Novéna NP 7. prosince

7. prosince

Vstupní modlitba

Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků, a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.

Maria plná dobroty, svou mateřskou přímluvou máš velkou moc u Pána.

 Prosím Tě, vypros mi milost

(vylož svou prosbu)

Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros si to, co k tomu více poslouží.

Modlitba dne

Neposkvrněné Početí, Matko moje, mnohokrát se ocitám v temnotách svého života a v temnotách moderního světa, ve kterém má zlo tak velkou moc, prosím Tě, přines nám naději a  posilni naši důvěru. Přimlouvej se za mě u svého milosrdného Syna pros  za odpuštění hříchů mých i hříchů celého světa. Buď mi posilou, Neposkvrněné Početí, a vypros mi od Nebeského Otce pro zásluhy Tvého Syna milost, o kterou tě prosím. Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci

Závěrečná modlitba

Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.

Bože, jenž jsi Neposkvrněným Početím Panny Marie připravil svému Synu důstojný příbytek, prosíme, jako jsi ji pro předzvěděnou smrt téhož svého Syna uchránil od všeliké poskvrny, abychom na její přímluvu i my došli čistí k Tobě.

Prosíme o to skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen