Mystikové

Conchita Cabrera de Armida

8. června 2018 autorizoval papež František Dekret Kongregace pro svatořečení, který uvádí mimo jiné potvrzení zázraku, který se udál na přímluvu významné mexické mystičky ctihodné služebnice Boží Conchity Marie Armidy, vdovy a matky rodiny, narozené 8. prosince 1862 v...

číst více

Je to láska, co v Otci zplodilo kněze

Pán Ježíš o svých kněžích Aby se uskutečnil ideál, který měl můj milovaný Otec o mých kněžích, bylo zapotřebí působení Ducha Svatého jako mocné a nenahraditelné síly. Jen On a jedině On může obnovit tvář země a spojit srdce se Slovem, protože Duch je nevýslovné pouto...

číst více

Moje láska předcházela jejich lásku

Jen zvrácené srdce odporuje volání božské lásky. Člověk je láska, protože ho formoval ten, který je Láska. Duše, která dává formu tělu, nese v sobě podstatu lásky, protože vyšla z Boha a k Bohu se má vrátit. Dokonce i to, že ji země přitahuje a nabízí mu svá potěšení,...

číst více

Ustanovení kněží byl nekonečný akt lásky

Za svůj život vděčím Otci, protože On Mě zplodil jako své Slovo v nejmocnějším výbuchu lásky. Zplodil Mě z lásky a z lásky jsem vyklíčil v Jeho nejsvětějším a neplodnějším lůně. Láska Mě utvářela v Otcově mysli, v Otcově lůně,...

číst více

Při pohledu na kněze jsem viděl duše, které zplodil

Při pohledu upřeném na kněze jsem viděl velký zástup duší, které zplodil Můj věčný pohled na kněze, pohled nejčistší lásky a zalíbení, je na něho upřen od věčnosti a objímá nejen jeho milovanou duši, ale také tisíce duší, protože každý kněz je odpovědný za...

číst více

Žádám čistotu, žádám čistotu!

Pán Ježíš o svých kněžích Ti, kteří mají co do činění s mou Církví, neposkvrněnou a bez poskvrny, musí být čistí! Srdce těch, kteří ji tvoří, musí zářit jako sníh. Musí mít čistotu větší než andělé! Ruce, které se Mě dotýkají, rty, které pronášejí slova proměňování,...

číst více

Žádostivost těla a žádostivost očí

Kněží, kteří nejsou čistí, nemyslí na povinnost, kterou mají, aby se sjednotili s mojí neposkvrněnou obětí a obětovali ji za duše v očistci. Je to ta největší pomoc, kterou je možno skrze ně poskytnout. Jak může kněz v hříchu hasit svou nečistou krví oheň, který je...

číst více

Conchita Armida a peklo

Conchia Armida, velká mystiička z Mexika, slyšela ve svém životě opakovaně tato Ježíšova slova: „Ty zatarasíš cestu do pekla mnoha duším. Jsi můj Kříž, a můj kříž zatarasí peklo... Dceruško, zachráníš mnoho duší... V roce 1894 a v dalším období měla Conchita...

číst více

Zasvěcení Duchu Svatému

Pán Ježíš o svých kněžích Zasvěcení Duchu Svatému Svět naprosto nezbytně potřebuje Ducha Svatého, aby zduchovněl, ale ještě více ho potřebují moji kněží, kteří mu mají otevřít své duše pro nové Letnice, duše zářící a čisté, přetvořené ve Mne, aby oslavovaly Otce a...

číst více

V jednotě Ducha Svatého

Jednota jeho  Církve a  jeho kněží, o kterou Boží Syn vroucně prosil Otce v předvečer své krvavé oběti (Jan 17)  je nadále jeho naléhavou žádostí, jak to sdělil své služebnici Conchitě Armidě s 30. letech minulého století: V jednotě Ducha...

číst více

Vytvářet ve Mně jediného kněze v Jednotě Trojice

Proč tolik naléhám, aby se kněží přetvořili ve Mne? Jen z lásky, protože mám v nich zalíbení, pouze z vášnivé touhy, která stravuje moji duši, abych je viděl svaté, abych je čisté obětoval Otci, abych je dovedl k cíli, který byl vždy Božím plánem: aby byli jedno...

číst více

V propasti Trojice

V záři těchto světel nazírám propasti Trojice  Trinitární charakter celého Conchitina života a celé její nauky je jedním z nejkrásnějších a nejhlubších aspektů její spirituality. To, jak v ní rozkvetl její křest a jak se postupně rozvíjela její osobní milost pod...

číst více

Kněží ve svém povolání byli se mnou zplozeni od Otce

Jestliže kněží ve svém povolání byli spolu se Mnou zplozeni od Otce a se Mnou se narodili z Marie, musí také ve prospěch duší žít Můj život a zemřít tak, jako jsem zemřel Já, ať už bude druh jejich kříže jakýkoliv. Spojeni se Mnou mají svým vlastním utrpením získávat...

číst více

Zapomenutá Otcova plodnost

Svatá Otcova plodnost je téměř zapomenuta Duch Svatý je původcem každé milosti a každá milost má svůj původ ve svaté plodnosti Otce, z ní čerpá svou působnost. Milost je láska, protože vychází z nekonečné Boží lásky: z Boha lásky. Je mnoho typů milostí: jsou takové,...

číst více

Jsem svým kněžím na obtíž

Pán Ježíš o svých kněžích Jiný důvod, který Mě zarmucuje, je nedostatek lásky a málo úcty některých kněží k nejvznešenější svátosti – Eucharistii, ke které jsou připoutáni zvláštním způsobem. Projevují málo lásky, když žijí daleko od svatostánků, nenavštěvují Mě,...

číst více

Bolest 26. adorace Conchity Armidy z knihy Před oltářem

Ó Ježíši, můj eucharistický Ježíši! Se srdcem, které roní krev, přicházím k Tvým nohám, polykám své slzy ponořena do oceánu hořkosti... A přece, jak se lépe připravit na rozjímání o Tobě jako o Oběti v této klanění hodné Svátosti... Nejsi snad Ty sám, můj Pane, jediná...

číst více

Maria – Panna Kříže

Maria v duchovním životě Conchity Armidy Ústřední místo Ježíšovy Matky v díle vykoupení se projevuje na Kalvárii, když Kristus pronesl stvořitelská slova: To je tvá Matka. Všechny křesťanské generace a všechny národy uznaly Marii za svou Matku. Mexico, především po...

číst více

Místo novoročního přání

Křesťanský pohled na život je realistický. Víra nám ukazuje lidstvo jako hříšné. Všechny knihy Bible od Geneze až po Apokalypsu hovoří o hříchu, bez zoufajícího pesimismu, nýbrž s vědomím, že ústředním faktem Božího zjevení je dogma o vykoupení: »Kristus...

číst více

Kristův monogram

Láska ke Kristu oživovala každý den Conchitino srdce i pro ty nejmenší úkony jejího života. Milovala vášnivě svého manžela a své děti, ale jako »zahrnuté do této lásky« (Aut. I, s. 105), protože Kristus lásku neoklešťuje, i když ji přetváří a zbožšťuje. Během...

číst více

Vykupitelské vtělení

Pán Ježíš promlouvá ke své službnici Conchitě Armidě o tajemství svého Vtělení Bůh Láska uskutečňuje nové stvoření vesmíru zbořeného hříchem tím, že posílá svého Syna. To je tajemství vtěleného a vykupitelského Slova »počatého z Ducha svatého a narozeného...

číst více

Velkopáteční adorace

Až povýšíte Syna člověka, poznáte, že jsem to já (Jan 8,28) Je to pravda, že nejlepší místo, kde mě poznáváš, je kříž, na kterém jsem přibitý? Je to pravda, že když jsi mě spatřil právě tam, nemohl jsi pochybovat o mé lásce? Je to pravda, že Ukřižovaný je útěchou...

číst více

Jak mohu zachraňovat kněze, kteří upadli do hříchu

4. května uplyne rok od blahořečení největší mystičky dvacátého století Mexičanky Conchity Cabrera de Armida. Bylo nanejvýš chvályhodné, že této jedinečné ženě se dostalo zasloužené úcty na oltáři. Ale méně chvályhodná je skutečnost , že celé neuvěřitelné dílo této...

číst více

Jediná a výlučná cesta k záchraně

Drazí bratři kněží, kteří bojujete za zachování  a záchranu největšího pokladu, který Boží Syn přinesl na svět od svého Otce, obřad mše svaté jako bezprostřední zpřítomnění největšího živého daru lásky – reálné nekrvavé kalvarské oběti na oltáři, k našemu...

číst více

Z proroctví Anny Kateřiny Emmerichové

Mezi viděními, které měla Kateřina Emmerichová, mají své místo také apokalyptická proroctví o osudu církve. Především, Kateřina byla pravděpodobně první, kdo viděl aspekty budoucí liturgické reformy: Mše byla krátká. Na konci se nečetlo evangelium sv....

číst více

Obšírný výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové

Zdá se, že na přelomu tisíciletí byl satan skutečně spuštěn z řetězu a dostal svobodu uskutečnit své nenávistné záměry proti pokolení Beránka. Potvrzují nám to mnohá soukromá zjevení. Již téměř před dvěma staletími předpověděla osvobození Satana blahoslavená Anna...

číst více

Ze „Skrytého pokladu“ sv. Veroniky Giuliani

SESTRA VERONIKA KNĚŽÍM Sestry františkánky Neposkvrněné Klášter v Murate Castello U příležitosti 50. výročí kněžství svého zakladatele P. Štěpána Maria Manelliho (2005)  nová komunita ve městě Castello vydala tuto malou publikaci a věnovala ji svému duchovnímu...

číst více

Mysterium Vánoc

Edit Steinová Následovníci vtěleného Božího Syna Každý z nás již zakusil štěstí Vánoc. Ale nebe a země se ještě nestaly jednou jedinou věcí. Betlémská hvězda i dnes září v temné noci. Již druhý den Vánoc Církev odloží bílá slavnostní roucha a...

číst více

Vánoce Consolaty Betrone

Nesplněné vánoční očekávání Kdo by netoužil po několika tichých hodinách v adventě, po pokojném večeru v kruhu rodiny na Štědrý den? Ale většinou je vánoční čas obzvláště náročný, zvláště pro kněze, matky a některé zaměstnance. A pak jsme na Štědrý den zklamáni, že se...

číst více

Marta Chambonová a Vánoce

Když Marta přijala ve svých devíti letech první svaté přijímání, zjevil se jí Ježíš v podobě dítěte. Ujistil ji, že se jí ukáže viditelně při každém svatém přijímání. Tato milost ji provázela i po čas klášterního života v kongregaci Navštívení Panny Marie. Zajistila...

číst více

Ježíšovy vnitřní bolesti

Nejznámější dílo sv. Kamily Battisty Varano, ve kterém zachycuje svá vidění vnitřního Ježíšova utrpení. Z pokory a touhy zůstat skryta, popisuje tyto své mimořádné mystické zážitky, jako by je znala z vyprávění jiné sestry. Toto jsou zbožné myšlenky o...

číst více

Z dopisu P. Pia

Dopis P. Pia zpovědníkovi: Můj nejdražší Otče, v pátek ráno jsem byl ještě v lůžku, když se mi zjevil Ježíš. Byl velmi smutný a ztrápený. Ukázal mi velké množství kněží řeholních i světských, mezi nimi různé církevní hodnostáře Někteří celebrovali, jiní se...

číst více

Varovná proroctví Matky Boží hovoří jednoznačně

»Svátost manželství, která symbolizuje spojení Krista s jeho církví, bude napadena a hluboce zprofanována. Masonerie, která bude u moci, schválí hanebné zákony, aby se osvobodila od této svátosti. V těchto nešťastných dobách zavládne bezmezná rozmařilost...« »V tomto...

číst více

Hlas svaté Hildegardy z Bingenu

Teologická, filozofická a vědecká naučení Hildegardy z Bingenu, ve kterých se víra a rozum obdivuhodně scházejí, mají udivující aktuálnost a vstupují do naší dezolátní současnosti, zhanobené a zaplavené hříchy. Byl to prozřetelnostní zásah papeže Benedikta XVI., který...

číst více

Šest hodin Ježíšovy agonie

Přemýšlela jsem o agonii našeho Pána a On mi řekl: Dcero moje, chtěl jsem vytrpět zvláštním způsobem svou agonii v zahradě, abych všem umírajícím umožnil dobře zemřít. Hleď, jak se spojuje moje agonie s agonií křesťanů: únavy, smutky, úzkosti, krvavý pot. Pociťoval...

