zatím především „negativním jevům“, různým druhům skandálů a zaostávajícímu „přizpůsobení“...

číst více

24. července 2014

Otázka, jak co nejlépe uspořádat lidskou společnost, aby všem zajišťovala blaho, spravedlnost a bezpečí, stojí před lidstvem již několik století. Odpovědí byly reálné návody i utopie, ale prosadily se ideologiemi podněcované násilné pokusy o zásadní změnu panujícího...

číst více

31. července 2014

V Kafarnaum řekl Ježíš svým posluchačům: „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne můj Otec.“ Své milované důvěrnici ctihodné Conchitě Armidě tato svá památná slova blíže vysvětluje. Dává jí nahlédnout do hlubin a smyslu tohoto tajemství: „V...

číst více

7. srpna 2014

Kdyby měli dnes Evropané odpovídat na otázku „Za koho pokládají lidé Syna člověka?“, není těžké si představit, jaké odpovědi by převládaly. Ani od těch, kteří nesou Kristovo jméno, neuslyšel by už Pán vždy jednoznačnou a pravdě odpovídající výpověď. Zdálo by se, že na...

číst více

15. srpna 2014

Ve slavném poselství od Nejvyššího oznámil archanděl Gabriel neposkvrněné Panně z Nazareta: Počneš ve svém lůně a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude Syn Nejvyššího. Pán mu dá trůn jeho otce Davida a bude kralovat nad potomstvem Jakubovým...

číst více

21. srpna 2014

Evangelium nám tuto neděli představuje případ hluchoněmého, kterého přivedli k Pánu s prosbou, aby ho dobrotivě uzdravil. Neuměl mluvit, protože byl od narození hluchý. Člověka, který vůbec neslyší lidská slova, nic nepodněcuje k tomu, aby se sám začal slovně...

číst více

Není ti dovoleno

Není ti dovoleno mít manželku svého bratra! Za toto neoblomné svědectví pravdě položil Ježíšův předchůdce neohroženě svůj život. Svědectví o tom podává i Josef Flavius. Co jiného očekává dnes Pán od svých služebníků, než aby vydávali slovem i životem stejné...

číst více

Druhý mariánský měsíc v roce

Měsíc září patří mezi měsíce po výtce mariánské. Co do počtu mariánských svátků (v tradičním kalendáři jsou čtyři) mu nemůže konkurovat ani měsíc květen. Reformátoři církevního kalendáře se před padesáti lety v duchu tehdy nastoupené tendence omezovat svátky svatých...

číst více

Opakované Lepanto

Odstavec 107 v Sacrosanctum Concilium obsahuje jednu prapodivnou větu: „Liturgický rok ať je nově uspořádán... ovšem se zřetelem k současným životním podmínkám. Tyto „současné životní podmínky“ jsou ve skutečnosti jediným uvedeným zdůvodněním, proč...

číst více

18. září 2014

Nezbytným úvodem k tomuto týdennímu zamyšlení je stručné a výstižné resumé, které nám nabízí Massimo Introvigne. Kdo ho ještě nečetl, ať tak v zájmu dobré věci učiní. (zde) Nesoulad mezi Božím zákonem a praktickým životem, který tento sociolog zcela věcně konstatuje,...

číst více

Zamyšlení k 28. září

Latinský životopis svatého Václava, jehož část ve starobylém překladu najdete zde, napsal biskup Gumbold na podkladě již existujících písemností až v italské Mantově pouhých 50 let po mučedníkově smrti. Bylo by jistě možné převést ho do současné češtiny. Ale...

číst více

2. října

Jak nám vyložil Mons. Ino Biffi (viz), prehistorie andělů a pád jejich odbojné části má zásadní význam pro dějiny spásy. Nejedná se o nějakou legendu nebo báji. Skutečnost pádu a zavržení Satana a jeho druhů prohlásil IV. lateránský koncil za článek...

číst více

9. října 2014

Historicky první diskuzi na téma rodiny a manželství máme zdokumentovánu v 18. kapitole evangelia sv. Matouše. Tato diskuze by měla být závazným vzorem všech diskuzí a dialogů o Kristově nauce. Božský Učitel se nevyptává svých partnerů, jak se dívají na daný zákon,...

číst více

16. října 2014

Efraim sklidí ostudu, Izrael bude zahanben pro  rozhodnutí, to je hřích Izraele. Na   jejich oltářích vyroste trní a hloží (Oz 10, 6) Profesor Hubert Windisch ve svém komentáři pro kath-net konstatuje: „Dílčí zpráva ze synodu je označována ze...

číst více

23. října 2014

Když čteme druhou encykliku Pia XI. Quas primas, kterou vydal na závěr Jubilejního roku 1925 a ve které ohlašuje a zdůvodňuje své rozhodnutí zavést v celé katolické církvi slavnost Ježíše Krista Krále, a hodnotíme ji nyní po 89 letech pouze lidským pohledem,...

číst více

30. října 2014

Editorial 44/2004 Počty lidí, kteří se na přelomu října a listopadu procházejí hřbitovními branami, daleko překračují počty těch, kteří procházejí i branami chrámů. „Památka zesnulých“ se udržela i v sekularizovaném kalendáři a splývá s křesťanskou památkou podobně...

číst více

6. listopadu 2014

 »A tak Ježíš, když přicházel na svět, řekl: „...Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli“ (Žid 10, 10, 5.7)«. Málo se zabýváme tímto nesmírným tajemstvím, ačkoliv je pro nás rozhodující dvojím způsobem: Jedině skrze tuto svou poslušnost až k smrti na kříži...

číst více

13. listopadu 2014

Stačí zabrouzdat do textů uveřejněných před několika roky, a člověk překvapen, jak to, co Bergoglio psal a říkal třeba před čtyřmi roky a čemu jsme nevěnovali příliš pozornost, byly ve skutečnosti přesně promyšlené plány, které krok za krokem směřují k vytyčenému...

číst více

Nový rok duchovního života

Nový občanský rok, spojený se změnou letopočtu, začne až za měsíc jako obvykle s velkou pompou, ačkoli většina těch nejhlučnějších oslavovatelů by ani nedokázala vysvětlit proč. Je to ve skutečnosti zcela nahodilé, že se ve světě prosadil právě první den měsíce ledna...

číst více

27. listopadu 2014

Otázka „Co máme dělat?“, se kterou přicházeli příslušníci nejrůznějších stavů za podivínem ve velbloudí srsti k Jordánu, by se měla stát naší životní nezbytností a základní součástí naší každodenní ranní modlitby: Pane, co máme dělat? Co od nás očekáváš? Podobně jako...

číst více

Immaculata

Ikonografie Ženy oděné sluncem, uchráněné každičkého hříchu, snad nejvýstižněji ze všech jejích zobrazení vyjadřuje její odvěké poslání: rozdrtit hlavu Hada, úhlavního nepřítele Boha i lidí. V tomto zobrazení se snoubí dva známé a důležité biblické výjevy z první a z...

číst více

12. prosince 2014

Stránky přijaté pošty mého PC jsou terčem neustávajícího přívalu Jobových zpráv z nejrůznějších oblastí politického, hospodářského, kulturního či duchovního života. Známí i neznámí odesílatelé pokládají za svou svatou povinnost zasadit další ránu mému vědomí, mé...

číst více

18. prosince 2014

Antonio Socci si klade otázku, koho má vlastně papež František na mysli, když útočí na věřící, které zařazuje jako fundamentalisty do kategorie nejnebezpečnějších příslušníků lidské společnosti. Myslím, že mezi ně nesporně patří vesnický farář Jan Maria Vianney....

číst více

25. prosince 2014

Svaté Brigitě Švédské se dostalo v roce 1373 milosti být svědkem Božího narození: Tento porod se udál tak v mžiku, že jsem nemohla postřehnout, jakým způsobem se to stalo. Ihned jsem viděla slavné Dítě ležící v záři na zemi. Jeho tělo bylo prosté ode vší poskvrny....

číst více

Hlavně zdraví!

Svými novoročními pozdravy se snažíme řadu svých známých a přátel přinejmenším potěšit. Repertoár „přání“, která se k těmto pozdravům zpravidla připojují, není příliš velký a někdy se setkáváme s pozdravem dokonce tak stručným, že vlastně už neříká nic konkrétního,...

číst více

Změna doby?

František pronáší občas věty, které se někomu mohou zdát hůře srozumitelné nebo jakoby přitažené za vlasy. Ale to je pouhý dojem, který vyplývá z nedostatečné vazby na jiné jeho projevy a výroky. Za všemi jeho slovy stojí jeho velký plán, který je třeba trpělivě...

číst více

Humanismus?

Skandál, který propukl na milánském gymnáziu poté, co učitel náboženství promítl žákům třicet let starý videozáznam procesu, který se odehrává v lůně matky při násilné likvidaci jejího počatého a dosud nenarozeného dítěte, musí připadat opravdovým katolickým křesťanům...

číst více

Otec lži

Události, které se na nás valí ze všech stran, si každý interpretuje po svém. Tím rozhodujícím kritériem, ať už vědomě či podvědomě, zůstává převážně dojem, do jaké míry se kdo jimi cítí ohrožen. Když se Rusko začalo přetahovat s Ukrajinou o Krym, bylo hrozícím...

číst více

Svatý František Saleský

Svatý František Saleský musí být i v nebeské slávě j velmi smutný, a to zvláště v současné době. Z jeho životopisu bývá představováno mnoho prvků, ale zcela se zamlčuje ta nejpodstatnější složka a vlastní cíl všeho jeho horlivého úsilí, a to je úplná obnova katolické...

číst více

Výkřik srdce

Zanedlouho tomu budou dva roky, co na těchto stránkách byla k přečtení tato slova: »Když udělal Benedikt Františkovi místo, neodešel někam do zámoří. Může takřka ze sousedství sledovat svého ctihodného nástupce, jak svým pontifikátem pokračuje v díle svého předchůdce....

číst více

Kde jsme se to ocitli?

Biochemický průmysl dokáže dnes vyrábět „chytré“ herbicidy, které úspěšně likvidují nežádoucí plevel, aniž by poškodily tu pravou setbu. Pokoncilní výuka a výchova hlasatelů evangelia si evidentně vzala za úkol ovlivnit veškerou katechezi, homiletiku a výuku tak, aby...

číst více

Místo, na kterém stojíš, je půda svatá

Původní autentická posvátná římská liturgie to po zavedení Novus ordo neměla nikdy lehké. Její postavení připomíná dva známé biblické obrazy: nemilost, do jaké upadl Ábel u svého bratra Kaina, nebo hospodářův syn u správců jeho vinice v podobenství o vinařích. Jakoby...

číst více

Los von Rom!

Kardinál Reinhard Marx byl desetiletým chlapečkem, když mladý teolog Ratzinger „obrátil“ kardinála Fringse na „pravou víru“(viz)  , aby se pak oba velmi aktivně podíleli na tvorbě nového „paradigmatu“, jehož teologické „zdůvodnění“ propracovával a předkládal jiný...

číst více

Když nastane zatmění

Dnešního dne se pro malý výsek zeměkoule na docela krátkou dobu zcela skrylo Slunce za našeho souputníka Měsíce. Díváme se na tento jev jako na úchvatnou senzaci. Je však známo, že na tuto chvíli zvláštního ztemnění zjevně reaguje živá příroda jako na něco...

číst více

Poslušnost

Pán přijíždí slavně do Jeruzaléma jako Kníže pokoje. Nedoprovázejí ho žádní ozbrojenci, nic pro sebe nevymáhá. Učedníci a lid ho spontánně vítají a Ježíš přijímá jejich hold, a to i přes nelibost pohoršených židovských předáků. Jak se však vyrovnat s kontrastem mezi...

číst více

Obrácení

Víra v Ježíše Krista, a to ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, je rozhodujícím rozlišovacím znamením mezi věřícími a nevěřícími. Je to víra, kterou máme nejen pevně věřit, ale o které máme být také pevně přesvědčeni. Proto se naše víra opírá nejen o svědectví Církve, ale...

číst více

Holandsko není jen v Holandsku

Úvaha Arnalda Xaviera, zda může papež upadnout do schizmatu, nabývá ve světle situace, v jaké se ocitá holandská církev, obzvláštní závažnosti. Odklony od pravé apoštolské víry se stávají se postupně zřejmé i tomu, kdo není natolik fundován v teologii, aby...

číst více

Století vzdoru proti milosrdenství

Dramatickou dobu od 13. května 1917 bychom mohli nazvat stoletím vzdoru proti Božímu milosrdenství. Jak je všeobecně známo, Panna Maria Fatimská výslovně žádala, aby třetí část jejího prorockého poselství byla zveřejněna až v roce 1960. Uskutečnit toto historické...

číst více

Kdo je jako Pán, náš Bůh?

Slavnost Nejsvětější Trojice svým způsobem korunuje nejpodstatnější část církevního roku. Dovršuje se v ní sebezjevení Boha a představuje nám jakoby „se zpětnou platností“ podstatný klíč k pochopení a ocenění všech stěžejních událostí dějin spásy, které jsme si od...

číst více

Abychom pochopili,….

Nelekejte se, prosím, hned několika prvních vět tohoto textu. Nedejte se odradit, že to není pro vás, že to není to, co hledáte. To, co hledáte, může mít ve skutečnosti zcela jinou podobu, než jakou tomu zatím ve své představivosti přikládáte. Nebojte se těch, kteří...

číst více

Odevzdej se v důvěře svému Pánu

Tato slova pronesl Pán Ježíš ke svému služebníkovi knězi Dolindo Ruotolo. Jeho jméno »Dolindo« znamená „bolestný“ a jeho život byl skutečně naplněn bolestí. Jako dítě, mladík, seminarista a kněz prožíval jedno pokoření za druhým v takové míře, že o něm platila slova...

číst více

25. října 2018

Těch, pro které poslední neděle měsíce října splývá se slavností Ježíše Krista Krále, není mnoho. Není tedy mnoho ani těch, kteří mají v této souvislosti zvláště výmluvnou příležitost uvědomit si skutečné příčiny politického zoufalství, které se státy v srdci Evropy...

číst více

Pán přijde, kdy se nenadějete

Začátek adventní doby nám neklamně připomíná: již za necelé čtyři týdny se rozzáří vánoční světla a budeme slavit příchod našeho Pána a Spasitele na svět. Ale hned při nástupu tohoto radostného očekávání nám Pán adresuje slova, která vyznívají poněkud jinak: „Bděte,...

číst více

Vánoční pozdrav

Každoročně se opakující   svátky Narození Božího Syna vyžadují od nás takovou přípravu a takový přístup, aby se tato jedinečná událost nikdy nestala samozřejmostí a odolala banalizaci, jakou ji zavalil tento svět. Bůh nemiluje humbuk. Vždy znovu nás musí šokovat...

číst více

Ano, mluvme klidně o lásce a o čistotě

Christof Gaspari Postoj, který slouží naplněné sexualitě Mluvit o lásce musí být výchozím bodem veškerého úsilí, pokud chceme hovořit o kráse církevní nauky. Je přece nesporné, že každý touží po lásce, chce být přijímán. Právě mezi mladými je velká touha po člověku,...

číst více

Čiňte pokání!

Z listu svatého Klementa I., třetího nástupce svatého apoštola Petra, Korinťanům Pohleďme na Kristovu krev a uvědomme si, jak je drahá jeho Otci, neboť byla vylita pro naši spásu a přinesla milost pokání celému světu. Projděme všechna lidská pokolení a poznáme, že...

číst více

Den spásy je teď!

Abychom velký dar dnů spásy jen tak nepromarnili, ale opravdu využili k tomu , co od nás Pán a jeho Církev očekává, musíme si hned na začátku zcela jasně a živě uvědomit, k čemu se vlastně 40 dní chystáme: ve vyvrcholení této posvátné doby máme za přítomnosti a...

číst více

Duchovní půst

Tělesný půst musí provázet neméně významný půst duchovní. Praktikovat duchovní půst znamená: 1. Přemáhat se, abychom mohli dávat dobrý příklad. „Lidé, kteří vedou příkladný život, oslavují Boha, i když mlčí, neboť vedou druhé k tomu, aby chválili Boha. Jazyk, který...

číst více

Ukaž nám Pane, koho sis vybral

V těch dnech povstal Petr ve shromáždění učedníků a začal mluvit. Samozřejmě horlivý, jako ten, jemuž Kristus svěřil své stádo, a jako první ve sboru apoštolů, vždycky se ujímá slova jako první: Bratři, někdo z nás musí být vybrán. Nechává...

číst více

Pýcha je pro Pána nepřekonatelnou překážkou

»Moje srdce se dá obměkčit jen pokorou. Třeba si srdce velice přeje Mě milovat, dokud nenastoupí přímou cestu pokory, bude klopýtat, padat a nikdy nedosáhne mé lásky. Člověk má na srdci prach, sebelásku, která mu zakrývá zrak duše jako závoj a kazí jeho jednání....

číst více

Stupidita

„Moudrost září a nevadne a lehce ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těm, kdo ji hledají. Sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni.“ Tak nás poučuje Kniha moudrosti, stará nejméně jednadvacet staletí. Při těchto slovech nám v mysli spontánně vyvstane...

číst více

Falešná církev si pozvala falešného proroka

Přečtěte si, bratři a sestry, k jakému následování Krista vybízí exercitátor římskou kurii s papežem v čele: »Pán se nás dotazuje na naši nejsilnější touhu, vysvětloval italský servita. Nevyžaduje především oběti a odříkání, nechce, abychom se obětovali na...

číst více

Co dělat?

Vážený pane, není jistě snadné odpovídat na Váš dopis. Byla by k tomu potřebná celá kniha. A ještě by nebylo jisté, zda děláme dobře. * Říkáte mi, že jste ztratil víru. Nebyl bych si tím tak jistý. Právě to prozařuje z Vašeho dopisu; z revolty vůči něčemu, co je...

číst více

Ten, který vpravdě vstal z mrtvých

Každý rok oslavujeme Kristovo zmrtvýchvstání. Vstal Kristus skutečně z mrtvých? Nebo je to nejslavnější dějinný klam? Mnoho křesťanů věří ve zmrtvýchvstání, ale nedokážou zdůvodnit svou víru a agnostici a ateisté nám stejně iracionálně nevěří. Dokážou pouze říct: je...

číst více

Duch Svatý a Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Zdrávas Maria, Snoubenko Ducha Svatého! Podle Písma svatého, učení Otců a církve všechna Boží díla se uskutečňují skrze Ducha Svatého, jsou to skutky vycházející z Boží dobrotivosti a jsou plně ponořeny v lásce Boha – Lásky. Dílem lásky je stvoření, dílem lásky je...

číst více

Je čas nazývat věci pravým jménem

Tato církev ve své současné podobě nemůže povstat k novému životu, protože jí schází sama podstata náboženství, totiž podřízenost Bohu. První kdo se vůbec nepodřizuje Bohu, je sám „papež“. Den co den převrací jeho evangelium, chrlí své pozemské ideologie, znehodnocuje...

číst více

Kdo má žízeň, přijď ke mně a pij

24.7 .2016 Nejtěžším dramatem církevního „aggiornamenta“ je skutečnost, že většina věřících ztratila objektivní poznání o Bohu, na kterém se zakládá náš reálný vztah k Němu; ten byl nahrazen aktivismem a „dobrými nápady“ modelovanými podle tohoto světa. Nesouměřitelný...

číst více

Stat Crux dum volvitur orbis

I za situace, kdy se Církev se ocitá v kritické situaci, můžeme si být jisti vítězstvím a konečným triumfem, ale pod jednou podmínkou: víme přece dobře: abychom k tomuto vítězství dospěli, musíme projít zkouškou kříže. Kříž zůstává, i když se všechno mění. Kříž...

číst více

Svatá odevzdanost

Výklad biblických událostí nás může na první pohled pohoršovat. Když pomineme jejich druhotné příčiny, pocházejí všechny přímo od Boha a připisují mu všechno to, co se děje. I když je příčinou všeho, co existuje, není pokládán za autora zla: ačkoliv je původcem...

číst více

Don Elia Bergogliovi k osmdesátinám

Kdo vstupuje dveřmi, je pastýř ovcí Velevážený, ať je Vaše reálné postavení před Bohem jakékoliv, cítíme ve svědomí povinnost obrátit se na Vás z důvodů pozice, jakou zaujímáte alespoň před lidmi. Nejsme žádní extrémní ultratradicionalisté, jak nás tisk na Vaše přání...

číst více

Svatá Noc

Blíží se Svatá Noc, Velká Noc, která podle evangelijní tradice spatřila narození Krista, Vykupitele, slíbeného Mesiáše Božího lidu, předpovězeného Proroky. Křesťanská tradice by chtěla, aby to byla noc očekávání, modlitby a umrtvování v pokrmu i zábavě; naopak západní...

číst více

Zamyšlení nad Jesličkami

Relikvie jesliček v Santa Maria Maggiore Úcta k svatým Jesličkám je úcta pro všechny časy, ale zvláště pro ty obtížné, jaké prožíváme. Pod slovem jesličky nemáme na mysli jen krmelec, do kterého byl Ježíšek uložen a který je uctíván v bazilice Santa Maria Maggiore,...

číst více

Budou z nás všech protestanti?

V době protestantizace církve založené naším Pánem Ježíšem Kristem, není zde jiné cesty, než modlitba a četba stránek, které mohou v srdci od základu ozdravit víru v jediného Boha, který nás může spasit: onoho katolického. 6. června při návratu z cesty do Arménie řekl...

číst více

Trestající nebesa

20. 2. 2017 V době, kterou jsem stanovil, budu soudit podle práva. Ať se třese země a její obyvatelé, pevně držím její sloupy. Zničím veškerou drzost bezbožníků, moc spravedlivých bude povznesena. (Ž 74, 3-4.11)  Dějiny znají chvíle, kdy Bůh trestá lidskou...

číst více

Postní doba v duchu Fatimy

V této době prožívá církev to, co podstoupil Ježíš během svého čtyřicetidenního postu na poušti: tři pokušení Satana, který se snažil Božího Syna zlomit, učinit konec jeho postu, přimět ho k pýše, sklonit ho až k zemi, aby se klaněl knížeti tohoto světa. Tytéž síly...

číst více

Falešná církev odhaluje svou pravou tvář

Jistá a zaručená pravdivost slov Ježíše Krista, že mocnosti zla neovládnou Církev, kterou založil na Petrově skále, neznamenají, že ať se děje v instituci, která sídlí ve Vatikánu, cokoliv, nikdy to nebude znamenat, že ji mocnosti zla ovládly. Neboť jestliže jsme...

číst více

Kristus je věrný a o všechno se stará

Sv. Jan vynáší nemocné z hořící nemocnice Kdybychom měli na zřeteli Boží milosrdenství, dokud jsme při síle, nikdy bychom neochabovali v konání dobra. Neboť jestliže z lásky k Bohu dáme chudým to, co nám on sám daroval, dostane se nám podle jeho...

číst více

Na prahu historického měsíce Matky Boží

Když se Pán loučil ve Večeřadle se svými učedníky, představil se jim v obdivuhodné definici, jejíž tři slova vlastně obsahují celé jeho dosavadní hlásání: Náš Pán je jediná cesta, která vede bezpečně k Otci, jedinému cíli našeho pozemského putování. Proto se...

číst více

Beze mne nezmůžete nic

Podobenství o vinném kmeni je jediné Ježíšovo podobenství, které nám zaznamenal svatý Jan. Shodou okolností se právě v měsíci květnu čte dvakrát: 7. 5. o svátku svatého mučedníka biskupa Stanislava a 18. 5. na svátek patnáctiletého   mučedníka sv. Venancia....

číst více

Deklarace lidských povinnopstí

Postní doba, která od nás požadovala zvýšenou usebranost a  duchovní úsilí, vyvrcholila ve  Svatém týdnu, plném vnitřního napětí, které nakonec vyústilo do radostné oslavy Pánova vítězství nad smrtí a  zlem. Je proto zcela přirozené, že následující období prožíváme v ...

číst více

Pozvání do Svaté Poustevny

V této době velkého soužení máme jedno velké privilegium: Můžeme žít ve Svaté Poustevně, jakou je Neposkvrněné Srdce Panny Marie, obklopené vůní svatých a blahoslavených v očekávání, že očištění srdci, které Bůh dovede k naplnění, přinese světu období míru ve kterém...

číst více

Nedělejte si starosti o svůj život

Abuna Nirwan je františkán iráckého původu; nejdříve studoval medicínu a pak se stal knězem. Byl poslán do Svaté země. V roce 2004 dostal od sester dominikánek Sv. Růžence, které založila sv. Maria Alfosina Danil Stahat (kanonizovaná 2015) její relikvii a růženec,...

číst více

Vstoupili dveřmi?

Homilie sv, Augustina V dnešním čtení předkládá Pán podobenství o svém stádu a o dveřích, kterými se vstupuje do ovčince. Ať si pohané říkají: Dobře se nám žije! Jestliže nevstupují dveřmi, co jim pomůže jejich chvála? Žít dobře prospívá někomu jen v tom případě, že...

číst více

Apel na srdce Církve

Věříme, že jsme přežili, protože jsme právě prožívali fatimské tajemství. Modlili jsme se v tomto domě svůj každodenní růženec . To je mimořádné svědectví několika jezuitů, kteří přežili peklo atomové bomby v Hirošimě 6. srpna 1945, v den Proměnění Páně. Účastníků...

číst více

Satan bude vládnout falešné církvi

Je to satan, kdo byl uveden do náručí Církve a během velmi krátké doby bude vládnout falešné církvi.“ (sv. P. Pio viz ) (*) Za celých devět měsíců, které uplynuly od předání „dubií“, neodpověděl Bergoglio na oprávněné kardinálské otázky jinak než...

číst více

Kde rozhodně nehledat chybu

V obecném povědomí věřících přetrvává zjednodušená představa, že po 300 letech, kdy byla církev vystavena krvavému pronásledování, Konstantin po porážce svého soka Maxentia vydal roku 313 milánský edikt, který přiznal křesťanům svobodu vyznání a vrátil jim majetek...

číst více

Věrně s Matkou církve

Mezi třetí hodinou Velkého pátku a jitrem Pánova zmrtvýchvstání se zdálo, že víra rodící se církve zcela pohasla. A přece tu byl plamínek, který neuhasl a neuhasne a září v Neposkvrněném Srdci Panny a Matky. Tak jako v době zvěstování věřila Maria proti vší lidské...

číst více

Běda světu pro pohoršení!

Míra nenávisti vůči tradiční mši svaté je mírou, do jaké si ďábel podmanil kněze a biskupy římské církve. Je to nenávist k největšímu daru, jaký dal Bůh světu a lidstvu, je to nenávist k jediné pravé bohopoctě, jakou je člověk povinen vzdávat   svému Pánu a...

číst více

Spoluvykupitelka proti revolucionářům

Fulton J. Sheen Spoluvykupitelka proti … revolucionářům Maria složila slib čistoty, a tím zdánlivě znemožnila, aby její krása přešla na další pokolení. A přesto se dnes cítí z Boží moci jako Matka nesčetných pokolení, aniž by přestala být pannou. Všechna pokolení,...

číst více

Záchrana nebo záhuba

                                6.9.2017 Ve svých sděleních své služebnici Rozálii Celakové Pán Ježíš...

číst více

Světlo v temnotách církve

Kardinál Caffarra  - světlo v církvi Velké množství katolíků vzhlíželo v posledních letech ke kardinálu Caffarrovi jako k jednomu z mála světel v přítomných temnotách. Svěřil se mi jedem kněz, že právě v minulých dnech zašel za ním se svou bolestí nad každodenní...

číst více

Konečná stanice moderny

Na konečné stanici moderny. Konec světa se přiblížil, nikoliv celého, ale jistě tohoto Exorcista Don Antonio Mattatelli Svět spěje ke konci, dokládají to hurikány a zemětřesní, nikoliv kvůli CO2, nýbrž kvůli hříchům. Přírodní katastrofy jsou toho důkazem. Konec světa...

číst více

Papež není monarcha

Především musím říci, že papež je první služebník církve (servus servorum). On je první, kdo má být příkladným způsobem poslušný stávajícího učitelského úřadu, protože je pouze správcem a nikoliv majitelem katolických pravd, které přijal od svých předchůdců. Papež...

číst více

Odpadlictví v současné církvi

    28.9.2017 Don Nicola Bux je v církvi velmi známou osobností. Před pěti roky stálo jeho jméno mezi kandidáty na prefekta Kongregace pro nauku víry, kterým se pak stal kardinál Müller. Je to kněz z Bari v Apulii, vyučoval v Jeruzalémě a v...

číst více

Už není doba zázraků?

Četl jsem v těchto dnech malou knížečku s mimořádnou a jedinečnou působivostí, jakou mají pouze fakta, která působí Bůh. Knížečka má titul »Zjevení blahoslavené Panny na hoře La Salette a jiná zázračná fakta podle veřejných dokumentů«. Napsal ji jeden z velikánů naší...

číst více

Pařížské prohlášení

Známí evropští filozofové zveřejnili »PAŘÍŽSKÉ PROHLÁŠENÍ - EVROPA, KTERÉ MŮŽEME VĚŘIT« Signatáři: Philippe Bénéton (Francie) Rémi Brague (Francie) Chantal Delsol (Francie) Roman Joch (Česko) Lánczi András (Maďarsko ) Ryszard Legutko (Polsko) Roger Scruton (Velká...

číst více

Don Elia: Bůh nás volá k novému křížovému tažení

Pán svou Církev neopustí. Apoštolů bylo jen dvanáct a Pán začne znovu od mála, Musíme mít víru, naději a sílu. ( kardinál Caffarra se slzami několik dnů před svou smrtí). Mluvit o dramatické situaci je dnes zbytečné: jedině ten, kdo je zhypnotizovaný propagandou, spí...

číst více

Hospodinovo slovo

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: Ty, lidský synu, slyš. Toto praví Panovník Hospodin o tvé zemi: Je konec, přišel konec na všechny čtyři strany země. Tvůj konec už je tady. Dám průchod svému hněvu proti tobě, budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe...

číst více

Komu věří Bergoglio, Bohu nebo Baalovi?

Před nejvyšší radou «Sangha» buddhistických mnichů prohlásil Bergoglio: »Duchovní tradice naznačují, že existuje cesta k uzdravení. Nejen Myanmar, ale lidé na celém světě hledají společné svědectví od náboženských leaderů. Musíme mluvit společným hlasem míru,...

číst více

Betlém v duchu Bergogliovy „víry“

„Betlém milosrdenství“ koncipovaný v duchu „nové víry“ současného pontifikátu se na úkor klanění narozenému Spasiteli soustřeďuje na pozemské lidské potřeby. V centru katolické církve, jejíž svatý služebník Boží František z Assisi jako první uchvátil svět figurální...

číst více

Žaluji..

Don Maurice Avril se narodil v Orano v Alžírsku 1923. 1948 byl vysvěcen na kněze, kráčel ve stopách bl. Karla Foucaulta a zasvětil svůj život obrácení muslimů. Byl profesorem na semináři a lektorem gregoriánské zpěvu na Institutu duchovní hudby v Římě. Když se vrátil...

číst více

Nepropadli jsme kultu člověka

Od pravdy se totiž odvrátí a přikloní se k bájím (2 Tim 4, 4). Je nám líto, že musíme protiřečit papeži Montinimu v tom, co pronesl ve slavnostním projevu na závěr 2. vatikánského koncilu - s obsahem, mírně řečeno skandálním: »Náboženství Boha, který se stal...

číst více

Veliké tajemství

P.Silvestr M. Braito OP Veliké tajemství Nejžalostněji ze všech tajemství je zbaveno nadpřirozeného prožívání křesťanské manželství. Vycházím právě z tohoto označení, kterým pojmenovává křesťanské manželství svatý Pavel, když je nazývá tajemstvím, ale také hned...

číst více

Tajemství smíru

Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pohanům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle...

číst více

Král Šalomoun

Sobota 7. dubna Vyjděte jen a pohleďte, siónské dcery, na krále Šalomouna, na korunu, jíž ho korunovala jeho matka v den jeho svatby, v den, kdy jeho srdce naplnila radost (Pís 3,11). V letošním roce připadly na stejné datum Svátek Zvěstování Panny Marie a Květná...

číst více

Buď, anebo

Nejsem vyděšen, když jdu za tebou jako  za pastýřem (Jer 16,17) Opakujme si často tato slova: stále jsou pro nás užitečná. Ať se děje cokoliv, nezapomínejme na to , že naším Pastýřem je sám Pán, který nikdy neopustí své autentické věřící. Muž, který by měl kárat...

číst více

Nacisté v přestrojení

Alfie Evans odešel k Pánu  28. dubna ve 02.30 Že Velká Británie byla kolébkou moderní masonerie, teorie státního leviatanství, malthusiánství, eugeniky, evolucionismu, to jsme věděli. Že onen poslední vynález aplikovaný na člověka přinese dříve či později podobné...

