Eucharistická adorace

Ježíš mluví k duši:

K tomu, aby ses mi líbil, nepotřebuješ mnoho vědět. Mluv tedy se mnou prostě, jak bys rozmlouval s nejbližším přítelem.

Nepotřebuješ mě o něco pro někoho prosit?

Pověz mi jeho jméno a řekni mi, co bys chtěl, abych pro něho udělal. Pros o mnoho! Neboj se prosit. Mluv ke mně prostě a správně o chudých, které chceš potěšit; o nemocných, které vidíš trpět; o zbloudilých, které bys chtěl vrátit na správnou cestu. Řekni mi o všech alespoň slovo.

A pro sebe nepotřebuješ nějakou milost?

Řekni mi otevřeně, že jsi snad pyšný, sobecký, nestálý, nedbalý… a pak mě pros o pomoc v několika nebo mnoha pokusech, aby ses toho zbavil. Nestyď se. Je mnoho spravedlivých, mnoho svatých v nebi, kteří měli přesně stejné chyby. Ale pokorně se modlili… a postupně viděli, jak se jich zbavují. A neváhej prosit také o zdraví a o šťastný výsledek své práce, svých záležitostí nebo studia. To všechno ti mohu dát a dám ti to. A přeji si, abys mě o to prosil, nakolik to tvému posvěcení nejen nebrání, ale přispívá k němu a podporuje je. A co potřebuješ právě dnes? Mohu pro tebe něco udělat? Kdybys věděl, jak velice toužím po tom, abych ti mohl pomoci!

Nepřinášíš s sebou nějaký plán?

Vyprávěj mi. Čím se zabýváš? O čem přemýšlíš? Jaké máš přání? Co mohu udělat pro tvého bratra, pro tvoji sestru, pro tvé přátele, pro tvou rodinu, pro tvé představené? A pokud jde o mne: Nemáš přání, abych byl oslaven? Nechtěl bys, abych udělal něco dobrého pro tvé přátele, které snad velice miluješ, ale kteří žijí tak, že na mě nemyslí? Pověz mi: Co dnes obzvláště budí tvoji pozornost? Co si vroucně přeješ? Jaké prostředky máš, abys toho dosáhl? Řekni, když se ti nějaký záměr nedaří, a já ti vyjmenuji příčiny tvého neúspěchu.

Nechtěl by sis mě získat pro sebe?

Vypravuj mi o všech podrobnostech, které tě dělají smutným. Kdo tě zranil? Kdo urazil tvoji sebelásku? Kdo tebou pohrdá? Pověz mi všechno, a dospěješ brzy tak daleko, že podle mého příkladu všechno odpustíš a na všechno zapomeneš. Jako odměnu obdržíš mé potěšující požehnání. Máš snad strach? Cítíš ve své duši neurčitou tíži, která je sice bezdůvodná, ale přesto ti nepřestává trhat srdce? Vrhni se do náruče mé Prozřetelnosti. Jsem s tebou, na tvé straně. Všechno vidím, všechno slyším, nenechávám tě ani okamžik na holičkách. Cítíš odmítání u lidí, kteří tě dříve měli rádi, aniž bys jim v nejmenším zavdal k tomu příčinu? Pros za ně, a já je přivedu zpět na tvoji stranu, pokud nebudou překážkou pro tvé posvěcení.

Nemáš mi snad co říct o svých radostech?

Proč mě nenecháš, abych se jich účastnil, jsem přece tvůj přítel? Vypravuj mi, co tě od tvé poslední návštěvy u mě potěšilo a co tě rozesmálo. Snad jsi zažil příjemná překvapení, snad jsi obdržel šťastné zprávy: dopis, znamení náklonnosti; snad jsi překonal nějakou těžkost, vyšel jsi z nějakého stavu. To všechno je moje dílo. Musíš prostě říct: Děkuji, můj Otče.

Chceš mi něco slíbit?

Čtu v hloubi tvého srdce. Lidi můžeš snadno oklamat, Boha však ne; mluv tedy se mnou zcela otevřeně. Jsi pevně rozhodnut nevystavovat se žádné příležitosti k hříchu, zříci se každého předmětu, který ti škodí, nečíst knížku, která dráždí tvou představivost, nestýkat se s člověkem, který narušuje mír v tvé duši? Budeš ke každému opět něžný, láskyplný a milý, koho dnes pokládáš za nepřítele, protože se proti tobě provinil? Nuže dobře. Běž opět zpět ke svým zaměstnáním, ke své práci, k rodině, ke svému studiu. Ale nezapomínej na čtvrthodinku, kterou jsme oba spolu strávili. Zachovej, pokud můžeš, mlčení, rozhodnost, usebranost, lásku k bližním.

Miluj moji Matku, je i tvojí matkou

A přijď opět se svým srdcem ještě více naplněným láskou, ještě více odevzdaným mému Duchu. Pak budeš nacházet v mém Srdci každý den novou lásku, nová dobrodiní, nové útěchy.

Kirchliche Umschau 3/2012

Překlad -lš-