číst více

Ježíšovým křížem byly duše

Konala jsem adoraci Ukřižovaného a ponořila jsem se zcela do jeho láskyplné Vůle, a zatímco jsem tak učinila, pocítila jsem, že nejdobrotivější Ježíš se v mém nitru pohnul a řekl mi: »...Moje dcero, jak velké věci dává poznat moje vůle o tom, co vykonalo mé lidství v...

číst více

Opravdové zmrtvýchvstání

Když jsem procházela všechno, co náš Pán učinil na zemi, zastavila jsem se u skutečnosti zmrtvýchvstání. Jaký je to triumf! Jaká sláva! Nebe se obrátilo k zemi, aby bylo divákem tak velké slávy, a můj Ježíš mi řekl: »Moje dcero, v mém zmrtvýchvstání bylo pro všechny...

číst více

Z vidění bl. Kateřiny Emmerichové

Ve viděních Kateřiny Emmerichové se nachzíme také apokalyptické předpovědi, které se týkají naší současnosti. Kateřina mluví o mši, která byla krátká a na závěr se nečetl úvod evangelia sv. Jana. 13. května 1820 viděla v jednom vidění dva papeže a dvě církve. „Měla...

číst více

Připomeňme si něco z vidění Kateřiny Emmerichové

Ve viděních Kateřiny Emmerichové se nacházejí také apokalyptické předpovědi, které se týkají naší současnosti. Kateřina mluví o mši, která byla krátká a na závěr se nečetl úvod evangelia sv. Jana. 13. května 1820 viděla v jednom vidění dva papeže a dvě církve. „Měla...

číst více

Je utrpení bezedná studna?

V knize Aimer c´est choisir! (Milovat znamená zvolit) odpovídá Pán Ježíš na otázku, kterou mu položila Axell: Není utrpení bezedná studna? Ptáš se mě, je utrpení bezedná studna? Nebo má své hranice? Moje malé dítě, co si vůbec myslíš o utrpení? Jen moje...

číst více

Ze spisů sv. Markéty Marie Alacoque 2.

Sebedarování Božskému Srdci   2  „Nejsvětější Srdce, daruji Ti a zasvěcuji ti své srdce, svou mysl , svou paměť, svou vůli, aby všechno, co vykonám, co vytrpím, bylo jen pro tvou lásku a slávu; všechno, co spatřím co uslyším, ať mě vede k tomu, abych Tě...

číst více

Zjevení Marie Natálii Magdolné

Zjevení Ježíše a Panny Marie sestře Marii Natálii Magdolné v Maďarsku osvětlují evropské dějiny i dějiny jednotlivých národů v současném zápasu mezi Dobrem a Zlem. Jako červená niť jimi procházejí výzvy: náprava, smíření, pokání spolu se žádostí o vytvoření...

číst více

Svatá Brigita a Ježíš

Stalo se to jednou, když Brigita jela na koni do Vadsteny v doprovodu několika svých přátel, kteří byli také na koni. A při jízdě pozvedla svého ducha k Bohu a byla okamžitě vytržena a jakoby jedinečným způsobem zbavena smyslů a usebrána v rozjímání. Pak viděla žebřík...

číst více

A. M. Klaret: Patnáct minut s Ježíšem

Antoním Maria Claret, plodný a velmi oddaný spisovatel eucharistie, viděl v Kristu přítele, i když božského. V jeho „mystickém“ dialogu s názvem Patnáct minut s Ježíšem se v 11 otázkách vynořuje světcova velká důvěra v Pána, v Jeho všemohoucnost. Velký duch,...

číst více

Mystické setkání exorcisty v Římě

Biskup John Esseff, z diecéze Scranton v Pensylvánii, jeden z nejstarších exorcistů v zemi ve věku 92 let a bývalý duchovní vůdce svaté Terezy z Kalkaty, zasvětil své kněžství Nejsvětějšímu Srdci. V rozhovoru vysvětlil, že jeho oddanost Nejsvětějšímu Srdci začala...

číst více

Svatý Kamilmr rozmlouvá s Krucifixem

Svatý Kamil a krucifix, který k němu promlouval Antonio Tarallo V římském kostele Santa Maria Maddalena jsou uloženy vzácné relikvie svatého Kamila de Lellis. Mezi nimi je i dřevěný krucifix, který ve chvíli velkého zmatku svatého ošetřovatele uklidnil a povzbudil ho,...

číst více