číst více

Od zlosti k horlivosti

                           5. 5. 2018 Všemohoucí Bůh je ztrestá; navštíví je v den soudu. Vloží oheň a červy do jejich těla a budou...

číst více

Jsou lidé opravdu totožní s opicemi? Vůbec ne!

Ve své krvi máme zvláštní druh průkazu identity, který se nazývá DNA neboli genetické dědictví. Je pravda, že 98% našich genů sdílíme s opicemi, ale současně si musíme být vědomi, že 97,5% DNA máme shodných s myší, 95% genů podobných jako v jahodě, 80% našeho DNA je...

číst více

Pět důvodů, proč ďábel miluje pornografii

1. SATAN MILUJE PORNOGRAFII, PROTOŽE NENÁVIDÍ SVOBODU Když obnovujeme své křestní sliby, církev se nás ptá: Zříkáte se hříchu, abyste žili ve svobodě dětí Božích? Zříkáte se Satana, původce a příčiny všech hříchů? Oddávat se pornografii znamená prohlašovat: NEZŘÍKÁM!...

číst více

Jsme stvořeni pro věčnost, nikoliv pro tento svět

Tato prostá slova nesmírně názorná pro jakéhokoliv věřícího už mnoho let v našich chrámech neslyšíme. Již mnoho let mluví kněží jen o věcech tohoto světa, jako bychom zde měli žít věčně, a co horšího, mluví o politice o sociálních a komunálních otázkách, které se...

číst více

Závažná výzva k misiím

Jeden z posledních vynálezů kuriálních „teologů“ na odbourání těžkých hříchů spočívá v tom, že je prohlašují za určitých okolností za „nepřičitatelné“. Kromě případů úplné mentální neschopnosti se ve skutečnosti okolnosti rušící osobní odpovědnost redukují na tyto...

číst více

Soud nad tímto světem

Když se schýlilo k posledním Velikonocům jeho života, předpověděl Ježíš Kristus svou nadcházející oběť a řekl: Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce toho světa vypuzen. Až já budu povýšen od země, přitáhnu všechny k sobě (Jan 12, 31n). Tím...

číst více

Záludná zjevení

Svatý Jan od Kříže Revelacionismus Tímto termínem se zpravidla označuje nezřízená důvěra, kterou některé duše vkládají do soukromých zjevení (a v širším slova smyslu do mimořádných mystických fenoménů), a jejich iracionální vyhledávání. Nevztahuje se na zjevení...

číst více

Uvnitř ovčince

21.7. 2018 Synové Élího se neznali k Hospodinu a nedbali na kněžský řád. ...Hřích těchto mládenců před Hospodinem byl velmi veliký. (1 Sam 12n17). Citát není doslovný, nýbrž je zvolen podle smyslu a obsahu. I když je to záležitost ze Starého zákona, která se...

číst více

Přestaňte s tím Svatým Izraele…

Neexistuje nic, čemu by se moudrý člověk měl více vyhýbat, než žít podle soudu druhých a přizpůsobovat se proudům veřejného mínění, místo aby se dal vést správným úsudkem. To znamená, i kdyby se měl vzepřít všem lidem, být předmětem pohrdání a vystavovat v nebezpečí...

číst více

Malé krůčky k rehabilitaci Boha

Člověku se  skutečně může  někdy zdát výhodné, vůbec s Bohem nepočítat, nemít s ním nic společného, zařídit se úplně a beze zbytku, jakoby Boha nebylo. Ale takové zdání lidské rozumnosti a výhodnosti se rázem rozplyne, jestliže   přece jen uvážíme a...

číst více

S Marií a Janem pod křížem

V dějinách jsou situace, kdy Bůh požaduje od křesťanů, aby prostě stáli na Kalvárii a neutíkali, ani se nebouřili. Bolestná Matka a milovaný učedník byli takřka jediní, kdo doprovázeli Mistra až na popraviště a sdíleli jeho bolest, každý po svém. Neopustili ho ani ze...

číst více

Celibát je nesmírný Boží dar

 Kardinál Mauro Piacenza Předkoncilní relikt a „jen“ zákon církve? To jsou nakonec nejdůležitější a nejškodlivější kritické body, které se vynořují periodicky v nově otevírané debatě o kněžském celibátu. Ale nic z toho nepředstavuje reálný podklad, ani když...

číst více

Církev a její lidé

14.9.2018 Odvážné odhalení vnitrocírkevních skandálů, se kterým vystoupil arcibiskup Carlo Maria Viganò, se setkalo se souhlasem velkého množství věřících, ale současně vyvolalo nevoli těch, kteří jsou přesvědčeni, že celá záležitost se měla přikrýt mlčením, protože...

číst více

Tragédie judaismu

Povstaň, rozjasni se, Jeruzaléme, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva (Iz 60,1). Tragédie hebrejského národa – ale také její řešení – je celá obsažena v tomto verši: Jeho světlo přišlo před 2000 lety a Hospodinova sláva se zjevila na něm,...

číst více

Usiluj o dokonalost

Pane Bože všemohoucí, jenž jsi nám dal dospět k začátku tohoto dne, chraň nás svou mocí, abychom dnes neupadli do hříchu, nýbrž aby podle tvé spravedlnosti byly vždy vedeny naše hovory a usměrňovány naše naše myšlenky a skutky. ( Breviarium romanum) Svatost...

číst více

Život ve svatosti – povolání pro všechny

Buďte dokonalí! Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec (Mt 5,48). Je to univerzální výzva, se kterou se Ježíš obrací na každého z nás nejrůznějším způsobem podle mnohotvárné Boží fantazie, jak nám to připomínají světci - od sv. Františka Saleského...

číst více

Sobota a Mariina víra

Sobota je v katolické církvi od nepaměti dnem zasvěceným Panně Marii. Proč si zbožnost katolických věřících vybrala pro tuto úctu právě tento den? Jaký je nejhlubší význam této prastaré zbožnosti? Důležitost a aktuálnost této otázky zdůrazňuje poselství Panny Marie k...

číst více

Svatý Hilarius o Nejsvětější Trojici

sv. Hilarius Je mimo všechny pochybnosti, že Slovo se stalo tělem (srov. Jan 1,14) a že my s eucharistickým chlebem přijímáme vtělené Slovo. Proč bychom si tedy neměli myslet, že jeho přirozenost, která se stala tělem, přijala přirozenost našeho těla, která je nyní od...

číst více

Kde jsme se to ocitli?

                       10. 6. 2019 Pro mnohé, příliš mnohé dnešní křesťany pravými problémy jsou všechny problémy světa: válka, terorismus, hlad, sociální...

číst více

Matka Veronika kněžím

    20.9. 2019 Drazí kněží, opět vám píšu, protože toužím hovořit o věrnosti Pánu a o následování Ježíše Krista podle příkladu apoštolů. Dříve, než si je Ježíš vyvolil, modlil se celou noc. Svědčí o tom evangelium sv. Lukáše kap. 6. Když se rozednilo,...

číst více

Úcta k Jezulátku

Mezi mnoha pobožnostmi katolické církve ta nejkrásnější a nejhlubší je k Jezulátku. Tato úcta se praktikuje už po celá staletí v řeholních rodinách, jako jsou karmelitáni a teatini, ale dosud se nedočkala náležitého rozšíření. Tato naléhavost vyniká právě v této...

číst více

Kardinál Burke k Svatému týdnu

Poselství pro nejsvětější týden v roce Když jsem začínal svou službu jako biskup v jedné diecézi, zdálo se mi, že každý rok, když se blížily Vánoce a Velikonoce, stalo se něco hluboce smutného, nebo nastala obtížná krize pro samotnou diecézi. Jakmile jsem začal s...

číst více

Pozdrav od kardinála Pella

Kardinál George Pell: Odpověď Zmrtvýchvstalého na utrpení a život »Každý člověk trpí, ale Ježíš nás vykoupil a my můžeme vykoupit naše utrpení, když je spojíme s jeho utrpením a obětujeme Bohu« Každý člověka trpí, nikdo tomu neunikne. Všichni se potýkám s touto...

číst více

Církev znovu povstane

»Je tu naděje pro tvoji budoucnost« (nebo pro tvé potomky), předpovídá prorok Jeremiáš Ráchel návrat jejích synů ( Jer 31, 14). I nám je adresováno stejné povzbuzení: je zde naděje pro církev, i když se ocitá v zatmění. Tak jako v období ariánské krize, většina...

číst více

Zasvěcení, nebo odevzdání?

17.5.2020 Zasvěcení, nebo odevzdání? Je to teologické dilema vyvolané novou modernistickou teologií ve prospěch svěření, jako protikladu zasvěcení. Debata se vynořuje z dnešní teologické tendence redukovat mariologii na minimální termíny a okleštit staleté duchovní,...

číst více

Zasvěcení, nebo svěření?

          14.5. 2020 Zasvěcení, nebo svěření? Je to teologické dilema vyvolané novou modernistickou teologií ve prospěch svěření, jako protikladu zasvěcení. Debata se vynořuje z dnešní teologické tendence redukovat...

číst více

Boží soud v dějinách

              22. 5. 2020 I země je zhanobena svými obyvateli, kteří přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat. Obyvatelé...

číst více

Svatodušní homilie sv. Řehoře

Homilie 30 o Evangeliu Dávám přednost stručně projít slova čtení z Evangelia, abychom se mohli déle zastavit u tajemství velké slavnosti. Toho dne totiž Duch Svatý sestoupil za náhlého hukotu na učedníky a přetvořil ducha těchto tělesných lidí, obrátil je ke své...

číst více

Sv. Augustin k Letnicím: Výstižná chrakteristika škůdců

Při té příležitosti řekl Ježíš farizeům: V pravdě vám pravím, kdo nevchází do ovčince dveřmi, nýbrž vstupuje odjinud, ten je zloděj a lotr. Kdo však vchází dveřmi, ten je pastýř ovcí. Pán nám v dnešním čtení představuje podobenství o svém stádu a dveřích, kterými se...

číst více

Z Newmanových poznámek ex post

»Vylil na nás plnost svého milosrdenství« Kardinál Newman měl obyčej, že po kázání se odebral do svého pokoje a napsal si poznámky o tom, co pronesl. Z těchto poznámek se zrodila kniha Sermon Notes, která jednak dává nahlédnout do světcova duchovního života,...

číst více

S živou vírou k novým začátkům

Ono svatodušní ráno rozzlobení nevěřící Židé obvinili Kristovy věřící, že jsou opilí. Ale když nastoupily divy, Petr odpověděl nevěřícím, že se mýlí a doložil to svědectvím proroka Joela. Apoštolové pod vlivem Ducha Svatého začali hlásat Kristovu pravdu v rozličných...

číst více

Nejdůležitější procesí roku?

Červen je měsíc Božího Těla. Je to měsíc velkého svátku zcela věnovaného eucharistickému Ježíši. Všechny farnosti by měly ve velkém průvodu slavnostně nést Svatou Hostii. Mělo by to být nejdůležitější procesí roku, protože v něm se nenese jen socha Panny...

číst více

Veřejný ohlas na postoj Mons. Viganò

        20. 6. 2020 Don Claude Barthe  Monsignoru Marii Viganò: Souhlasná reakce na Vaše vystoupení La riforma liturgica, specchio del progetto conciliare. ( Liturgická reforma – zrcadlo koncilního projektu) na...

číst více

Liberální otroctví jako poslední jednání?

»Zavrhli nikoliv tebe, ale mne, abych nad nimi již nepanoval« (Sam 8,7). Požadavek mít krále, který staří Izraelité předložili proroku Samuelovi, je Bohem hodnocen jako implicitní odmítnutí jeho svrchovanosti, kterou vykonával skrze své vyvolené soudce případ od...

číst více

Pravé začátky pravých velikánů

Na dnešní den připadá také vigilie slavnosti knížat apoštolských sv. Petra a Pavla. Tito velikáni jsou pro nás důležití nejen dílem, které z pověření Božího Syna založili a nám předali, ale za dnešní zoufalé situace, kdy se jako ovce bez pastýřů marně ohlížíme, kdo se...

číst více

Poslušný až k smrti

Vše, co existuje mimo Boha, povstalo z jeho vůle a je tedy podřízeno řádu, který nejmoudřejší Tvůrce stanovil. Pokud jsou těmito tvory svobodné a rozumného bytosti, podrobují se Božímu řádu na základě svého svobodného uvážení a rozhodnutí, označujeme tuto podřízenost...

číst více

Povářlivě přehlíževý varovný hlas svatého Pavla

List sv. Pavla Římanům (Řím 1, 21-32) nám předkládá, že nepřirozené sexuální styky a jejich schvalování jsou výsledkem vyloučení Boha ze společnosti a odmítání jeho oslavy. Ale dnes by církev měla jasně hlásat, že ti, kteří tyto skutky konají s plným vědomím, kráčejí...

číst více

Kněží a děti na mušce ďábla

Kněží a děti na mušce ďábla Drazí přátelé »Duc in altum«! Předkládám vám tuto výzu, kterou jsem dostal od čtenářky, podepsané pseudonymem Veronika Kyrenská. Je věnován kněžím a dětem, dvěma kategoriím (alfa a omega), které jsou podle autorky nejvíce ze všech v ďáblově...

číst více

Ježíš Věčný Velekněz

V krátkém, ale velkolepém a tajemném žalmu (109,4) David prorocky oznamuje, že Mesiáš v sobě sjednotí královskou a kněžskou důstojnost. Jeho kněžství je dále přesněji charakterizováno jako věčné podle řádu Melchizedecha. „Pán přísahal a nebude litovat: Jsi knězem...

číst více

Líheň totalitarismu

RS, další život vyřazen. Ale je to láska, kterou chtějí zabít, a Život. RS, polský občan, „vězeň“ anglické nemocnice, zemřel. Další život potlačen novou totalitou, která netoleruje život. Je to stát, který rozhoduje o tom, kdo má právo žít a kdo musí zemřít, ale...

číst více

Neztrácet klid

Jako nejzávažnější důsledky současné pandemie, více než dva miliony úmrtí na světě, se zdají být závažné formy psychologického utrpení, které postihlo miliony lidí. Samotná Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že ochrana duševního zdraví je v této fázi...

číst více

Homilie sv. Řehoře

( Sv. Řehoř, 40. homilie o Evangeliu) Lukáš 16, 19-31 Co představuje, drazí bratři, onen zámožný muž, který měl na sobě purpur a mušelín a každý den hodoval, ne-li židovský národ: neboť jeho život navenek vypadal dobře spořádaný, ale využíval zákon, který dostal, jen...

číst více

Káźání Jana Pavla II. 3.10.2004

Kázání Jana Pavla II. Neděle 3. října 2004 1. „Verbum Domini manet in aeternum - Slovo Páně zůstává navždy“. Slovo Páně v evangeliu nás přivádí zpět k samotným základům víry. Tváří v tvář plynutí času a neustálým otřesům dějin zůstává zjevení, které nám Bůh nabídl v...

číst více

Meditace k postí době

Na rozdíl od Jeruzaléma, kde se během týdne půstu se božská oběť neslavila na znamení pokání a smutku, považoval Řím za neliturgické pouze poslední dva dny půstu; všechny ostatní měly své vlastní zvláštní obřady, svá procesí, své vlastní písně, takže v souladu s...

číst více

Světový episkopát a německé odpadlictví

Georg Bratzing „První odpovědnost zde spočívá na římském biskupovi, papeži Františkovi, který by měl dělat to, co udělal papež sv. Klement I. s hlučnými Korintskými v bezprostředním po-apoštolském období a co udělal papež sv. Řehoř Veliký se svými bratry biskupy během...

číst více

Uvažuj, věrná duše…

    1. 4. 2021 Na Zelený čtvrtek Svatá církev znovu prožívá, můžeme říci, ten velký přebytek Lásky, kterým bylo ustanovení Eucharistie a Božského kněžství v nesmazatelném rámci Poslední večeře. Během poslední večeře vidíme apoštola Jana, jak opírá hlavu...

číst více

Dobro již zvítězilo. Kristus vstal!

                 4. 4. 2021 Rafael Santi: Risurrezione Vzkříšení Ježíše je srdcem křesťanského hlásání. Svatý Pavel píše křesťanům do Korintu, že toto je zpráva, která mu byla předána, a...

číst více

Slova velkého latiníka

 Letos se poprvé 9. a 10. dubna bude konat  Světový den latinského jazyka. Iniciativu propaguje Národní předsednictví Italské asociace klasické kultury (Aicc) a sponzoruje ji UNESCO, ministerstvo kulturního dědictví a pět univerzit v Laziu: Sapienza,...

