Úcta k Svaté Tváři

 6. 3. 2019

 Skrze zjevení bl. Pierině Maria de Micheli, která jako první dala razit medailky jeho Svaté Tváře, náš Pán vyslovil žádost, aby úterý před Popeleční středou se slavilo jako svátek jeho Svaté Tváře. Je to úcta, kterou podporuje řada světců, především sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře.

Karmelitán Jiří Maria Faré vysvětluje, že Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, chce tím obrátit naši pozornost ke svému svatému Lidství, protože nic nám neidentifikuje nějakou osobu tak, jako její tvář.

»Milý Ježíši, při svém hořkém utrpení vystavil ses výsměchu lidí, stal ses mužem bolesti. Uctívám Tvou božskou Tvář. Kdysi z ní vyzařovala božská krása a půvab, nyní se podobá tváři malomocného.

Avšak i v znetvořených rysech poznávám Tvou nekonečnou Lásku. Ze všech sil Tě toužím milovat a působit tak, aby Tě všichni lidé milovali. Slzy, které tolikrát vytékaly z Tvých očí, jsou mi drahocennými perlami. S láskou bych je chtěla shromažďovat, abych jejich nekonečnou cenou vykoupila duše ubohých hříšníků.

Ježíši, Tvá úctyhodná Tvář mne přitahuje. Prosím Tě, vtiskni do mého srdce obraz svého božství a daruj mi k tobě vroucí lásku, abych jednou mohla na Tvou Tvář patřit v její oslavené podobě v nebi. Amen.

Autorka této překrásné modlitby je svatá Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře (1873-1897) probudila úctu ke Svaté Tváři u sestry Pavlíny (Matky Anežky od Ježíše) již od jejích první kroků v Karmelu v Lisieux. Právě Karmel je pro nás výchozím bodem, abychom připomněli, že na úterý před Popeleční středou, tedy před zahájením postní doby připadá svátek Svaté Tváře, zatím málo rozšířený, o který Pán výslovně žádal bl. Matku Pierinu Marii de Micheli (1890 -1945).

Na toto téma rozmlouvá Ermes Domico s otcem Jiřím M. Faré na Karmelu v Monze.

Otče Jiří, jak jste objevil úctu k Ježíšově Svaté Tváři?

Moje úcta se zrodila z mého řeholního jména: když se postulant v karmelitánském řádu stane novicem, zachová se jeho křestní jméno, ale k němu se připojí řeholní příjmení. Já se jmenuji Jiří Maria od Svaté Tváře, a moje řeholní příjmení je tedy stejné jako u Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře. Začal jsem proto prohlubovat tuto úctu a po čase jsem poznal osobu blahoslavené Matky Pieriny Maria de Micheli, četl jsem její deník a životopis a začal jsem šířit medailky, které ona jako první dala razit.

A právě Matce Pierině Ježíš řekl: »Chci, aby moje Tvář, ve které se odrážejí vnitřní bolesti mého Ducha, bolesti a láska mého Srdce, byla více uctívána. Kdo o mně rozjímá, ten mě potěšuje«. To je Ježíšova žádost, aby se mu dostávalo útěchy, i když jsme to nakonec my, které on sám potěšuje.

Ano, to je velmi jasná žádost, kterou Ježíš vyslovil mnoha světcům – jako Gemě Galgani, Markétě Marii Alacoque, P. Piovi z Pietrelciny a dalším. Když se Ježíš zjevuje v podobě utrpení, žádá si vždy, abychom ho těšili a přinášeli mu dostiučinění za urážky, které musí stále snášet.

Je zajímavé, že sv. Terezička si připojila ke svému řeholnímu jménu … a od Svaté Tváře, mohli bychom říci, že je to další prohloubení její spirituality. Když se díváme na fotografii v okamžiku její smrti, jakoby se v ní zračily rysy Božské tváře.

Řeholní jméno je možno změnit před slavnými sliby, ona od počátku uctívala Svatou Tvář. Pokud jde o její tvář v hodině její smrti, mohu říci toto: Láska utváří shodu. U sv. Terezičky je tato shoda založena na lásce a je plně uskutečněna. Proto vidíme Milovaného ve tváři té, která ho vždy milovala.

A proto napsala před smrtí jednomu duchovnímu bratru: »Neumírám, vstupuji do života«.

Přesně tak.                                                       sv. Terezička z Lisieux

Máte zprávy o obráceních spojených s úctou ke Svaté Tváři?

Neobdržel jsem zprávy o zázračných uzdraveních, ale různé osoby mi vyprávěly o úctě ke Svaté Tváři jako o vnitřním obrácení, které je významnější pro naši věčnost. To se děje při rozjímání o Svaté Tváři před Nejsvětější Svátostí. Medailka zobrazuje na jedné straně Svatou Tvář a na druhé straně symbol Eucharistie. Různé osoby, které se účastnily zbožně mše svaté a vyžádaly si obraz Svaté Tváře, mi podaly svědectví o změně svého života, který byl nadále více soustředěn na Eucharistii. To je hlavní prospěch z této úcty. Ježíš to řekl Matce Pierině: Úcta ke Svaté Tváři není alternativa, ale doplnění úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Ježíš žádal v průběhu staletí úctu k Nejsvětějšímu Jménu, k Nejsvětějšímu Srdci a nyní ke Svaté Tváři. Svatý Bernard Sienský učil, že úcta k Nejsvětějšímu Jménu je nezbytná k obnově Církve; úcta k Božskému Srdci se rozšířila díky zjevení sv. Markétě Marii Alacoque v době, kdy jansenistická hereze vzdalovala lid od svátostí. Nyní skrze mnohá zjevení Ježíše a Marie žádá nebe věřící o šíření úcty ke Svaté Tváři, která přispívá k tomu, aby ctitelé získali věčnou spásu.

Myslím, že úcta ke Svaté Tváři má zaměřit naši pozornost k lidství Krista jako pravého Boha a pravého člověka. Vidíme-li tvář, vidíme osobu, nic nám nepřipomíná osobu více než její tvář. Nejde o setkání sentimentální, ale reálné. K tomu přistupuje také úcta k Nejdražší Krvi Páně, kterou šířil sv. Kašpar Bufalo. Celé Kristovo lidství se tak stává předmětem meditace a kontemplace.

Co Vás zaujalo na bl. Matce Pierině Marii de Micheli?

Příznačné jsou překážky, které musela překonávat a které přicházely ze strany ďábla, který chtěl zabránit ražení a šíření medailek se Svatou Tváří. Evidentně se této úcty bojí. Blahoslavená Matka Pierina i při velkých milostech a mystických zážitcích vedla především řádný řeholní život. Předává nám především zkušenost pravé víry, ve které ústředním bodem je Nejsvětější Svátost.

Také svatá Matylda v XIII. století obdržela od Pána zjevení týkající se jeho Svaté Tváře. Řekl jí, že ten, kdo s láskou uctívá památku Svaté Tváře, »nikdy nebude ode mne odloučen«.

Ermes Dovico, Nuova Busola Quotidiana