Říjen

1. října

Bazilika sv. Remigia v Remeši Svatého Remigia, remešského biskupa a vyznavače, který spočinul v Pánu 13. ledna, ale v tento den se slaví hlavně uložení jeho těla. V Římě blaženého Aréta a pěti set čtyř dalších mučedníků. V Tournai v Belgii svatého Platóna, kněze a...

číst více

2. října

Svátek Svatých andělů strážných. V Římě svatého Modesta Sarda, levity a mučedníka, který byl za císaře Diokleciána týrán na skřipci a upálen. Jeho tělo, později převezené do Benevénta, bylo uloženo v kostele zasvěceném jeho jménu. Podobně na území Arrasu umučení...

číst více

3. října

Svaté Terezie od Dítěte Ježíše, z řádu bosých karmelitánů, panny, zvláštní patronky všech misí: její zrození pro nebe se připomíná 30. září. V Římě u Orsa Pileato sv. Kandida mučedníka. Ve starověkém Sasku dvou svatých mučedníků Evaldiů, kteří jako kněží zde začali...

číst více

4. října

V Assisi v Umbrii sv. Františka, levity a vyznavače, zakladatele tří řádů, jmenovitě menších bratří, chudých žen a kajících bratří a sester. Jeho život, plný svatosti a zázraků, popsal svatý Bonaventura. Podobně v Korintu svatých Krispy a Kaji, o nichž se zmiňuje...

číst více

5. října

V Messině na Sicílii, svatých mučedníků Placida mnicha (jednoho z žáků požehnaného Benedikta optata) jeho bratří Eutichia, sester Viktoriny a Flávie panny, stejně jako Donàta, jáhna Firmáta, Fausta a třiceti dalších mnichů, kteří byli pro víru v Krista pobiti korzárem...

číst více

6. října

V klášteře Torre v diecézi Squillace v Kalábrii, svatého Bruna vyznavače, zakladatele kartuziánského řádu. V Laodicéi, ve Frýgii, blahoslaveného Sagara, biskupa a mučedníka, jednoho ze starověkých učedníků apoštola Pavla. V Auxerre, sv. Romana, biskupa a mučedníka. V...

číst více

7. října

Svátek nejposvátnějšího Růžence Panny Marie; a stejně tak si připomínáme svátek Panny Marie Vítězné , který se podle dekretu papeže sv. Pia V. koná každoročně za vynikající vítězství, kterého v tentýž den dosáhli křesťané v námořní bitvě proti Turkům díky pomoci...

číst více

8. října

Svaté Brigity vdovy, jejíž zrození pro nebe se připomíná 23. července, a její uložení 7. října. Ve stejný den blaženého stařičkého Simeona, který, jak čteme v evangeliu, přijal do náruče,Pána Ježíše, když představil se v chrámě, a prorokoval o něm. V Laodiceji, ve Fir...

číst více

9. října

V Římě sv. Jana Leonardi vyznavače, zakladatele Kongregace řádných kleriků Matky Boží, proslulého dílem a zázraky. Díky jeho práci byla založena Kongregace pro šíření víry. V Paříži svatých mučedníků Dionysia Areopagity, biskupa, Rustico kněze a Eleutera jáhna. Z nich...

číst více

10. října

Svatého Františka Borgiáše, kněze Tovaryšstva Ježíšova a vyznavače, jehož úmrtní den se připomíná 30. září. Nedaleko Céuty, v Mauritánii Tingitana umučení sedmi svatých františkánů, jmenovitě Daniela Samuela, Angela, Leona, Nikoly, Ugolina a Donna, všichni kromě...

číst více

11. října

Svátek Mateřství Panny Marie. V Tarsu v Kilikii, svatých sester Zenaidy a Filonilly, pokrevních příbuzných blahoslaveného Pavla Apoštola a jeho žákyň ve víře. Ve Vexinu ve Francii umučení svatých Nikásia, biskupa v Rouenu, kněze Quirina, jáhna Skubikola a Piénce panny...

číst více

12. října

V Římě svatých mučedníků Evagria, Prisciána a druhů. V Africe 4 966 vyznavačů a mučedníků za pronásledování Vandalů a Hunerika, ariánského krále. Někteří z nich byli biskupové Božích církví, další kněží a jáhni, ke kterým se přidalo množství věrných lidí na obranu...

číst více

13. října

Svatého Eduarda, anglického krále a vyznavače, který zesnul v Pánu 5. ledna, ale slaví se hlavně v tento den uložení jeho těla. V Tróadě, městě v Malé Asii, svatého Karpa, žáka blahoslaveného Pavla a Apoštola. Dále ve španělské Kordově svatých mučedníků Fausta,...

číst více

14. října

V Římě na Via Aurélia blahoslaveného Kalista I. papeže a mučedníka, který byl na příkaz císaře Alexandra dlouho mučen ve vězení hladem a každý den bit holemi a nakonec vyhozen z okna domu, ve kterém byl držen, a utopen ve studni a zasloužil si tak triumf vítězství. V...

číst více

15. října

V Avile ve Španělskusv. Terézie panny, matky a učitelky bratří a sester karmelitánského řádu v nejpřísnější kázni. V Karkově v Polsku svaté Hedviky vdovy, vévodkyně Polska, která se věnovala službě chudým a tak zazářila zázraky, že papež Klement IV. ji zařadil do...

číst více

16. října

Svaté Hedviky vdovy, polské vévodkyně, která zesnula v Pánu předchozího dne . V klášteře Der, ve Francii sv. Berkária opata a mučedníka. V Africe 270 mučedníků spolu korunovaných palmami vítězství. Na stejném místě svatých Martiniána a Saturiána se dvěma jejich...

číst více

17. října

V Paray-le-Monial, v diecézi Autun, svaté Markéty Maria Alacoque. panny z řádu Navštívení Panny Marie, která se vyznamenala vynikajícími zásluhami při šíření oddanosti nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a při prosazování jeho veřejného uctívání. Papež Benedikt XV. ji...

číst více

18. října

V Bithynii blaženého Lukáše Evangelisty, který poté, co mnoho vytrpěl pro jméno Kristovo, zemřel plný Ducha svatého. Jeho kosti byly později přineseny do Konstantinopole a odtud do Padovy. Římě svatého Pavla od Kříže, kněze a vyznavače, zakladatele kongregace...

číst více

19. října

Sv. Petra z Alkantay, kněze řádu františkánů a vyznavače, který předchozího dne odešel do nebe. V Římě za Marka Antonína svatých mučedníků Ptolomea a Lucia. První (jak píše Justin mučedník), který přivedl nečestnou ženu na víru v Krista a naučil ji dodržování...

číst více

20. října

Sv. Jana Kentského, kněze a vyznavače, který zesnul v Pánu 24. prosince. Ve městě Aveia Vestina, poblíž Aquily v Abruzzách, blahoslaveného Maxima, levity a mučedníka, který se z touhy po utrpení t zjevně představil pronásledovatelům, kteří ho šli hledat, a po...

číst více

21. října

Na Kypru svatého Hilarióna opata, jehož život plný ctností a zázraků popsal svatý Jeroným. Stejně tak v Kolonii svaté Voršily a jejích družek, které pro křesťanské náboženství a pro neustálou lásku k panenství zavražděné od Hunů ukončily svůj život mučednickou smrtí a...

číst více

22. října

V Jerusalémě sv. Marie Salóme, matky svatých apoštolů Jakuba a Jana, která, jak čteme v evangeliu, pečovala o pohřeb Pána. Stejně tak v Jerusalémě blahoslaveného Marka biskupa, významného a velmi učený muže, který jako první mezi pohany převzal vládu nad Jerusalémskou...

číst více

23. října

Blízko Villaku, v Maďarsku sv. Jana Kapistránského. kněze z řádu minoritů a vyznavače, význačného pro svatost života a pro horlivost v šíření katolické víry; svými modlitbami a zázraky porazil hrozivou armádu Turků, osvobodil pevnost Bělehrad z obležení. Jeho svátek...

číst více

24. října

Svátek svatého Rafaela Archanděla, jehož důstojnost a dobrodiní jsou oslavovány v posvátné knize Tobiášově. Ve Venóse, v Puglii svatých mučedníků Felixe, afrického biskupa, Audáta a Januára kněží a Fortunáta a Settima lektorů. Tito všichni byli v době Diokleciána...

číst více

25. října

V Římě svatých mučedníků Chrizantuse a Darie, jeho ženy, kteří poté, co vytrpěli mnohá muka pro Krista pod prefektem Celerinem, byli císařem Numeriem vhozeni do pískovny na Via Salaria, kde byli zaživa pohřbeni hlínou a kamením. Na stejném místě svatého Marcellinaa,...

číst více

26.října

V Římě svatého Evarista, papeže a mučedníka, který za císaře Hadriána svou krví prosytil Boží církev V Africe svatých mučedníků Rogaciána kněze a Felicisima, kteří byli korunováni slavnou mučednickou smrtí při pronásledování Valeriánem a Gallianem, o nichž se zmiňuje...

číst více

27. října

Vigilie svatých apoštolů Šimona a Judy. Ve španělské Avile umučení svatých Vincence, Sabiny a Kristety. Ti byli pod vedením správce Daciána nejprve nataženi na skřipec tak, že se jim vykloubily všechny končetiny; pak byly jejich hlavy položeny na kameny a tlučeny...

číst více

28. října

V Persii blahoslavených apoštolů Šimona Kananejského a Tadeáše, známého také jako Juda. Šimon hlásal evangelium v Egyptě, Tadeáš v Mezopotámii, a když pak společně vstoupili do Perské říše a obrátili ke Kristu nesčetné množství lidí, byli umučeni. V Římě svatých...

číst více

29. října

Svatých biskupů Maxmiliána mučedníka a Valentýna vyznavače. V Saide ve Fénicii svatého kněze Zenóbia, který během zuřivého posledního pronásledování nabádal ostatní k mučednictví a stal se sám hoden mučednické smrti. V Lukánii svatých mučedníků Hyacinta, Quinta,...

číst více

30. října

Na Sardinii svatého Ponciána, papeže a mučedníka, který byl císařem Alexandrem spolu s knězem Hippolytem odsunut na ostrov, kde byli ubití holemi a umučení. Jeho tělo převezl blahoslavený papež Fabián do Říma a pohřbil ho na hřbitově sv. Kalista Jeho svátek se slaví...

číst více

31. října

Předvečer Všech svatých. V Římě byli svatých Ampliata, Urbana a Narcise, o nichž se zmiňuje svatý Pavel, když píše Římanům: pro Kristovo evangelium byli zabiti Židy a pohany. V Konstantinopoli svatého Stacha vysvěceného blahoslaveným Ondřejem Apoštolem na prvního...

číst více