číst více

Aktuální krize a role arcibiskupa Viganò

Aktuální krize a role Mons.Viganò Překlad textu publikovaného v The Remnant Newspaper v červnu v rubrice The Last Word. Registrujeme útoky na Mons. Viganò - obrana od Brian Mc Call e Maike Hickson [qui] Otec Celatus Jednou ze skutečně velkých postav...

číst více

Rozhodující optimismus biskupa Schneidera

Biskup Schneider: starověká mše „je silnější než papež František a zvítězí" Překlad a komentář článku Maike Hickson z LifeSiteNews. Biskup Schneider při pastorační návštěvě USA sděluje Stevu Bannonovi, že latinská mše „je silnější než papež...

číst více

Po událostech v Terstu

Arcibiskup Mons. Carlo Maria Viganòlidem z TerstuVÁŽENÍ PŘÁTELÉ, S velkou obavou sleduji mírumilovný protest, který terstecké doky zahájily před několika dny, proti nelegitimnímu nařízení, které ukládá všem pracovníkům mít zdravotní průkaz o očkování nebo podrobit se...

číst více

Arcibiskup Mons. Carlo Maria Viganò (nejen) lidem z Terstu

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, S velkou obavou sleduji mírumilovný protest, který terstecké doky zahájily před několika dny, proti nelegitimnímu nařízení, které ukládá všem pracovníkům mít zdravotní průkaz o očkování nebo podrobit se se každých čtyřicet osm hodin testům. Nyní jste...

číst více

Moudrý dopis

  Vážený Aldo Maria, když čtu vaše laskavé dopisy, všímám si, že se často obracíme do minulosti, jako by to bylo řešení, které nás má utěšit v přítomnosti. I já mám samozřejmě velkou úctu k historii, k našim kořenům, aniž bych však zapomínal, že minulost nebyla...

číst více

Po svátku Krista Krále

Kristus Král: pro revidovanou církev trapný svátek Aldo Maria Valli Drazí přátelé Duc in altum, nedávno jsme slavili svátek Krista Krále a zdá se mi vhodné vrátit se k němu vhodnou úvahou, kterou vám předkládám ve své syntéze. Autor je profesorem filozofie na Iona...

číst více

Adventní úvava Mons. Viganò

Veni, ut facias salutem in terris, in caelo gaudium. "Quaere, inquit, servum tuum, quoniam mandata tua non sum oblitus." Veni ergo, Domine Jesu, quaere servum tuum, quaere lassam ovem tuam; veni, pastor, quaere sicut oves Joseph. Erravit ovis tua, dum tu moraris, dum...

číst více

Osamocenost

Prestižní washingtonské výzkumné středisko Pew Research Center zveřejnilo analýzu údajů ze sčítání lidu o fenoménu svobodných lidí ve Spojených státech. Zpráva nás informuje, že "v roce 2019 přibližně čtyři z deseti dospělých ve věku 25-54 let (38 %) [...] nebyli...

číst více

Pouť k Neposkrněné

Již dvaašedesát let, od roku 1958 je to nepřetržitě jeden z nejoblíbenějších obřadů pro obyvatele města Říma i celého světa, svědčící o tom, jak hluboce je dogma o Neposkvrněném početí zakořeněno v duších katolických věřících, ale již dva roky je zbožná praxe...

číst více

Cestou k Vánocům

"Nejsme to my, kdo probouzí vítr inspirace, kdo napíná plachty, kdo dává lodi našeho srdce pohyb; neděláme nic jiného, než že přijímáme vítr, který přichází z nebe, souhlasíme s jeho pohybem a necháváme loď plout do závětří, aniž bychom ji brzdili veslem svého odporu"...

číst více

Duchovní život během pandemie

Duchovní život během pandemie Text přednášky otce Serafina Lanzetty na mezinárodní konferenci pořádané Hlasem rodiny na téma Zdraví nemocných a spása duší. Církev a společnost v temném období našich dějin (Hotel Massimo d'Azeglio, Řím - 23. října 2021). Viz rejstřík...

číst více

Podivuhodné osudy mše svaté

Pro dnešního věřícího není snadné skutečně a plně pochopit, co je mše svatá, a důvod je snadno vysvětlitelný: je to mše svatá reformovaná, nebo spíše revolucionizovaná, liturgickým hnutím pod vedením monsignora Annibale Bugniniho, zemřelého v pachu zednářství. Tato...

číst více

Královtví Antikrista

Království Antikrista"Ve všem, co se děje, je hluboký nadpřirozený smysl." To jsou slova Juana Manuela De Prady, autora knihy Enmienda a la totalidad, v níž španělský spisovatel baskického původu, čelící homologaci politických sil a institucí technokratické ideologie,...

číst více

Svatost, jediná cesta k řešení krize nší doby

Krize naší doby přešla z kulturní a morální oblasti do oblasti psychologické, přičemž psychologie je chápána ve svém etymologickém významu, tedy jako "věda o duši". Jestliže morálka stanovuje zákony lidského chování, psychologie zkoumá kognitivní a afektivní život...

číst více

Naléhavá výzva k pokání

PŘIJĎTE a obraťte se ke mně, praví Pán. Pojďte s pláčem, prolévejme slzy před Bohem, protože jsme se provinili a kvůli nám země trpí, dopustili jsme se nepravosti a kvůli nám se otřásly její základy. Pospěšme si, abychom předešli Božímu hněvu pláčem a řekli: Ty, který...

číst více

C. M. Viganò: Dopis do Austrálie

LIDSTVO je v současnosti ohroženo globálním státním převratem, kterým se oligarchii globalistických zločinců podařilo dosadit své exponenty do nejvyšších pater vlád a mezinárodních institucí. Nejde o jev omezený na jeden národ, ale o plán, který zasahuje mnoho států,...

číst více

Zasvětit Rusko Neposkvrněnémun Srdci

Skutečný mír je v Boží listině práv, ne v listině práv člověka - Aldo Maria ValliAldo Maria Valli10-14 minut 05MarElena MartinzNejdražší Aldo Marianedovedete si představit radost, když vidíte, že ukrajinská biskupská konference žádá Svatého otce, aby zasvětil Rusko...

číst více

Rozjímání na Velký pátek

Mnoho ústředních událostí naší víry následuje v těchto dnech jedna po druhé a Církev se svými tisíciletými obřady je znovu sleduje a znovu prožívá, aby vzdala slávu Bohu uctíváním, které mu náleží a které je také účinné pro budování mystického těla Kristova. Pán, Jeho...

číst více

Mariina svoboda

V nedávném svazku Co je svoboda. Maria vám vypráví, kardinál Angelo Comastri se zamýšlí nad autentickým významem svobody, která se příliš často zaměňuje s mocí a svévolí, v návaznosti na "Tady jsem" pokorného služebníka Páně. "Žádná doba nepoznala svobodu méně než ta...

číst více

Nepřestanou, dokud nedosadí lesbu jako papežku

 P. Santiago Martín na Magnificat.tv: "Bez věrnosti Kristu není budoucnosti"28. ledna 2020 "Ženy biskupky" evangelické luteránské církve ve Švédsku, Eva Brunne, 2. zleva.(Madrid) Známý španělský kněz Santiago Martín, zakladatel františkánského řádu bratří Marie,...

číst více

Problémy kolem náboženské svovody

Několik otázek Františkovi Toscano Probuzená kultura, politická korektnost, omezení křesťanské svobody na Západě. Rozhovor s profesorem Pablem Pérezem Lópezem, profesorem soudobých dějin na Navarrské univerzitě a držitelem magisterského titulu v...

číst více

Nanebevzatá je naše bezpečná útěcha

V Mariině nanebevzetí s tělem i duší nacházíme útěchu pro naši naději na budoucnost, která nás čeká za hranicemi smrti a současných útrap. Potvrzuje, že Ježíš nás činí účastníky vzkříšení. Nanebevzetá je nám blízko, ví o nás všechno a chce nás přivést k Bohu, od něhož...

číst více

Kardinál Burke věrným katolíkům

Kardinál Raymond Burke nabídl povzbuzení a naději mainstreamovým katolíkům v nedávné homilii, kde bědoval nad "jedem světského myšlení" v Církvi. Během homilie 7. srpna v oratoři Panny Marie, kterou provozuje Institut Krista Svrchovaného Krále kněze (IKCSP) ve Wausau...

