Modlitba k Panně Marii sv. Ludvíka Grigniona

Zdrávas Maria, nejmilejší Dcero věčného Otce! Zdrávas Maria, podivuhodná Matko Syna! Zdrávas Maria, Choti svatého Ducha! Zdrávas Maria, má drahá milovaná Matko, milovaná Paní a mocná Královno! Zdrávas moje radosti, moje slávo, mé srdce a má duše! Ty mi patříš milosrdenstvím a já jsem Tvůj spravedlností, ale ještě Ti dost nenáležím. Znovu se Ti celý dávám za věčného nevolníka a nic si nevyhrazuji ani pro sebe ani pro jiné. Vidíš-li ještě něco ve mně, co není Tvým majetkem, prosím, vezmi si to nyní a buď neomezenou Paní nade vším, co je v mé moci. Znič, vykořeň a zahlaď ve mně všechno, co se Bohu nelíbí, a zasaď, pěstuj a působ tam všechno, co se bude líbit Tobě. Ať světlo Tvé víry rozptýlí temnotu mého ducha, Tvá hluboká pokora ať zaujme místo mé pýchy, Tvé vznešené rozjímání ať upoutá mou roztěkanou obrazotvornost. Tvé ustavičné patření na Boha kéž naplní mou paměť  Jeho přítomností, žár lásky Tvého srdce kéž rozžhaví vlažnost a chlad mého srdce, Tvé ctnosti kéž zaujmou místo mých hříchů, Tvé zásluhy kéž se stanou ozdobou a doplněním mých nedostatků před Bohem. A nakonec, moje drahá a milovaná Matko, jestli je to možné, učiň, ať nemám jiného ducha než Tvého, abych poznával Ježíše Krista  a Jeho božskou vůli. Ať nemám  jinou duši než Tvou, abych chválil a oslavoval Pána.  Ať nemám jiné srdce než Tvé, abych miloval Boha láskou tak čistou a vroucí, jako je Tvá.

Nežádám si od Tebe ani vidění, ani zjevení, ani slasti, ani rozkoše, byť jen duchovní. Tobě je dáno vidět jasně bez temnot, Tobě je dáno těšit se plně bez hořkosti. Tobě je dáno jásat nad vítězstvím po pravici Tvého Syna v nebesích bez jakéhokoliv stínu pokoření. Tobě je dáno neomezeně vládnout andělům, lidem i démonům, aniž je vůbec možno Ti odporovat, a nakonec je Ti dáno vládnout podle Tvé vůle všemi Božími statky bez jakékoli výhrady. Matko Boží Maria, to je úděl, který Ti dal Pán a který ti nebude nikdy odňat, což mne naplňuje velikou radostí.

Co se týká mne, nežádám si nic jiného zde na světě, než to, co jsi měla i Ty. Věřit prostě a neochvějně, třebas bych necítil a neviděl nic. Trpět radostně, byť bez útěchy bližních, umírat sám sobě stále a bez ustání pracovat usilovně pro Tebe až do smrti bez jakéhokoli zisku, jako nejposlednější z Tvých nevolníků. Jedinou milost mi rač udělit z pouhého milosrdenství, ať po všechny dny a chvíle života říkám třikrát Amen, „Staň se“ na vše, co jsi konala na zemi, když jsi zde žila. „Staň se“ na vše, co činíš nyní v nebi. „Staň se“ na vše, co činíš v mé duši, abys Ty sama ve mně plně oslavovala Ježíše v čase i na věčnosti. Amen.

Pramen: Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem, F.M.A. Stajner