číst více

Podstatou liturgie je tajemství

Tuto neděli přinášíme čtenářům text Josepha Ratzingera, převzatý z Úvodu do ducha liturgie Jedná se o mistrovskou úvahu, která pomáhá znovu se zaměřit na význam bohoslužby v křesťanském životě a na význam posvátnosti v rámci bohoslužby.Ve vyprávění o událostech, které...

číst více

Kreacionismus nebo evolucionismus?

Stvoření nebo evoluce? 25.srpna 2022  Sergio Marra* Drahý Valli, kdyby byla evolucionistická pohádka pravdivá, Bůh by stvořil svět, vnesl do něj smrt a pak by ji svedl na Adamův hřích: učení o prvotním hříchu, vykoupení na kříži a celé křesťanství by se zhroutilo...

číst více

Konverze herce LeBeoufa

Dočetl jsem se, že herec Shia LaBeouf prohlásil, že během natáčení filmu o otci Piovi, který bude brzy uveden v Benátkách, konvertoval ke katolicismu a stal se členem římskokatolické církve.Prozradil to v 90minutovém rozhovoru s biskupem Robertem Barronem.Jeho první...

číst více

Babylonská věž

Babylonská věž Drahý otče Langu, jsi ovčácký pes,  který odvážně hlídá Boží ovečky!  P. Peter Lang je dalším odvážným knězem Tovaryšstva svatého Pia X., který myslí jasně a veřejně píše o nevyhnutelném náboženském rozměru světských hrůz, které ovládají svět...

číst více

Carlo Maria Viganò: Poselství biskupům

Carlo Maria Viganò: Poselství biskupům Zde je seznam předchozích a souvisejících zásahů. Carlo Maria Viganòarcibiskup, apoštolský nunciusctihodným bratřím v episkopátu. SVATÁ CÍRKEV nám ve slavných mučednících ukazuje příklad hrdinských ctností, které je...

číst více

Dopis představeného FFSPX

POKUD BŮH DOVOLÍ TAKOVOU UNIVERZÁLNOST ZLA JAKO NIKDY PŘEDTÍM, PLATÍ NOVÁ ŘÍŠE, JE TO URČITĚ SÚČELEM PROBUZIT KŘESŤANSKÉ HRDINSTVÍ V CELÉM SVĚTĚ.Drazí věrní, přátelé a dobrodinci, V historii se často stávalo, že svět měl najednou dojem, že se probouzí „jiný“, než byl...

číst více

Ludvík Maria Grignion jako pěvec Kříže

Apoštol z Vendée je "mariánským světcem" par excellence, ale málokdy se připomíná, že kromě slavného Pojednání o pravé zbožnosti nám zanechal také List přátelům kříže. Ve spiritualitě světce z Montfortu nelze následování Krista skrze Marii oddělit od kříže,...

číst více

Ukrajina a zimní přípravy

Analýzy a komentáře k postupu v referendu, který chtějí Rusové na územích dosud ukradených Ukrajině, šílí, dnes je doprovází projev Putina se Šojguem. Vzhledem k tomu, že jde o částečnou novinku vzhledem k probíhající válce, o které jsme přerušili projevy až do...

číst více

Aktuální slova autentického pastýře

V současné situaci nasloucháme autentickému pastýři Za současných okolností, které prostřednictvím bezprostřední výzvy k volbám zahrnují občanskou budoucnost země, nabídl tuto úvahu a orientační kritéria zesnulý arcibiskup H. Em. Card. Carlo Caffarra (je z roku 2013,...

číst více

Pravoslavín a mír v XXI. stolrtí

24. světový sněm ruského lidu na téma "Pravoslaví a mír v 21. století" zahájily projevy osobností, které mají pro Rusko velký význam: duchovních vůdců, politiků, filozofů a státníků. Všichni zdůrazňovali význam vytvoření státní ideologie pro zachování ruské státnosti....

číst více

Tradice a zrušení

Tuto fotku jsem pořídil minulou neděli ráno. Je to všechno pravda: nejsou tam žádné speciální efekty, to bylo světlo, všichni přítomní viděli tento obraz na vlastní oči. Nyní to věřící odrážejí na Whatsapp a Telegram. Vypadá to jako votivní pohlednice z 19. století...

číst více

Poselství Ruska

 Roberto de Mattei 9. listopadu 2022 V roce 1917 se Panna Maria zjevila ve Fatimě třem pastýřským dětem: Lucii dos Santos a jejím bratrancům Jacintě a Franciscovi Marto a svěřila jim poselství, jehož obsah byl oficiálně potvrzen církví 26. června 2000. Toto...

číst více

Existuje spravedlivá válka?

Cristiana de Magistris v Corrispondenza Romana z 16. listopadu (1) (https://www.corrispondenzaromana.it/preghiera-per-la-pace/)dobře vysvětlila, v čem spočívá křesťanský mír. Morálním imperativem církve je mír, který je přikázáním božského práva. Mír však není pouhou...

číst více

Představte si, že Církev vystoupí z krize

Vezměme z Res Novae  syntézu od Dona Clauda Bartheho o klíčových tématech krize v írkvi. To jsou věci, které jsme řekli mnohokrát. Opakování pomáhá Velké termíny se nezadržitelně blíží. Rozpad katolicismu se zrychluje, a to nejen v Německu. Stále...

číst více

Význam 8. prosince

Dnes církev slaví slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, ale jaký je význam tohoto svátku? V zásadě to lze vysvětlit na dvou úrovních. "První se týká Panny Marie, druhá - jako tajemství spásy - se týká nás lidí," upřesnil otec Serafino Tognetti na videosetkání s...

číst více

Pravda a lži

Tak napsal autor v roce 1931: „ Nastal čas, kdy se určitá dezinfekce neboli intelektuální sterilizace stala nezbytnou, aby myslící společnost mohla znovu získat své zdraví “. Díky své schopnosti dostat se k jádru každého problému, jasně ho analyzovat a...

číst více

C. M Viganò k letošním Vánocům

Desideratus cunctis gentibus. Vtělení Slova Božího zahajuje vládu Krista nad církví a nad národy. Následující meditace arcibiskupa CMViganò nám pomáhá připravit se na novénu Svatých Vánoc. Zde je rejstřík předchozích a souvisejících intervencí. Desideratus cunctis...

číst více

Lumen ad revelationem

Lumen ad revelationem Homilie arcibiskupa Carla Maria Viganòna svátek Očištění Panny Marie Nejsvětější Tu es qui restitues hæreditatem meam mihi .Ps 15, 5 MOJE OČI viděly tvou spásu, kterou jsi připravil přede všemi národy. Těmito slovy starý Simeon...

číst více

Virtus in infirmitate perficitur

Index předchozích a souvisejících intervencí. Virtus in infirmitate perficitur  2Kor 12,9Homilie arcibiskupa Carla Maria Viganòv neděli Sexagesima Hospodin viděl, že zlovolnost lidí je na zemi velká a že každý vnitřní záměr jejich srdce byl vždy jen zlý ....

číst více

Naděje nebo hrobař Konga?

Dostáváme hrubou analýzu nedávné Bergogliovy cesty do Konga, plnou politických důsledků a dalších. Nesdílíme stanovisko autorů k Petrinskému jezeru: níže však shrnujeme podstatné údaje a čekáme na vyjádření. Index článku : Bergogliova gay lobby,...

číst více

Homilie na začátek postní doby

Arcibiskup Viganò Homilie na Popeleční středu, in capite jejunii . Omnipotens sempiterne Deus, qui Ninivitis, in cinere et cilicio pænitentibus, indulgentiæ tuæ remedia præstitisti: uděluje propitius; ut sic eos imitemur habitu, quatenus veniæ prosequamur...

číst více

Volba: Vrátit se do katakomb?

  Volba návratu do katakomb: strategický ústup nebo kapitulace nepříteli? První námitka proti „katakombalismu“ je, že představuje popření Pánova kralování, a to i společensky, Universorum Rex a pak si vzpomeňte jen na Mt.5,13-16... Vy jste světlo...

číst více

Umění jak proti pýše

Snadná praxe proti pýše: „Malá cesta k duchovnímu dětství“ Sebeláskačást šestá Snadná praxe proti pýše:„Malá cesta duchovního dětství“od Dona Curzia NitogliiPrvní částDruhá částTřetí částČtvrtá částPátá částŠestá částI – „Malá cesta duchovního dětství“ podle Benedikta...

číst více